PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | Vol. 13, nr 1 | 75--86
Tytuł artykułu

Wpływ hałasu drogowego na ptaki

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The influence of traffic noise on birds
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Szybki rozwój sieci drogowej oraz infrastruktury z nią związanej wywiera silną presję na środowisko oraz żywe organizmy, wykorzystujące siedliska zlokalizowane w pobliżu dróg. Negatywne skutki tego procesu polegają na utracie i fragmentacji siedlisk użytkowanych przez zwierzęta. Osobnym zagadnieniem jest wzrost zanieczyszczeń powietrza i gleby w sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych. Ważnym problemem jest oddziaływanie hałasu na zwierzęta egzystujące w pobliżu dróg, w tym szczególnie na ptaki. Hałas generowany przez pojazdy zakłóca komunikację dźwiękową ptaków zwłaszcza w okresie formowania się par i wczesnej inkubacji jaj. Zasadnicze funkcje śpiewu ptaków to sygnalizacja rywalom własnego gatunku zajęcia terytorium oraz co najważniejsze przywabienie partnera. Hałaśliwe „tło” w sąsiedztwie drogi powoduje trudności w porozumiewaniu się osobników. Ogólnie zjawisko zakłócania komunikacji głosowej pomiędzy osobnikami przez hałas drogowy, wywołuje tzw. „maskowanie” ważnych sygnałów biologicznych. Najbardziej wrażliwe na wpływ hałasu drogowego okazują się gatunki wydające dźwięki o niskim paśmie częstotliwości ze względu na skuteczność ich maskowania przez hałas charakteryzujący się podobnym spektrum częstotliwości. W efekcie działania hałasu drogowego powstają zmiany w natężeniu a nawet częstotliwości śpiewu ptaków. Niektórzy autorzy zwracają również uwagę na modyfikujący wpływ czynników klimatycznych oraz struktury i typu siedliska w rozprzestrzenianiu się hałasu. Większość wykonanych dotychczas badań dotyczy okresu lęgowego, a tylko nieliczne prace zajmują się oddziaływaniem hałasu na ptaki w okresie migracji lub w okresie zimowania. Najczęściej podejmowanym zagadnieniem przez badaczy jest ocena zagęszczeń lęgowych ptaków przy drodze. W większości badań zaobserwowano spadek liczebności i bogactwa gatunkowego osobników w sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych. Jednak niektóre gatunki ptaków, ze względu na tzw. „efekt krawędzi”, który modyfikuje zasobność bazy pokarmowej oraz mikroklimat, występują w większych zagęszczeniach właśnie przy drogach. Ważnym zagadnieniem jest również modyfikujący wpływ hałasu na drapieżnictwo przy drogach.
EN
The dynamic development of road infrastructure negatively influences the natural environment and animals using habitats near roads. The main negative effects of this process are primarily: loss and fragmentation of habitats. Another problem is an increase in pollutants and noise intensity in the vicinity of roads. An important problem is negative influence of traffic noise on animals and especially birds. Road noise generate by vehicles disturb vocal communication between birds, mainly in the time of pair formation and early incubation period. Difficulties in communication evoked by noise seem to be one of the main problems in functioning in noisy surroundings. The main functions of birds’ singing are related with territorial defence and mating a partner. Another important effect on birds’ functioning near roads results in the masking of important biological signals due to noise . Masking important signals for territorial defence or partner selection can have as a consequence a negative influence on reproductive success. Species of birds which emit low frequency sounds are particularly exposed to this negative impact. As a results of traffic noise the changes in the volume and frequency of emitted sounds during singing are observed. Some authors pay attention to such factors as local climate or habitat and vegetation structure, because they have an important influence on the propagation of traffic noise. Most of the studies carried out previously concerns the breeding season, and only a few works to describe the impact of noise on birds during migration or wintering. The most frequently reported problem for researchers is to assess the densities of breeding birds near the roadside. The majority of species react with a drop in numbers at roadsides. There are species which are also known to appear with higher density at roadsides. Usually this is related with a richer plant vegetation structure at roadsides and the appearance of the so-called “edge effect”. Some results indicate that bird density at forest peripheries can reach values 40% higher than in the deep forest. An explanation of causes for such a state of matters are the higher numbers of invertebrates found at forest edges. The important factor influencing bird populations breeding at roadsides is also nest predation. Noise and visual disturbance can modifying predator pressure near roads.
Wydawca

Rocznik
Strony
75--86
Opis fizyczny
Bibliogr. 67 poz., tab.
Twórcy
autor
 • Zakład Ochrony Przyrody, Instytut Biologii i Biochemii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, wiacek@hektor.umcs.lublin.pl
autor
Bibliografia
 • [1] Goodwin, S., Shriver, W. The effects of traffic noise on occupancy patterns of forest birds. Conservation Biology Vol.25(2): 406-411, 2013.
 • [2] Reijnen, R., Foppen, R., Meeuwsen, H. The effects of traffic on the density of breeding birds in Dutch agricultural grasslands. Biol Conserv 75:255-260, 1996.
 • [3] Forman R., Reineking B., Hersperger A. Rosd traffic and nearby grassland bird patterns in a suburbanizing landscape. Environmental Management 29: 782-800, 2002.
 • [4] Benitez-López, A., Alkemade, R., Verweij, P.,A. The impacts of roads and other infrastructure on mammal and bird populations: A meta-analysis. Biol Conserv 143:1307-1316, 2010.
 • [5] Brumm H. The impact of environmental noise on song amplitude in a territorial bird. J Anim Ecol 73:434-440, 2004.
 • [6] Kuitunen, M.,T., Viljanen, J., Rossi, E., Stenroos, A., 2003. Impact of busy roads on breeding success in Pied Flycatchers Ficedula hypoleuca. Environ Manage 31:79-85.
 • [7] Kucharczyk M., Wiącek J. Wstępne wyniki badań nad wpływem hałasu drogowego na ptaki w lasach Pomorza Zachodniego i Lubelszczyzny. W: Ptaki-Środowisko-Zagrożenia_Ochrona. Wybrane aspekty ekologii ptaków (Wiącek J., Polak M., Kucharczyk M., GrzywaczewskiG., Jerzak L. (eds.), str. 335-342, 2009
 • [8] Polak, M., Wiącek, J., Kucharczyk, M., Orzechowski, R., 2013. The effect of road traffic on a breeding community of woodland birds. Eur J Forest Res. 132:931-941.
 • [9] Šálek, M., Svobodová, J., Zasadil, P., 2010. Edge effect of low-traffic forest roads on bird communities in secondary production forests in central Europe. Landscape Ecol 25:1113-1124.
 • [10] Fahrig, L., Pedla, J.,H., Pope, S.,E., Taylor, P.,D., Wegner, J.,F., 1995. Effect of road traffic on amphibian density. Biol Conserv 73:177-182
 • [11] Forman, R.,T., Sperling, D., 2003. Road Ecology: Science and Solutions. Island Press, Washington.
 • [12] Orłowski, G., 2008. Roadside hedgerows and trees as factors increasing road mortality of birds: implications for management of roadside vegetation in rural landscapes. Land Urban Plan 86:153-161.
 • [13] Fahrig, L., Rytwinski, T., 2009. Effects of roads on animal abundance: An empirical review and synthesis. Ecology and Society 14:21.
 • [14] Moore, F., 2000. Stopover ecology of Nearctic-Neotropical landbird migrants: habitat relations and conservation implications. Allen, Lawrence, KS.
 • [15] Reijnen, R., Foppen., R., 1995. The effects of car traffic on breeding bird populations in woodland. III. Reduction of density in relation to the proximity of main roads. J Appl Ecol 32:187-202.
 • [16] Reijnen, R., Foppen, R., Veenbaas, G., 1997. Disturbance by traffic of breeding birds: evaluation of the effect and considerations in planning and managing road corridors. Biodiv Conserv 6:567-581.
 • [17] Zawadzka D., Ciach M., Figarski T., Kajtoch Ł, Rejt Ł. 2013. Materiały do wyznaczania i określania stanu zachowania siedlisk ptasich w obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa. Str.260.
 • [18] Slabbekoorn, H., Ripmeester, E.,A.,P., 2007. Birdsong and anthropogenic noise: implications and applications for conservation. Mol Ecol17:72-83.
 • [19] Ree R., Jaeger J., van der Grift E., Clevenger A. Effects of Roads and Traffic on Wildlife Populations and Landscape Function: Road Ecology is Moving toward Larger Scales. Ecology and Society 16: 48, 2011.
 • [20] Burger, J., Gochfeld, M., 1998. Effects of ecotourists on bird behaviour at Loxahatchee National Wildlife Refuge, Florida. Environmental Conservation, 25, 13–21.
 • [21] Anderson d., Burnham K. Avoiding pitfalls when using information-theoretic methods. Journal of Wildlife Management 66: 912-918, 2002.
 • [22] Hutto, R., 1985. Habitat selection by nonbreeding, migratory land birds. In: Habitat selection in birds. Academic, Orlando, pp. 455-476.
 • [23] Halfwerk, W., Holleman, L., Lessells, C., Slabbekoorn, H., 2011. Negative impact of traffic noise on avian reproductive success. J Appl Ecol 48:210-219.
 • [24] Miller, S., Knight, R., Miller, C., 1998. Influence of recreational trails on breeding bird communities. Ecological Applications, 8, 162-169.
 • [25] West, A., Goss-Custard, J., Stillman, R., Caldow, R., Durrell, S., le V.dit, McGrorty, S., 2002. Predicting the impacts of disturbance on shorebird mortality using a behaviour-based model. Biological Conservation 106: 319-328.
 • [26] Sillett, T., Holmes, R., 2002. Variation in survivorship of a migratory songbirds throughout its annual cycle. J Anim. Ecol. 71: 296-308.
 • [27] Newton, I., 2006. Can conditions experienced during migration limit the population levels of birds? J Ornithol 147: 146-166.
 • [28] Wight, P., 2002. Supporting the principles of sustainable development in tourism and ecotourism:governments’ potential role. Current Issues in Tourism, 5: 222-243.
 • [29] Christ, C., Hillel, O., Matus, S., Sweeting, J., 2003. Tourism and Biodiversity: Mapping Tourism’s Global Footprint. Conservation International, Washington, DC.
 • [30] Gill, J., Norris, K., Sutherland, W., 2001. Why behavioural responses may not reflect the population consequences of human disturbance. Biological Conservation, 97: 265-268.
 • [31] Wiącek, J., Kucharczyk, M., Polak, M., Kucharczyk, H (2014, in press) The influence of road traffic on woodland birds, an experiment with using of nestboxes. SYLWAN.
 • [32] Ferris C.R. 1979. Effect of Interstate 95 on breeding birds in northern Maine. J Wild Manag 43:421-427, 1979
 • [33] Adams, L.W., Geis, D., 1981. Effects of highway on wildlife. Report No. FHWA/RD-81/067. Office of Research. Federal Highway Administration. US Department of Administration. Washington
 • [34] Helle P. Bird communities in open ground-climax forest edges in north eastern Finland. Oulanka Reports 3:39-46, 1983
 • [35] Helle, P., Muona, J., 1985. Invertebrate numbers in edges between clear-fellings and mature forests in northern Finland. Silva Fenn 19:281-294.
 • [36] Huchta, E., Jokimäki, J., Rahko, P., 1999. Breeding success of pied flycatchers in artificial forest edges: the effect of a suboptimally shaped foraging area. Auk 116:528-535.
 • [37] Paruk J. Effects of roadside mangement practices on bird richness and reproduction. Trans. III.St.Acad.Sci.83: 181-192, 1990.
 • [38] Meunier F., Verheyden C., Jouventin P. Bird communities of highway verges: influence of adjacent habitat and roadside management. Acta Oecol. 20: 1-13, 1999.
 • [39] Erritzoe J., Mazgajski T., Rejt Ł. Bird casualties on European roads – a review. Acta Ornithologica 38: 77-93, 2003.
 • [40] Willey R. Associations of song properties with habitats for territorial oscine birds of eastern North America. The American Naturalist 138: 973-993, 1991.
 • [41] Herrera-Montes M., Aide T. Impacts of traffic noise on anuran and bird communities. Urban Ecosystems, DOI 10.1007/s11252-011-0158-7, 2011.
 • [42] Blickley J.L., Blackwood D., Patricelli G.L. 2012. Experimental evidence for the effects of chronic anthropogenic noise on abundance of greater sage-grouse at leks. Conserv Biol 26:461-471
 • [43] Budka M., Osiejuk T. Neighbour-stranger call discimination in the nocturnal reil species: the corncrake Crex crex. Journal of Ornithology 154: 685-694, 2013.
 • [44] Wiley, R.,H., Richards, D.,G., 1982. Adaptation for acoustic communication in birds: sound transmission and signal detection. In: Kroodsma, D.,E., Miller, E.,H., (Eds.), Acoustic Communication in Birds, Vol. 1, Academic Press, New York, pp 131-181.
 • [45] Klump G. Bird communication in the noisy world, w: Ecology and evolution of acoustic communications in birds [Kroodsma D., Miller D. (eds.)]. Comstock Publishing. Ithaca, New York, str. 321-338, 1996.
 • [46] Patricelli G., Blickley J. Avian communication in urban noise, causes and consequences of vocal adjustment, Auk 123: 639-649, 2006.
 • [47] Francis C., Partisis J., Ortega C., Cruz A. Landscape patterns of avian habitat use and nests success are affected by chronic gas well compressor noise. Landscape Ecol. 26: 1269-1280, 2011.
 • [48] Brumm, H., Slabbekoorn, H., 2005. Acoustic communication in noise. Advances in the Study of Behaviour 35:151-209.
 • [49] Brumm H., Todt D. Noise-dependent song amplitude regulation in a territorial songbird. Animal Behaviour 63: 891-897, 2002.
 • [50] Rheindt, F.,E., 2003. The impact of roads on birds: Does song frequency play a role in determining susceptibility to noise pollution? J. Ornith. 144:295-306.
 • [51] Slabbekorn H., Peet M. Ecology: birds sing at a higher pitch in urban noise – great tits hit the high notes to ensure that their mating calls are heard above the city’s din. Nature 424:267. 2003.
 • [52] Wood, W.,E., Yezerinac, S.,M., 2006. Song Sparrow (Melospiza melodia) song varies with urban noise. Auk 123:650-659.
 • [53] Reijnen R., Foppen R. Impact of road traffic on breeding bird population. W: Davenport J., Davenport J.L.(eds.) The ecology of transportation: managing mobility for the environment. Springer, Dordrecht, str. 255-274, 2006.
 • [54] Dooling R.J., Popper A.N. 2007. The effects of highway noise on birds, The California Dept. of Transportation, Division of Environmental Analysis, Sacramento, California, USA
 • [55] Pocock, Z., Lawrence, R.,E., 2005. How far into a forest does the effect of a road extend? Defining road edge effect in eucalypt forests of South-Estern Australia. In: Irwin CL, Garrett P, McDermott KP (eds) Proceedings of the 2005 International Conference on Ecology and Transportation. Center for Transportation and Environment, North Carolina State University, Raleigh, North Carolina, USA, pp. 397-405.
 • [56] Summers, P.,D., Cunnington, G.,M., Fahrig, L., 2011. Are the negative effects of roads on breeding birds caused by traffic noise? J Appl Ecol 48:1527-1534.
 • [57] McClure, C., Ware, H., Carlisle, J., Kaltenecker, G., Barber, J., 2013. An experimental investigation into the effects of traffic noise on distribution of birds: avoiding the phantom road. Proc R Soc B 280:20132290. http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2013.2290.
 • [58] Kuitunen, M., Helle, P., 1988. Relationship of the common treecreeper Certhia familiaris to edge and forest fragmentation. Orn Fenn 65:150-155.
 • [59] Ratti, J.,T., Reese, K.,P., 1988. Preliminary test of the ecological trap hypothesis. J Wild Manage 52:484-491.
 • [60] Pescador, M., Peris, S., 2007. Influence of roads on bird nest predation: An experimental study in the Iberian Peninsula. Land Urban Plan 82:66-71.
 • [61] Francis C., Ortega C., Cruz A. Noise pollution changes avian communities and species interactions. Current Biology 19: 1415-1419, 2009.
 • [62] Valcarcel A., Fernandez-Juricic E. Antipredator strategies of house finches: are urban habitats safe spots from predators even humans are around? behav Ecol Sociobiol 63: 673-685, 2009.
 • [63] Krebs N., Davies J., West., S. An introduction to Behavioural Ecology, Fourth Edition, Wiley-Blackwell, 2012.
 • [64] Owens J., Stec C., O’Hatnick A. The effects of extended exposure to traffic noise on parid social and risk-taking behavior. Behavioural Processes 91: 61-69, 2012.
 • [65] McCollin, D., 1998. Forest edges and habitat selection in birds: a functional approach. Ecography 21:247-260.
 • [66] Salaberria, C., Gil, D., 2010. Increase in song frequency in response to urban noise in the Great Tit Parus major as show by data from the Madrid (Spain) city noise map. Ardeola 57:3-11.
 • [67] Garniel A, Daunicht WD, Mierwald U, Ojowski U. Vögel und Verkehrslärm Quantifizierung und Bewältigung entscheidungserheblicher Auswirkungen von Verkehrslärm und die Avifauna. Schlussbericht November 2007/Kurzfassung.-FuE-Vorhaben 02.237/2003/LR des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung. 273 S – Bonn. Kiel, 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-962fb1b8-ebb9-4e4f-949e-12bf8c6da73a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.