PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. 90 | 7--15
Tytuł artykułu

Innovation of airports and aerodromes in transport policy of the European Union

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Innowacyjność portów lotniczych i lotnisk w polityce transportowej Unii Europejskiej
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The paper attempts to characterize changes occurring in EU transport policy, taking into account innovation of airports and aerodromes. To face challenges like: increase in air traffic, ensuring safety of flight operations, regional development or requirements of passengers it is necessary to determine desired direction network of airports and aerodromes within the aviation policy, which is part of the national and European transport policy. Overview of national and EU studies, strategies and legislative plans enable to specify changes taking place in the EU aviation policy, as well as to create potential scenarios of its development with particular attention to the innovation of aerodromes and airports. Based on the above analysis it should be noted, that aims of the European institutions and agencies are: reduction amount of restrictive rules on general aviation (including GA aerodromes), spread concepts of multimodality and Small Aircraft Transport Systems, enhance competitiveness of the EU aviation sector but also reduction investment funding at airports. Conclusions may be a theoretical inspiration in the process of updating master plans of aerodromes and airports.
PL
W artykule podjęto próbę scharakteryzowania zmian zachodzących w polityce transportowej UE z uwzględnieniem znaczenia innowacyjności portów lotniczych i lotnisk. Aby sprostać wyzwaniom związanym ze wzrostem ruchu lotniczego, zapewnieniem bezpieczeństwa operacji lotniczych, rozwojem regionalnym czy wymaganiami pasażerów, konieczne jest określenie pożądanego kierunku funkcjonowania sieci portów lotniczych i lotnisk w ramach polityki lotniczej, stanowiącej element narodowej i europejskiej polityki transportowej. Przegląd krajowych oraz unijnych opracowań, strategii i planów legislacyjnych umożliwia określenie zmian zachodzących w polityce lotniczej UE, jak również sformułowanie potencjalnych scenariuszy jej rozwoju, ze zwróceniem szczególnej uwagi na kontekst innowacyjności lotnisk i portów lotniczych. Na podstawie dokonanej analizy należy stwierdzić, że europejskie instytucje i agencje dążą do: zmniejszenia liczby restrykcyjnych przepisów dotyczących lotnictwa ogólnego (w tym lotnisk GA), upowszechnienia koncepcji multimodalności i Systemów Transportu Małymi Samolotami, zwiększania konkurencyjności unijnego sektora lotniczego, ale także i ograniczenia finansowania inwestycji w portach lotniczych. Wnioski mogą stanowić teoretyczną inspirację w procesie aktualizacji planów generalnych lotnisk i portów lotniczych.
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
7--15
Opis fizyczny
Bibliogr. 31 poz.
Twórcy
 • Faculty of Transport, The Silesian University of Technology, Krasińskiego 13 Street, 40-019 Katowice, Poland., t.balcerzak@pkl.org.pl.
autor
 • Civil Aviation Personnel Education Centre Silesian University of Technology, Krasińskiego 13 Street, 40-019 Katowice, Poland, rfellner@wp.pl
Bibliografia
 • 1. ACERO. “IMAGINE – IMAGER MODULE FOR INCREASED SAFETY”. Available at: www.acreo.se/projects/imagine-imager-module-for-increased-safety.
 • 2. Airbus. “Flying on Demande, Global Market Forecast 2014-2033”. Available at: http://www.airbusgroup.com/dam/assets/airbusgroup/int/en/investor-relations/documents/2014/Publications/presentations/Airbus-GMF-booklet-2014-2033/Airbus%20GMF%20booklet%202014-2033.pdf.
 • 3. Bialystok online. “Lotnisko na Krywlanach w 2017 r. Jest pierwszy krok do jego budowy”. [In Polish: Bialystok online. “Krywlany Airport in 2017. It is the first step to its construction”]. Available at: www.bialystokonline.pl/lotnisko-na-krywlanach-w-2017-r-jest-pierwszy-krok-do-jego-budowy,artykul,82781,1,1.html.
 • 4. Cieśla Maria, Bogacki Adam. 2014. „Wprowadzenie innowacji w zakresie obsługi pasażerów przez agenta handlingowego w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice-Pyrzowice”. [In Polish: “The introduction of innovation in passenger service by the handling agent in Katowice-Pyrzowice International Airport”]. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej – Transport 103: 25-34. ISSN 1230-9265.
 • 5. Current Market Outlook 2014-2033, Boeing, 2014.
 • 6. EASA. “General Aviation Roadmap: towards simpler, lighter, better rules for General Aviation”. Available at: http://easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation/general-aviation-road-map.
 • 7. Europejski Trybunał Obrachunkowy. „Infrastruktura portów lotniczych współfinansowana ze środków UE: znikome korzyści w stosunku do kosztów”. [In Polish: The European Court of Auditors. “Airport infrastructure co-financed by EU funds: poor value for the cost”]. Available at: http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_21/QJAB14020PLN.pdf.
 • 8. E-Sochaczew. “40 tysięcy lotów w Sochaczewie”. [In Polish: E-Sochaczew. “40,000 flights in Sochaczew”]. Available at: http://www.e-sochaczew.pl/sochaczew,40-tysiecy-lotow-w-sochaczewie,47477.html.
 • 9. European Commission. “Flightpath 2050: Europe’s Vision for Aviation”. Available at: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/doc/flightpath2050.pdf.
 • 10. ISAP. „Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (tekst jednolity, Dz.U.2013. poz. 1393)”. [In Polish: ISAP. “The law of 3 July 2002 Aviation Law (unified text, Dz.U.2013. Pos. 1393)”]. Available at: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021301112.
 • 11. Instytut Lotnictwa. „Analiza kierunków potencjalnego rozwoju sieci lotnisk lokalnych w Polsce”. [In Polish: Institute of Aviation. “Analysis of the potential directions of development of a network of local airports in Poland”]. Available at: http://www.viaregiaplus.eu/wps/wcm/connect/766d1d0047d59b86866c97bdc9944fd2/VR%2B_3.2.4_Development+Strategy+of+local+airports+in+Poland.pdf?MOD=AJPERES.
 • 12. IATA. „FACT SHEET: Industry Statistics”. Available at: http://www.iata.org/pressroom/facts_figures/fact_sheets/Documents/fact-sheet-industry-facts.pdf.
 • 13. Kubaśka Ewelina. 2011. „Wymagania normatywne związane z zakładaniem i certyfikacją lotnisk cywilnych w Polsce”. [In Polish: „Normative requirements related to the establishment and certification of civil airports in Poland”]. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport 70: 45-54. ISSN 0209-3324.
 • 14. Komisja Europejska. „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Program prac Komisji na 2015 r. Nowy początek”. [In Polish: European Commission. “Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: The Commission work program for 2015. A new beginning”]. Available at:http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_pl.pdf.
 • 15. Komisja Europejska. „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady: Nowa era w dziejach lotnictwa Otwarcie rynku lotniczego na cywilne wykorzystanie systemów zdalnie pilotowanych statków powietrznych w bezpieczny i zrównoważony sposób”. [In Polish: European Commission. “Communication from the Commission to the European Parliament, the Council: A new era in the history of aviation Open air market on the civilian use of systems remotely piloted aircraft in a safe and sustainable manner”]. Available at: http://www.ulc.gov.pl/_download/personel_lotniczy/komunikaty/communicate.pdf.
 • 16. European Commission. “Aeronautics and Air Transport Research: 7th Framework Programme 2007-2013. Project Synopses”. Volume 3. Available at: http://ec.europa.eu/research/transport/pdf/project_synopses_en.pdf.
 • 17. European Commission. 2014. Understand the policy of the European Union: Transport. Luksemburg: Publications Office of the European Union. ISBN 978-92-79-42790-9.
 • 18. European Commission. “Public consultation on the EU Aviation Package: Background information”. Available at: www.ec.europa.eu/transport/modes/air/consultations/doc/2015-aviation-package/ background.pdf.
 • 19. Matusiak Krzysztof. 2011. Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. [In Polish: Innovation and technology transfer. Glossary]. Warszawa: PARP, Wyd. III. ISBN: 978-83-7633-164-5.
 • 20. NCBiR. “Program Innolot”. [In Polish: NCBiR. “Innolot Program”]. Available at: http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/programy-sektorowe/innolot/aktualnosci.
 • 21. Pilarczyk Marta. 2006. „Polskie regionalne porty lotnicze w obsłudze ruchu pasażerskiego”. [In Polish: „Polish regional airports to handle passenger traffic”]. Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport 2 (3): 42. ISSN 1640-6818.
 • 22. Project Airport 2050+. “Final Report Summary - The 2050+ Airport”. Available at: http://www.2050airport.ineco.eu/2050airport/library/;jsessionid=65582DA732789CDB44971A4372E05054.nodo2.
 • 23. Rada Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego. „Uchwała ROiULC nr 6/2014 w sprawie stworzenia programu rozwoju lotnisk lokalnych w Polsce, Warszawa, 10 września 2014 r. Załącznik nr 1 do Protokołu z XXVI Posiedzenia Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego”. [In Polish: Council for the Protection and Facilitation Civil Aviation. “RIO ULC Resolution No. 6/2014 on establishing a program for the development of local airports in Poland, Warsaw, September 10, 2014. Annex 1 to the Protocol of the XXVI Meetings of the Security and Facilitation Civil Aviation”]. Available at: https://www.mir.gov.pl/media/2614/Uchwala_ROiULC_6_2014.pdf.
 • 24. Sejm RP. „Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację nr 9969 w sprawie infrastruktury lotniczej, Warszawa, dnia 26 października 2012 r.”. [In Polish: Sejm. “The answer Secretary of State in the Ministry of Transport, Construction and Maritime Economy - under the authority of the President of the Council of Ministers - the interpellation No. 9969 on aviation infrastructure, Warsaw, 26 October 2012”]. Available at: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=04CEBA55.
 • 25. Sejm RP. „Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju – z upoważnienia ministra – na interpelację nr 27438 w sprawie potrzeby i możliwości wsparcia w zakresie rozwoju niewielkich lokalnych lotnisk”. [In Polish: Sejm. “The answer Undersecretary of State in the Ministry of Infrastructure and Development – under the authority of the minister – the interpellation No. 27438 on the need and ways to support the development of small local airports”]. Available at: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=27438&view=null.
 • 26. Sejm RP. „Odpowiedź na interpelację nr 32156 w sprawie aktualnej strategii rozwoju lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych, Warszawa, 07-05-2015”. [In Polish: Sejm. “The response to the interpellation No. 32156 on the current development strategy of airports and ground equipment, Warsaw, 07-05-2015”]. Available at: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=16EEEED5
 • 27. Siemiński Krzysztof. 2015. „Komentarz Polskiego Klubu Lotniczego dotyczący Projektu Rozwoju Infrastruktury Lotnictwa Cywilnego w Województwie Mazowieckim”. Warszawa: Polski Klub Lotniczy. [In Polish: “Commentary of Polish Club of Aviation about Infrastructure Development Project for Civil Aviation in the province Mazowiecki”. Warsaw: Polish Aviation Club].
 • 28. Steffen Jason, Hotchkiss Jon. 2012. „Experimental test of airplane boarding methods”. Journal of Air Transport Management 18.1: 64-67. ISSN: 0969-6997.
 • 29. Szymajda Izabela. 2002. „Prawo lotnicze Unii Europejskiej – charakterystyka systemu”. [In Polish: „Aviation Law European Union – characteristics of the system”]. Studia Europejskie 1(21): 133-140. ISSN 1428-149X.Sejm RP. „Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, Dz.U. z 2008 r., Nr 116, poz. 730”. [In Polish: Sejm. “The Act of 30 May 2008 on certain forms of support for innovation activities, OJ 2008., No. 116, item. 730”]. Available at: http://isip.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20081160730&type=3.
 • 30. Takuma Hino, Takeshi Tsuchiya. 2010. “Formation Control of Small Unmanned Air Vehicles Under Faulty Communications”. In AIAA Infotech@Aerospace: 3487. American Institute of Aeronautics and Astronautics, Atlanta, Georgia, USA. 20 - 22 April 2010.
 • 31. Transport Research and Innovation Portal. “Air transport: Thematic Research Summary. Transport Research and Innovation Portal”. Available at: http://www.transport-research.info/Upload/Documents/201504/20150430_165104_74600_TRS12_fin.pdf.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-c6e74448-c0a7-4915-96b2-77cb3935146d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.