PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | Z. 170 | 51--61
Tytuł artykułu

Wpływ zmian dopuszczalnych wartości parametrów geometrycznych i kinematycznych na podatność modernizacyjną układów torowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Influence of Changes in Allowable Values of Geometric and Kinematic Parameters on Modernization Flexibility of Track Layouts
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Podatnością modernizacyjną nazywamy stopień przystosowania analizowanego odcinka linii kolejowej do zmiany prędkości eksploatacyjnej. Skala możliwych zmian prędkości (w sensie jej zwiększenia) jest wypadkową istniejącego układu geometrycznego linii w płaszyźnie poziomej, ograniczeń lokalizacyjnych oraz dopuszczalnych wartości parametrów geometrycznych i kinematycznych. Jakiekolwiek zmiany tych ostatnich wpływają bezpośrednio na obliczenie najważniejszych charakterystyk geometrycznych toru: promienia minimalnego, przechyłki, długości krzywej przejściowej. W ostatnich latach wartości ograniczeń geometrycznych i kinematycznych zdefiniowano w normie PN-EN 13803–1:2010 oraz znowelizowano w rozporządzeniu zawartym w Dzienniku Ustaw 2014 poz. 867 i instrukcji Id-1. Zakres przewidywanych na sieci PKP prac modernizacyjnych i rewitalizacyjnych skłonił do szczegółowej analizy wpływu tych zmian na podatność modernizacyjną. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że w kontekście pojedynczego łuku wprowadzone zmiany dają zyski mniejsze od spodziewanych. Wynika to z obniżenia dopuszczalnej wartości przyrostu przyspieszenia. W skali odcinka linii decydujący wpływ na czas przejazdu ma rozmieszczenie łuków o zerowej podatności modernizacyjnej. W węzłach torów zmiany dopuszczalnych przyspieszeń przeważnie nie wpływają na zwiększenie prędkości przejazdu, z uwagi na ograniczenia sygnalizacji kolejowej oraz wymagane szerokości międzytorzy.
EN
Adaptability of a given railway line section to change of service speed is known as its modernization flexibility. Any speed increase potential stems from a combination of existing geometrical layout plan, space constraints and limit values of geometric and kinematic parameters. Changes of these limits directly influence calculations of vital geometric track characteristics: minimal radius, cant and transition curve length (of gradient due to cant). In recent years, geometric and kinematic limit values were defined in PN-EN 13803–1:2010 norm and updated in an ordinance published in Dziennik Ustaw 2014 pos. 867 and in Id-1 Technical Conditions. It was revealed that in context of single curves, changes in regulations offer less gains than expected. This is because of decreased limit value of acceleration change. For given section, the deciding factor for shortening travel time is localization of curves with no modernization flexibility. For track connections, changes in limit values of accelerations usually do not effect in increased travel speed, because of constraints imposed by railway signalization and required width of space between running tracks.
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
51--61
Opis fizyczny
Bibliogr. 11 poz., rys., tab., wz.
Twórcy
 • Politechnika Gdańska, Katedra Transportu Szynowego i Mostów, nowam@pg.gda.pl
Bibliografia
 • 1. Bałuch H.: Optymalizacja układów geometrycznych toru, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1983.
 • 2. Bałuch H.: Wielkości kinematyczne w projektowaniu układów geometrycznych toru na kolejach dużych prędkości, Problemy Kolejnictwa, zeszyt 152, Warszawa 2011, s. 23–32.
 • 3. Bogdaniuk B.: Modernizacja dróg kolejowych przy ich elektryfi kacji. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1988.
 • 4. Bogdaniuk B., Towpik K.: Budowa, modernizacja i naprawy dróg kolejowych. Kolejowa Ofi cyna Wydawnicza, Warszawa 2010.
 • 5. Koc W.: Uwagi do metodyki projektowania układów geometrycznych toru. IV Konferencja Naukowo- Techniczna „Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym” INFRASZYN 2011, Zakopane 2011, s. 93–110.
 • 6. Massel A., Wołek M.: Podręcznik rewitalizacji linii kolejowych, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2007.
 • 7. Nowakowski M.J.: Projektowanie poszerzeń międzytorzy w aspekcie zmian dopuszczalnych wartości parametrów geometrycznych i kinematycznych, Przegląd Komunikacyjny, nr 9/2015, str. 15–18.
 • 8. PN-EN 13803–1:2010: Kolejnictwo ‒ Tor ‒ Parametry projektowania toru w planie ‒ Tor o szerokości 1435 mm i większej ‒ Część 1: Szlak, PKN 2010.
 • 9. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, Dziennik Ustaw 1998 nr 151 poz. 987.
 • 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, Dziennik Ustaw 2014 poz. 867.
 • 11. Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1 (D-1), PKP PLK S.A., Warszawa 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-562d81c1-c2ad-4dd1-a0b6-265ab30d2a7f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.