PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | no. 17 [VII-XII] | 31-38
Tytuł artykułu

Water retention in ponds and the improvement of its quality during carp production

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Retencjonowanie wody w stawach oraz poprawa jej jakości w procesie produkcji karpiowej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Ponds play various functions both productive and non-productive. It was demonstrated in the paper that ponds retain water and during heavy rainfalls they act as a flood control measure. Self-purification of water takes place along the pond. Statistically significant reduction of nitrate-N, phosphate-P and calcium concentrations was found in pond water. From 102± 24 to as much as 360± 53 kg nitrate-N per ha of fishpond is retained during fish growth. Phosphorus may not be retained in fishpond; if it is then the amounts of stored P are small (from 1 to 7 kg·ha–1 on average). Slightly more potassium may remain in the pond. After the period of fish growth and draining the pond, only part of stored load of nutrients reaches the recipient water body. From 200 to 400 kg N-NO3 and up to 2300 kg Ca per ha does not flow out of the pond. The outflow of ammonium-N, phosphorus and potassium may, however, increase or decrease.
PL
Stawy pełnią liczne funkcje, zarówno produkcyjne, jak i pozaprodukcyjne. W pracy wykazano, że stawy pełnią funkcję retencyjną w zlewni, a w okresach nasilonych opadów również funkcję przeciwpowodziową. Staw jest zbiornikiem, w którym następuje samooczyszczanie się wody. Stwierdzono istotne statystycznie zmniejszenie stężenia azotu azotanowego (N-NO3), fosforu fosforanowego (P-PO4) i wapnia (Ca) w wodzie stawów. W okresie odrostu ryb na powierzchni hektara stawu zatrzymuje się od 102± 24 do nawet 360± 53 kg azotu azotanowego. Wśród zatrzymanych substancji są również duże ilości wapnia i magnezu. Fosfor fosforanowy może nie być zatrzymywany w stawie, a jeżeli będzie - to w niewielkiej ilości (przeciętnie od 1 do 7 kg·ha–1). Nieco więcej będzie pozostawać w stawie potasu. Po okresie wzrostu ryb w wyniku spustu wody tylko część zgromadzonego ładunku substancji trafia do odbiornika wody. Do odbiornika nie odpływa średnio od ok. 200 do 400 kg·ha–1 azotu azotanowego i do 2300 kg·ha–1 wapnia. Może natomiast zwiększyć się lub zmniejszyć odpływ azotu amonowego, fosforu i potasu.
Wydawca

Rocznik
Strony
31-38
Opis fizyczny
Bibliogr. 25, rys., tab.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • BARSZCZEWSKI J. 2011. Pozaprodukcyjne funkcje stawów. Zagrożenia i szanse w hodowli karpia w Polsce [Non--productive functions of fishponds. Threats and opportunities of fish breeding in Poland]. Materiały konferencyjne z XVI Krajowej Konferencji Hodowców Karpia. Pa protnia k. Warszawy. Poznań. Polskie Towarzystwo Rybackie p. 33–46.
 • BARSZCZEWSKI J., BARSZCZEWSKA I. 2008. Stawy rybne jako ptasi rezerwat przyrody na przykładzie Stawów Raszyńskich. W: Innowacyjne rozwiązania wodno-stawowe w hodowli ryb karpiowatych [Fishponds as bird sanctuaries – an example of Stawy Raszyńskie. In: Innovative pond-water solutions in breeding cyprinid fish]. Ed. J. Barszczewski. Falenty. Wydaw. IMUZ p. 39–48.
 • BARSZCZEWSKI J., PIETRZAK S., SZATYŁOWICZ M. 2008. Stan chemiczny wód na tle gospodarki wodno-stawowej w obiekcie „Stawy Raszyńskie”. W: Innowacyjne rozwiązania wodno-stawowe w hodowli ryb karpiowatych [Chemical status of water and fishpond management in Stawy Raszyńskie. In: Innovative pond-water solutions in breeding cyprinid fish]. Ed. J. Barszczewski. Falenty. Wydaw. IMUZ p. 91–99.
 • BOROWIEC M. 1981. Próba ornitologicznej klasyfikacji zbiorników wodnych Polski [An attempt of ornithological classification of water bodies in Poland]. Przegląd Zoologiczny. T. 25 p. 543–559.
 • CUPAK A., KRZANOWSKI S. 2009. Eliminacja związków azotu z biologicznie oczyszczanych ścieków komunalnych w stawach rybnych [Elimination of nitrogen compounds from domestic sewage biologically treated in fishponds]. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 5 p. 197–207
 • DOBROWOLSKI K.A., BUKACIŃSKA M., BUKACIŃSKI D., CYGAN P., KACZMAREK W. 1995. Przyrodniczo-ekonomiczna waloryzacja stawów rybnych w Polsce [Biological and economic evaluation of fishponds in Poland]. Warszawa. Fund. IUCN Poland. ISBN 2-8317802810X pp. 114.
 • DRABIŃSKI A. 1991. Wpływ gospodarowania wodą w stawach rybnych na odpływ ze zlewni rzeki Baryczy do przekroju Łąki [The effect of water management in fishponds on the runoff from the Barycz River catchment basin down the Łąki cross-section]. Rozprawa habilitacyjna. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Nr 90. ISSN 0867-1427 pp. 58.
 • DRABIŃSKI A., WIENIAWSKI J. 1992. Zlewnie chronione jako czynnik umożliwiający chów ryb w stawach w warunkach postępującej degradacji środowiska przyrodniczego [Protected catchments as a factor facilitating fish breeding in ponds under advancing environmental degradation]. Wrocław. Wydaw. AR pp. 47.
 • GUZIUR J., BIAŁOWĄS H., MILCZARZEWICZ W. 2003. Rybactwo stawowe [Fish farming]. Warszawa. Wydaw. Hoża.
 • KACA E. 2011. Niepewność pomiaru [Uncertainty of measurement]. Laboratorium. Przegląd Ogólnopolski. Nr 3–4 p. 64–66.
 • KACA E. 2013. Pomiar ilości przepływu i jego niepewność na przykładzie stawów rybnych [Flow measurement and its uncertainty – a fishpond example]. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. In press.
 • KACA E., LIPIŃSKI J. 2008. Stawy rybne jako obiekty retencyjne w świetle bilansu wodnego. W: Innowacyjne rozwiązania wodno-stawowe w hodowli ryb karpiowatych [Fishponds as water retention objects in view of water balance. In: Innovative pond-water solutions in breeding cyprinid fish]. Ed. J. Barszczewski. Falenty. Wydaw. IMUZ p. 80–90.
 • KANCLERZ J. 2005. Wpływ stawów rybnych (karpiowych) na jakość wód odpływających ze zlewni. W: Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa [online] [The effect of fish (carp) ponds on the quality of water outflowing from the catchment. In: A comprehensive and detailed environmental engineering problems]. Ed. T. Piecuch. Ustronie Morskie, 2005. [Access 10.10.2012]. Available at: http:// wbiis.tu.koszalin.pl/konferencja/konferencja2005/2005/62kanclerz02_t.pdf
 • KNOESCHE R., SCHRECKENBACH K., PFEIFER M., WEISSENBACH H. 2000. Balances of phosphorus and nitrogen in carp ponds. Fisheries Management and Ecology. Vol. 7 p. 15–22.
 • KOLASA-JAMIŃSKA B. 2000. Jakość wody spuszczanej ze stawów położonych w zlewni Zbiornika Goczałkowickiego. Wybrane aspekty gospodarki rybackiej na zbiornikach zaporowych [The quality of water drained from fishponds situated in the catchment basin of Goczałkowice Reservoir. Selected aspects of fish farming in dam reservoirs]. Materiały Konferencji Międzynarodowej. 15–16.05.2000 r. Gołysz p. 85–89.
 • KOSTURKIEWICZ A., MURATOWA S. 1993. Wpływ stawów rybnych na jakość wód [The effect of fishponds on water quality]. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Nr 244. Melioracje i Inżynieria Środowiska. Z. 12 p. 51–63.
 • KOWALEWSKI Z. 2008. Actions for small water retention undertaken in Poland. Journal of Water and Land Development. No 12. p. 155–167.
 • KUCZYŃSKI M. 2007. Pozaprodukcyjne walory stawów karpiowych. W: Wybrane zagadnienia dobrostanu karpia [Non-productive values of carp ponds. In: Selected problems of carp welfare]. Eds A. Lirski, A.K. Siwicki, J. Wolnicki. Olsztyn. Wydaw. IRS p. 43–54.
 • KUKIEŁKA L. 2002. Podstawy badań inżynierskich [Fundamentals of engineering studies]. Wydaw. Nauk. PWN Warszawa. ISBN 83-01-13749-5 pp. 273.
 • LEWKOWICZ S. 1995. Effect of carp ponds on the nutrie nt composition of riverine water supplying the Goczałkowice Reservoir. Acta Hydrobiolica. Vol. 37. No. 1 p. 37–44.
 • LEWKOWICZ S., KUCZYŃSKI M., PILARCZYK M., KOLASA-JAMIŃSKA B., JAKUBAS M., URBANIEC-BRÓZDA W., PRUSZYŃSKI T. 2002. Raport roczny z realizacji projektu celowego KBN nr 09 P06 015 2000C/5407 „Opracowanie technologii chowu ryb w oparciu o biologicznie oczyszczone ścieki komunalne w praktycznych warunkach oczyszczalni ścieków komunalnych miasta Bielsko-Biała” [Annual report from the project KBN 09 P06 015 2000C/5407 „Elaboration of the technology of fish farming based on biologically treated domestic sewage from the sewage treatment plant in Bielsko-Biała”]. Manuscript.
 • OKTABA W. 1966. Elementy statystyki matematycznej i metodyka doświadczalnictwa [Elements of mathematical statistics and experimental methodology]. Warszawa. PWN pp. 310.
 • ROSSA L. 2004. Zanieczyszczenia wód deszczowych spływających z zabudowanych obszarów wsi [Pollution of rain waters flowing from built-up rural areas]. PhD Thesis. Falenty. IMUZ pp. 200.
 • SZUMIEC M.A. 2003. Wielozadaniowa, zintegrowana i zrównoważona rola stawów karpiowych [Multi-task, integrated and sustainable role of carp ponds]. In: Materiały VIII Konferencji Hodowców Karpia, 27–28.02.2003. Poznań. PTRyb. p. 33–38.
 • ZYGMUNT G. 2006. Wpływ stawów karpiowych na bilans wodny zlewni [The effect of carp ponds on water balance in a catchment]. PhD Thesis. Warszawa. SGGW pp. 114.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BAT9-0032-0017
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.