Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 3(987) | 7-29
Tytuł artykułu

Zróżnicowanie poziomu i charakteru bezrobocia w przekroju powiatów w Polsce

Warianty tytułu
EN
Variation in the Level and Dynamics of Unemployment by Poviats in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Cel: Ukazanie zróżnicowania bezrobocia w polskich powiatach w latach 2011–2019 ze względu na stopę i charakter bezrobocia, identyfikacja najtrudniejszych i najkorzystniejszych powiatowych rynków pracy oraz ustalenie najważniejszych czynników ekonomicznych decydujących o klasyfikacji powiatów ze względu na poziom i charakter bezrobocia. Metodyka badań: Klasyfikacja powiatowych rynków pracy na podstawie średniej i odchylenia standardowego oraz analiz ekonometrycznych wykorzystujących modele logitowe zmiennych dwumianowych. Wyniki badań: Wykazano duże zróżnicowanie poziomu i charakteru bezrobocia w polskich powiatach w latach 2011–2019. Powiaty z korzystną sytuacją na rynkach pracy zlokalizowane są w zachodniej części kraju, zaś powiaty ze stosunkowo trudnymi rynkami znajdują się w części wschodniej. Największe zróżnicowanie sytuacji na powiatowych rynkach pracy utrzymuje się w województwie mazowieckim. Na szansę przyporządkowania powiatów do grup charakteryzujących się niskim poziomem bezrobocia i co najmniej średnim poziomem przepływów wpływały wysokie wartości majątku produkcyjnego, produkcji sprzedanej przemysłu oraz poziomu przedsiębiorczości. Wnioski: Zmniejszenie przeciętnego poziomu stopy bezrobocia w powiatach oraz zwiększenie przepływów między bezrobociem a zatrudnieniem w latach 2011–2019 nie zmieniło znacząco grupowania powiatów ze względu na ich sytuację na rynku pracy. Nadal występuje duże zróżnicowanie poziomu i charakteru bezrobocia. Na podstawie oszacowań modelu można przypuszczać, że utrzymująca się struktura przestrzenna wartości stymulant rozwoju gospodarczego będzie decydować o utrwalaniu różnic między lokalnymi rynkami pracy pod względem poziomu oraz charakteru bezrobocia. Wkład w rozwój dyscypliny: Wykazanie zróżnicowania bezrobocia w powiatach ze względu na równoczesne wykorzystanie mierników stanu i strumieni, porównanie zróżnicowania bezrobocia w dwóch odmiennych stanach koniunktury gospodarczej oraz określenie najważniejszych czynników decydujących o poziomie i charakterze bezrobocia w powiatach.
EN
Objective: The paper discusses the variation in unemployment in Polish poviats in 2011–2019 by rate and dynamics of unemployment. It identifies the most difficult and leading poviat labour markets and the most important economic factors determining the classification of poviats in terms of the unemployment rate and the flows between employment and unemployment. Research Design & Methods: Poviat labour markets were classified based on the mean and standard deviation and econometric analyses using logit models of binominal variables. Findings: Significant variation in the level and dynamics of unemployment in the Polish poviats in the years 2011–2019 was confirmed. Poviats with a favourable labour market situation are located in western Poland while those facing greater challenges are located in the east. The highest variation between poviat labour markets occurs in Mazowieckie voivodeship. Three economic determinants increase the chances of a poviat being included in the low unemployment rate group and at least with moderate levels of labour flows. They are: high levels of fixed assets, high industrial output and a high level of entrepreneurship. Implications / Recommendations: In the years 2011–2019, average unemployment rates decreased while labour flows between employment and unemployment increased somewhat. However, these processes have not significantly changed the grouping of the poviat labour markets. Significant variation in the level and dynamics of unemployment in the Polish poviats continues. The estimations of the model indicate the spatial structure of economic stimulants will determine differences between local labour markets with respect to the unemployment level and dynamics. Contribution: The article shows the variation of unemployment in the Polish poviats results both from the variation of unemployment rates and variation in the dynamics of labour flows between unemployment and employment. Unemployment variation in the poviats was described for two stages of the business cycle and the most important factors determining the level and dynamics of unemployment in the poviats were identified.
Twórcy
 • Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, Regionalne Obserwatorium Terytorialne
Bibliografia
 • Dykas P., Misiak T. (2014), Determinanty podstawowych zmiennych rynku pracy w polskich powiatach w latach 2002–2011, „Gospodarka Narodowa”, nr 6(274), https://doi.org/10.33119/GN/100881.
 • Gałecka-Burdziak E. (2012), Odpływy z bezrobocia do zatrudnienia – analiza przepływów z wykorzystaniem regresji logistycznej (w:) Współczesna gospodarka – wyzwania, dylematy, perspektywy rozwoju, red. J. Harasim, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 93.
 • Góra M., Sztanderska U. (2006), Wprowadzenie do analizy lokalnego rynku pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Kotowska I., Podogrodzka M. (1995), Przestrzenne zróżnicowanie rynku pracy w Polsce 1990–94 (w:) Rynek pracy w Polsce 1993–94, red. U. Sztanderska, Raport IPiSS, nr 9, Warszawa.
 • Kucharski L. (2014), Bezrobocie równowagi w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kwiatkowski E., Gawrońska B. (1995), Regionalne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce (w:) Rynek pracy w Polsce, red. U. Sztanderska, IPiSS, Warszawa.
 • Kwiatkowski E., Lehmann H., Schaffer M.E. (1992), Bezrobocie i wolne miejsca pracy a struktura zatrudnienia w Polsce. Analiza regionalna, „Ekonomista”, nr 2.
 • Majchrowska A., Mroczek K., Tokarski T. (2013), Zróżnicowanie stóp bezrobocia rejestrowanego w układzie powiatowym w latach 2002–2011, „Gospodarka Narodowa”, nr 9(265), https://doi.org/10.33119/GN/100946.
 • Markowicz I. (2015), Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania bezrobocia w Polsce, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 223.
 • Mikroekonometria. Modele i metody analiz danych indywidualnych (2012), red. M. Gruszczyński, wyd. 2, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Sojka E. (2013), Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy z wykorzystaniem zmiennej syntetycznej (w:) Zróżnicowanie sytuacji na rynku pracy – ujęcie regionalne, krajowe, międzynarodowe, red. D. Kotlorz, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 160.
 • Sprawozdania o rynku pracy z Powiatowych Urzędów Pracy z lat 2011–2019.
 • Tokarski T. (2008), Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia rejestrowanego w Polsce w latach 1999–2006, „Gospodarka Narodowa”, nr 7–8, https://doi.org/10.33119/GN/101303.
 • Warżała R. (2013), Wahania koniunkturalne a rynek pracy w Polsce, „Studia Ekonomiczne”, nr 4(LXXIX).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-492e239a-bd01-4d86-8097-b6416bb366a9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.