Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 6 |
Tytuł artykułu

Nowelizacje i interpretacje małżeńskiego prawa majątkowego - czy potrzebne są zmiany przepisów?

Autorzy
Warianty tytułu
EN
The revisions and interpretations of the matrimonial property law - is there a need for amendments to the regulations?
EN
he Family and Guardianship Code, amendments, interpretations, shares in commercial companies, liability for obligations, separate property regime with compensation for gained possessions
Języki publikacji
Abstrakty
PL
Ustalenia zawarte w artykule dotyczą głównie zmian unormowań Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego o stosunkach majątkowych małżonków wprowadzonych ustawą z 2004 r. W artykule omówiono przebieg prac nad nowelizacją prowadzonych w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, w Sejmie i w Senacie. W nawiązaniu do krytycznych ocen nowelizacji z 2004 r. i postulatów zmian unormowań stosunków majątkowych małżonków sformułowany został pogląd o potrzebie zachowania powściągliwości w dokonywaniu kolejnych nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Wykorzystując dotychczasowy dorobek nauki prawa i uwzględniając orzecznictwo sądowe, należy przede wszystkim kontynuować wszechstronną interpretację obowiązujących przepisów. Rozważyć natomiast można zmiany Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu spółek handlowych w celu osiągnięcia zadowalającej spójności unormowań obu kodeksów dotyczących nabywania i wykonywania praw udziałowych w spółkach handlowych. Zmian wymaga również unormowanie odpowiedzialności małżonków za zobowiązania, które nie wynikają z czynności prawnych. Powinny być ponadto usunięte niejasności i uzupełnione braki w unormowaniach rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków małżonków.
EN
The findings of the present paper mainly concern the amendments to the provisions of the Family and Guardianship Code on the matrimonial property relations between spouses, as enforced by the act of 2004. The article discusses the course of works on the amendments conducted by the Law Codification Commission, the Sejm and the Senate. With reference to the critical appraisals of the amendments of 2004 and the proposals for changes in the regulations on property relations between spouses, restraint is needed as regards further amendments to the Family and Guardianship Code. While making use of the so-far achievements of the science of law and accounting for the judicial decisions, it is particularly advisable to continue the comprehensive interpretation of the regulations in force. What may, however, be considered are the amendments to the Family and Guardianship Code and the Code of Commercial Companies in order to ensure sufficient uniformity of both codes’ regulations on the acquisition and exercise of the rights attached to the shares in commercial companies. Changes are also needed in the regulations on the liability of spouses for obligations that are not a consequence of a legal action. Moreover, it is considered necessary to remove ambiguities and to correct the defects in the regulations on the regime of separate property with compensation for gained possessions.
Rocznik
Numer
6
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Andrzejewski M., Dolecki H., Haberko J., Lutkiewicz-Rucińska A., Olejniczak A., Sokołowski T., Sylwestrzak A., Zielonacki A., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. Dolecki H, T. Sokołowski, wyd. 2, Warszawa 2013.
 • Bieniek B., Bieranowski A. , Brzeszczyńska S., Ignaczewski J. , Jędrejek G., Stępień-Sporek A., Małżeńskie prawo majątkowe. Komentarz, red. J. Ignaczewski, wyd. 3, Warszawa 2011.
 • Czachórski W., Wstęp, w: Prawo małżeńskie majątkowe i przepisy wprowadzające, wyd. 1, Zabrze 1946.
 • Gajda J.., Ignatowicz J., Pietrzykowski J., Pietrzykowski K., Winiarz J., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, wyd. 3, Warszawa 2012.
 • Gołębiowski K.., Zarząd majątkiem wspólnym małżonków, wyd. 1, Warszawa 2012.
 • Gonera K., Założenia i ogólny kierunek zmian w prawie cywilnym (z prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego), „Państwo i Prawo” 1997, nr 9.
 • Gromek K., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. 4, Warszawa 2013.
 • Ignaczewski J., w: B. Bieniek, A. Bieranowski, S. Brzeszczyńska, J. Ignaczewski, G. Jędrejek, A. Stępień – Sporek, Małżeńskie prawo majątkowe. Komentarz, red. J. Ignaczewski, wyd. 3, Warszawa 2011.
 • Ignatowicz J., Doniosłe zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, „Nowe Prawo” 1976, nr 4.
 • Ignatowicz J., Kilka uwag o przyszłych zmianach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w: Prace cywilistyczne. Księga poświęcona J. Winiarzowi, red. S. Wójcik, wyd. 1, Warszawa 1990.
 • Ignatowicz J., Nazar M., Prawo rodzinne, wyd. 4, Warszawa 2012.
 • Jędrejek G., Uwagi do projektu o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, „Studia Prawnicze” 2002, nr 3.
 • Kidyba A., Przepisy dodane jako normy kreujące nowe instytucje k.s.h., ”Przegląd Prawa Handlowego” 2004, nr 3.
 • Lutkiewicz-Rucińska A., Uwagi do projektu zmiany małżeńskiego prawa majątkowego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2001, nr 1.
 • Mączyński A., Projektowana nowelizacja przepisów o zawarciu małżeństwa, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1998, nr 3.
 • Mączyński A., Uwagi o stanie nauki polskiego prawa cywilnego, „Państwo i Prawo” 2011, nr 6.
 • Naworski J.P., Nowelizacja przepisów Kodeksu spółek handlowych o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, cz. I, „Monitor Prawniczy” 2004, nr 9.
 • Nazar M., Komercjalizacja majątkowych stosunków małżeńskich w spółkach kapitałowych, w: Współczesne problemy prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marii Poźniak-Niedzielskiej, red. R. Skubisz i A. Kidyba, wyd. 1, Kraków 2007.
 • Nazar M., w: J. Ignatowicz, M. Nazar: Prawo rodzinne, wyd. 4, Warszawa 2012.
 • Nazar M., w: System prawa prywatnego, t. 11: Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, wyd. 1, Warszawa 2009.
 • Panowicz-Lipska J., w: System prawa prywatnego, t. 11: Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, wyd. 1, Warszawa 2009.
 • Pietrzykowski K., w: J. Gajda, J. Ignatowicz, J. Pietrzykowski, K. Pietrzykowski, J. Winiarz, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, wyd. 3, Warszawa 2012.
 • Pisuliński J., O potrzebie reformy przepisów regulujących stosunki majątkowe między małżonkami, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2012, nr 2.
 • Radwański Z., Olejniczak A., Prawo cywilne – część ogólna, wyd. 12, Warszawa 2013.
 • Radwański Z., Zegadło R., Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego. Sprawozdanie z działalności w okresie od 1 lipca 2002 r. do 31 grudnia 2003 r., KPP 2004, nr 2.
 • Radwański Z., Zieliński M., w: System prawa prywatnego, t. 1: Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Safjan, wyd. 2, Warszawa 2012.
 • Radwański Z.., Gonera K., Nowa kodyfikacja prawa prywatnego, „Monitor Prawniczy” 1997, nr 5.
 • Safjan M., Prawnik w nowoczesnej Europie, wywiad, „Na Wokandzie” 2010, nr 2.
 • Smyczyński T., Kierunki reformy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1999, nr 2.
 • Smyczyński T., Projekt ustawy zmieniającej małżeńskie prawo majątkowe, „Studia Prawnicze” 2000, nr 3–4.
 • Smyczyński T., w: System prawa prywatnego, t. 11: Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, wyd. 1, Warszawa 2009.
 • Sokołowski T., Swoboda intercyzy. Zakres modyfikacji małżeńskich ustrojów majątkowych, wyd. 1, Warszawa 2013.
 • Sokołowski T., Uwagi o projektowanej regulacji stosunków majątkowych między małżonkami, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2001, nr 1.
 • Sokołowski T., w: Andrzejewski M., H. Dolecki, J. Haberko, A. Lutkiewicz-Rucińska, A. Olejniczak, T. Sokołowski, A. Sylwestrzak, A. Zielonacki, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, wyd. 2, Warszawa 2013.
 • Sychowicz M., w: H. Ciepła, B. Czech, T. Domińczyk, S. Kalus, K. Piasecki, M. Sychowicz, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, wyd. 5, Warszawa 2011.
 • System prawa prywatnego, t. 1: Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Safjan, wyd. 2, Warszawa 2012.
 • System prawa prywatnego, t. 11: Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, wyd. 1, Warszawa 2009.
 • Szajkowski A., Postulat spójności Kodeksu spółek handlowych z Kodeksem cywilnym oraz Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, w: Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gawlikowi, red. J. Pisuliński, P. Tereszkiewicz i F. Zoll, wyd. 1, Warszawa 2012.
 • Szpunar A., Wprowadzenie, w: Kodeks cywilny i inne teksty prawne. Teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym i wprowadzeniem Adama Szpunara, wyd. 4, Warszawa 1996.
 • Winiarz J., Wspólność ustawowa na tle ewolucji ustawodawstwa rodzinnego w Polsce, „Studia Prawnicze” 1970, nr 26–27, zeszyt specjalny wydany dla uczczenia pracy naukowej i kodyfikacyjnej Profesora J. Wasilkowskiego.
 • Założenia i ogólny kierunek zmian w prawie cywilnym, prawie rodzinnym i gospodarczym oraz w postępowaniu cywilnym – ustalenia dokonane na posiedzeniach plenarnych KKPC w dniach 5 grudnia 1996 r. i 8 stycznia 1997 r., „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1997, nr 2.
 • Zawada K., Uwagi o zamierzonej nowelizacji majątkowego prawa małżeńskiego oraz niektórych innych przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2003, nr 4.
 • Zdanikowski P., Prawo udziałowe w spółce kapitałowej jako przedmiot majątku wspólnego małżonków, „Palestra” 2006, nr 9–10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-525e21cd-949d-4169-9277-06647c85e8a6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.