PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | R. 18, nr 4 | 16-21
Tytuł artykułu

Zmiany we wprowadzaniu na rynek wyrobów budowlanych wynikające z Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 305/2011

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
Changes made to the marketing of construction products resulting from Regulation of the European Parliament and of the Council No. 305/2011
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule omówiono zapisy rozporządzenia dotyczące zmian zasad deklarowania właściwości użytkowych, a także znaczenia oznakowania CE. Wymieniono najważniejsze obowiązki producenta, importera, dostawcy oraz jednostek notyfikowanych. Na przykładzie Austrii i Słowacji opisano efekty dostosowania systemów krajowych.
EN
The article discusses the provisions of the Regulation that concern changes made to declaration of product performances as well as CE marking. The article also enumerates the duties of the: manufacturer, importer, supplier and notified bodies. It also describes the effects of complementing national systems, based on the examples of Austria and Slovakia.
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Strony
16-21
Opis fizyczny
Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Instytut Techniki Budowlanej
Bibliografia
 • 1. Rozporządzenie nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (DzUrz L 88 z 4.4.2011, s. 5–43).
 • 2. Dyrektywa Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (DzUrz L 40 z 11.2.1989, s. 12–26).
 • 3. L. Czarnecki, J. Tworek, S. Wall, „Budownictwo zrównoważone w Polsce”, „Inżynier Budownictwa”, nr 3/2012, s. 24–28.
 • 4. EN 15804:2012, „Sustainability of construction works. Environmental product declarations. Core rules for the product category of construction products”.
 • 5. J. Tworek, „Deklaracja właściwości użytkowych wyrobów budowlanych według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011”, „Materiały Budowlane”, nr 8/2011, s. 106–108.
 • 6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (DzUrz L 218 z 13.8.2008, s. 30–47).
 • 7. J. Bobrowicz, L. Czarnecki, J. Tworek, „Wprowadzanie do obrotu wyrobów budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem CPR 305/2011”, „Materiały Budowlane”, nr 11/2012, s. 32–35.
 • 8. Rozporządzenie nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (DzUrz L 396 z 30.12.2006, s. 1–794).
 • 9. „Atestacja zgodności wyrobów budowlanych – nowe elementy”, Seria Dokumenty Unii Europejskiej dotyczące budownictwa, ITB, Warszawa 2006.
 • 10. Projekt ustawy zmieniającej ustawę kraju związkowego Karyntia o akredytacji i wyrobach budowlanych, Baza danych Komisji Europejskiej TRIS, 2011/47/A notyfikacja z 15.2.2011 r.
 • 11. Projekt słowackiej ustawy o wyrobach budowlanych, Baza danych Komisji Europejskiej TRIS, 2012/534/SK notyfikacja z dnia 16.10.2012 r.
 • 12. Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz niektórych innych ustaw. Baza danych Rządowego Centrum Legislacyjnego, grudzień 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-59ee8506-e89c-41ea-b65d-530c0af49817
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.