PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | nr 10 | 22-22
Tytuł artykułu

Paliwa alternatywne - odpad czy produkt?

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Pojęcie "paliwo alternatywne" występuje w polskim prawie w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (DzU nr 112, poz. 1206). Znalazło sie tam w grupie 19 "Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych" jako rodzaj odpadów o kodzie 19 12 10 "Odpady palne (paliwo alternatywne)".
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
22-22
Opis fizyczny
Bibliogr. 1 poz.
Twórcy
  • Departament Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Środowiska
Bibliografia
  • 1. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, a także dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. WE L 396 z 30 grudnia 2006 r.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BAT9-0024-0036
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.