Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 4(21) | 56-80
Tytuł artykułu

Skuteczność systemu zatrudniania i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The effectiveness of the Polish system of vocational activation of people with disabilities
Języki publikacji
PL EN
Abstrakty
PL
System aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w obecnym kształcie funkcjonuje w Polsce od 1991 r. Ponad 25-letni okres doświadczeń uprawnia do stawiania pytań o jego skuteczność z punktu widzenia deklarowanej polityki społecznej państwa wobec niepełnosprawnych. Celem publikacji jest krytyczna analiza stanu oraz ewolucji systemu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z punktu widzenia zgodności modelu ze stanem realnym. Publikacja zawiera wynikające z polityki społecznej wskazania dla modelu systemu i jego charakterystykę z uwzględnieniem organizacji systemu oraz stosowanych narzędzi wsparcia finansowego zatrudniania niepełnosprawnych. Wnioski dotyczące skuteczności systemu sformułowane zostały w oparciu o analizę porównawczą założeń ze stanem rzeczywistym. Wskazane zostały bariery wzrostu aktywności zawodowej niepełnosprawnych, ich przyczyny oraz metody eliminacji owocujące oczekiwanym wzrostem skuteczności.
EN
The system of vocational activation of people with disabilities has been operating in its present form since 1991. Over 20 years of experience alows to ask questions about its effectiveness from the point of view of the social policy towards the disabled people declared by the state. The aim of this article is a critical analysis of the state and the evolution of vocational activation of people with disabilities in terms of compliance with the model. The paper includes guidelines for the system model, resulting from the social policy, as well as the system’s characteristics including the organization and the tools used for financial support of hiring people with disabilities. The conclusions on effectiveness of the system were formulated on the basis of comparative analysis between the assumptions and the reality. The paper points to obstacles in increasing professional activity of disabled people, their causes and methods of elimination which could bring expected increase in efficiency.
Rocznik
Numer
Strony
56-80
Opis fizyczny
Daty
wydano
2016-12-29
Twórcy
 • Społeczna Rada Naukowa Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
Bibliografia
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski (BAEL), Warszawa, GUS, informacje kwartalnez lat 2001–2016
 • Barczyński A., Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Analiza rozwiązań.Propozycje na przyszłość, [w:] Zabezpieczenie społeczne w Polsce. Problemy do rozwiązaniaw najbliższej przyszłości, red. Uścińska G., Warszawa, IPiSS, 2008
 • Barczyński A., Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w przekroju terytorialnym,[w:] Regionalne i lokalne problemy rynku pracy, red. Kotlorz D., „StudiaEkonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznegow Katowicach” 2013, Nr 134
 • Barczyński A., Dylematy finansowania terapii zajęciowej na poziomie samorząduterytorialnego, [w:] Samorząd terytorialny (Zagadnienia prawne), t. II, Zadaniai kompetencje samorządu terytorialnego, red. Ćwiertniak B., Sosnowiec, OW Humanitas,2015
 • Barczyński A., Polityka społeczna wobec aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnychpo transformacji społeczno-gospodarczej, [w:] Waszkowski H., Ruch spółdzielczościinwalidów i jego znaczenie dla rozwoju rehabilitacji osób niepełnosprawnychw Polsce, Warszawa, PTWzK, 2016
 • Barczyński A., Polityka społeczna wobec rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościąw Polsce po 1991 r., „Nasze Sprawy” 2016, Nr 9(300)
 • Barczyński A., Skuteczność polskiego systemu aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami,monografia Teraźniejszość i przyszłość polityki społecznej, red.Garbiec R., Częstochowa, SWW Pol. Cz., 2013
 • Barczyński A., System wsparcia finansowego aktywizacji zawodowej na otwartymi chronionym rynku pracy – ewolucja, stan i perspektywy, [w:] Osoby niepełnosprawnew polityce społecznej, t. I, Praca zawodowa, red. Paszkowicz M. A., Garbat M.,Zielona Góra, PTE, 2013
 • Barczyński A., Uwarunkowania systemowe skutecznej aktywizacji zawodowej osóbniepełnosprawnych, [w:] Człowiek w pracy i polityce społecznej, red. SzambelańczykJ., Żukowski M., Poznań, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,2010
 • Barczyński A., Wrażliwość systemu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnychna czynniki zewnętrzne, [w:] Ergonomia niepełnosprawnym w wieku informacji,red. Lewandowski J., Lecewicz-Bartoszewska J., MONOGRAFIE, Łódź, WydawnictwoPolitechniki Łódzkiej, 2004
 • Barczyński A., Zatrudnienie chronione osób niepełnosprawnych na konkurencyjnymrynku pracy, [w:] Uwarunkowania współczesnego rynku pracy i ich skutki w sferzespołeczno-ekonomicznej, red. Kotlorz D., Przybyłka A., „Studia Ekonomiczne. ZeszytyNaukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2014,Nr 196
 • Barczyński A., Zmiany regulacji prawnych na rynku pracy osób niepełnosprawnych,[w:] Praca w dobie postępu i rozwoju, red. Rączaszek A., Koczur W., „Studia Ekonomiczne.Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”2014, Nr 167
 • Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2014 rokuna rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, Sejm RP, druk Nr 3673,Warszawa, 10 lipca 2015 r.
 • Kryńska E., Pater K., Zatrudnienie osób niepełnosprawnych – perspektywy wzrostu.Raport syntetyczny, Warszawa, IPiPS (lider projektu), 2013
 • Kurzynowski A., Osoby niepełnosprawne w polityce społeczno-gospodarczej, [w:] MateriałyOgólnopolskiej Konferencji Naukowo-Programowej „ZPCh w drodze doUnii Europejskiej”, Warszawa, 31.11.1998 r., KIG-R, 1998
 • Pełka B., Nowoczesne zarządzanie, Warszawa, WWSE, 2000
 • Polscy niepełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej,red. Gąciarz B., Rudnicki S., Kraków, Wydawnictwa AGH, 2014
 • Stan zdrowia ludności Polski w 2014 r., Warszawa, GUS, 2016
 • Strategia Rozwoju Kraju 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2012
 • Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych sporządzona w Nowym Jorku dnia 13grudnia 2006 r., (Convention on the Rights of Persons with Disabilities), dokumentZgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, rezolucja nr 61/106
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitegotekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osóbniepełnosprawnych, Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowaniaart. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwowej w zakresie zatrudnienia,Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich, L 337/3, 13.12.2004. PL
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektórerodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych), Dz. Urz. WEL 214 z 09.08.2008
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawieszczegółowych zasad oraz trybu rozliczania składek na ubezpieczenie społecznez uwzględnieniem dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnychi budżetu państwa, Dz. U. z 1998 r., Nr 164, poz. 1190 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunkówudzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne,Dz. U. z 2004 r., Nr 114, poz. 1194
 • Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych (The StandardRules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities), RezolucjaNr 48/93 Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 20 grudnia 1993 r.
 • Uchwała Sejmu RP z dnia 1 sierpnia 1997 r. – Karta Praw Osób Niepełnosprawnych,M. P. z dnia 13 sierpnia 1997 r.
 • Ustawa z 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych, Dz. U. z 1980 r., Nr 27,poz. 111 z późn. zm.
 • Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz. U. z 1998 r.,Nr 137 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych,sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., Dz. U. z 2012 r.,poz. 882
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,Dz. U. z 2004 r., Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,Dz. U. 46/91 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiuosób niepełnosprawnych, Dz. U. z 1997 r., Nr 123, poz. 776 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym,Dz. U. z 1993 r., Nr 11, poz. 50 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 19 września 2013 r. o zmianie ustawy o warunkach dopuszczalnościi nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, Dz. U. z 2003 r., Nr 189,poz. 1850 z późn. zm.
 • Zalecenie Nr R(92)6 Komitetu Ministrów Rady Europy z dnia 9 kwietnia 1992 r.w sprawie spójnej polityki wobec osób niepełnosprawnych
 • Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 1993 r. w sprawie zaniechania poborupodatku od towarów i usług od zakładów pracy chronionej, M. P. z 1993 r., Nr32, poz. 330
 • Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 1996 r. zmieniające zarządzeniew sprawie zaniechania poboru podatku od towarów i usług od zakładów pracychronionej, M. P. z 1996 r., Nr 37, poz. 369
 • Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie zaniechaniapoboru podatku od towarów i usług od zakładów pracy chronionej, M. P. z 1995 r.,Nr 64, poz. 700
 • www.mpips.gov.pl, [odczyty w latach: 2010–2016]
 • www.pfron.org.pl, [odczyty w latach: 2010–2016]
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
ISSN
2084-7734
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-493a408d-bc0b-4366-9926-c964298c75e9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.