Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 4(82) | 76-95
Tytuł artykułu

Srebrna koprodukcja – analiza inicjatyw lokalnych na rzecz osób starszych w wybranych krajach rozwijających się

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Silver Co-production – Analysis of Local Initiatives for the Elderly in Selected Developing Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł poświęcony jest idei koprodukcji rozumianej jako świadomy i celowy współudział obywateli w organizacji i świadczeniu usług publicznych. Zagadnienie to przedstawiono w kontekście procesu globalnego starzenia się jako zjawiska, które skutkuje koniecznością podejmowania działań służących zabezpieczeniu potrzeb rosnącej populacji osób starszych. Podstawę empirycznej części rozważań stanowiło badanie zrealizowane pod egidą jednej z agend Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – Centrum Rozwoju Zdrowia w Kobe. Obejmowało ono analizę studiów przypadków inicjatyw kierowanych do seniorów w lokalnych środowiskach dziesięciu wybranych krajów rozwijających się (Chile, Chiny, Iran, Liban, Rosja, Serbia, Sri Lanka, Tajlandia, Ukraina, Wietnam). Kluczowe kryterium wyboru analizowanych projektów stanowiło bezpośrednie zaangażowanie w ich realizację instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych przedstawicieli społeczności lokalnych. Autor jako uczestnik (badacz) tego międzynarodowego przedsięwzięcia podjął próbę analizy możliwych do zaobserwowania przejawów senioralnej koprodukcji charakteryzujących poszczególne inicjatywy.
EN
The article discusses the idea of co-production, understood as informed and intentional participation of citizens in the organisation and provision of public services in the context of the global ageing process, a phenomenon which necessitates actions aimed to secure the needs of older people. The basis for the empirical investigation was a study carried out under the aegis of a WHO agency, the Centre for Health Development in Kobe, Japan. It offers an analysis of the case studies of initiatives addressed to elderly people in the local communities of 10 selected developing countries (Chile, China, Iran, Libya, Russia, Serbia, Sri Lanka, Thailand, Ukraine, Vietnam). The key criterion in the selection of the analysed projects was direct involvement of institutional and non-institutional representatives of local communities in their implementation. As a participant (researcher) of this international survey, the author analyses the observable manifestations of silver co-production characterising the individual initiatives.
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii, ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice, grzegorz.gawron@us.edu.pl
Bibliografia
 • Alford J., 1998, „A public management road less travelled: clients as co-producers of public services”, Australian Journal of Public Administration, t. 57, nr 4, s. 128–137.
 • Alford J., 2002, „Why do public-sector clients coproduce? Toward a contingency theory”, Administration & Society, t. 34, nr 1, s. 32–56.
 • Alford J., 2009, Engaging Public Sector Clients. From Service-Delivery to Co-Production, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Bartels S.J., Naslun J.A., 2013, „The underside of the silver tsunami – older adults and mental health care”, New England Journal of Medicine, t. 368, nr 6, s. 493–496.
 • Bass S.A., Caro F.G., 2001, „Productive aging: a conceptual framework”, w: N. Morrow-Howell, J. Hinterlong, M. Sherraden (red.), Productive Aging: Concepts and Challenges, Baltimore –London: The John Hopkins University Press, s. 37–78.
 • Bloom D.E., Luca D.L., 2016, The Global Demography of Aging: Facts, Explanations, Future, IZA Discussion Paper, Institute for the Study of Labor, IZA DP, No. 10163, https://ssrn.com/abstract=2834213 (dostęp: 12.06.2019).
 • Bovaird T., Van Ryzin G., Loeffler E., Parrado S., 2015, „Activating citizens to participate in collective co-production of public services”, Journal of Social Policy, t. 44, nr 1, s. 1–23.
 • Brudney J.L., England R.E., 1983, „Toward a definition of coproduction concept”, Public Administration Review, t. 43, nr 1, s. 59–65.
 • Chaebo G., Medeiros J.J., 2017, „Conceptual reflections on co-production of public policies and directions for future research”, EBAPE.BR, t. 14, nr 3, s. 615–628.
 • Chatterji S., Kowal P., Mathers C., Naidoo N., Verdes E., Smith J.P., Suzman R., 2008, „The health of aging populations in China and India”, Health Affairs, t. 27, nr 4, s. 1052–1063.
 • Crampton A., 2009, Global Aging: Emerging Challenges, The Pardee Papers nr 6, Boston University, Boston.
 • Donatti Ch., Moorfoot L., Deans D., 2016, Defining Productive Ageing – Engaging Consumers, Melbourne: National Seniors Productive Ageing Centre.
 • Dosman D., Fast J., Chapman S.A., Keating N., 2006, „Retirement and productive activity in later life”, Journal of Family and Economic Issues, nr 27, s. 401–419.
 • Gawron G., 2016, „Aktywizacja seniorów na przykładzie Lokalnej Sieci Wsparcia w Tychach”, w: M.S. Szczepański, P. Rojek-Adamek (red.), Między wykluczeniem a aktywizacją społeczną. Studia socjologiczne, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, s. 65–86.
 • Gawron G., 2017a, „Sieci wsparcia seniorów jako element lokalnej polityki senioralnej – przykład miasta Tychy”, w: P. Skudrzyk, M. Suchacka, M.S. Szczepański (red.), W sieci i matni społecznej, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 121–146.
 • Gawron G., 2017b, „Senioralna koprodukcja? Analiza wybranych przypadków lokalnych inicjatyw na rzecz seniorów w krajach o niskich i średnich dochodach”, Praca Socjalna, t. 33, nr 5, s. 29–53.
 • Gawron G., 2018, „Dodelling the community support for seniors. The case studies in lowand middle-income countries”, Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 510, s. 32–48.
 • Ghiga I., Cochrane G., Lepetit L., Meads C., Pitchforth E, 2018, Understanding Community-Based Social Innovations for Healthy Ageing. Evidence from Middle- and High-Income Countries, Kobe: WHO Centre for Health Development (WKC).
 • Goldschmidt-Clermont L., Pagnossin-Aligisakis E., 1995, Measures of Unrecorded Economic Activities in Fourteen Countries, New York: Human Development Report Office.
 • Herzog A.R., Morgan J.N., 1992, „Age and gender differences in the value of productive activities: Four different approaches”, Research on Aging, t. 14, nr 2, s. 169–198.
 • Kaźmierczak T., 2011, „Partycypacja publiczna: obywatel jako koproducent usług publicznych”, w: A. Olech (red.), Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, s. 175–192.
 • Kaźmierczak T., 2014, Koprodukcja usług publicznych (koncepcja, badania, rola w świadczeniu usług adresowanych do osób wykluczonych społecznie, warunki upowszechnienia), Warszawa, http://www.eapn.org.pl/wp-content/uploads/2014/06/EAPN_ekspertyza_TK.pdf (dostęp: 12.06.2019).
 • Kinsella K., Gist Y.J., 1995, Older Workers, Retirement, and Pensions: a Comparative International Chartbook, No. 95, Washington, D.C.: U.S. Department of Commerce, Economics and Statistics Administration, Bureau of the Census.
 • Kinsella K., Phillips D., 2005, „Global aging: The challenge of success”, Population Bulletin, t. 60, nr 1, s. 1–42.
 • Kiser L.L., Percy S.L., 1980, The Concept of Coproduction and its Implications for Public Service Delivery, 1980 Annual Meetings of the American Society for Public Administration, San Francisco.
 • Lam W.F., 1996, „Institutional design of public agencies and coproduction: a study of irrigation associations in Taiwan”, World Development, t. 24, nr 6, s. 1039–1054.
 • Łobodzińska A., 2016, „Starzejące się społeczeństwo wyzwaniem dla zrównoważonego rozwoju”, Prace Geograficzne, nr 144, s. 127–142.
 • Making co-production work – lessons from local government, 2013, London: APSE, Trades Union Congress.
 • Morrow-Howell N., Halvorsen C.J., Hovmand P., Lee C., Ballard E., 2017, „Conceptualizing productive engagement in a system dynamics framework”, Innovation in Aging, t. 1, nr 1, s. 1–13.
 • Needham C., 2008, „Realising the potential of co-production: Negotiating improvements in public services”, Journal of Social Policy and Society, t. 7, nr 2, s. 221–231.
 • Needham C., Carr S., 2009, Co-Production: an Emerging Evidence Base for Adult Social Care Transformation, Research Briefing 31, London: Social Care Institute for Excellence.
 • Ogura S., Jakovljevic M.M., 2018, „Editorial: Global population aging – health care, social and economic consequences”, Frontiers in Public Health, t. 6, nr 335, https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2018.00335/full (dostęp: 25.02.2018).
 • Ostrom E., 1972, „Metropolitan reform: Propositions derived from two traditions”, Social Science Quarterly, t. 53, nr 3, s. 474–493.
 • Ostrom E., 1996, „Crossing the great divide: Coproduction, synergy, and development”, World Development, t. 24, nr 6, s. 1073–1087.
 • Ostrom V., Ostrom E., 1971, „Public choice: a different approach to the study of public administration”, Public Administration Review, t. 31, s. 203–216.
 • Parks R.B., Baker P.C., Kiser L., Oakerson R., Ostrom E., Ostrom V., Percy S.L, Vandivort M.B., Whitaker G.P., Wilson R., 1981, „Consumers as coproducers of public services: some economic and institutional considerations”, Policy Studies Journal, t. 9, nr 7, s. 1001–1011.
 • Pestoff V., 2012, „Co-production and third sector social services in Europe: Some concepts and evidence”, Voluntas, t. 23, nr 4, s. 1102–1118.
 • Pestoff V., 2014, „Collective action and the sustainability of co-production”, Public Management Review, t. 16, nr 3, s. 383–401.
 • Pujol J.M., 1992, „The population of Mexico from 1950 to 2025: Demographic indicators for 75 years”, DEMOS, nr 5, s. 4–5.
 • Rantamaki N.J., 2017, „Co-production in the context of Finnish social services and health care: a challenge and a possibility for a new king of democracy”, International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, t. 28, nr 1, s. 248–264.
 • Sharp E.B., 1980, „Toward a new understanding of urban services and citizen participation: The coproduction concept”, American Review of Public Administration, t. 14, nr 2, s. 105–118.
 • Sherraden M., Morrow-Howell N., Hinterlong J., Rozario P., 2001, „Productive aging: theoretical choices and directions”, w: N. Morrow-Howell, J. Hinterlong, M. Sherraden (red.), Productive Ageing. Concepts and Challenges, Baltimore: Johns Hopkins University Press, s. 260–284.
 • Starzenie się ludności w Unii Europejskiej – stan obecny i prognoza, 2018, Opracowania tematyczne (OT–662), Warszawa: Kancelaria Senatu, Biuro analiz, dokumentacji i korespondencji.
 • Sześciło D., 2015a, „Współzarządzanie jako koprodukcja usług publicznych”, Zarządzanie Publiczne, t. 31, nr 1, s. 13–21.
 • Sześciło D., 2015b, „Koprodukcja a ekonomia społeczna. Alternatywa rozłączna czy komplementarność?”, Ekonomia Społeczna, nr 1, s. 79–87.
 • Sześciło D., 2015c, W poszukiwaniu trzeciej drogi – poza etatystycznym i rynkowym modelem usług publicznych, http://www.dobrerzadzenie.msap.pl/download/dr/20150422--DS.pdf (dostęp: 13.02.2019).
 • Szukalski P., 2006, „Zagrożenie czy wyzwanie – proces starzenia się ludności”, Polityka Społeczna, nr 9, s. 6–10.
 • The State of Ageing in 2019. Adding Life to Our Years, London: The Centre for Ageing Better.
 • UNECE, 2017, Realizing the potential of living longer, Policy Brief on Ageing No. 19.
 • United Nations, 2019a, World Population Prospects 2019, Volume I: Comprehensive Tables (ST/ESA/SER.A/426), New York: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division.
 • United Nations, 2019b, World Population Prospects 2019, Volume II: Demographic Profiles (ST/ESA/SER.A/427), New York: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division.
 • Vanleene D., Verschuere B., Voets J., 2016, The Democratic Quality of Coproduction: a Theoretical Review and Initial Research Design, https://biblio.ugent.be/publication/8067703/file/8067722.pdf (dostęp: 20.07.2019).
 • Verschuere B., Brandsen T., Pestoff V., 2012, „Co-production: the state of art in research and the future agenda”, International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, t. 23, nr 4, s. 1083–110.
 • Yenilomez M.I., 2015, „Economic and social consequences of population aging the dilemmas and opportunities in the twenty-first century”, Applied Research in Quality of Life, t. 10, nr 4, s. 735–75.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-53991347-be69-466c-8bfc-84759627b9ad
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.