PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | Vol. 37, nr 4B | 1--400
Tytuł artykułu

Wybrane zagadnienia projektowania systemów informatyki przemysłowej

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
Selected issues of industrial computer systems design
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
This monograph is devoted to the design of the industrial computer systems and analysis of the major terms related to such process. The main body of the book is divided into three parts: models, systems elements, and security and safety. In the first part, the standard terms are defined, the system models and its constituent elements are presented, as well as some abstract models are suggested, all of which concern the structure and the functionality of the industrial system. The knowledge of abstract descriptions and the skill to use them allow to make a design work independently from the given hardware and software solutions and technologies. Thus, besides showing the approaches based on existing standards, an insight into the issue is proposed which uses broader and much more universal terms than the ones usually employed. The utilization of the well-known design patterns is discussed, as well as adaptation of brand new ideas of constructing distributed systems. The issues of system testing are taken into account and appropriate guidelines are delivered. The presented considerations are illustrated by research results and by references to practice, including the scientific work and applications experience of the author. In the second part of the book, the hardware and software elements which allow to build up the system are presented. The description of the usage domain, typical tasks, and a place and a role of the given element in the considered system kind is included. The descriptions do not refer to specific products but to their classes. This makes the cognitive process in dependent from producers, and forces the reader to consider the system structure, data flows and models, applications relations, and ways of processing, but not only to fit the specific components. The issues of distributed system communication are also taken into consideration, both in local and remote context. The relevant questions of media usage are deliberated within the context of industrial networks. The intersystem integration issues are also described, as well as collaboration of heterogeneous elements on the various levels of abstraction. The third part of the book is devoted to broadly defined problems connected with the process of designing industrial informatics systems in a safe way, as well as to the security of the systems’ operation. The issues of the system construction concerning security and safety, as well as issues related to the system and the dependency of its elements are shown. The standard terms of security and safety, measure and norms, typical threats and risks used in the considered domain, as well as threats coming from the new technologies are described. The de-sign guidelines are proposed which can increase the security and safety level, starting from the planning, through implementation and commissioning, to deployment process. The book also contains examples of real solutions, which highlight the considered issues, as well as a rich set of bibliography and sources. The considered topics are discussed in relation to both past and current research lead by domestic and foreign entities, including research, projects, applications and implementations being made by the author.
PL
Niniejsza monografia jest poświęcona zagadnieniom projektowania systemów informatyki przemysłowej oraz systematyzacji i analizie pojęć związanych z tym zagadnieniem. Zasadnicza zawartość książki podzielona jest na trzy części: modele, elementy systemów oraz bezpieczeństwo. W części pierwszej określono standardowe pojęcia, modele systemów i ich elementów składowych oraz abstrakcje konstrukcyjno-funkcjonalne wykorzystywane przy tworzeniu systemów informatyki przemysłowej. Znajomość abstrakcyjnych środków opisu i umiejętność ich użycia umożliwiają prowadzenie prac projektowych niezależnie od konkretnych rozwiązań sprzętowych i technologii. Dlatego, oprócz przedstawienia podejść na bazie istniejących norm, zaproponowano wgląd w zagadnienie z użyciem pojęć szerszych i bardziej uniwersalnych niż powszechnie stosowane. Podjęto dyskusje wykorzystania znanych wzorców projektowych oraz adaptacji najnowszych idei konstruowania systemów rozproszonych. Poruszono problem testowania i zaproponowano stosowne wytyczne. Rozważania zilustrowano zarówno wynikami badań, jak i odniesieniami do praktyki, w tym pracami naukowymi oraz doświadczeniem aplikacyjnym autora książki. W części drugiej przedstawiono elementy sprzętowe i programowe umożliwiające konstruowanie systemów. Zawarto opis dziedzin zastosowań, typowych zadań oraz miejsca i roli danego elementu w omawianej klasie systemów. Opisy nie dotyczą konkretnych produktów, tylko ich klas, co uniezależnia proces poznawczy od producenta i zmusza czytelnika do rozważania struktury systemu, przepływów i powiązań informacyjnych oraz modeli danych i ich przetwarzania, a nie do dopasowywania konkretnych komponentów. Poruszono także zagadnienia dotyczące komunikacji w systemach, zarówno w kontekście lokalnym, jak i intersieciowym. W opisie uwzględniono istotne kwestie wykorzystania mediów sieciowych w kontekście stosowania komputerowych sieci przemysłowych. Opisano również zagadnienia integracji międzysystemowej oraz współdziałania elementów heterogenicznych na różnych poziomach abstrakcji. Część trzecia poświęcona jest szeroko pojętym zagadnieniom związanym z projektowaniem bezpiecznych systemów informatyki przemysłowej oraz z bezpieczeństwem ich eksploatacji. Przedstawiono zagadnienia dotyczące konstrukcji systemów względem bezpieczeństwa dostępowego i funkcjonalnego oraz zagadnienia związane z niezawodnością działania takich systemów i ich elementów. Opisano standardowe pojęcia związane z bezpieczeństwem, stosowane miary i normy, typowe zagrożenia i ryzyka spotykane w omawianej dziedzinie, a także zagrożenia wynikające z nowych technologii. Zaproponowano wytyczne projektowe zwiększające poziom bezpieczeństwa już od etapu planowania aż po realizacje i wdrożenie. Książka zawiera również przykłady rzeczywistych rozwiązań, ilustrujące poruszane kwestie oraz bogaty zestaw materiałów źródłowych. Poruszane tematy są dyskutowane w kontekście dokonanych oraz bieżących badań prowadzonych w ośrodkach krajowych oraz zagranicznych, w tym badań, projektów, aplikacji i wdrożeń autora.
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Strony
1--400
Opis fizyczny
Bibliogr. 415 poz.
Twórcy
autor
 • Politechnika Śląska, Instytut Informatyki, Gliwice, ul. Akademicka 16, piotr.gaj@polsl.pl
Bibliografia
 • [1] Abeni L., Manica N., Palopoli L.: Efficient and robust probabilistic guarantees for real-time tasks. Journal of Systems and Software, Vol. 85, No. 5, 2012, pp. 1147÷1156.
 • [2] Adamczewski P.: Słownik informatyczny. Helion 2005, ss. 1÷288.
 • [3] Adamczyk P.: Modemy GSM od Astraada. Biuletyn Automatyki, Z. 81, Nr 3, 2014, ss. 18÷19.
 • [4] Ahmed K., Gregory M.: Integrating wireless sensor networks with cloud computing. [in:] Mobile Ad-hoc and Sensor Networks (MSN), 2011 Seventh International Conference on, Dec 2011, pp. 364÷366.
 • [5] Akerberg J., Björkman M.: Exploring network security in PROFIsafe [in:] Computer Safety, Reliability, and Security, vol. 5775 of Lecture Notes in Computer Science Springer, Berlin, Heidelberg 2009, pp. 67÷80.
 • [6] Akillioglu H., Onori M.: Evolvable production systems and impacts on production planning. [in:] Assembly and Manufacturing (ISAM), 2011 IEEE International Symposium on, May 2011, pp. 1÷6.
 • [7] Ali S., Akbar S., Pedram V.: A remote and virtual PLC laboratory via smartphones. [in:] E-Learning and E-Teaching (ICELET), 2013 Fourth International Conference on, Feb 2013, pp. 63÷68.
 • [8] Ali-Yahiya T.: Understanding LTE and its performance. SpringerLink: Bücher, Springer, New York 2011.
 • [9] Alur R., Hristu-Varsakelis D., Arzen K., Levine W., Baillieul J., Henzinger T.: Handbook of networked and embedded control systems. Control Engineering, Birkhäuser, Boston 2007.
 • [10] Anderson R. J.: Security engineering: a guide to building dependable distributed systems, 1st ed. John Wiley & Sons, New York, NY, USA 2001.
 • [11] Araujo J., Mazo M., Anta A., Tabuada P., Johansson K.: System architectures, protocols and algorithms for aperiodic wireless control systems. Industrial Informatics, IEEE Transactions on, Vol. 10, No. 1, Feb 2014, pp. 175÷184.
 • [12] Awrejcewicz J., Wodzicki W.: Podstawy automatyki: teoria i przykłady. Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2001.
 • [13] Barnes M.: Practical variable speed drives and power electronics. Electronics & Electrical, Elsevier Newnes June 2003.
 • [14] Barni M., Tondi B.: Lecture notes on information theory and coding, Universita degli Studi di Siena Facolta di Ingegneria, Siena, Italy 2012.
 • [15] Baxter N. L., Jesus H. D.: Remote machinery monitoring –a developing industry. Sound and Vibration, Vol. 42, No. 5, 2008, pp. 20÷24.
 • [16] Bayrak G., Renzhin D., Vogel-Heuser B.: Integration of control loops in an UML based engineering environment for PLC. [in:] Emerging Technologies Factory Automation (ETFA), 2011 IEEE 16th Conference on, Sept 2011, pp. 1÷8.
 • [17] Beck K.: Implementation patterns. Addison-Wesley signature series, Pearson Education, India 2007.
 • [18] Bell M.: Service-oriented modeling (SOA): service analysis, design, and architecture. NetLibrary, Inc, Wiley 2008.
 • [19] Bemporad A., Heemels M., Vejdemo-Johansson M.: Networked control systems. Lecture Notes in Control and Information Sciences, Springer, London 2010.
 • [20] Bertocco M., Gamba G., Sona A., Vitturi S.: Performance measurements of CSMA/CA-based wireless sensor networks for industrial applications. [in:] Instrumentation and Measurement Technology Conference Proceedings, 2007. IMTC 2007. IEEE, May 2007, pp. 1÷6.
 • [21] Bertolotti I., Manduchi G.: Real-time embedded systems: open-source operating systems perspective. Embedded Systems, Taylor & Francis 2012.
 • [22] Bi Z., Xu L. D., Wang C.: Internet of things for enterprise systems of modern manufacturing. Industrial Informatics, IEEE Transactions on, Vol. 10, No. 2, May 2014, pp. 1537÷1546.
 • [23] Bigewski Z., Cupek R., Kwiecień A.: Stosowanie procedur języka C w celu zwiększenia częstotliwości dostępu do sieci komunikacyjnej abonentów systemu rozproszonego. Studia Informatica, Z. Vol. 24, nr 3, 2003, ss. 255÷269.
 • [24] Binns C.: Introduction to nanoscience and nanotechnology. Wiley Survival Guides in Engineering and Science, Wiley 2010.
 • [25] Black G., Vyatkin V.: Intelligent component-based automation of baggage handling systems with IEC 61499. Automation Science and Engineering, IEEE Transactions on, Vol. 7, No. 2, April 2010, pp. 337÷351.
 • [26] Bojic I., Granjal J., Monteiro E., Katusic D., Skocir P., Kusek M., Jezic G.: Communication and security in machine-to-machine systems [in:] Wireless Networking for Moving Objects, vol. 8611 of Lecture Notes in Computer Science Springer 2014, pp. 255÷281.
 • [27] Bolkowski S.: Teoria obwodów elektrycznych. Podręczniki Akademickie: Elektrotechnika, WNT, Warszawa 2008.
 • [28] Bolton W.: Programmable logic controllers. Programmable Logic Controllers Series, Elsevier Science 2011.
 • [29] Borrione D.: Advances in design methods from modeling languages for embedded systems and SoC’s: selected contributions on specification, design, and verification from FDL 2009. Lecture Notes in Electrical Engineering, Springer, Netherlands 2010.
 • [30] Boswarthick D., Elloumi O., Hersent O.: M2M communications: a systems approach. Wiley 2012.
 • [31] Boucher T.: Computer automation in manufacturing: an introduction. Springer, US 2012.
 • [32] Boulanger J.: Safety management of software-based equipment. FOCUS Series, Wiley 2013.
 • [33] Bradford R., Gracki K.: Podstawy sieci komputerowych. WKŁ, Warszawa 2009.
 • [34] Bregulla M., Cupek R., Fojcik M.: Profinet CBA via internet [in:] Contemporary Aspects of Computer Networks, vol. II WKŁ, Warszawa 2008, pp. 223÷230.
 • [35] Breivold H., Jansen A., Sandstrom K., Crnkovic I.: Virtualize for architecture sustainability in industrial automation. [in:] Computational Science and Engineering (CSE), 2013 IEEE 16th International Conference on, Dec 2013, pp. 409÷415.
 • [36] Broel-Plater B.: Układy wykorzystujące sterowniki PLC: projektowanie algorytmów sterowania. PWN, Warszawa 2009.
 • [37] Brumbach M., Clade J.: Electronic variable speed drives. Cengage Learning 2015.
 • [38] Buchanan B.: The handbook of data communications and networks., vol. 1 Springer, US 2010.
 • [39] Buja G., Menis R.: Dependability and functional safety: applications in industrial electronics systems. Industrial Electronics Magazine, IEEE, Vol. 6, No. 3, Sept 2012, pp. 4÷12.
 • [40] Burns A., Wellings A.: Real-time systems and programming languages: ada 95, real-time java, and real-time posix. International computer science series, Addison-Wesley 2001.
 • [41] Buttazzo G.: Hard real-time computing systems: predictable scheduling algorithms and applications. Real-Time Systems Series, Springer 2011.
 • [42] Calero C. M., Piattini M.: Green in software engineering. Prentice Hall, India 2015.
 • [43] Candido G., Colombo A., Barata J., Jammes F.: Service-oriented infrastructure to support the deployment of evolvable production systems. Industrial Informatics, IEEE Transactions on, Vol. 7, No. 4, Nov 2011, pp. 759÷767.
 • [44] Candido G., Jammes F., de Oliveira J., Colombo A.: SOA at device level in the industrial domain: assessment of OPC UA and DPWS specifications. [in:] Industrial Informatics (INDIN), 2010 8th IEEE International Conference on, July 2010, pp. 598÷603.
 • [45] Carcano A., Coletta A., Guglielmi M., Masera M., Fovino I., Trombetta A.: A multidimensional critical state analysis for detecting intrusions in SCADA systems. Industrial Informatics, IEEE Transactions on, Vol. 7, No. 2, May 2011, pp. 179÷186.
 • [46] Cardey S.: Modelling language. Natural Language Processing, John Benjamins Publishing Company 2013.
 • [47] Cavallo A., Setola R., Vasca F.: Using MATLAB, SIMULINK and control system toolbox: a practical approach. The MATLAB curriculum series, Prentice Hall 1996.
 • [48] Cechich A., Piattini M., Vallecillo A.: Component-based software quality: methods and techniques. Lecture Notes in Computer Science, Springer 2003.
 • [49] Cena G., Valenzano A., Vitturi S.: Hybrid wired/wireless networks for real-time communications. Industrial Electronics Magazine, IEEE, Vol. 2, No. 1, March 2008, pp. 8÷20.
 • [50] Cengic G., Akesson K.: Definition of the execution model used in the fuber IEC 61499 runtime environment. [in:] Industrial Informatics, 2008. INDIN 2008. 6th IEEE International Conference on, July 2008, pp. 301÷306.
 • [51] Cengic G., Akesson K.: On formal analysis of IEC 61499 applications, part a: modeling. Industrial Informatics, IEEE Transactions on, Vol. 6, No. 2, May 2010, pp. 136÷144.
 • [52] Chang-Cheng Z., Jian-Ming X., Yao J., Jie M., Lin-Tao X.: Design of servo drive slaves based on EtherCAT. [in:] Control and Decision Conference (CCDC), 2015 27th Chinese, May 2015, pp. 5999÷6004.
 • [53] Charoy A., Pochanke Z.: Ekrany, filtry, kable i przewody ekranowane. Nr t. 3 [w] Kompatybilność elektromagnetyczna: zakłócenia w urządzeniach elektronicznych. Zasady i porady instalacyjne, WNT, Warszawa 2000.
 • [54] Cheminod M., Bertolotti I., Durante L., Maggi P., Pozza D., Sisto R., Valenzano A.: Detecting chains of vulnerabilities in industrial networks. Industrial Informatics, IEEE Transactions on, Vol. 5, No. 2, May 2009, pp. 181÷193.
 • [55] Cheminod M., Durante L., Valenzano A.: Review of security issues in industrial networks. Industrial Informatics, IEEE Transactions on, Vol. 9, No. 1, Feb 2013, pp. 277÷293.
 • [56] Chen D., Nixon M., Han S., Mok A., Zhu X.: WirelessHART and IEEE 802.15.4e. [in:] Industrial Technology (ICIT), 2014 IEEE International Conference on, Feb 2014, pp. 760÷765.
 • [57] Chen J., Li L., Wang L.: The application of Profibus technology in the Fengchan river project’s electronic control system reform. [in:] Intelligent Networks and Intelligent Systems (ICINIS), 2012 Fifth International Conference on, Nov 2012, pp. 130÷133.
 • [58] Chen T., Abu-Nimeh S.: Lessons from stuxnet. Computer, Vol. 44, No. 4, April 2011, pp. 91÷93.
 • [59] Chi Q., Yan H., Zhang C., Pang Z., Xu L. D.: A reconfigurable smart sensor interface for industrial WSN in IoT environment. Industrial Informatics, IEEE Transactions on, Vol. 10, No. 2, May 2014, pp. 1417÷1425.
 • [60] Chuanying Y., He L., Zhihong L.: Implementation of migrations from Class OPC to OPC UA for data acquisition system. [in:] System Science and Engineering (ICSSE), 2012 International Conference on, June 2012, pp. 588÷592.
 • [61] Cirka G.: Application of foundation –fieldbus communications for level measurement. [in:] Control and Automation, 2003. ICCA ’03. Proceedings. 4th International Conference on, June 2003, pp. 68÷72.
 • [62] Collins K.: PLC programming for industrial automation. Exposure 2007.
 • [63] Comer D.: Computer networks and internets. Prentice Hall 2014.
 • [64] Comer D., Grudziński G., Schubert A.: Sieci komputerowe i intersieci. WNT 2003.
 • [65] Costache C., Sandu F., Balan T., Nedelcu A., Covei A.: Business integration of industrial communications with cloud computing. [in:] Communications (COMM), 2014 10th International Conference on, May 2014, pp. 1÷4.
 • [66] Coulouris G., Dollimore J., Kindberg T., Płoski Z.: Systemy rozproszone: podstawy i projektowanie. WNT, Warszawa 1998.
 • [67] Cseh C., Jasperneite J.: Emerging data transfer technologies for factory communication. [in:] Industrial Electronics Society, 1998. IECON ’98. Proceedings of the 24th Annual Conference of the IEEE, Aug 1998, vol. 4, pp. 2122÷2126 vol.4.
 • [68] Cucej Z., Gleich D., Kaiser M., Planinsic P.: Industrial networks. [in:] Electronics in Marine, 2004. Proceedings Elmar 2004. 46th International Symposium, June 2004, pp. 59÷66.
 • [69] Cucinotta T., Mancina A., Anastasi G., Lipari G., Mangeruca L., Checcozzo R., Rusina F.: A real-time service-oriented architecture for industrial automation. Industrial Informatics, IEEE Transactions on, Vol. 5, No. 3, Aug 2009, pp. 267÷277.
 • [70] Cui W., Meng X., Liu S.: A service-oriented architecture of virtual enterprise for manufacturing industry. [in:] Computer Supported Cooperative Work in Design (CSCWD), 2010 14th International Conference on, April 2010, pp. 373÷377.
 • [71] Cupek R., Fojcik M., Sande O.: Object oriented vertical communication in distributed industrial systems [in:] Computer Networks, vol. 39 of Communications in Computer and Information Science Springer, Berlin, Heidelberg 2009, pp. 72÷78.
 • [72] Cupek R., Jestratjew A.: Zastosowanie algorytmu EDF do szeregowania zadań cyklicznych realizowanych przez sterownik swobodnie programowalny. [w:] Gaj P., Kwiecień A. (red.): X Konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego, Ustroń, 15-18 września 2003. Materiały konferencyjne., 2003, ss. 131÷142.
 • [73] Czachórski T.: Analityczne modele kolejkowe w ocenie efektywności pracy systemów i sieci kolejkowych. Pro Dialog, Z. 16, 2003, ss. 90÷111.
 • [74] Czerski Z.: Komunikacje z przemiennikami częstotliwości Astraada DRV po protokole CANopen. Biuletyn Automatyki, Z. 81, Nr 3, 2014, ss. 32÷33.
 • [75] Czybik B., Hausmann S., Heiss S., Jasperneite J.: Performance evaluation of MAC algorithms for real-time Ethernet communication systems. [in:] Industrial Informatics (INDIN), 2013 11st IEEE International Conference on, July 2013, pp. 676÷681.
 • [76] Day G. W.: Sustainability. The Institute, The IEEE news source, Dec 2012, pp. 11÷11.
 • [77] Dębowski A.: Automatyka podstawy teorii. WNT 2012.
 • [78] De Dominicis C. M., Ferrari P., Flammini A., Rinaldi S., Quarantelli M.: On the use of IEEE 1588 in existing IEC 61850-based SASs: current behavior and future challenges. Instrumentation and Measurement, IEEE Transactions on, Vol. 60, No. 9, Sept 2011, pp. 3070÷3081.
 • [79] De Pellegrini F., Miorandi D., Vitturi S., Zanella A.: On the use of wireless networks at low level of factory automation systems. Industrial Informatics, IEEE Transactions on, Vol. 2, No. 2, May 2006, pp. 129÷143.
 • [80] Decotignie J.-D.: The many faces of industrial Ethernet [past and present]. Industrial Electronics Magazine, IEEE, Vol. 3, No. 1, March 2009, pp. 8÷19.
 • [81] Diaz J., Garcia D., Kim K., Lee C.-G., Lo Bello L., Lopez J., Min S. L., Mirabella O.: Stochastic analysis of periodic real-time systems. [in:] Real-Time Systems Symposium, 2002. RTSS 2002. 23rd IEEE, 2002, pp. 289÷300.
 • [82] Diaz-Cacho M., Delgado E., Falcon P., Barreiro A.: IoT integration on industrial environments. [in:] Factory Communication Systems (WFCS), 2015 IEEE World Conference on, May 2015, pp. 1÷7.
 • [83] Dietrich D., Neumann P., Schweinzer H.: Fieldbus technology: systems integration, networking, and engineering. [in:] Proceedings of the Fieldbus Conference FeT’99 in Magdeburg, Federal Republic of Germany, September 23-24,1999, Vienna, 2012, Springer.
 • [84] Dobbs R.: Electromagnetic waves. Student Physics Series, Springer, Netherlands 2013.
 • [85] Drath R., Horch A.: Industrie 4.0: hit or hype? [industry forum]. Industrial Electronics Magazine, IEEE, Vol. 8, No. 2, June 2014, pp. 56÷58.
 • [86] Dubinin V., Vyatkin V.: On definition of a formal model for IEC 61499 function blocks. EURASIP J. Embedded Syst., Vol. 2008, Apr 2008, pp. 7:1÷7:10.
 • [87] Dubinin V., Vyatkin V., Hanisch H.-M.: Modelling and verification of IEC 61499 applications using prolog. [in:] Emerging Technologies and Factory Automation, 2006. ETFA ’06. IEEE Conference on, Sept 2006, pp. 774÷781.
 • [88] Dugalic B., Mishev A.: ISO software quality standards and certification. [in:] Budimac Z., Ivanovic M., Radovanovic M. (eds.): Local Proceedings of the Fifth Balkan Conference in Informatics (BCI Local), 2012, vol. 920 of CEUR Workshop Proceedings, CEUR-WS.org, pp. 113÷116.
 • [89] Dunning G.: Introduction to programmable logic controllers. Cengage Learning 2005.
 • [90] Durkop L., Jasperneite J., Fay A.: An analysis of real-time Ethernets with regard to their automatic configuration. [in:] Factory Communication Systems (WFCS), 2015 IEEE World Conference on, May 2015, pp. 1÷8.
 • [91] Durlik I.: Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, cz. 1 i 2. Agencja Wydawnicza Placet Warszawa 1996.
 • [92] Dzung D., Naedele M., von Hoff T., Crevatin M.: Security for industrial communication systems. Proceedings of the IEEE, Vol. 93, No. 6, June 2005, pp. 1152÷1177.
 • [93] Elattar M., Jasperneite J.: Using LTE as an access network for internet-based cyber-physical systems. [in:] Factory Communication Systems (WFCS), 2015 IEEE World Conference on, May 2015, pp. 1÷7.
 • [94] Elbert B., Martyna B.: Client/server computing: architecture, applications, and distributed systems management. Artech House computer science library, Artech House 1994.
 • [95] Eljasz D.: Analiza parametrów czasowych w systemach pomiarowo-sterujących z wykorzystaniem teorii masowej obsługi i metod szeregowania zadań. Pomiary Automatyka Kontrola, Z. 11(11), 2010, ss. 1342–1344.
 • [96] Erl T.: Service-oriented architecture: concepts, technology, and design. Pearson Education, India 2005.
 • [97] Estevez E., Marcos M.: Model-based validation of industrial control systems. Industrial Informatics, IEEE Transactions on, Vol. 8, No. 2, May 2012, pp. 302÷310.
 • [98] Eurich M., Boutellier R.: Middleware integration platforms: a new challenge to business models of ICT companies: unleashing the business potential of horizontalization. [in:] e-Business (ICE-B), Proceedings of the 2010 International Conference on, July 2010, pp. 1÷6.
 • [99] Fang S., Xu L. D., Zhu Y., Ahati J., Pei H., Yan J., Liu Z.: An integrated system for regional environmental monitoring and management based on internet of things. Industrial Informatics, IEEE Transactions on, Vol. 10, No. 2, May 2014, pp. 1596÷1605.
 • [100] Fang-ying C., Jian-feng L., Hao Z.: Factory planning and digital factory. [in:] Audio Language and Image Processing (ICALIP), 2010 International Conference on, Nov 2010, pp. 499÷502.
 • [101] Felser M.: The fieldbus standard: history and structure. [in:] Technology Leadership Day 2002, Organised by MICROSWISS Network, HTA Luzern, Oct 2002.
 • [102] Felser M.: Real-time Ethernet –industry prospective. Proceedings of the IEEE, Vol. 93, No. 6, June 2005, pp. 1118÷1129.
 • [103] Felser M.: Real time Ethernet: standardization and implementations. [in:] Industrial Electronics (ISIE), 2010 IEEE International Symposium on, July 2010, pp. 3766÷3771.
 • [104] Felser M.: Profibus manual: a collection of information explaining Profibus networks. Epubli GmbH, Berlin Aug 2011.
 • [105] Felser M., Jasperneite J., Gaj P.: Guest editorial special section on distributed computer systems in industry. Industrial Informatics, IEEE Transactions on, Vol. 9, No. 1, Feb 2013, pp. 181÷181.
 • [106] Felser M., Sauter T.: The fieldbus war: history or short break between battles? [in:] Factory Communication Systems, 2002. 4th IEEE International Workshop on, 2002, pp. 73÷80.
 • [107] Felser M., Sauter T.: Standardization of industrial Ethernet –the next battlefield? [in:] Factory Communication Systems, 2004. Proceedings. 2004 IEEE International Workshop on, Sept 2004, pp. 413÷420.
 • [108] Ferenc M.: Podstawy automatyki. Skrypty Uczelniane Politechniki Śląskiej, Dział Wydawnictw Politechniki Śląskiej, Gliwice 1987.
 • [109] Ferrari P., Flammini A., Vitturi S.: Response times evaluation of Profinet networks. [in:] Industrial Electronics, 2005. ISIE 2005. Proceedings of the IEEE International Symposium on, June 2005, vol. 4, pp. 1371÷1376.
 • [110] Fiset J.-Y.: Human-machine interface design for process control applications. International Society of Automation, USA Oct 2009.
 • [111] Fisher A., Jacobson C. A., Lee E. A., Murray R. M., Sangiovanni-Vincentelli A., Scholte E.: Industrial cyber-physical systems –iCyPhy [in:] Complex Systems Design & Management, Springer International Publishing 2014, pp. 21÷37.
 • [112] Forouzan B., Mosharraf F.: Foundations of computer science. Introduction to CS Series, Cengage Learning 2008.
 • [113] Fowler M.: UML distilled: a brief guide to the standard object modeling language. Addison-Wesley object technology series, Addison-Wesley 2004.
 • [114] Frey G.: Software quality in logic controller programming. [in:] Systems, Man and Cybernetics, 2002 IEEE International Conference on, Oct 2002, vol. 1, pp. 515÷520.
 • [115] Frey G., Litz L.: Formal methods in PLC programming. [in:] Systems, Man, and Cybernetics, 2000 IEEE International Conference on, 2000, vol. 4, pp. 2431÷2436 vol.4.
 • [116] Fries S., Hof H., Seewald M.: Enhancing IEC 62351 to improve security for energy automation in smart grid environments. [in:] Internet and Web Applications and Services (ICIW), 2010 Fifth International Conference on, May 2010, pp. 135÷142.
 • [117] Fummi F., Martini S., Monguzzi M., Perbellini G., Poncino M.: Modeling and analysis of heterogeneous industrial networks architectures. [in:] Design, Automation and Test in Europe Conference and Exhibition, Proceedings, Feb 2004, vol. 3, pp. 342÷343.
 • [118] Gaj P.: Dobór protokołów dla interfejsów komunikacyjnych urządzeń współpracujących z przemysłowymi systemami kontrolno-nadzorczymi. Studia Informatica, Z. Vol. 23, nr 3, 2002, ss. 255÷272.
 • [119] Gaj P.: Zastosowanie protokołu TCP/IP do transmisji informacji dla potrzeb przemysłowych systemów kontrolno-nadzorczych. Rozprawa doktorska, Politechnika Śląska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Gliwice 2003, ss. 1÷197 (Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Ober).
 • [120] Gaj P.: Przyjazny monitoring –zdalnie, bezprzewodowo i w internecie. Napędy i Sterowanie, Racibórz, Z. 3, Nov 2009, ss. 114÷116.
 • [121] Gaj P.: Pessimistic useful efficiency of EPL network cycle [in:] Computer Networks, vol. 79 of Communications in Computer and Information Science Springer, Berlin, Heidelberg 2010, pp. 297÷305.
 • [122] Gaj P.: Przemysłowy Ethernet –szybko i wydajnie? Napędy i Sterowanie, Racibórz, Nov 2010, ss. 78÷84.
 • [123] Gaj P.: The concept of a multi-network approach for a dynamic distribution of application relationships [in:] Computer Networks, vol. 160 of Communications in Computer and Information Science Springer, Berlin, Heidelberg 2011, pp. 328÷337.
 • [124] Gaj P.: Aspekty bezpieczeństwa w informatycznych systemach przemysłowych. Napędy i Sterowanie, Nr 4, kwiecień 2013, ss. 80÷90.
 • [125] Gaj P., Jasperneite J., Felser M.: Computer communication within industrial distributed environment –a survey. Industrial Informatics, IEEE Transactions on, Vol. 9, No. 1, Feb 2013, pp. 182÷189.
 • [126] Gaj P., Kwiecień B.: Useful efficiency in cyclic transactions of Profinet IO. Studia Informatica, Vol. 31, No. 1, 2010.
 • [127] Gaj P., Malinowski A., Sauter T., Valenzano A.: Guest editorial: distributed data processing in industrial applications. Industrial Informatics, IEEE Transactions on, Vol. 11, No. 3, June 2015, pp. 737÷740.
 • [128] Gaj P., Ober J.: Firewall++ do zastosowań w systemach przemysłowych. Studia Informatica, Z. 24, Nr 3, 2003, ss. 207÷220.
 • [129] Gaj P., Ober J.: Problemy z wykorzystaniem sieci Ethernet w aplikacjach przemysłowych. Studia Informatica, Z. Vol. 24, nr 3, 2003, ss. 149÷159.
 • [130] Gaj P., Skrzewski M., Stój J., Flak J.: Virtualization as a way to distribute pc-based functionalities. IEEE Transactions on Industrial Informatics, Vol. 11, No. 3, June 2015, pp. 763÷770.
 • [131] Gamma E., Walczak T.: Wzorce projektowe: elementy oprogramowania obiektowego wielokrotnego użytku. Helion 2010.
 • [132] Gammack J., Hobbs V., Pigott D.: The book of informatics. Cengage Learning, Australia 2011.
 • [133] Garcia Valls M., Lopez I., Villar L.: iLAND: an enhanced middleware for real-time reconfiguration of service oriented distributed real-time systems. Industrial Informatics, IEEE Transactions on, Vol. 9, No. 1, Feb 2013, pp. 228÷236.
 • [134] Gawali D., Sharma V.: FPGA based Micro-PLC design approach. [in:] Advances in Computing, Control, Telecommunication Technologies, 2009. ACT ’09. International Conference on, Dec 2009, pp. 660÷663.
 • [135] Gawin B.: Systemy informatyczne w zarządzaniu procesami workflow, 1 ed. PWN, Warszawa 2015.
 • [136] Gerber C., Hanisch H.-M., Ebbinghaus S.: From IEC 61131 to IEC 61499 for distributed systems: a case study. EURASIP J. Embedded Syst., Vol. 2008, Apr 2008, pp. 4:1÷4:8.
 • [137] Gessner D., Barranco M., Proenza J.: Design and verification of a media redundancy management driver for a CAN star topology. Industrial Informatics, IEEE Transactions on, Vol. 9, No. 1, Feb 2013, pp. 237÷245.
 • [138] Ghanaim A., Frey G.: Modeling and control of closed-loop networked PLC-systems. [in:] American Control Conference (ACC), 2011, June 2011, pp. 502÷508.
 • [139] Ghena B., Beyer W., Hillaker A., Pevarnek J., Halderman J. A.: Green lights forever: analyzing the security of traffic infrastructure. [in:] 8th USENIX Workshop on Offensive Technologies (WOOT 14), San Diego, CA, Aug 2014, USENIX Association.
 • [140] Giirbea A., Nechifor S., Sisak F., Perniu L.: Design and implementation of an OLE for process control unified architecture aggregating server for a group of flexible manufacturing systems. Software, IET, Vol. 5, No. 4, Aug 2011, pp. 406÷414.
 • [141] Givehchi O., Imtiaz J., Trsek H., Jasperneite J.: Control-as-a-service from the cloud: a case study for using virtualized PLCs. [in:] Factory Communication Systems (WFCS), 2014 10th IEEE Workshop on, May 2014, pp. 1÷4.
 • [142] Givehchi O., Trsek H., Jasperneite J.: Cloud computing for industrial automation systems –a comprehensive overview. [in:] Emerging Technologies Factory Automation (ETFA), 2013 IEEE 18th Conference on, Sept 2013, pp. 1÷4.
 • [143] Güngör C. V., Hancke G. P.: Industrial Wireless Sensor Networks. Applications, Protocols, and Standards. CRC Press, Boston 2013.
 • [144] Goźlińska E.: Maszyny elektryczne. WSiP, Warszawa 2013.
 • [145] Goodliffe P.: Code craft: the practice of writing excellent code. Safari Books Online, No Starch Press 2007.
 • [146] Gotfryd M.: Podstawy telekomunikacji: pytania, zadania, problemy: materiały pomocnicze. Materiały Pomocnicze, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej 2010.
 • [147] Gozalvez J., Sepulcre M., Palazon J. A.: On the feasibility to deploy mobile industrial applications using wireless communications. Computers in Industry, Vol. 65, No. 8, 2014, pp. 1136÷1146.
 • [148] Grau A.: Can you trust your fridge? Spectrum, IEEE, Vol. 52, No. 3, March 2015, pp. 50÷56.
 • [149] Gruhn P., Cheddie H. L.: Safety instrumented systems –design, analysis, and justification, 2 ed. International Society of Automation 2005.
 • [150] Guarese G., Sieben F., Webber T., Dillenburg M., Marcon C.: Exploiting modbus protocol in wired and wireless multilevel communication architecture. [in:] Computing System Engineering (SBESC), 2012 Brazilian Symposium on, Nov 2012, pp. 13÷18.
 • [151] Gungor V., Hancke G.: Industrial wireless sensor networks: challenges, design principles, and technical approaches. Industrial Electronics, IEEE Transactions on, Vol. 56, No. 10, Oct 2009, pp. 4258÷4265.
 • [152] Gupta A.: Industrial safety and environment. Laxmi Publications(P) Limited 2006.
 • [153] Hajduk Z., Trybus B., Sadolewski J.: Architecture of fpga embedded multiprocessor programmable controller. IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 62, No. 5, May 2015, pp. 2952÷2961.
 • [154] Hall C., Niedziałek P.: Techniczne podstawy systemów klient-serwer. WNT, Warszawa 1996.
 • [155] Hao X., Wu L.: Performance evaluation of industrial Ethernet and its modeling. [in:] Information Acquisition, 2004. Proceedings. International Conference on, June 2004, pp. 527÷531.
 • [156] Hassler S.: You in your internet of things [spectral lines]. Spectrum, IEEE, Vol. 52, No. 4, April 2015, pp. 8÷8.
 • [157] He Q.-F., Zeng Q.-J., Tang X.-M.: Research and implement on industry control networks based on embedded SERCOS-iii protocol. [in:] Electronics, Communications and Control (ICECC), 2011 International Conference on, Sept 2011, pp. 3868÷3872.
 • [158] He W., Xu L. D.: Integration of distributed enterprise applications: a survey. Industrial Informatics, IEEE Transactions on, Vol. 10, No. 1, Feb 2014, pp. 35÷42.
 • [159] Hegazy T., Hefeeda M.: Industrial automation as a cloud service. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, Vol. 26, No. 10, Oct 2015, pp. 2750÷2763.
 • [160] Held G.: Ethernet networks: design, implementation, operation and management, 4 ed. Wiley professional computing, Wiley 2003.
 • [161] Henßen R., Schleipen M.: Interoperability between OPC UA and automationml. Procedia CIRP, Vol. 25, 2014, pp. 297÷304 (8th International Conference on Digital Enterprise Technology -DET 2014 Disruptive Innovation in Manufacturing Engineering towards the 4th Industrial Revolution).
 • [162] Hernandez Lopez G., Ravize Guizar A.: Flexible manufacturing system with CC-Link network descentralized. [in:] Autonomous Decentralized Systems (ISADS), 2015 IEEE Twelfth International Symposium on, March 2015, pp. 78÷86.
 • [163] Higgins N., Vyatkin V., Nair N., Schwarz K.: Distributed power system automation with IEC 61850, IEC 61499, and intelligent control. Systems, Man, and Cybernetics, Part C: Applications and Reviews, IEEE Transactions on, Vol. 41, No. 1, Jan 2011, pp. 81÷92.
 • [164] Hirsch M., Gerber C., Hanisch H.-M., Vyatkin V.: Design and implementation of heterogeneous distributed controllers according to the IEC 61499 standard –a case study. [in:] Industrial Informatics, 2007 5th IEEE International Conference on, June 2007, vol. 2, pp. 829÷834.
 • [165] Hirsch M., Vyatkin V., Hanisch H.-M.: IEC 61499 function blocks for distributed networked embedded applications. [in:] Industrial Informatics, 2006 IEEE International Conference on, Aug 2006, pp. 670÷675.
 • [166] Hnatkowska B., Huzar Z.: Inżynieria oprogramowania: metody wytwarzania i wybrane zastosowania. PWN, Warszawa 2008.
 • [167] Honczarenko J.: Obrabiarki sterowane numerycznie. WNT 2009.
 • [168] Hong S. H., Song S. M.: Transmission of a scheduled message using a foundation fieldbus protocol. Instrumentation and Measurement, IEEE Transactions on, Vol. 57, No. 2, Feb 2008, pp. 268÷275.
 • [169] Hongyu S., Yong F., Na C.: A distributed digital motion control system based sercos. [in:] Electrical and Control Engineering (ICECE), 2010 International Conference on, June 2010, pp. 48÷52.
 • [170] Hoon P. S., Huan Y. R., Berge J., Sim B.: Foundation trade; fieldbus high speed Ethernet (hse) implementation. [in:] Intelligent Control, 2002. Proceedings of the 2002 IEEE International Symposium on, 2002, pp. 777÷782.
 • [171] Hu F.: Cyber-physical systems: integrated computing and engineering design. CRC Press 2013.
 • [172] Huang Y., Zhang Z., Zhu P.: The design of an industrial remote control network gateway based on P2P VPN. [in:] Intelligent Human-Machine Systems and Cybernetics (IHMSC), 2012 4th International Conference on, Aug 2012, vol. 2, pp. 140÷143.
 • [173] Hughes A., Drury B.: Electric motors and drives: fundamentals, types and applications. Elsevier Science 2013.
 • [174] Hussain T., Frey G.: Developing IEC 61499 compliant distributed systems with network enabled controllers. [in:] Robotics, Automation and Mechatronics, 2004 IEEE Conference on, Dec 2004, vol. 1, pp. 507÷512 vol.1.
 • [175] Hussain T., Frey G.: Migration of a PLC controller to an IEC 61499 compliant distributed control system: hands-on experiences. [in:] Robotics and Automation, 2005. ICRA 2005. Proceedings of the 2005 IEEE International Conference on, April 2005, pp. 3984÷3989.
 • [176] Iwanitz F., Lange J.: OPC fundamentals, implementation and application. Laxmi Publications Pvt Limited 2010.
 • [177] Izydorczyk J., Płonka G., Tyma G.: Teoria sygnałów. Wstęp. Wydanie II. Helion, Gliwice 2006.
 • [178] Jamroż L., Raszka J.: Szeregowanie zadań cyklicznych z wykorzystaniem algorytmów priorytetowych. Czasopismo Techniczne. Nauki Podstawowe, Z. R. 108, z. 1-NP, 2011, ss. 141÷150.
 • [179] Jasperneite J., Imtiaz J., Schumacher M., Weber K.: A proposal for a generic real-time Ethernet system. Industrial Informatics, IEEE Transactions on, Vol. 5, No. 2, May 2009, pp. 75÷85.
 • [180] Jasperneite J., Schumacher M., Weber K.: Limits of increasing the performance of industrial Ethernet protocols. [in:] Emerging Technologies and Factory Automation, 2007. ETFA. IEEE Conference on, Sept 2007, pp. 17÷24.
 • [181] Jaszkiewicz A.: Inżynieria oprogramowania. Helion, Gliwice 1997, s. 276.
 • [182] Jazdi N.: Cyber physical systems in the context of Industry 4.0. [in:] Automation, Quality and Testing, Robotics, 2014 IEEE International Conference on, May 2014, pp. 1÷4.
 • [183] Jemioło T., Dawidczyk A.: Wprowadzenie do metodologii badań bezpieczeństwa. Akademia Obrony Narodowej 2008.
 • [184] Jenkins C.: The P-NET: european fieldbus standard [in:] Fieldbus Technology, Springer, Berlin, Heidelberg 2003, pp. 451÷465.
 • [185] Jestratjew A.: Zastosowanie wielozadaniowości do poprawy parametrów czasowych wykonania aplikacji w węźle rozproszonego systemu czasu rzeczywistego. Rozprawa doktorska, Politechnika Śląska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Gliwice 2011, ss. 177 (Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Kwiecień).
 • [186] Jie P., Li L.: Industrial control system security. [in:] Intelligent Human-Machine Systems and Cybernetics (IHMSC), 2011 International Conference on, Aug 2011, vol. 2, pp. 156÷158.
 • [187] John K., Tiegelkamp M.: IEC 61131-3: Programming Industrial Automation Systems: Concepts and Programming Languages, Requirements for Programming Systems, Aids to Decision-Making Tools. Springer, Berlin, Heidelberg 2013.
 • [188] Jones C.: Programmable Logic Controllers: The Complete Guide to the Technology. Patrick-Turner 1998.
 • [189] Josuttis N.: SOA in Practice: The Art of Distributed System Design. O’Reilly Media 2007.
 • [190] Jovic F.: Process Control Systems: Principles of design, operation and interfacing. Springer, Netherlands 2012.
 • [191] Jue Z., Shun Y.: Design of modbus-profibus fieldbus bridge based on the STM32 and VPC3 + C. [in:] Software Engineering and Service Science (ICSESS), 2012 IEEE 3rd International Conference on, June 2012, pp. 411÷414.
 • [192] Kacprzak S.: Programowanie sterownikow PLC zgodnie z normą IEC61131-3 w praktyce. BTC 2011.
 • [193] Kandel A., Langholz G.: Fuzzy Control Systems. Taylor & Francis 1993.
 • [194] Kaner C., Bond W.: Software engineering metrics: What do they measure and how do we know ? Direct, Vol. 8, 2004, pp. 1÷12.
 • [195] Kang W., Kapitanova K., Son S. H.: Rdds: a real-time data distribution service for cyber-physical systems. Industrial Informatics, IEEE Transactions on, Vol. 8, No. 2, May 2012, pp. 393÷405.
 • [196] Kasprzyk J.: Sterowniki PLC. Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Mechatroniki i Automatyki 2013.
 • [197] Kernighan B., Pike R.: The Practice of Programming. Addison-Wesley professional computing series, Addison-Wesley 1999.
 • [198] Khalgui M., Carpanzano E., Hanisch H.-M.: An optimised simulation of component-based embedded systems in manufacturing industry. International Journal of Simulation and Process Modelling, Vol. 4, No. 2, 2008, pp. 148÷162.
 • [199] Kim M. H., Lee S., Lee K. C.: Kalman predictive redundancy system for fault tolerance of safety-critical systems. Industrial Informatics, IEEE Transactions on, Vol. 6, No. 1, Feb 2010, pp. 46÷53.
 • [200] Kino S.: Application and benefits of an open devicenet control system in the forest products industry. [in:] Pulp and Paper, 1999. Industry Technical Conference Record of 1999 Annual, June 1999, pp. 196÷203.
 • [201] Kirrmann H., Hansson M., Muri P.: Iec 62439 prp: Bumpless recovery for highly available, hard real-time industrial networks. [in:] Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA), 2007 IEEE Conference on, Sept 2007, pp. 1396÷1399.
 • [202] Kirrmann H., Weber K., Kleineberg O., Weibel H.: Hsr: Zero recovery time and low-cost redundancy for industrial Ethernet (high availability seamless redundancy, IEC 62439-3). [in:] Emerging Technologies Factory Automation (ETFA), 2009 IEEE Conference on, Sept 2009, pp. 1÷4.
 • [203] Kjellsson J., Vallestad A., Steigmann R., Dzung D.: Integration of a wireless i/o interface for profibus and profinet for factory automation. Industrial Electronics, IEEE Transactions on, Vol. 56, No. 10, Oct 2009, pp. 4279÷4287.
 • [204] Kletz T. (Ed.) What Went Wrong? –Case Histories of Process Plant Disasters and How They Could Have Been Avoided, fifth edition ed. Butterworth-Heinemann, Boston 2009.
 • [205] Knezic M., Dokic B., Ivanovic Z.: Performance analysis of the Ethernet powerlink pollresponse chaining mechanism. [in:] Factory Communication Systems (WFCS), 2015 IEEE World Conference on, May 2015, pp. 1÷4.
 • [206] Kopetz H.: Real-Time Systems: Design Principles for Distributed Embedded Applications, 1st ed. Kluwer Academic Publishers, Norwell, MA, USA 1997.
 • [207] Kopetz H.: The real-time environment [in:] Real-Time Systems Real-Time Systems Series Springer, USA 2011, pp. 1÷28.
 • [208] Kopetz H.: Real-Time Systems: design principles for distributed embedded applications. Real-Time Systems Series, Springer 2011.
 • [209] Korniak J.: The gmpls controlled optical networks as industry communication platform. Industrial Informatics, IEEE Transactions on, Vol. 7, No. 4, Nov 2011, pp. 671÷678.
 • [210] Korpysz K., Salat R., Obstawski P.: Wstep do programowania sterownikow PLC. WKŁ, Warszawa 2009.
 • [211] Kramer U.: Continuous testing as a strategy of improving the PLC software development cycles. [in:] Advanced Intelligent Mechatronics, 2001. Proceedings. 2001 IEEE/ASME International Conference on, 2001, vol. 2, pp. 781÷786.
 • [212] Krzysztof S.: Automatyczne programowanie sterownika PLC z użyciem czasowej maszyny stanowej. [w:] Andrzej K. (red.): Systemy Czasu Rzeczywistego. Kierunki badań i rozwoju, SCR 2005 Poland, Warszawa, 2015, WKŁ, ss. 251÷263.
 • [213] Kufel M., Żurek T., Wydawnictwo U. M. C.-S. L.: Eksploracja danych. Seria Informatyczna, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2012.
 • [214] Kumr S., Sharma L., Khanna Y., Chattri A.: Analysing an industrial automation pyramid and providing service oriented architecture. International Journal of Engineering Trends and Technology (IJETT), Vol. V3(5), Sep-Oct 2012, pp. 586÷594.
 • [215] Kundu S.: Fundamentals of Computer Networks. PHI Learning 2008.
 • [216] Kuraś M.: System informacyjny a system informatyczny –co oprócz nazwy różni te dwa obiekty? Zeszyty Naukowe –Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Nr 770, 2009, ss. 259÷275.
 • [217] Kushner D.: The real story of stuxnet. Spectrum, IEEE, Vol. 50, No. 3, March 2013, pp. 48÷53.
 • [218] Kwaśniewski J.: Sterowniki PLC w praktyce inżynierskiej. BTC 2008.
 • [219] Kwiatkowski W.: Podstawy teorii sterowania. BEL Studio 2007.
 • [220] Kwiecień A.: Analiza przepływu informacji w komputerowych sieciach przemysłowych. Wyd. II poprawione. WPKJS, Gliwice 2013.
 • [221] Kwiecień A., Gaj P.: Bezpieczeństwo w sieciach przemysłowych. [w:] Materiały konferencyjne BISK’02, Gliwice, 2002, WPKJS.
 • [222] Kwiecień A., Gaj P.: Stefan Węgrzyn: in memoriam: praca zbiorowa. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012.
 • [223] Kwiecień A., Jestratjew A., Gaj P.: Podstawowe problemy tworzenia oprogramowania dla systemów związanych z bezpieczeństwem. [w:] Konferencja naukowa, Metody i narzędzia wytwarzania oprogramowania. Szklarska Poręba, 14-16 maja 2007, 2007, ss. 459÷469.
 • [224] Kwiecień A., Maćkowski M., Stój J., Sidzina M.: Influence of electromagnetic disturbances on multi-network interface node [in:] Computer Networks, vol. 431 of Communications in Computer and Information Science Springer 2014, pp. 298÷307.
 • [225] Kwiecień A., Mrówka Z., Gaj P.: O pewnej implementacji interfejsu sieci typu fip. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej s. Informatyka, Z. 34, 1998, ss. 515÷528.
 • [226] Kwiecień A., Sidzina M.: The method of reducing the cycle of programmable logic controller (plc) vulnerable “to avalanche of events” [in:] Computer Networks, vol. 160 of Communications in Computer and Information Science Springer, Berlin, Heidelberg 2011, pp. 379÷385.
 • [227] Kwiecień A., Sidzina M., Maćkowski M.: The concept of using multi-protocol nodes in real-time distributed systems for increasing communication reliability [in:] Computer Networks, vol. 370 of Communications in Computer and Information Science Springer, Berlin, Heidelberg 2013, pp. 177÷188.
 • [228] Kwiecień A., Stój J.: The cost of redundancy in distributed real-time systems in steady state [in:] Computer Networks, vol. 79 of Communications in Computer and Information Science Springer, Berlin, Heidelberg 2010, pp. 106÷120.
 • [229] Kwiecień R.: Komputerowe systemy automatyki przemysłowej. Helion, Gliwice 2013.
 • [230] Kyusakov R., Eliasson J., Delsing J., van Deventer J., Gustafsson J.: Integration of wireless sensor and actuator nodes with it infrastructure using service-oriented architecture. Industrial Informatics, IEEE Transactions on, Vol. 9, No. 1, Feb 2013, pp. 43÷51.
 • [231] Lachiewicz S., Matejun M.: Współczesne koncepcje zarządzania produkcją, jakością i logistyką. Monografie –Politechnika Łódzka, Wyd. Politechniki Łódzkiej 2010.
 • [232] Langner R.: Stuxnet: Dissecting a cyberwarfare weapon. Security Privacy, IEEE, Vol. 9, No. 3, May 2011, pp. 49÷51.
 • [233] Laughton M., Warne D.: Electrical Engineer’s Reference Book. Elsevier Science 2002.
 • [234] Lee I., Leung J., Son S.: Handbook of Real-Time and Embedded Systems. Chapman & Hall/CRC Computer and Information Science Series, CRC Press 2007.
 • [235] Lee J., Bagheri B., Kao H.-A.: A cyber-physical systems architecture for industry 4.0-based manufacturing systems. Manufacturing Letters, Vol. 3, 2015, pp. 18÷23.
 • [236] Lee K. C., Lee S., Lee M. H.: Qos-based remote control of networked control systems via profibus token passing protocol. Industrial Informatics, IEEE Transactions on, Vol. 1, No. 3, Aug 2005, pp. 183÷191.
 • [237] Lee Y. H., Min S. H., Hong S. H.: Mathematical analysis of prioritized data transmission in the foundation fieldbus. [in:] Industrial Informatics, 2008. INDIN 2008. 6th IEEE International Conference on, July 2008, pp. 1000÷1005.
 • [238] Lehnhoff S., Rohjans S., Uslar M., Mahnke W.: Opc unified architecture: a service-oriented architecture for smart grids. [in:] Software Engineering for the Smart Grid (SE4SG), 2012 International Workshop on, June 2012, pp. 1÷7.
 • [239] Lehoczky J.: Real-time queueing theory. [in:] Real-Time Systems Symposium, 1996., 17th IEEE, Dec 1996, pp. 186÷195.
 • [240] Leon A.: Enterprise Resource Planning. Tata McGraw-Hill 2008.
 • [241] Li S., Wang Y., Yang T., Chen B., Yang H.: A novel digital factory technology in complex production application. [in:] Digital Manufacturing and Automation (ICDMA), 2010 International Conference on, Dec 2010, vol. 1, pp. 83÷87.
 • [242] Li T., Wang H., Wang P., Kim Y.: A deterministic scheduling mechanism for industrial wireless networks. [in:] Electronic Measurement Instruments, 2009. ICEMI ’09. 9th International Conference on, Aug 2009, pp. 4÷746÷4÷750.
 • [243] Lian F.-L., Moyne J., Tilbury D.: Network protocols for networked control systems [in:] Handbook of Networked and Embedded Control Systems, Control Engineering Birkhäuser, Boston 2005, pp. 651÷675.
 • [244] Limaye M.: Software Testing. McGraw-Hill Education, India 2009.
 • [245] Lin S.-Y., Ho C.-Y., Tzou Y.-Y.: Distributed motion control using real-time network communication techniques. [in:] Power Electronics and Motion Control Conference, 2000. Proceedings. IPEMC 2000. The Third International, 2000, vol. 2, pp. 843÷847 vol.2.
 • [246] Liptak B., Eren H.: Instrument Engineers’ Handbook, Volume 3: Process Software and Digital Networks, Fourth Edition. No. t. 3, CRC Press 2011.
 • [247] Liu X., Ma L., Liu Y.: A middleware-based implementation for data integration of remote devices. [in:] Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking and Parallel Distributed Computing (SNPD), 2012 13th ACIS International Conference on, Aug 2012, pp. 219÷224.
 • [248] Lohse N., Ratchev S., Barata J.: Evolvable assembly systems –on the role of design frameworks and supporting ontologies. [in:] Industrial Electronics, 2006 IEEE International Symposium on, July 2006, vol. 4, pp. 3375÷3380.
 • [249] Louden K.: Programming Languages: Principles and Practices. Advanced Topics Series, Cengage Learning 2011.
 • [250] M. P., J. W.: Teoria sygnałów, 3 ed. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.
 • [251] Ma Z.: Database Modeling for Industrial Data Management: Emerging Technologies and Applications: Emerging Technologies and Applications. IGI Global research collection, Idea Group 2005.
 • [252] Mackay S., Wright E., Reynders D., Park J.: Practical Industrial Data Networks: Design, Installation and Troubleshooting. Practical professional books from Elsevier, Elsevier Science 2004.
 • [253] Mahalik N.: Fieldbus Technology: Industrial Network Standards for Real-Time Distributed Control. Springer, Berlin, Heidelberg 2013.
 • [254] Mahnke W., Leitner S., Damm M.: OPC Unified Architecture. SpringerLink: Springer e-Books, Springer 2009.
 • [255] Mai S., Vu V. T., Yi M.-J.: An opc ua client development for monitoring and control applications. [in:] Strategic Technology (IFOST), 2011 6th International Forum on, Aug 2011, vol. 2, pp. 700÷705.
 • [256] Martin R., Gonera P.: Czysty kod: podręcznik dobrego programisty. Helion, Gliwice 2010.
 • [257] Martin R., Szczepaniak M., Martin M.: Agile: programowanie zwinne: zasady, wzorce i praktyki zwinnego wytwarzania oprogramowania w C#. Helion, Gliwice 2008.
 • [258] Mathur A. P.: Foundations of Software Testing, 1 ed. Pearson Education, India April 2008.
 • [259] Małysiak H.: Teoria automatów cyfrowych: laboratorium: praca zbiorowa. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003.
 • [260] McGuiggan P.: GPRS in Practice: a Companion to the Specifications. Wiley 2005.
 • [261] Mendes A., Ferreira L., Tovar E.: Fieldbus networks: real-time from the perspective of the application tasks. [in:] Factory Communication Systems, 2000. Proceedings. 2000 IEEE International Workshop on, 2000, pp. 275÷282.
 • [262] Meyer H., Fuchs F., Thiel K.: Manufacturing Execution Systems (MES): Optimal Design, Planning, and Deployment: Optimal Design, Planning, and Deployment. McGraw-Hill Education 2009.
 • [263] Meyer-Grafe K.: Interbus in safety critical applications. [in:] Control Conference (ECC), 1999 European, Aug 1999, pp. 194÷196.
 • [264] Mielczarek W.: Tłumienie zakłóceń i ochrona informacji w systemach pomiarowych. Skrypty Uczelniane –Politechnika Śląska, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 1995.
 • [265] Mink J.: The tether-free world and wireless technology. [in:] Antennas and Propagation Society International Symposium, 2000. IEEE, July 2000, vol. 1, p. 58.
 • [266] Missal D., Hirsch M., Hanisch H.-M.: Hierarchical distributed controllers –design and verification. [in:] Emerging Technologies and Factory Automation, 2007. ETFA. IEEE Conference on, Sept 2007, pp. 657÷664.
 • [267] Mock M., Couturier S.: Middleware –integration of small devices. [in:] Emerging Technologies and Factory Automation, 2005. ETFA 2005. 10th IEEE Conference on, Sept 2005, vol. 1, pp. 807÷814.
 • [268] Nagrath I.: Control Systems Engineering. New Age International 2006.
 • [269] Neves P., Barata J.: Evolvable production systems. [in:] Assembly and Manufacturing, 2009. ISAM 2009. IEEE International Symposium on, Nov 2009, pp. 189÷195.
 • [270] Nielsen O.: A real time, object oriented fieldbus management system. [in:] Factory Communication Systems, 2000. Proceedings. 2000 IEEE International Workshop on, 2000, pp. 335÷340.
 • [271] Ning H., Hu S.: Internet of things: An emerging industrial or a new major? [in:] Internet of Things (iThings/CPSCom), 2011 International Conference on and 4th International Conference on Cyber, Physical and Social Computing, Oct 2011, pp. 178÷183.
 • [272] Nordin N., Dressler F.: Effects and implications of beacon collisions in co-located ieee 802.15.4 networks. [in:] Vehicular Technology Conference (VTC Fall), 2012 IEEE, Sept 2012, pp. 1÷5.
 • [273] Noura H., Theilliol D., Ponsart J., Chamseddine A.: Fault-tolerant Control Systems: Design and Practical Applications. Advances in Industrial Control, Springer 2009.
 • [274] O’Leary D.: Enterprise Resource Planning Systems: Systems, Life Cycle, Electronic Commerce, and Risk. Cambridge University Press 2000.
 • [275] Orfanus D., Indergaard R., Prytz G., Wien T.: Ethercat-based platform for distributed control in high-performance industrial applications. [in:] Emerging Technologies Factory Automation (ETFA), 2013 IEEE 18th Conference on, Sept 2013, pp. 1÷8.
 • [276] Ou H., Zou T.: The application of digital factory in domestic chemical industry. [in:] Control and Decision Conference (CCDC), 2015 27th Chinese, May 2015, pp. 4305÷4308.
 • [277] Panjaitan S., Frey G.: Combination of uml modeling and the IEC 61499 function block concept for the development of distributed automation systems. [in:] Emerging Technologies and Factory Automation, 2006. ETFA ’06. IEEE Conference on, Sept 2006, pp. 766÷773.
 • [278] Parks R., Rogers E.: Vulnerability assessment for critical infrastructure control systems. Security Privacy, IEEE, Vol. 6, No. 6, Nov 2008, pp. 37÷43.
 • [279] Paul B.: Industrial Electronics and Control. PHI Learning 2014.
 • [280] Penumuchu C.: Simple Real-time Operating System: a Kernel Inside View for a Beginner. Trafford Publishing 2008.
 • [281] Pereira C., Neumann P.: Industrial communication protocols [in:] Springer Handbook of Automation, Springer, Berlin, Heidelberg 2009, pp. 981÷999.
 • [282] Pigan R., Metter M.: Automating with PROFINET. Automating with PROFINET: Industrial Communication Based on Industrial Ethernet, PUBLICIS Kommunikations Agentur 2006.
 • [283] Piggin R.: Developments in real-time control with ethernet. [in:] Technology and Innovation Conference, 2006. ITIC 2006. International, Nov 2006, pp. 2161÷2168.
 • [284] Piggin R.: Ethernet/ip –control in real time. Computing Control Engineering Journal, Vol. 17, No. 6, Dec 2006, pp. 28÷31.
 • [285] Piotrowski M.: Procesy biznesowe w praktyce. Projektowanie, testowanie i optymalizacja. Helion, Gliwice 2013.
 • [286] Ploennigs J., Neugebauer M., Kabitzsch K.: Diagnosis and consulting for control network performance engineering of csma-based networks. Industrial Informatics, IEEE Transactions on, Vol. 4, No. 2, May 2008, pp. 71÷79.
 • [287] Polsonetti C.: Industrial Ethernet protocol wars: Fieldbus revisited [in:] Fieldbus Technology, Springer, Berlin, Heidelberg 2003, pp. 39÷56.
 • [288] Pop M., Weber K.: The Rapid Way to PROFINET. PROFIBUS International, Germany 2004.
 • [289] Popovic D., Bhatkar V.: Distributed Computer Control Systems in Industrial Automation. Electrical and Computer Engineering, Taylor & Francis 1990.
 • [290] Popp M.: Industrial communication with PROFINET. PROFIBUS International, Germany 2015.
 • [291] Prasad J., Jayaswal M., Priye V.: Instrumentation and Process Control. I.K. International Publishing House 2009.
 • [292] Pratl G., Dietrich D., Hancke G. P., Penzhorn W. T.: A new model for autonomous, networked control systems. Industrial Informatics, IEEE Transactions on, Vol. 3, No. 1, Feb 2007, pp. 21÷32.
 • [293] Prytz G.: A performance analysis of ethercat and profinet irt. [in:] Emerging Technologies and Factory Automation, 2008. ETFA 2008. IEEE International Conference on, Sept 2008, pp. 408÷415.
 • [294] Puntambekar A.: Formal Languages And Automata Theory. Technical Publications 2009.
 • [295] Pytel K., Osetek S.: Systemy operacyjne i sieci komputerowe. Część 1. TI Technik Informatyk, WSiP 2010.
 • [296] Radasky W.: Fear of frying electromagnetic weapons threaten our data networks. here’s how to stop them. Spectrum, IEEE, Vol. 51, No. 9, Sept 2014, pp. 46÷51.
 • [297] Rahimi S., Zargham M.: Security analysis of vpn configurations in industrial control environments [in:] Critical Infrastructure Protection V, vol. 367 of IFIP Advances in Information and Communication Technology Springer, Berlin, Heidelberg 2011, pp. 73÷88.
 • [298] Rajput R.: Robotics And Industrial Automation. S. Chand Limited 2008.
 • [299] Rehg J., Sartori G.: Programmable Logic Controllers. Pearson Prentice Hall, India 2009.
 • [300] Renjie H., Feng L., Dongbo P.: Research on opc ua security. [in:] Industrial Electronics and Applications (ICIEA), 2010 the 5th IEEE Conference on, June 2010, pp. 1439÷1444.
 • [301] Ribeiro L., Barata J., Ferreira J.: Emergent diagnosis for evolvable production systems. [in:] Industrial Electronics (ISIE), 2010 IEEE International Symposium on, July 2010, pp. 2647÷2652.
 • [302] Ribeiro L., Barata J., Pimentao J.: Where evolvable production systems meet complexity science. [in:] Assembly and Manufacturing (ISAM), 2011 IEEE International Symposium on, May 2011, pp. 1÷6.
 • [303] Richards G.: Stages of automation –control theatre. Engineering Technology, Vol. 3, No. 21, December 2008, pp. 38÷41.
 • [304] Rigatos G.: Modelling and Control for Intelligent Industrial Systems: Adaptive Algorithms in Robotics and Industrial Engineering. Intelligent Systems Reference Library, Springer, Berlin, Heidelberg 2011.
 • [305] Rockoff L.: Język SQL: przyjazny podręcznik. Helion, Gliwice 2014.
 • [306] Rodak A.: Usprawnij zarządzanie produkcją dzięki wonderware mesd operations. Biuletyn Automatyki, Z. 81, Nr 3, 2014, ss. 28÷29.
 • [307] Rosen M., Lublinsky B., Smith K., Balcer M.: Applied SOA: Service-Oriented Architecture and Design Strategies. Wiley 2012.
 • [308] Rostafiński W.: Niedostrzegalne światy. Polska Fundacja Kulturalna 1989.
 • [309] Rostan M., Stubbs J., Dzilno D.: Ethercat enabled advanced control architecture. [in:] Advanced Semiconductor Manufacturing Conference (ASMC), 2010 IEEE/SEMI, July 2010, pp. 39÷44.
 • [310] Rotem-Gal-Oz A., Lachowski L.: Wzorce SOA: najlepsze podejście do wytwarzania oprogramowania! Helion, Gliwice 2013.
 • [311] Sadeghi A.-R., Wachsmann C., Waidner M.: Security and privacy challenges in industrial internet of things. [in:] Design Automation Conference (DAC), 2015 52nd ACM/EDAC/IEEE, June 2015, pp. 1÷6.
 • [312] Saifullah A., Xu Y., Lu C., Chen Y.: Real-time scheduling for wirelesshart networks. [in:] Real-Time Systems Symposium (RTSS), 2010 IEEE 31st, Nov 2010, pp. 150÷159.
 • [313] Samaras I., Gialelis J., Hassapis G.: A service oriented-based system for real time industrial applications. [in:] Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA), 2010 IEEE Conference on, Sept 2010, pp. 1÷8.
 • [314] Sammarco J.: Programmable electronic and hardwired emergency shutdown systems: a quantified safety analysis. Industry Applications, IEEE Transactions on, Vol. 43, No. 4, July-Aug 2007, pp. 1061÷1068.
 • [315] Sato Y.: Throwing a bridge between risk assessment and functional safety. [in:] SICE, 2007 Annual Conference, Sept 2007, pp. 2484÷2488.
 • [316] Sato Y.: Engineering experience in foundation fieldbus technology. [in:] ICCAS-SICE, 2009, Aug 2009, pp. 2087÷2090.
 • [317] Sauer O.: Information technology for the factory of the future –state of the art and need for action. Procedia CIRP, Vol. 25, 2014, pp. 293÷296 (8th International Conference on Digital Enterprise Technology -DET 2014 Disruptive Innovation in Manufacturing Engineering towards the 4th Industrial Revolution).
 • [318] Sauer O., Jasperneite J.: Adaptive information technology in manufacturing. [in:] Proceedings of 44th CIRP Conference on Manufacturing Systems, Madison in Wisconsin, USA, June 2011, pp. 1÷5.
 • [319] Sauter T.: The three generations of field-level networks –evolution and compatibility issues. Industrial Electronics, IEEE Transactions on, Vol. 57, No. 11, Nov 2010, pp. 3585÷3595.
 • [320] Sauter T., Jasperneite J., Lo Bello L.: Towards new hybrid networks for industrial automation. [in:] Emerging Technologies Factory Automation (ETFA), ETFA IEEE Conference on on, Sept 2009, pp. 1÷8.
 • [321] Sauter T., Lobashov M.: How to access factory floor information using internet technologies and gateways. Industrial Informatics, IEEE Transactions on, Vol. 7, No. 4, Nov 2011, pp. 699÷712.
 • [322] Scheifele S., Friedrich J., Lechler A., Verl A.: Flexible, self-configuring control system for a modular production system. Procedia Technology, Vol. 15, 2014, pp. 398÷405 (2nd International Conference on System-Integrated Intelligence: Challenges for Product and Production Engineering).
 • [323] Schemm E.: Sercos to link with Ethernet for its third generation. Computing Control Engineering Journal, Vol. 15, No. 2, April 2004, pp. 30÷33.
 • [324] Schleipen M., Okon M.: The caex tool suite –user assistance for the use of standardized plant engineering data exchange. [in:] Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA), 2010 IEEE Conference on, Sept 2010, pp. 1÷7.
 • [325] Schmidt K.: Robust priority assignments for extending existing controller area network applications. Industrial Informatics, IEEE Transactions on, Vol. 10, No. 1, Feb 2014, pp. 578÷585.
 • [326] Scott K.: The SQL Programming Language. Jones & Bartlett Learning 2010.
 • [327] Seal A.: Practical Process Control. Elsevier Science 1998.
 • [328] Sehgal P. P. S., Dwivedi A., Chopra W. C. A.: Special i/o modules in PLC system. International Refereed Journal of Engineering and Science (IRJES), Vol. 1, Nov 2012, pp. 20÷27.
 • [329] Semere D., Barata J., Onori M.: Evolvable assembly systems: Developments and advances. [in:] Assembly and Manufacturing, 2007. ISAM ’07. IEEE International Symposium on, July 2007, pp. 282÷287.
 • [330] Seno L., Vitturi S., Zunino C.: Real time Ethernet networks evaluation using performance indicators. [in:] Emerging Technologies Factory Automation, 2009. ETFA 2009. IEEE Conference on, Sept 2009, pp. 1÷8.
 • [331] Shalloway A., Trott J.: Design Patterns Explained: a New Perspective on Object-Oriented Design. Software Patterns Series, Pearson Education, India 2004.
 • [332] Sharma K.: Overview of Industrial Process Automation. Elsevier insights, Elsevier 2011.
 • [333] Sheng Z., Mahapatra C., Zhu C., Leung V.: Recent advances in industrial wireless sensor networks toward efficient management in iot. Access, IEEE, Vol. 3, 2015, pp. 622÷637.
 • [334] Shrouf F., Ordieres J., Miragliotta G.: Smart factories in industry 4.0: a review of the concept and of energy management approached in production based on the internet of things paradigm. [in:] Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), 2014 IEEE International Conference on, Dec 2014, pp. 697÷701.
 • [335] Simoes P., Cruz T., Proença J., Monteiro E.: Specialized honeypots for SCADA systems [in:] Cyber Security: Analytics, Technology and Automation, vol. 78 of Intelligent Systems, Control and Automation: Science and Engineering Springer 2015, pp. 251÷269.
 • [336] Singh S.: Computer-Aided Process Control. Prentice Hall, India 2004.
 • [337] Smith C.: Control of Batch Processes. Wiley 2014.
 • [338] Solnik W., Zajda Z.: Komputerowe sieci przemysłowe Profibus DP i MPI. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2007.
 • [339] Son M., Yi M.-J.: A study on opc specifications: Perspective and challenges. [in:] Strategic Technology (IFOST), 2010 International Forum on, Oct 2010, pp. 193÷197.
 • [340] Song J., Han S., Mok A., Chen D., Lucas M., Nixon M.: Wirelesshart: Applying wireless technology in real-time industrial process control. [in:] Real-Time and Embedded Technology and Applications Symposium, 2008. RTAS ’08. IEEE, April 2008, pp. 377÷386.
 • [341] Song X., Tan S., Ding J.: A monitoring system for PLC controlled manufacturing system based on fieldbus [in:] Knowledge Enterprise: Intelligent Strategies in Product Design, Manufacturing, and Management, vol. 207 of IFIP International Federation for Information Processing Springer, USA 2006, pp. 576÷581.
 • [342] Spitzer D.: Variable Speed Drives: Principles and Applications for Energy Cost Savings. Momentum Press 2012.
 • [343] Stabryła A.: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Encyklopedia Zarządzania, Mfiles.pl 2010.
 • [344] Stamm M., Neitzert T.: Key perfromance indicators (kpi) for the implementation of lean methodologies in a manufacture-to-order small and medium enterprise. [in:] The 3rd World Conference on Production and Operations Management. August 5-8, 2008, Tokyo, Japan, 2008, Production and Operations Management Society (POMS), pp. 355÷368.
 • [345] Stanislowski D., Vilajosana X., Wang Q., Watteyne T., Pister K.: Adaptive synchronization in IEEE802.15.4e networks. Industrial Informatics, IEEE Transactions on, Vol. 10, No. 1, Feb 2014, pp. 795÷802.
 • [346] Suchorzewska A.: Ochrona prawna systemów informatycznych wobec zagrożenia cyberterroryzmem. Monografie, Oficyna a Wolters Kulwer business, Warszawa 2010.
 • [347] Suh S., Tanik U., Carbone J., Eroglu A.: Applied Cyber-Physical Systems. Springer 2013.
 • [348] Sul S.: Control of Electric Machine Drive Systems. IEEE Press Series on Power Engineering, Wiley 2011.
 • [349] Szabatin J.: Podstawy teorii sygnałów, 5 ed. WKŁ, Warszawa styczeń 2016.
 • [350] Szymczyk P.: Systemy operacyjne czasu rzeczywistego. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2003.
 • [351] Telsang M.: Industrial Engineering And Production Management. S. Chand & Compagny Limited 2006.
 • [352] Ten C.-W., Manimaran G., Liu C.-C.: Cybersecurity for critical infrastructures: Attack and defense modeling. Systems, Man and Cybernetics, Part A: Systems and Humans, IEEE Transactions on, Vol. 40, No. 4, July 2010, pp. 853÷865.
 • [353] Teumim D.: Industrial Network Security. International Society of Automation 2010.
 • [354] Thomson J.: High Integrity Systems and Safety Management in Hazardous Industries. Elsevier Science 2015.
 • [355] Thramboulidis K.: Using uml in control and automation: a model driven approach. [in:] Industrial Informatics, 2004. INDIN ’04. 2004 2nd IEEE International Conference on, June 2004, pp. 587÷593.
 • [356] Tovar E., Vasques F.: Pre-run-time schedulability analysis of p-net fieldbus networks. [in:] Industrial Electronics Society, 1998. IECON ’98. Proceedings of the 24th Annual Conference of the IEEE, Aug 1998, vol. 1, pp. 236÷241 vol.1.
 • [357] Tovar E., Vasques F.: Scheduling real-time communications with p-net. [in:] Real-Time Systems (Digest No. 1998/306), IEE Colloquium on, Apr 1998, pp. 9/1÷9/5.
 • [358] Tritschler M.: Industrial control systems security: Security assessments and risk reduction programmes. [in:] Cyber Security for Industrial Control Systems, IET Seminar on, Feb 2014, pp. 1÷22.
 • [359] Trkaj K.: Users introduce component based automation solutions. Computing and Control Engineering, Vol. 15, Dec 2004, pp. 32÷37(5).
 • [360] Trsek H., Schwalowsky S., Czybik B., Jasperneite J.: Implementation of an advanced ieee 802.11 wlan ap for real-time wireless communications. [in:] Emerging Technologies Factory Automation (ETFA), 2011 IEEE 16th Conference on, Sept 2011, pp. 1÷4.
 • [361] Trzcieliński S., Pawłowski E., Adamczyk M.: Procesowa orientacja przedsiębiorstwa, 1 ed. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013.
 • [362] Tzafestas S., Pal J.: Real Time Microcomputer Control of Industrial Processes. Intelligent Systems, Control and Automation: Science and Engineering, Springer, Netherlands 2012.
 • [363] Łuczycka D., Pentoś K.: Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych. ZIP Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Oficyna Wydawnicza ATUT –Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2012.
 • [364] Łukasik Z., Seta Z.: Programowalne sterowniki PLC w systemach sterowania przemysłowego. Wyd. Politechniki Radomskiej 2001.
 • [365] Ungurean I., Gaitan N.-C., Gaitan V.: An iot architecture for things from industrial environment. [in:] Communications (COMM), 2014 10th International Conference on, May 2014, pp. 1÷4.
 • [366] Usman M., Abbas N.: On the application of iot (internet of things) for securing industrial threats. [in:] Frontiers of Information Technology (FIT), 2014 12th International Conference on, Dec 2014, pp. 37÷40.
 • [367] Valenzano A.: Industrial cybersecurity: Improving security through access control policy models. Industrial Electronics Magazine, IEEE, Vol. 8, No. 2, June 2014, pp. 6÷17.
 • [368] Vogel-heuser B., Kegel G., Wucherer K.: Global information architecture for industrial automation. atp edition-Automatisierungstechnische Praxis, Vol. 51, No. 01-02, 2009, pp. 108÷115.
 • [369] Vyatkin V., Hirsch M., Hanisch H.-M.: Systematic design and implementation of distributed controllers in industrial automation. [in:] Emerging Technologies and Factory Automation, 2006. ETFA ’06. IEEE Conference on, Sept 2006, pp. 633÷640.
 • [370] Wagner F., Bohl J., Frey G.: An IEC 61499 interpretation and implementation focused on usability. [in:] Emerging Technologies and Factory Automation, 2008. ETFA 2008. IEEE International Conference on, Sept 2008, pp. 184÷191.
 • [371] Wan J., Cai H., Zhou K.: Industrie 4.0: Enabling technologies. [in:] Intelligent Computing and Internet of Things (ICIT), 2014 International Conference on, Jan 2015, pp. 135÷140.
 • [372] Wang L., Tan K. C.: Modern Industrial Automation Software Design. John Wiley & Sons, Inc. 2006.
 • [373] Wang S., Ledley R.: Computer Architecture and Security: Fundamentals of Designing Secure Computer Systems. Information security series, Wiley 2012.
 • [374] Wang T., Wang L., Liu Q.: A three-ply reconfigurable cnc system based on fpga and field-bus. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 57, No. 5-8, 2011, pp. 671÷682.
 • [375] Wang Y., Vuran M. C., Goddard S.: Cyber-physical systems in industrial process control. SIGBED Rev., Vol. 5, No. 1, Jan 2008, pp. 12:1÷12:2.
 • [376] Wehrmeister M., Pereira C., Rammig F.: Aspect-oriented model-driven engineering for embedded systems applied to automation systems. Industrial Informatics, IEEE Transactions on, Vol. 9, No. 4, Nov 2013, pp. 2373÷2386.
 • [377] Węgrzyn S.: Podstawy informatyki. Biblioteka Informatyki, PWN, Warszawa 1982.
 • [378] Węgrzyn S., Znamirowski L.: Zarys nanonauki i informatycznych molekularnych nanotechnologii. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.
 • [379] Whitt M.: Successful Instrumentation and Control Systems Design. International Society of Automation 2004.
 • [380] Wideł S., Flak J., Gaj P.: Interpretation of dual peak time signal measured in network systems [in:] Computer Networks, vol. 79 of Communications in Computer and Information Science Springer, Berlin, Heidelberg 2010, pp. 141÷152.
 • [381] Wideł S., Flak J., Gaj P.: Time domain measurement representation in computer system diagnostics and performance analysis. e-Informatica Software Engineering Journal, Vol. 7, 2013, pp. 53÷64.
 • [382] Wideł S., Flak J., Jestratjew A., Gaj P.: Analysis of real-time systems using convolution of probability mass function. [in:] Emerging Technologies Factory Automation (ETFA), 2012 IEEE 17th Conference on, Sept 2012, pp. 1÷4.
 • [383] Świder K., Dec G., Trybus B.: Inżynieria systemów informatycznych: podstawy i praktyka budowy systemów oprogramowania. Materiały Pomocnicze –Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, OW Press 2004.
 • [384] Wilamowski B., Irwin J.: Fundamentals of Industrial Electronics. Electrical engineering handbook series, CRC Press 2011.
 • [385] Wilamowski B., Irwin J.: Industrial Communication Systems. Electrical engineering handbook series, CRC Press 2011.
 • [386] Wilamowski B., Irwin J.: The Industrial Electronics Handbook, Second Edition –Five Volume Set. Electrical Engineering Handbook, Taylor & Francis 2011.
 • [387] Wilamowski B., Irwin J.: The Industrial Electronics Handbook, Second Edition –Five Volume Set., vol. Volume 2: Industrial Communication Systems of Electrical Engineering Handbook Taylor & Francis 2011.
 • [388] Willig A.: Recent and emerging topics in wireless industrial communications: a selection. Industrial Informatics, IEEE Transactions on, Vol. 4, No. 2, May 2008, pp. 102÷124.
 • [389] Willig A., Matheus K., Wolisz A.: Wireless technology in industrial networks. Proceedings of the IEEE, Vol. 93, No. 6, June 2005, pp. 1130÷1151.
 • [390] Wisniewski L., Hameed M., Schriegel S., Jasperneite J.: A survey of Ethernet redundancy methods for real-time Ethernet networks and its possible improvements. [in:] Fieldbuses and Networks in Industrial and Embedded Systems, ser. In: 8th International Conference on Fieldbuses networks in Industrial; Embedded Systems (FET’2009), H. S. H. Juanole, Guy, Ed. IFAC, May 2009, vol. 8, pp. 163÷170.
 • [391] Świstek M.: Proficy historian –bezpieczna i niezawodna przemysłowa baza danych. Napędy i Sterowanie, Vol. 4, kwiecień 2012, pp. 39÷39.
 • [392] Wu Y.-j., Chung J.-G.: Efficient controller area network data compression for automobile applications. Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering, Vol. 16, No. 1, 2015, pp. 70÷78.
 • [393] Xiong G., Xiong G.-Y., Litokorpi A., Nyberg T.: Middleware-based solution for enterprise information integration. [in:] Emerging Technologies and Factory Automation, 2001. Proceedings. 8th IEEE International Conference on, Oct 2001, vol. 2, pp. 687÷690.
 • [394] Xu H., Gao Y., Liu K., Zhu B., Zhang C.: Research on cross-communication based on real-time Ethernet powerlink. [in:] Control and Decision Conference (2014 CCDC), The 26th Chinese, May 2014, pp. 2577÷2581.
 • [395] Xu L. D., He W., Li S.: Internet of things in industries: a survey. Industrial Informatics, IEEE Transactions on, Vol. 10, No. 4, Nov 2014, pp. 2233÷2243.
 • [396] Yan W., Lifang W., Chenglin L., Fang L.: In-vehicle flexray bus monitoring system. [in:] Transportation Electrification Asia-Pacific (ITEC Asia-Pacific), 2014 IEEE Conference and Expo, Aug 2014, pp. 1÷5.
 • [397] Yang T., Peng C., Yue D., Fei M.: New study of controller design for networked control systems. Control Theory Applications, IET, Vol. 4, No. 7, July 2010, pp. 1109÷1121.
 • [398] Yoo S.-E., Chong P. K., Kim D., Doh Y., Pham M.-L., Choi E., Huh J.: Guaranteeing real-time services for industrial wireless sensor networks with ieee 802.15.4. Industrial Electronics, IEEE Transactions on, Vol. 57, No. 11, Nov 2010, pp. 3868÷3876.
 • [399] Yoon G., Kwon D. H., Kwon S. C., Park Y. O., Lee Y. J.: Ring topology-based redundancy Ethernet for industrial network. [in:] SICE-ICASE, 2006. International Joint Conference, Oct 2006, pp. 1404÷1407.
 • [400] Younis M., Frey G.: Formalization of PLC programs to sustain reliability. [in:] Robotics, Automation and Mechatronics, 2004 IEEE Conference on, Dec 2004, vol. 2, pp. 613÷618.
 • [401] Younis M., Frey G.: Visualization of PLC programs using XML. [in:] American Control Conference, 2004. Proceedings of the 2004, June 2004, vol. 4, pp. 3082÷3087.
 • [402] Younis M., Frey G.: Formalization and visualization of non-binary PLC programs. [in:] Decision and Control, 2005 and 2005 European Control Conference. CDC-ECC ’05. 44th IEEE Conference on, Dec 2005, pp. 8367÷8372.
 • [403] Younis M., Frey G.: A formal method based re-implementation concept for PLC programs and its application. [in:] Emerging Technologies and Factory Automation, 2006. ETFA ’06. IEEE Conference on, Sept 2006, pp. 1340÷1347.
 • [404] Younis M., Frey G.: Uml-based approach for the re-engineering of PLC programs. [in:] IEEE Industrial Electronics, IECON 2006 –32nd Annual Conference on, Nov 2006, pp. 3691÷3696.
 • [405] Younis M., Frey G.: Software quality measures to determine the diagnosability of PLC applications. [in:] Emerging Technologies and Factory Automation, 2007. ETFA. IEEE Conference on, Sept 2007, pp. 368÷375.
 • [406] Zezulka F., Beran J.: Virtual automation networks –architectural principles and the current state of development. [in:] Industrial Electronics, 2008. IECON 2008. 34th Annual Conference of IEEE, Nov 2008, pp. 1545÷1550.
 • [407] Zhang M., Lu Y., Xia T.: The design and implementation of virtual machine system in embedded softplc system. [in:] Computer Sciences and Applications (CSA), 2013 International Conference on, Dec 2013, pp. 775÷778.
 • [408] Zhang S., Zhang G., Yan A., Xiang Z., Ma T.: A highly reliable link scheduling strategy for wirelesshart networks. [in:] Advanced Technologies for Communications (ATC), 2013 International Conference on, Oct 2013, pp. 39÷43.
 • [409] Zhou L., Chao H.-C.: Multimedia traffic security architecture for the internet of things. Network, IEEE, Vol. 25, No. 3, May 2011, pp. 35÷40.
 • [410] Zhou Y., Wang Z., Wang T.-r., Yu H.-b.: Real-time communication using foundation fieldbus [in:] Fieldbus Technology, Springer, Berlin, Heidelberg 2003, pp. 311÷331.
 • [411] Zikopoulos P., Eaton C.: Understanding Big Data: Analytics for Enterprise Class Hadoop and Streaming Data: Analytics for Enterprise Class Hadoop and Streaming Data. McGraw-Hill Education 2011.
 • [412] Zuehlke D.: Smartfactory –from vision to reality in factory technologies. [in:] International Federation of Automatic Control (IFAC), Proceedings of the 17th World Congress, Seoul, Jul 2008, vol. 17, p. 14101–14108.
 • [413] Zurawski R.: The Industrial Information Technology Handbook. Industrial Electronics, CRC Press 2004.
 • [414] Zurawski R.: Embedded Systems Handbook, Second Edition: Embedded Systems Design and Verification. Embedded systems handbook, CRC Press 2009.
 • [415] Zurawski R.: Industrial Communication Technology Handbook, Second Edition. Industrial Information Technology, Taylor & Francis 2014.
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-d0f1b5dc-65ae-463a-8351-72e74b8acc5b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.