PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | Vol. 13, nr 1 | 41--52
Tytuł artykułu

Drogi i wody: interakcje rozpatrywane na różnych poziomach planowania i projektowania

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Roads and water: interactions considered on different levels of planning and designing
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule omówiono relacje pomiędzy drogami, a jednym ze składników środowiska, którym są wody. Komponent ten wybrano ze względu na powszechność występowania wody, jej niezbędność dla organizmów żywych, a równocześnie jej siłę jako niszczycielskiego żywiołu. Analizy przeprowadzone na różnych poziomach planowania i projektowania począwszy od dokumentów strategicznych, do przypadków jednostkowych wskazują, że dokumenty strategiczne i planistyczne gospodarki wodnej przyjęte na poziomie sektorowym mają bezpośrednie przełożenie na najniższy poziom: projektowania, realizacji i eksploatacji przedsięwzięć drogowych. Niezbędne jest nowe podejście do projektowania elementów mających wpływ na wody, z uwzględnieniem specyfiki ich celów środowiskowych, w tym zmniejszenia presji nie tylko wynikających z odprowadzania zanieczyszczonych wód opadowych z dróg, które wpływają na stan ilościowy i jakościowy wód, ale także ingerencji w stan koryt, w tym ich równowagę hydrodynamiczną, przy zachowaniu charakteru cieków zgodnego z warunkami referencyjnymi dla typów wód.
EN
The main subject of this paper is the relationship between roads and one of the environmental components: water. This element was chosen due to its common occurrence and the necessity for all the organisms. Additionally because of its destroying force. Analyses were conducted on different levels of planning and designing, from strategic documents to individual cases. The study showed that strategic documents prepared for water management are really important for designing, construction and exploitation of roads. Nowadays, a modern attitude towards designing elements which can have an impact on the water bodies is necessary. This approach needs to take into consideration environmental objectives stated for water bodies in order to reduce pressure, not only implied by sewage precipitation water which changes river water quantity and quality, but also has an impact on the river bed which can influence hydrodynamic balance. This modern attitude should encompass the issue of preservation river bed characteristic status as described by typical water bodies reference conditions.
Wydawca

Rocznik
Strony
41--52
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz., rys.
Twórcy
autor
 • Promost Consulting T. Siwowski Spółka Jawna, ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4, 35-307 Rzeszów, dabal@promost.pl
Bibliografia
 • [1] Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 • [2] Materiały niepublikowane z postępowań administracyjnych w zakresie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwoleń wodnoprawnych dla dróg i mostów w zbiorach Promost Consulting T. Siwowski Spółka Jawna Rzeszów z lat 2008 – 2014
 • [3] Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Ramowa Dyrektywa Wodna)
 • [4] Polityka ekologiczna państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016
 • [5] Plany gospodarowania wodami dorzeczy Monitor Polski z 2011 r.
 • [6] Prawo wodne, ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)
 • [7] Strategia rozwoju transportu z dnia 22 stycznia 2013 r.
 • [8] Prawo ochrony środowiska, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232)
 • [9] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235)
 • [10] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 013 r. poz. 687 z późn. zm.)
 • [11] Rozporządzenie Nr 4 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły, http://www.krakow.rzgw.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=188&Itemid=166, dostęp 30 styczeń 2014
 • [12] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 ze zm.)
 • [13] Polska Norma PN-S-02204:1997 Drogi Samochodowe Odwodnienie dróg
 • [14] Zarządzenie Nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia metodyki prognozowania zanieczyszczeń w ściekach drogowych do stosowania przy opracowywaniu dokumentacji na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
 • [15] Strużyński A., Ocena stanu oraz identyfikacja zaburzeń procesów fluwialnych w korytach rzek Karpackich, Acta Scientiarum Polonorum, Formatio Circumieltus (Kształtowanie środowiska) Nr 2013 13 (2) w druku
 • [16] Bartnik W., Czoch K., Kulesza K. Strużyński A., Równowaga hydrodynamiczna ważnym parametrem kształtującym stan ekologicznych cieków karpackich, Rocznik Ochrona Środowiska, Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, ISSN 1506-218X, str. 2591 – 2610, Tom 15, 2013
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-ad28bfa7-bf33-4b4a-acd4-f9b086ec9fb3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.