PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | 333 | 215-225
Tytuł artykułu

Bieżący i odroczony podatek dochodowy w kształtowaniu wyniku finansowego netto przez małe podmioty

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Current and deferred income tax in shaping net financial result by small entities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Pierwszoplanowym celem artykułu jest porównanie dopuszczalnych zasad kształtowania wysokości podatku dochodowego przenoszonego na wynik finansowy w małych podmiotach gospodarczych. Drugoplanowym celem, wynikającym z przyjętych rozwiązań, jest analiza różnic w zakresie informacji ujawnianych w sprawozdaniu finansowym. Opracowanie jest próbą zwrócenia uwagi na kategorię wyniku finansowego netto w małych podmiotach gospodarczych, dla których przyjęto kryteria przynależności wynikające z Ustawy o rachunkowości. Mały podmiot zgodnie z prawem bilansowym ma możliwość pomniejszania wyniku finansowego brutto o podatek dochodowy ustalany w dwojaki sposób. Pierwszy sposób to określenie wysokości podatku, nazywanego podatkiem bieżącym, zgodnie z prawem podatkowym. Druga możliwość dotycząca obowiązkowo dużych, a dobrowolnie małych podmiotów, wynika z Ustawy o rachunkowości. Podatek bieżący jest zwiększany o rezerwy i zmniejszany o aktywa z tytułu odroczonego podatku zanim pomniejszy wynik finansowy brutto. Dwojakie reguły kształtowania podatku dochodowego przez małe podmioty dają w efekcie nie tylko różną wartość zysku netto prezentowanego w rachunku zysków i strat oraz bilansie. Rozbieżności występują także w kategoriach bilansowych związanych z podatkiem dochodowym.
EN
The objective of the article is to compare the permissible principles of shaping the income tax transferred to financial results in small business entities. The underlying objective of the solutions is to analyze the differences in information disclosed in the financial statements. The study is an attempt to draw attention to the category of the net financial result in small business entities, for which the criteria of affiliation under the Accounting Act have been adopted. A small entity in compliance with the balance sheet law has a possibility to reduce the gross financial result by the income tax determined in two ways. The first way is to define the amount of tax, called the current tax, in compliance with the tax law. The other possibility, which is obligatory for large entities and voluntary for small entities, results from the Accounting Act. The current tax is increased by reserves and decreased by assets related to the deferred tax before it reduces the gross financial result. Consequently, these two ways in shaping the tax income by small entities result not only in the different value of the net profit presented in the profit and loss account and the balance sheet. Divergences also occur in the balance categories related to the income tax.
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Tom
333
Strony
215-225
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Morska w Gdyni. Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa. Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Bibliografia
 • Dyrektywa (2013) Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca Dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG, Dz. Urz. UE L 182 z 29.06.2013 r., pkt. 12.
 • Gierusz B. (2002), Bieżący i odroczony podatek dochodowy a zmiany rachunkowości, ODDK, Gdańsk.
 • Gmytrasiewicz M., Kierczyńska U. (2007), Rezerwy w rachunkowości i podatkach, Difin, Warszawa.
 • [MSSR] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, International Accouting Standards Board, 2004.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu (2002) Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości, Dz.U. 2002, nr 76, poz. 694.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu (2013) Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości, Dz. U. 2013, poz. 330.
 • Olchowicz I. (2004), Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa.
 • Olchowicz I. i in. (2016), Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian, INFOR PL S.A., Warszawa.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów (1991) z 15 stycznia 1991 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości, Dz.U. 1991, nr 10, poz. 35.
 • Ustawa (1994) o rachunkowości z 29 września 1994 r. Dz. U. 1994, nr 121, poz. 591 z późn. zm.
 • Ustawa (2000) z 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz. U z 2000 r., nr 113, poz. 1186.
 • Ustawa (2003) z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2003, nr 229, poz. 2276.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
ISSN
2083-8611
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.cejsh-41ca6520-3eb3-4214-be84-99aa7045b788
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.