PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | R. 108, z. 7-A | 251--297
Tytuł artykułu

Rezydencje królewskie prowincji małopolskiej w XIV wieku : możliwości interpretacji

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
Royal residences in the Małopolska province in the 14th century : interpretation possibilities
Konferencja
Forum Architecturae Poloniae Medievalis (2 ; 2009 ; Kraków)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Niniejsze opracowanie dotyczy niedostatecznie dotąd zbadanego problemu, jakim jest analiza porównawcza królewskich rezydencji z obszaru prowincji małopolskiej (czyli ziem krakowskiej i sandomierskiej), powstałych w XIV w. Analiza królewskich fundacji zamkowych poczynionych w XIV w. w Małopolsce wskazuje, iż budowano wówczas przede wszystkim rezydencje, znajdujące liczne analogie formalne w architekturze centralno-europejskiej. Wielki rozmach akcji fundacyjnej pozwala na nazwanie okresu zawartego pomiędzy symbolicznymi datami 1343-1410 „epoką królewskich rezydencji prowincji małopolskiej”. Przedstawione w artykule tezy mają walor hipotez wymagających weryfikacji, zwłaszcza w toku badań archeologicznych.
EN
The following study concerns a problem which has not been explored deep enough so far, i.e. a comparative analysis of royal residences in the Małopolska Province (Kraków and Sandomierz districts) erected in the 14th century. The analysis of royal castle foundations from the 15th century in Małopolska points to the fact that most of them were residences based on analogical places in Central Europe. The grand scale of the foundations leads to naming the period 1343-1410 “the era of royal residences in the Małopolska Province”. The theses presented in the article are hypothetical, and need to be verified, especially in the light of newer archaeological discoveries.
Wydawca

Rocznik
Strony
251--297
Opis fizyczny
Bibliogr. 152 poz., il.
Twórcy
autor
 • Katedra Archeologii Historycznej, Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • [1] I Forum Architecturae Poloniae Medievalis, red. K. Stala, Kraków 2007.
 • [2] Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko, M. Arszyński, t. 2, Katalog zabytków, red. A. Włodarek, Warszawa 1995.
 • [3] Andrzejewski A., Kajzer L., Zamek królewski w Szydłowie w świetle najnowszych badań terenowych, [w:] Zamki i przestrzeń społeczna w Europie Środkowej i Wschodniej, red. M. Antoniewicz, Warszawa 2002, 391-409.
 • [4] Andrzejewski A., Kajzer L., Lewandowski M., Sprawozdanie z archeologiczno-architektonicznych badań ratowniczych przeprowadzonych w 1999 roku na zamku w Szydłowie, woj. świętokrzyskie, „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, 1999, t. 5, 275-285.
 • [5] Antoniewicz M., Zamki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Geneza – Funkcje – Konteksty, Kielce 1998.
 • [6] Arszyński M., Budownictwo warowne zakonu krzyżackiego w Prusach (1230-1454), Toruń 1995.
 • [7] Augustyniak J., Badania zamku, „Spotkania z Zabytkami”, nr 4, 1997, 22-23.
 • [8] Augustyniak J., Zamek w Żarnowcu nad Pilicą w świetle badań wykopaliskowych w latach 1993-1994, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna”, nr 40, 1997-1998, 47-82.
 • [9] Augustyniak J., Żarnowiec w świetle badań archeologicznych, [w:] Żarnowiec. Szkice z dziejów, Kraków 1998, 13-23.
 • [10] Badania naukowe w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Materiały konferencyjne – referaty, postery, sesje terenowe, Ojców, 10-11 maja 2001 r.
 • [11] Beiersdorf Z., Krasnowolski B., Lanckorona (województwo bielsko-bialskie). Studium historyczno-urbanistyczne, t. III, Katalog zabytków i ikonografia, Kraków 1980-1981 (mps PKZ w archiwum ROBiDZ w Krakowie).
 • [12] Bogdanowski J., Królewski ogród na Łobzowie, „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, Oddział PAN w Krakowie”, XXIV, 1990, 15-23.
 • [13] Bogdanowski J., Architektura obronna, [w:] Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko, M. Arszyński, Warszawa 1995, 39-52.
 • [14] Bogdanowski J., Królewski ogród na Łobzowie, Kraków 1997.
 • [15] Borkowska U., Rezydencje Jagiellonów, [w:] Rezydencje w średniowieczu i czasach nowożytnych, red. E. Opaliński, T. Wiślicz, Warszawa 2001, 9-31.
 • [16] Borkowska U., Pietas Regia. Formy królewskiej pobożności w późnośredniowiecznej Polsce, [w:] Król w Polsce w XIV i XV wieku. Materiały z konferencji Rex Poloniae, Kraków–Przegorzały, 24-26 listopada 2003, red. A. Marzec, M. Wilamowski, Kraków 2006, 39-56.
 • [17] Burgen in Mitteleuropa. Ein Handbuch, B. 1, Bauformen und Entwicklung, B. 2, Geschichte und Burgenlandschaften, ed. H.W. Böhne, Stuttgart 1999.
 • [18] Buzás G., Visegrád, [w:] Medium Regni. Medieval Hungarian Royal Seats, red. J. Altmann, Budapest 1999, 115-161.
 • [19] Chorowska M., Rezydencje średniowieczne na Śląsku. Zamki, pałace, wieże mieszkalne, Wrocław 2003.
 • [20] Chorowska M., Dudziak T., Jaworski K., Kwaśniewski A., Zamki i dwory obronne w Sudetach, t. II, Księstwo jaworskie, Wrocław 2010.
 • [21] Chrzanowski T., Kornecki M., Sztuka Ziemi Krakowskiej, Kraków 1982.
 • [22] Chudárek Z., Velká věž hradu Karlštejna, „Zprávy Památkové Péče”, R. LIV, 1994, 67-72.
 • [23] Cronica 1202-1377, [w:] W. Kętrzyński, O rocznikach polskich, „Rozprawy Akademii Umiejętności, Wydział Filozoficzno-Historyczny”, t. 34, 1897, 164-354.
 • [24] Crossley P., The gothic architecture in the Reign of Kasimir the Great. Church Architecture in Lesser Poland 1320-1380, Kraków 1985.
 • [25] Czeglėdy I., A Diósgyöri vár, Budapest 1988.
 • [26] Durdík T., Kastellburgen des 13. Jahrhunderts in Mitteleuropa, Praha 1994.
 • [27] Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000.
 • [28] Durdík T., Wohntürme der böhmischen Burgen Karls IV, [w:] Wohntürme. Kolloquium vom 28. September bis 30. September 2001 auf Burg Kriebstein/Sachsen, Langenweiβbach 2002, 41-47.
 • [29] Falniowska-Gradowska A., Ojców w dziejach i legendzie, Ojców 1995.
 • [30] Feld I., Castles and mansions in Hungary in the late Middle Ages, „IBI Biulletin”, 49, 1993, 9-16.
 • [31] Feld I., Visegrád Und Buda – die Königsresidenzen Ungars im Spätmittelalter, [w:] Von der Burg zur Residenz. Im Auftrag der Deutschen Burgenvereinigung herausgegeben von Joachim Zeune. Kolloquium des Wissenschaftichen Beirats der Deutschen Burgenverainigung, Trier 2007, red. H. Hofrichter, Braubach 2009, 85-94.
 • [32] Firlet J.Z., Pianowski Z., Przemiany architektury rezydencji monarszej oraz katedry na Wawelu w świetle nowych badań, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, t. 44, z. 4, 2000, 207-237.
 • [33] Firlet J.Z., Pianowski Z., Castrum et hortus. Z badań przed wschodnią elewacją pałacu królewskiego na Wawelu, [w:] Polonia Minor Medii Aevi. Studia ofiarowane Panu Profesorowi Andrzejowi Żakiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Z. Woźniak, J. Gancarski, Kraków–Krosno 2003, 467-474.
 • [34] Firlet J.Z., Pianowski Z., Turris antiqua fracta. Problem tzw. wieży Łokietkowej na Wawelu, „Archaeologia Historica Polona”, t. 15/1, 2005, 139-147.
 • [35] Franaszek A., Budowle gotyckie zamku królewskiego na Wawelu na tle dziejów w czasach nowożytnych, wyd. 2, Kraków 1989.
 • [36] Frazik J.T., Ruiny zamku w Ojcowie. Problemy badawcze i konserwatorskie, „Czasopismo Techniczne”, R. 71, nr 4, 1966, 28-33.
 • [37] Frycz J., Architektura zamków krzyżackich, [w:] Sztuka pobrzeża Bałtyku. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Gdańsk, listopad 1976, Warszawa 1978, 20-27.
 • [38] Fügedi E., Castle and society in medieval Hungary (1000-1437), Budapest 1986.
 • [39] Gaj-Piotrowski W., Królewski zamek w Przyszowie w rejonie Stalowej Woli-Rozwadowa, [w:] Prace i materiały z badań etnograficznych Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Rzeszów 1979, 227-266.
 • [40] Gaj-Piotrowski W., Królewski zamek w Przyszowie, Tuchów–Stalowa Wola 1998.
 • [41] Galicka I., Kuria książęca na Mazowszu, [w:] Podług nieba i zwyczaju polskiego. Studia z historii architektury, sztuki i kultury ofiarowane Adamowi Miłobędzkiemu, Warszawa 1988, 136-139.
 • [42] Gawlas S., Monarchia Kazimierza Wielkiego a społeczeństwo, [w:] Genealogia – władza i społeczeństwo w Polsce średniowiecznej, red. A. Radzimiński, J. Wroniszewski, Toruń 1999, 197-236.
 • [43] Gawlas S., Polska Kazimierza Wielkiego a inne monarchie Europy Środkowej – możliwości i granice modernizacji władzy, [w:] Modernizacje struktur władzy w warunkach opóźnienia. Europa Środkowa i Wschodnia na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych, red. M. Dygo, S. Gawlas, H. Grala, Warszawa 1999, 5-34.
 • [44] Gąsiorowski A., Itinerarium króla Władysława Jagiełły 1386-1434, Warszawa 1972.
 • [45] Gąsiorowski A., Itinerarium króla Kazimierza Wielkiego. Materiały 1333-1370, „Roczniki Historyczne”, R. LXIV, 1998, 175-208.
 • [46] Góralski Z., Adelheid, die hessicshe Fürstin und polnische Königin, „Zeitschrift des Vereins für heschichte und Landeskunde, Jhr. 86, 1976/1977, 9-20.
 • [47] Górska I., Archeologiczne badania na terenie średniowiecznego zamku w Nowym Korczynie, pow. Busko, [w:] Badania archeologiczne w okolicy Wiślicy, Warszawa 1963, 215-258.
 • [48] Grzybkowski A., Zamek w Rawie Mazowieckiej. Zagadnienie fundacji i genezy, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, t. 24, 1979, 195-216.
 • [49] Guerquin B., Zamki w Polsce, wyd. 2, Warszawa 1984.
 • [50] Holcerowa T., Lanckorona, woj. katowickie, pow. Wadowice. Zamek. Dokumentacja historyczna (Część I – historia obiektu), Kraków 1971 (mps PKZ w archiwum ROBiDZ w Krakowie).
 • [51] Januszek A., Rezydencja królewska w Niepołomicach w czasach panowania Zygmunta Augusta 1548-1572, Lublin 2006.
 • [52] Joannis Dlugossi, Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae, lib. 1-11/12, Varsoviae 1964-2001, lib. 12, Cracoviae 2003.
 • [53] Joannis Dlugossi, Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, t. 1-3, [w:] Joannis Dlugossi senioris canonici Cracoviensis Opera omnia, cura Alexandri Przezdziecki edita, Vol. VII-IX, Kraków 1863-1864.
 • [54] Kajzer L., Zamek królewski w Radoszycach koło Końskich w świetle badań archeologiczno-architektonicznych, „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury”, t. XXI, 1987, 239-249.
 • [55] Kajzer L., Wstępna informacja o materiałach archeologicznych z zamku w Radoszycach koło Końskich, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica”, z. 9, 1988, 137-147.
 • [56] Kajzer L., Zamki i społeczeństwo. Przemiany architektury i budownictwa obronnego w Polsce w X-XVIII wieku, Łódź 1993.
 • [57] Kajzer L., Czy archeolodzy powinni badać zamki?, „Archaeologia Historica Polona”, t. 3, 1996, 123-141.
 • [58] Kajzer L. (rec.), Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko, M. Arszyński, t. I-III, Warszawa 1995, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 44, 1996, nr 3, 313-331.
 • [59] Kajzer L., Die Burgen als Bestandteil der gesellschaftlichen Landschaft im mittelalterlichen Polen, „Questiones Medii Aevii Novae”, v. 4, 1999, Warszawa 1999, 107-131.
 • [60] Kajzer L., Czy w średniowiecznej Polsce wznoszono zamki kasztelowe?, [w:] Archeologia w teorii i w praktyce, red. A. Buko, P. Urbańczyk, Warszawa 2000, 639-649.
 • [61] Kajzer L., Zamek w Szydłowie w świetle badań terenowych 1999 r. Komunikat, [w:] Przemiany architektury rezydencjonalnej w XV-XVIII w. na terenie dawnego województwa sandomierskiego. Wybrane przykłady. Materiały z sesji naukowej – Kielce 18 września 1999, red. J.L. Adamczyk, Kielce 2000, 155-157.
 • [62] Kajzer L., Materiały archeologiczne z wieży „B” zamku w Szydłowie, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” t. 48, nr 3-4, 2000, 153-162.
 • [63] Kajzer L., Nowy zamek w Starym Rypinie, [w:] Archaeologia et Historia. Księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Romanie Barnycz-Gupieńcowej, Łódź 2000, 165-175.
 • [64] Kajzer L., Z badań nad zamkami państwowymi pierwszych Jagiellonów, [w:] Późnośredniowieczne zamki na terenie dawnego województwa sandomierskiego, red. L. Kajzer, Kielce 2005, 17-32.
 • [65] Kajzer L., Szydłów na tle problematyki zamków królewskich Sandomierszczyzny, [w:] Późnośredniowieczne zamki na terenie dawnego województwa sandomierskiego, red. L. Kajzer, Kielce 2005, 41-63.
 • [66] Kajzer L., Jeszcze kilka słów o zamku w Szydłowie, [w:] Zamki – Grody – Ruiny. Waloryzacja i ochrona, Warszawa–Białystok 2009.
 • [67] Kajzer L., Kołodziejski S., Salm J., Leksykon zamków w Polsce, red. L. Kajzer, Warszawa 2001.
 • [68] Kajzer L., Olszacki T., Zamek w Pyzdrach w świetle badań archeologiczno-architektonicznych (w druku).
 • [69] Kalina D., Zamek w Stopnicy, [w:] Późnośredniowieczne zamki na terenie dawnego województwa sandomierskiego, red. L. Kajzer, Kielce 2005, 171-210.
 • [70] Kalina D., Pozostałe zamki i rezydencje królewskie na terenie dawnego województwa sandomierskiego. Wstęp do badań, [w:] Późnośredniowieczne zamki na terenie dawnego województwa sandomierskiego, red. L. Kajzer, Kielce 2005, 297-303.
 • [71] Kalina D., Gliński W., Zamek w Nowym Mieście Korczynie, [w:] Późnośredniowieczne zamki na terenie dawnego województwa sandomierskiego, red. L. Kajzer, Kielce 2005, 117-144.
 • [72] Kardyś P., Wiślica w średniowieczu i w okresie wczesnonowożytnym. Studia z dziejów miasta, Kielce 2006.
 • [73] Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. 1, z. 14, Warszawa 1953.
 • [74] Kieszkowski W., Zamek królewski w Łobzowie, „Biuletyn Historii Sztuki i Kultury”, IV, nr 1, 1935/1936, 6-25.
 • [75] Kiryk F., Urbanizacja Małopolski. Województwo sandomierskie XIII-XVI wiek, Kielce 1994.
 • [76] Knappe R., Mittelalterliche Burgen in Hessen, Zwickau 2000.
 • [77] Kodeks Dyplomatyczny Małopolski, t. 1-4, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1876-1905.
 • [78] Kołodziejski S., Średniowieczne rezydencje możnowładztwa na terenie województwa krakowskiego, Kraków 1994.
 • [79] Kołodziejski S., Średniowieczne zamki a szlaki komunikacyjne ziemi krakowskiej. Wstęp do studiów, „Archaeologia Historica Polona”, t. 13, 2003, 245-252.
 • [80] Kołodziejski S., Średniowieczne budowle obronne na terenie Jury Ojcowskiej w świetle wyników nowszych badań, Ojców 2006.
 • [81] Kołodziejski S., Małopolskie zamki – wstęp do problematyki badawczej, [w:] I Forum Architecturae Poloniae Medievalis, red. K. Stala, Kraków 2007, 189-193.
 • [82] Kowalski J., Zamek w Vincennes na skrzyżowaniu tradycji literackiej i architektonicznej, [w:] Zamek i dwór w średniowieczu od XI do XV wieku. Materiały XIX Seminarium Mediewistycznego, red. J. Wiesiołowski, Poznań 2001, 230-235.
 • [83] Kozera M., Kościół parafialny i zamek królewski w Niepołomicach. Dzieje znane i nieznane 1340-1990, Kraków 1994.
 • [84] Krahe F.W., Burgen des Deutschen Mittelalters. Grundriss-Lexikon, Augsburg 1996.
 • [85] Krahe F.W., Burgen und Wohntürme des deutschen Mittelalters, B. 1, Burgen, Stuttgart 2002.
 • [86] Krasnowolski B., Lokacyjne układy urbanistyczne na obszarze Ziemi Krakowskiej w XIII i XIV wieku. Część I: Miasta Ziemi Krakowskiej chronologia procesów osadniczych i typologia układów urbanistycznych, Część II: Katalog lokacyjnych układów urbanistycznych, Kraków 2004.
 • [87] Krassowski W., Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach Polski, t. 1-4, Warszawa 1989-1995.
 • [88] Kręt H., Śladami świętej Jadwigi. Jadwiga i Jagiełło w Nowym Mieście Korczynie, Kraków 2008.
 • [89] Kronika Jana z Czarnkowa, tłum. J. Żerbiłło, oprac. M.D. Kowalski, Kraków 2006.
 • [90] Król w Polsce w XIV i XV wieku. Materiały z konferencji Rex Poloniae, Kraków–Przegorzały, 24-26 listopada 2003, red. A. Marzec, M. Wilamowski, Kraków 2006.
 • [91] Kruczek K., Zamek w Ojcowie. Wstępne wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w 1991 roku, [w:] Badania naukowe w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Materiały konferencyjne – referaty, postery, sesje terenowe, Ojców, 10-11 maja 2001 r., 392-399.
 • [92] Kurtyka J., Odrodzone Królestwo. Monarchia Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego w świetle nowszych badań, Warszawa 2001.
 • [93] Kwieciński I., Zamek królewski w Nowym Sączu, Nowy Sącz 1927.
 • [94] Lechowicz Z., Zamek w Radomiu w świetle prac wykopaliskowych w latach 1999-2001, [w:] Późnośredniowieczne zamki na terenie dawnego województwa sandomierskiego, red. L. Kajzer, Kielce 2005, 65-89.
 • [95] Leńczyk G., Katalog grodzisk i zamczysk z terenu Małopolski, oprac. S. Kołodziejski, Kraków 1983.
 • [96] Losse M., Eifel (ohne Nordeifel), [w:] Burgen in Mitteleuropa. Ein Handbuch, B. 2, 167-170.
 • [97] Lustracja województwa sandomierskiego 1564-1565, wyd. W. Ochmański, Wrocław–Warszawa–Kraków 1963.
 • [98] Marciniak-Kajzer A., Przyszów – zamek królewski czy „zameczek myśliwski”, [w:] Późnośredniowieczne zamki na terenie dawnego województwa sandomierskiego, red. L. Kajzer, Kielce 2005, 109-115.
 • [99] Marosik P, Środowisko geograficzne okolic średniowiecznego zamku w Żarnowcu nad Pilicą, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, nr 40, 1997-1998, 83-95.
 • [100] Marszałek J., Katalog grodzisk i zamczysk w Karpatach, Warszawa 1993.
 • [101] Menclová D., České hrady, d. 1-2, Praha 1976.
 • [102] Menclová D., Prispevok k typologii hradov, zámkov a kaštiel’ov na Slovensku, [w:] Š. Pisoň, Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku, Martin 1973, 397-445.
 • [103] Mesqui J., Châteaux forts et fortifications en France, Paris 1997.
 • [104] Michno S., Nowy Korczyn, pow. Busko-Zdrój, „Informator Archeologiczny. Badania 1972”, Warszawa 1973, 259-261.
 • [105] Michno S., Pyzik Z., Szope M., Nowy Korczyn, pow. Busko-Zdrój, „Informator Archeologiczny. Badania 1973”, Warszawa 1974, 261.
 • [106] Miłobędzki A., Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1963.
 • [107] Moskal K., Zamki w dziejach Polski i Słowacji. Między Wisłą a Hornadem. Część pierwsza: Od czasów najdawniejszych do 1500 r., Część druga: Od roku 1500 do 1771, Nowy Sącz 2004-2005.
 • [108] Mrozowski P., Sztuka jako narzędzie władzy królewskiej w Polsce dojrzałego i późnego średniowiecza, [w:] Król w Polsce w XIV i XV wieku. Materiały z konferencji Rex Poloniae, Kraków–Przegorzały, 24-26 listopada 2003, red. A. Marzec, M. Wilamowski, Kraków 2006, 89-101.
 • [109] Nierychlewska A., Budownictwo obronne powiatu radomskiego w okresie od XIII do XVIII wieku, Radom 2002.
 • [110] Niewalda W., Rojkowska H., Badania ikonograficzne i architektoniczne zamku w Ojcowie w 1991 roku, [w:] Badania naukowe w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Materiały konferencyjne – referaty, postery, sesje terenowe, Ojców, 10-11 maja 2001 r., 426-434.
 • [111] Olszacki T., Kazimierz Wielki jako „książę” europejskiego Trecenta. Szkic do portretu, [w:] Terra barbarica. Studia ofiarowane Magdalenie Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin, red. A. Urbaniak, R. Prochowicz, I. Jakubczyk, M. Levada, J. Schuster, Łódź–Warszawa 2010, 719-730.
 • [112] Pianowski Z., Wawel obronny. Zarys przemian fortyfikacji grodu i zamku krakowskiego w. IX-XIX, Kraków 1991.
 • [113] Pianowski Z., Kościół świętej Marii Egipcjanki – wawelska Sainte Chapelle?, [w:] Magistro et Amico. Amici discipulique. Lechowi Kalinowskiemu w osiemdziesięciolecie urodzin, Kraków 2002, 235-244.
 • [114] Pianowski Z., Pałac gotycki na Wawelu – rezydencja odrodzonego królestwa, [w:] Późne średniowiecze w Karpatach polskich, red. J. Gancarski, Krosno 2007, 383-394.
 • [115] Pietrzak J., Zamki i dwory obronne w dobrach państwowych prowincji wielkopolskiej. Studium z dziejów państwowych siedzib obronnych na przełomie średniowiecza i nowożytności, Łódź 2003.
 • [116] Plaček M., Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Praha 2007.
 • [117] Plaček M., Bóna M., Encyklopėdia slovenských hradov, Bratislava 2007.
 • [118] Poklewski T., Miejsce zamku w systemie obronnym miasta w wiekach XIV i XV w Polsce, [w:] Czas, przestrzeń i praca w dawnych miastach. Studia ofiarowane Henrykowi Samsonowiczowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Wyrobisz, M. Tymowski, Warszawa 1991, 61-72.
 • [119] Późnośredniowieczne zamki na terenie dawnego województwa sandomierskiego, red. L. Kajzer, Kielce 2005.
 • [120] Rachunki budowlane z prac budowlanych na zamku w Nowym Mieście Korczynie w latach 1403-1408, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 4, nr 2, 1956.
 • [121] Rachunki dworu króla Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi z lat 1388 do 1420, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1896.
 • [122] Rączka J.W., Królewska rezydencja pałacowo-ogrodowa na Łobzowie. Stan badań i zachowane źródła archiwalne (1367-1586), Cz. I, „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, Oddział PAN w Krakowie”, XVI, 1982, 17-29.
 • [123] Rączka J.W., Przemiany krajobrazu podkrakowskiej rezydencji Łobzów, Kraków 1996.
 • [124] Róg R., Niepołomice. Historia, ludzie, zabytki. Staniątki, klasztor, Niepołomice 2001.
 • [125] Rutkowska G., Itinerarium królowej Jadwigi 1384-1399, [w:] Dzieło Jadwigi i Jagiełły. W sześćsetlecie chrztu Litwy i jej związków z Polską, oprac. W. Biliński, Warszawa 1989, 204 -225.
 • [126] Salch Ch.L., Introduction, [w:] L’atlas des chateaux forts en France, red. Ch.L. Salch, J. Burnouf, J.-F. Finó, Strasbourg 1977, 7-12.
 • [127] Sepiał M., Zastaw na dobrach ziemskich i dochodach królewskich w okresie panowania Władysława III Warneńczyka na Węgrzech (1440-1444), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne”, z. 125, 1998, 35-49.
 • [128] Sikora J., Początki starostwa nowomiejskiego korczyńskiego, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. 6, Warszawa 1994, 181-195.
 • [129] Skibiński Sz., Jeszcze raz w kwestii genezy regularnego zamku krzyżackiego, [w:] Sztuka Prus XIII-XVIII wieku, red. M. Arszyński, Toruń 1994, 27-36.
 • [130] Skibiński S., Wokół fundacji artystycznych Piastów, [w:] Przemyślidzi i Piastowie – twórcy i gospodarze średniowiecznych monarchii. Materiały z konferencji naukowej, Gniezno, 5-7 maja 2004 roku, red. J. Dobosz, Poznań 2006, 169-193.
 • [131] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. III, oprac. W. Bukowski, red. J. Wiśniewski, A. Gąsiorowski, F. Sikora, Wrocław–Kraków 2000.
 • [132] Stępień P.M., Badania architektoniczne elewacji zamku na Wawelu, „Studia Waweliana”, t. 9/10, 2000/2001, 129-191.
 • [133] Sucheni-Grabowska A., Odbudowa domeny królewskiej w Polsce 1504-1548, wyd. 2, Warszawa 2007.
 • [134] Sułkowska-Kurasiowa I. [Sulkovska-Kuraseva I.], Itinerarij Kazimira Jagellona (sostojanie podgotovki), [w:] Issledovanija po istorii Litovskoj Metriki, Moskva 1988, 264-334.
 • [135] Szpunar A., Zamek w Czchowie pow. brzeski, woj. małopolskie, [w:] Polonia Minor Medii Aevii, red. Z. Woźniak, J. Gancarski, Kraków–Krosno 2003, 497-515.
 • [136] Szpunar A., Zamek w Czchowie, pow. brzeski, woj. małopolskie, „Rocznik Tarnowski”, t. 9, 2003/2004, 5-28.
 • [137] Szpunar A., Zamek w Czchowie. Stan badań i źródeł archeologicznych oraz próba rekonstrukcji wyglądu budowli, [w:] Późne średniowiecze w Karpatach polskich, red. J. Gancarski, Krosno 2007, 269-285.
 • [138] Szyszko-Bohusz A., Wawel średniowieczny, „Rocznik Krakowski”, t. 23, 1932, 17-46.
 • [139] Tomala J., Budownictwo obronne powiatu kaliskiego w XIV-XVIII wieku, Poznań 1995.
 • [140] Uhl S.D., Zeune J., Gestalt der Burg – Wehrarchitektur, [w:] Burgen in Mitteleuropa. Ein Handbuch, B. 1, 226-256.
 • [141] Végh A., Buda, [w:] Medium Regni. Medieval Hungarian Royal Seats, red. � � J. Altmann, Budapest 1999, 165-212.
 • [142] Walczak M., Rzeźba architektoniczna w Małopolsce za czasów Kazimierza Wielkiego, Kraków 2006.
 • [143] Walczak M., Dlaczego król Kazimierz Wielki zachował od zniszczenia wawelską rotundę Najświętszej Marii Panny?, [w:] Lapides viventes. Zaginiony Kraków wieków średnich. Księga dedykowana Profesor Klementynie Żurowskiej, Kraków 2010, 93-114.
 • [144] Widawski J., Miejskie mury obronne w państwie polskim do początku XV wieku, Warszawa 1973.
 • [145] Wiśniewski J., Dekanat konecki, Radom 1913.
 • [146] Witkowski J., Szlachetna a wielce żałosna opowieść o panu Lancelocie z Jeziora. Dekoracja malarska Wielkiej Sali wieży mieszkalnej w Siedlęcinie, Wrocław 2001.
 • [147] Wojenka M., Zamek ojcowski w dobie nowożytnej, [w:] Archeologia okresu nowożytnego w Karpatach polskich, red. J. Gancarski, Krosno 2008, 341-411.
 • [148] Wróblewski S., Zamki i dwory obronne województwa sandomierskiego w średniowieczu, Nowy Sącz 2006.
 • [149] Wyrozumski J., Kazimierz Wielki, Wrocław 1982.
 • [150] Zaniewski P., Główne funkcje średniowiecznych zamków państwowych w XIV wieku na przykładzie warowni wzniesionych z fundacji Kazimierza III Wielkiego, [w:] Ochrona zabytków architektury obronnej. Teoria a praktyka, t. II, Lublin–Warszawa 2008, 212-223.
 • [151] Zarewicz L., Lanckorona. Monografia historyczna, Kraków 1885.
 • [152] Zdrenka J., Kasimir der Groβe, König von Polen, und Seine Ehe mit Adelheid, Landgräfin von Hessen, im Lichte der Marburger Urkunden, „Zeitschrift für Ostforschung. Länder und Völker im Östlichen Mitteleuropa”, Jhg. 38, H. 2, 1989, 161-179.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-476fa632-29df-4e02-aba5-67c8a82c579c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.