Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2023 | R. 91, nr 5 | 41--46
Tytuł artykułu

Docent dr inż. Samuel Dunikowski (1906-1939), zapomniany wychowanek prof. Kazimierza Drewnowskiego

Warianty tytułu
EN
Docent Samuel Dunikowski (1906-1939), the forgotten student of prof. Kazimierz Drewnowski
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł ma na celu przybliżyć sylwetkę Samuela Dunikowskiego, naukowca, wychowanka i doktoranta prof. Kazimierza Drewnowskiego. Po studiach pracował naukowo w Zakładzie Miernictwa Elektrycznego i Wysokich Napięć Politechniki Warszawskiej. Przez dwa lata był we Francji na wyjeździe naukowym. Wystąpił z odczytami na międzynarodowych zjazdach elektrotechnicznych. Był członkiem czynnym komisji i organów SEP. W roku akademickim 1938/1939 uzyskał habilitację i zaczął wykładać na Politechnice Warszawskiej. Wraz z karierą naukową rozwijał działalność przemysłową w Rudzkim Gwarectwie Węglowym. Rozwój jego bujnej kariery zatrzymała śmierć w czasie kampanii wrześniowej.
EN
The article aims to present the profile of Samuel Dunikowski, scientist, pupil and doctoral student of prof. Kazimierz Drewnowski. After graduation, he worked as a researcher at the Department of Electrical Measurement and High Voltage at the Warsaw University of Technology. He was on a research trip in France for two years. He gave lectures at international electrotechnical conferences. He was an active member of SEP committees and bodies. In the academic year 1938/1939 he obtained his habilitation and began to lecture at the Warsaw University of Technology. Along with his scientific career, he developed industrial activities in Rudzki Coal Grooming. The development of his lush career was stopped by death during the September campaign.
Wydawca

Rocznik
Strony
41--46
Opis fizyczny
Bibliogr. 59 poz., rys., zdj.
Twórcy
 • Pracownia Historyczna SEP, Oddział Opolski SEP
Bibliografia
 • [1] Materiały archiwalne z Muzeum Politechniki Warszawskiej.
 • [2] Archiwum Działu Ewidencji Studentów Politechniki Warszawskiej, teczka Samuela Dunikowskiego, sygn. 8523.
 • [3] Rodowód rodziny z Urska Dunikowskich herbu Abdank od roku 1400-1900 zestawił na podstawie aktów grodzkich i ziemskich, ksiąg kościelnych i papierów familijnych Juliusz Dunikowski, Lwów 1900.
 • [4] Dunikowski J. 1931. „O rodzinie Świerczków na Rusi w wieku XV i początkach rodziny Dunikowskich”. Warszawa 1931.
 • [5] Centralne Archiwum Wojskowe, Kolekcja Akt Personalnych, teczka por. rez. Dunikowskiego Samuela, sygn. I.481.D.6484.
 • [6] Czy wiesz kto to jest? 1938. Łoza S., Warszawa.
 • [7] Archiwum Akt Nowych, Zespół MWRiOP, Akta osobowe Morawski Adolf sygn. 4465 (w tym dokumentacja związana z obsadzeniem Katedry Urządzeń Elektrycznych PW).
 • [8] Dunikowski S. 1929. Badanie rozkładu potencjałów w układach elektrycznych. Przegląd Elektrotechniczny, z. 19: 552-565.
 • [9] Politechnika Warszawska. 1930. Program na rok akademicki 1930/31, Warszawa.
 • [10] Politechnika Warszawska. 1933. Program na rok akademicki 1933/34, Warszawa.
 • [11] Dunikowski S. 1931. Oscylografowanie wysokich napięć. Przegląd Elektrotechniczny, 1: 3-9.
 • [12] Dunikowski S. 1931. Nowa metoda oscylografowania i pomiaru potencjałów zmiennych pól elektrycznych. Przegląd Elektrotechniczny, 9: 257-266.
 • [13] Dunikowski S. 1932. Nowy przyrząd pomiarowy wysokiego napięcia. Przegląd Elektrotechniczny, 4: 69-74.
 • [14] The History of CIGRÉ (International Council of Large Electric Systems): a key player in the development of electric power systems, Paris 2011.
 • [15] Drewnowski K. 1931. VI Sesja Międzynarodowej Konferencji Wielkich Sieci Elektrycznych w Paryżu w czerwcu 1931 r. Przegląd Elektrotechniczny, 21: 650-653.
 • [16] Drewnowski K., Dunikowski S. 1931. Le méthode de compensation automatique adaptée à l’investigatin des chaps électriques, Conférence Internationale des Grands Réseaux Électriques 1931. The method of automatic compensation adapted to the investigation of electric field Conférence Internationale des Grands Réseaux Électriques 1931.
 • [17] Śródek A., P. Szczawiński. 1988. Biogramy uczonych polskich, część IV: Nauki techniczne. Wrocław: Ossolineum.
 • [18] Drewnowski K. 1933. Die Ausmessung elektrischer Hochspannungsfelder mittels Kompensationsmethoden. Archiv für Elektrotechnik, 27 Bd, 4 Heft: 229-240.
 • [19] Jakubowski J.L. 1938. Dziesięć lat rozwoju techniki wysokich napięć w świetle nowego wydania „Hochspannungstechnik” A. Rotha. Przegląd Elektrotechniczny, z. 19, s. 663-669.
 • [20] Politechnika Warszawska. 1932. Program na rok akademicki 1932/33, Warszawa.
 • [21] Doktorat inżynierji na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. 1932. Przegląd Elektrotechniczny, 1: 19.
 • [22] Podoski J. 1932. Międzynarodowy Kongres Elektryczny r. 1932 (Paryż, lipiec). Przegląd Elektrotechniczny, 18: 467-470.
 • [23] Dunikowski S. 1933. Sieci wysokiego napięcia w instalacjach oświetlenia publicznego [w:] Księga pamiątkowa pierwszego wspólnego Zjazdu SEP i ESČ w Warszawie. 120-128.
 • [24] Dunikowski S. 1933. Sieci wysokiego napięcia w instalacjach oświetlenia publicznego. Przegląd Elektrotechniczny, 10: 283-292.
 • [25] III-a Sesja Międzynarodowej Konferencji Wielkich Sieci Elektrycznych. 1933. Przegląd Elektrotechniczny, 21: 775.
 • [26] Dunikowski S., A. Dorra. 1933. Contribution à l'étude des erreurs commises dans le calcul du fonctionnement électrique des lignes aérien nes triphasées à trés haute tension, Conférence Internationale des Grands Réseaux Électriques à Haute Tension. Paris, Session 1933, 18-24 jui. 2-e section. Rapport nr 136.
 • [27] Dunikowski S.: Métode compensation automatique des tensions et son application à la détermination de la répartition du potentiel dans les champs électriques à basse fréquence. Revue Générale de l'Électricité, 33: 719-727.
 • [28] Dunikowski S. 1934. Dokładność pomiaru wartości maksymalnej napięcia zmiennego za pomocą układu jednoprostownikowego. Przegląd Elektrotechniczny, 1: 1-6.
 • [29] Dunikowski S. 1934. Oscylograf katodowy. Przegląd Elektrotechniczny, 9: 278-287.
 • [30] Dunikowski S. 1934. Antyrezonansowa metoda pomiaru oporności rzeczywistej przy zmiennych prądach sinusoidalnych. Przegląd Elektrotechniczny, 23: 685-689.
 • [31] Śp. prof. Stanisław Odrowąż-Wysocki. 1931.Przegląd Elektrotechniczny, 2: 25-26.
 • [32] Politechnika Warszawska. 1938. Kronika z. I. lata akademickie 1935/36 i 1936/37, Warszawa.
 • [33] Z Politechniki Warszawskiej. 1937. Przegląd Elektrotechniczny 22: 1051-1052.
 • [34] Rosenzweig I. 1936. Składowe symetryczne układów wielofazowych. Przegląd Elektrotechniczny, 10: 397-399.
 • [35] Rosenzweig I. 1939. Symboliczny wielowymiarowy rachunek wektorowy jako metoda analizy układów wielofazowych. Praca doktorska, promotor prof. S. Fryze, Politechnika Lwowska.
 • [36] Dunikowski S. 1937. Nowy sposób obliczania linji dalekosiężnych przy pomocy wykresów mocy ze szczególnym uwzględnieniem toru zamkniętego, inż. Paweł Nowacki, (recenzja). Przegląd Elektrotechniczny, 18: 956-957.
 • [37] Nowacki P.J. 1937. Przetężenia w urządzeniach elektrycznych prądów zmiennych. Dr. inż. S. Dunikowski (recenzja). Przegląd Elektrotechniczny, 19: 982.
 • [38] Dunikowski S. 1938. Równowaga pracy sieci elektrycznych. Przegląd Elektrotechniczny, 12: 322-331.
 • [39] Z Politechniki Warszawskiej. 1938. Przegląd Elektrotechniczny, 23: 782.
 • [40] Politechnika Warszawska. 1938. Skład osobowy i plan studiów na rok akademicki 1938/39. Warszawa.
 • [41] Jakubowski J.L. 1988. Fragmenty autobiografii. Od połowów motyli do badania sztucznych piorunów. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 33/3: 588-660.
 • [42] Rocznik polskiego przemysłu i handlu. 1938. Warszawa, nr 1263.
 • [43] Kubiatowski J. 1972. Doc. dr inż. Samuel Dunikowski (1906-1939). Przegląd Elektrotechniczny, 2: 86.
 • [44] Oddział Warszawski. 1932. Przegląd Elektrotechniczny, 8: 217-218.
 • [45] Oddział Warszawski. 1934. Protokół. Przegląd Elektrotechniczny, 7: 145.
 • [46] Oddział Warszawski. 1935. Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania Dorocznego Oddziału Warszawskiego z dnia 26 lutego 1935 r. Przegląd Elektrotechniczny, 8: 183.
 • [47] Oddział Zagłębia Węglowego. 1939. Przegląd Elektrotechniczny, 12: 675-676.
 • [48] Skład PKE w dniu 1 marca 1931 r. Przegląd Elektrotechniczny 1931, 5: 151-153.
 • [49] Komitety. 1934. Przegląd Elektrotechniczny, 11: 375-376.
 • [50] Komitety. 1935. Przegląd Elektrotechniczny, 11: 356-358.
 • [51] Informator o władzach i organach SEP w r. 1936/1937 oraz spis członków indywidualnych i zbiorowych, Warszawa 1937.
 • [52] Komisje Przepisowe. 1938. Przegląd Elektrotechniczny, 14: 516.
 • [53] Komisje Przepisowe. 1939. Przegląd Elektrotechniczny, 12: 678.
 • [54] Polskie Normy Elektrotechniczne. Znakownictwo elektryczne. Ważniejsze wielkości i jednostki używane w elektrotechnice. 1939. Przegląd Elektrotechniczny, 3: 79.
 • [55] Komitety. 1938. Przegląd Elektrotechniczny, 14: 522.
 • [56] Dunikowski S. 1939. MKE XV. Komitet 24, Wielkości i Jednostki Elektryczne i Magnetyczne. Przegląd Elektrotechniczny: 6: 164-165.
 • [57] Skarżyński T. (red.). 1994. 75 lat Stowarzyszenia Elektryków Polskich, 1919-1974, SEP. Zeszyt Historyczny, 1, Warszawa.
 • [58] Dyskusja nad referatami zgłoszonymi na IX Walne Zgr. SEP. Sekcja elektryfikacyjna. 1938. Przegląd Elektrotechniczny, 4: 81-99.
 • [59] Politechnika Warszawska 1939-1945. Wspomnienia pracowników i studentów, T. I, Warszawa 1990.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-92a4f10f-b2aa-49e8-b18d-5c45f4be4953
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.