Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 11/2016 | 89-107
Tytuł artykułu

Informal Taxonomies of Inmates from Juvenile Detention Centers and Juveniles’ Shelters Created by Personnel in the Context of Resocialization Actions

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Nieformalne taksonomie wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich tworzone przez personel w kontekście oddziaływań resocjalizacyjnych Socjologiczna analiza zjawiska
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The main aim of this paper is to pay attention on creation of informal taxonomies by staff employed in detention centers and juveniles’ shelters toward juvenile delinquents during their rehabilitation. There are discussed both mechanisms of informal classification creation and their consequences. In the article there is defended thesis that stigmatization of that kind on one hand is natural because basing on mechanism of analogy to some extent unconscious, typical for pedagogical institutions, but on the other hand dependent on adopted style of institution management. There is also discussed the problem of multiple consequences of taxonomies. The results presented in this paper base on seven years qualitative study carried on in juveniles’ correctional institution across Poland. In the study there was used the triangulation principle gathering methods, researcher and data. To analyze empirical data there was employed interpretative paradigm that enables to look on interactions accompanying actors’ actions.
PL
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na zjawisko tworzenia nieformalnych taksonomii przez kadrę zakładów poprawczych (ZP) i schronisk dla nieletnich (SdN) wobec wychowanków w związku z pracą resocjalizacyjną. Omówione zostały zarówno mechanizmy tworzenia takich klasyfikacji, jak również konsekwencje z nimi związane. W artykule broniona jest teza, że tego rodzaju stygmatyzacja z jednej strony jest zjawiskiem naturalnym, gdyż bazującym na mechanizmie analogii, w dużej mierze nieuświadomionym, typowym dla instytucji wychowawczych, z drugiej zaś strony zależnym w swej postaci od stylu zarządzania placówką. Poruszany jest także problem licznych konsekwencji wynikających z taksonomii. Zaprezentowane w artykule wnioski opierają się na siedmioletnich badaniach jakościowych prowadzonych w ośrodkach resocjalizacyjnych wszystkich typów w całej Polsce. W badaniach zastosowana została zasada triangulacji w zakresie metod, badacza i danych. Do analizy zebranych materiałów empirycznych wykorzystany został paradygmat interpretatywny, który daje możliwość uchwycenia interakcyjnego charakteru powstawania emocji negatywnych i pracy emocjonalnej.
Rocznik
Numer
Strony
89-107
Opis fizyczny
Daty
wydano
2016-12-31
Twórcy
 • University of Łódź
Bibliografia
 • Aronson E., Akert R.M., Wilson T.D., 2012, Psychologia społeczna, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa.
 • Becker H., 2009, Outsiderzy. Studia z socjologii dewiacji, PWN, Warszawa.
 • Blumer H., 1969, Symbolic Interactionism. Perspective and Method, Prentice-Hall, Inc. Englewood, New Jersey.
 • Bourdieu P., Passeron J.-C., 2006, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, PWN, Warszawa.
 • Cialdini R., 2009, Wywieranie wpływu na ludzi, przekł. Bogdan Wojciszke, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Chomczyński P., 2014, Emocje agresji i smutku, ich przejawy oraz sposoby radzenia sobie z nimi wśród wychowanek zakładów poprawczych w Polsce. Socjologiczna analiza zjawiska, [w:] Emocje w ż yciu codziennym. Analiza kulturowych, społecznych i organizacyjnych uwarunkowań ujawniania i kierowania emocjami, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Chomczyński P., 2013, Problem bezpieczeństwa personelu zakładów poprawczych dla nieletnich w kontaktach z wychowankami. Socjologiczna analiza czynników wewnętrznych, „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja”, 21.
 • Collins R., 2004, Interaction, Ritual Chains, Princeton University Press, New Jersey.
 • Collins R., 1993, Emotional Energy as the Common Denominator of Rational Action, „Rationality and Society”, 5, 2, (April).
 • Cooley Ch.H., 1922, Human Nature and the Social Order (Revised Edition), Charles Scribner’s Sons, New York:.
 • Czykwin E., 2007, Stygmat społeczny, PWN, Warszawa.
 • Czyżewski M., 2013, Socjologia interpretatywna i metoda biograficzna: przemiana funkcji, antyesencjalistyczne wa?tpliwości oraz sprawa krytyki, „Przegla?d Socjologii Jakościowej”, t. 9, nr 4.
 • Denzin N.K., 1983, A Note on Emotionality, Self, and Interaction, „American Journal of Sociology”, 89, 2 (September).
 • Elias N., 2011, O procesie cywilizacji, Wydawnictwo W.A.B, Warszawa.
 • Foucault M., 1993, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa.
 • Garfinkel H., 1956, Conditions of Successful Degradation Ceremonies, „American Journal of Sociology”, LXI.
 • Garfinkel H., 1963, A Conception of Experiments with „Trust” as a Condition of Stable Concerted Actions, [w:] The Production of Reality: Essays and Readings on Social Interaction, (red.) O’Brien J., Pine Forge Press, Thousand Oaks, California.
 • Garfinkel H., 1967, Studies in Ethnometodology, Prentice-Hall Inc., New Jersey.
 • Garfinkel H., 2007, Studia z etnometodologii, przełożyła A. Szulżycka, PWN, Warszawa.
 • Gawronski B., Rydell R.J., Vervliet B., De Houwer J., 2010, Generalization Versus Contextualization in Automatic Evaluation, „Journal of Experimental Psychology: General Advance” online publication.
 • Goffman E., 1961, Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates, New York, Doubleday.
 • Goffman E., 2011, Instytucje totalne. O pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach innych instytucji totalnych, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Goffman E., 2000, Człowiek w teatrze życia codziennego, Wydawnictwo KR, Warszawa.
 • Goffman E., 2005, Piętno, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Goffman E., 2008, Embarrassment and Social Organization, [w:] Emotions. A Social Science, (red.) Greco M., Stenner P., Routledge, Taylor & Francis, London–New York.
 • Hammersley M., Atkinson P., 2000, Metody badań terenowych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 • Higgins P.C., Butler R.R., 1982, Understanding Deviance, McGraw-Hill Book Company, New York.
 • Hochschild A.R., 1979, Emotion Work, Feeling Rules, and Social Structure, „American Journal of Sociology”, Vol. 85, nr 3.
 • Hochschild A.R., 2009, Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja ludzkich uczuć, PWN, Warszawa.
 • James W., 1890, The Principles of Psychology, MacMillan & Co. Ltd, London.
 • Kamiński M.M., 2006, Gry więzienne. Tragikomiczny świat polskiego więzienia, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Kemper T.D., 2011, Status, Power and Ritual Interaction. A Relational Reading of Durkheim, Goffman and Collins, Ashgate Publishing Limited, Surrey, Great Britain.
 • Kemper T.D., 1987, How Many Emotions are There? Wedding the Social and the Autonomic Components, „American Journal of Sociology”, 93, 2.
 • Klapp O., 1949, The Fool as a Social Type, „American Journal of Sociology”, 55.
 • Kofta M., 1979, Samokontrola a emocje, PWN, Warszawa.
 • Konecki K., 2014, Socjologia emocji według Thomasa Scheffa, [w:] Emocje w ż yciu codziennym. Analiza kulturowych, społecznych i organizacyjnych uwarunkowań ujawniania i kierowania emocjami, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Konecki K.T., 2005, Ludzie i ich zwierzęta. Interakcjonistyczno-symboliczna analiza społecznego świata właścicieli zwierząt domowych, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.
 • Konecki K.T., 2000, Studia z metodologii badań jakościowych: teoria ugruntowana, PWN, Warszawa.
 • Konecki K.T., 1985, Jaźń w totalnej instytucji obozu koncentracyjnego, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3.
 • Miszewski K., 2007, Kiedy badacz jest tajnym agentem. O postrzeganiu niejawnej obserwacji uczestniczącej jako etycznie problematycznej, metodach badań ilościowych, zakulisowych wymiarach życia społecznego i ich związku ze wszystkim tym, o czym przed chwilą, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 3, nr 2.
 • Moczydłowski P., 2002, Drugie życie więzienia, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa.
 • Morris A., Feldman D.C., 1997, Managing Emotions in the Workplace, „Journal of Managerial Issues”, 9.
 • Mucha J., 1992, Cooley, Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Warszawa.
 • Pawłowska B., Chomczyński P., 2012, The Methods of Negative Emotions Managing Based on Teachers’ Control Group Research, „Culture and Education”, 6(92).
 • Pawłowska B., 2013, Emocje w ś rodowisku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Piotrowski A., 1985, Osobowość a tożsamość. O pewnej tendencji we współczesnej socjologii interakcji, „Folia Sociologica”, nr 12.
 • Prus R., 1999, Beyond the Power Mystique. Power as Intersubjective Accom – plishment, State University of New York Press, New York.
 • Prus, Grills, 2003, Deviant Mystique. Involvements, Realities and Regulation, Preager, Westport.
 • Scheff Th.J., 2006, Concepts and Concept Formation: Goffman and Beyond, „Qualitative Sociology Review”, Vol. 2, Iss. 3.
 • Schein E., 1989, Ku nowemu rozumieniu kultury organizacji, [w:] Wybrane zagadnienia socjologii organizacji, cz. 2: Perspektywa kulturowa w badaniach organizacji, wybór tekstów, opracowanie i wstęp Marcinkowski A., Sobczak J., Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • Schein E., 1990, Organizational Culture, „American Psychologist”, 45, 2.
 • Schütz A., 1953, Common Sense and Scientific Interpretation of Human Action, „Philosophy and Phenomenological Research”, 14.
 • Schütz A., 1982, Collective Papers. The Problem of Social Reality, Vol. 1, Kluwer Boston Inc., Hingham, USA.
 • Shott S., 1979, Emotions and Social Life: A Symbolic Interactionist Analysis, „The American Journal of Sociology”, Vol. 84, nr 6.
 • Simmel G., 1955, Conflict, The Web of Group Afiliations, tłum. Reinhard Bendix, Glencoe, III, Free Press.
 • Strauss A.L., 1969, Mirrors and Masks. The Search for Identity, The Sociology Press, San Francisco.
 • Szczygieł D., Bazińska R., Kadzikowska-Wrzosek R., Retowski S., 2009, Praca emocjonalna w zawodach usługowych – pojęcie, przegląd teorii i badań, „Psychologia Społeczna”, t. 43(11).
 • Tomczyk A., bdw, Symptomy podkultury przestępczej w Zakładzie Poprawczym, Zakład Poprawczy i Schronisko dla nieletnich, Racibórz.
 • Turner J.H., 1962, Role Taking: Process vs. Conformity, [w:] Human Behavior and Social Processes: An Interactionist Approach, (red.) Rose A.M., Houghton Miiflin, Boston.
 • Turner J.H., 2004, Struktura teorii socjologicznej, PWN, Warszawa.
 • Turner J.H., Stets J.E., 2009, Socjologia emocji, PWN, Warszawa.
 • Wilson, T.P., 1970, Conceptions of Interaction and Forms of Sociological Explanation, „American Sociological Review”, 35.
 • Zapf D., 2002, Emotion Work and Psychological Well-being. A Review of the Literature and Some Conceptual Considerations, „Human Resource Management Review”, 12.
 • Scheff Th.J., 2003, Goffman’s Elaboration of the Looking Glass Self, referat wygłoszony podczas dorocznego zjazdu Amerykańskiego Stowarzyszenia Socjologicznego (American Sociological Association) Atlanta, http://www.soc.ucsb.edu/faculty/scheff/19a.pdf
 • Scheff Th., Retzinger S.M., 1997, Shame, Anger and the Social Bond: A Theory of Sexual Offenders and Treatement, „Electronic Journal of Sociology”, Sept., http://www.sociology.org
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, Dz.U. 1982, Nr 35, poz. 228 (opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 33, poz. 178; z 2011 r., Nr 112, poz. 654; Nr 149, poz. 887; Nr 191, poz. 1134; z 2012 r., poz. 579; z 2013 r., poz. 628, 1165).
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, Dz.U. 2001, Nr 124, poz. 1359.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
ISSN
2081-3767
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-4d1cb736-ecb3-4d7f-9594-733da076d578
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.