PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | R. 74, nr 10 | 723--731
Tytuł artykułu

Budowa pola prędkości na potrzeby migracji czasowej 2D po składaniu w trudnych rejonach geologicznych na przykładzie Karpat fliszowych w południowo-wschodniej Polsce

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
EN
Construction of a velocity field for the purpose of Post Stack time migration 2D in difficult geological regions on the example of Flysch Carpathians in south-eastern Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano sposób konstrukcji pola prędkości na potrzeby migracji czasowej 2D po składaniu w trudnych rejonach geologicznych na przykładzie Karpat fliszowych w południowo-wschodniej Polsce. Rejon badań charakteryzuje się dużym stopniem skomplikowania budowy geologicznej, co przekłada się na znaczną trudność w jego odwzorowaniu na sekcjach sejsmicznych. Określenie poprawnego pola prędkości do procedury migracji pozwala prawidłowo odwzorować wgłębną budowę geologiczną na przekroju sejsmicznym. W wyniku migracji opartej na prawidłowym rozpoznaniu rozkładu prędkości uzyskuje się rzeczywiste położenie punktów odbicia od granic nachylonych, usunięcie dyfrakcji, znaczną poprawę rozdzielczości przestrzennej, a zwłaszcza rozdzielczości poziomej analizowanego obrazu sejsmicznego. Nowatorskim rozwiązaniem konstrukcji budowy pola prędkości na potrzeby migracji czasowej 2D po składaniu było wykorzystanie prędkości średnich z pomiarów PPS (pionowe profilowanie sejsmiczne), które ze względu na metodykę pomiaru zawierają informację o anizotropii ośrodka geologicznego. Istotnym elementem w konstrukcji modelu prędkości było zdefiniowanie optymalnego rozkładu prędkości średnich, zarejestrowanych w lokalnych pozycjach otworów wiertniczych z offsetowych pomiarów PPS. Uwzględnienie efektu anizotropii pozwoliło na wiarygodniejszy rozkład pola prędkości i uzyskanie polepszenia obrazu falowego w stosunku do wcześniejszych opracowań. Otrzymany model prędkości stanowił podstawę do odtworzenia skomplikowanej budowy ośrodka geologicznego. W przyjętej przestrzeni obliczeniowej rejonu badań rozpatrywane były dwa modele: model płasko-równoległy bez interpretacji strukturalnej oraz model z interpretacją strukturalną. Dla przyjętych modeli prędkości średnie uzyskane z PPS zostały interpolowane i ekstrapolowane przy użyciu trzech algorytmów: rozkładu Gaussa, krigingu i moving average w systemie Petrel firmy Schlumberger. Na podstawie przetestowanych modeli prędkości dla wybranego profilu sejsmicznego stwierdzono, że optymalny wynik uzyskano w przypadku rozkładu Gaussa z wykorzystaniem modelu z interpretacją strukturalną. Zastosowanie modelu do migracji czasowej 2D po składaniu uwzględniającego anizotropię ośrodka dostarcza bardziej wiarygodnego obrazu ośrodka geologicznego w stosunku do dotychczasowych opracowań, co powinno przekładać się na zwiększenie efektywności w poszukiwaniach węglowodorów oraz ograniczać stopień ryzyka poszukiwawczego.
EN
The aim of this study was the construction of a velocity field for Post Stack time migration 2D on the example of Flysch Carpathians in south-eastern Poland. The high degree of complexity of the geological structure of this region, makes it difficult for the imaging of seismic sections. Determination of the correct velocities for the migration procedure allows to properly map the deep-seated geological structure on the seismic section. As a result of the migration based on the correct recognition of the velocity distribution, the real location of the reflection points from dip reflectors, the removal of diffraction, a significant improvement in spatial resolution, and especially the horizontal resolution of the seismic sections was obtained. The innovative solution of the construction of the velocity field for the needs of 2D Post Stack time migration was the use of average velocities from VSP data (Vertical Seismic Profiling), which due to the measurement methodology, contain information on the anisotropy of the geological survey. An important element of the construction of the velocity model was the optimal distribution of the average velocity, recorded in the local borehole positions from the offset VSP measurements. Taking into account the effect of anisotropy, it allowed a more reliable distribution of the velocity field and improved seismic image in comparison to previous studies. The obtained velocity model was the basis for reconstructing the complexity of the geological survey. In the computational space of the research area, two models were considered: a flat-parallel model without structural interpretation and a model with structural interpretation. For these models the average velocities obtained from VSP were interpolated and extrapolated using three algorithms: Gaussian, kriging and moving average distribution in the Petrel system of Schlumberger company. From all of the tested velocity models for the selected seismic profile, it was found that the most optimal result was obtained from the Gaussian distribution for the model with structural interpretation. The application of a velocity model, which includes anisotropy, to the 2D Post-Stack time migration, provides a more reliable image of the geological survey in relation to the previous studies, which should translate into increased efficiency in hydrocarbon exploration and limit the level of exploration risks.
Wydawca

Czasopismo
Rocznik
Strony
723--731
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz., rys.
Twórcy
autor
 • Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków, wilka@inig.pl
autor
 • Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków, robert.barton@inig.pl
autor
Bibliografia
 • [1] Al-Chalabi M.: Seismic velocites - a critiąue. First Break 1994, vol. 12, no. 12, s. 589-596.
 • [2] Al-Chalabi M., Rosenkranz RL.: Velocity-depth and time-depth relationships for a decompacted uplifted unit. Geophysical Prospecting 2002, vol. 50, nr 6, s. 661-664.
 • [3] Bajewski Ł., Urbaniec A., Wilk A., Bartoń R.: Poprawa dokładności odwzorowania budowy geologicznej w obrazie sej-smicznym z obszaru Karpat zewnętrznych. Nafta-Gaz 2017, nr 7, s. 447-454, DOI: 10.18668/NG.2017.07.01.
 • [4] Bartoń R.: Wyznaczanie kierunkowych zmian prędkości fal poprzecznych w strefie okołootworowej na podstawie azymutalnych pomiarów PPS 3C. Nafta-Gaz 2014, nr 8, s. 483-492.
 • [5] Bartoń R.: Zastosowanie prędkości interwałowych PPS do modelowania ośrodka geologicznego. Nafta-Gaz 2016, nr 3, s. 155-163, DOI: 10.18668/NG.2016.03.01.
 • [6] Grechka V., Mateeva A., Gentry C, Jorgensen P, Lopez J., Franco G.: Estimation of seismic anisotropy from P-wave VSP data. The Leading Edge 2007, vol. 26, nr 6, s. 765.
 • [7] Kostecki A., Półchłopek A., Żuławiński K.: Odwzorowanie struktur wgłębnych w ośrodkach anizotropowych metodą migracji sejsmicznej. Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego 2013, nr 191, s. 1-134.
 • [8] Kostecki A., Półchłopek A.: Generalized migration in frequency wavenumber domain MG(F-K) in anisotropic media. Acta Geophysica 2013, vol. 61, nr 3, s. 624-637.
 • [9] Kotlarczyk J.: Geologia Karpat przemyskich - „szkic do portretu ". Przegląd Geologiczny 1988, t. 36, nr 6, s. 325-333.
 • [10] PevznerR., Gurevich B., Duncan G.: Estimation of Azimuthal Anisotropy from VSP Data Using Multicomponent Felocity Analysis. 71st EAGE Conference, Amsterdam, The Netherlands, 8-11.06.2009.
 • [11] Urbaniec A.: Nowe spojrzenie na budowę geologiczną brzeżnej części Karpat i ich podłoża (SE Polska) w oparciu o interpretację profili sejsmicznych 2D. Wiadomości Naftowe i Gazownicze 2017, vol. 20, nr 2, s. 4-12.
 • [12] Urbaniec A., Bajewski Ł., Bartoń R., Wilk A.: Analysis of the seismic image for the Carpathians and their basement resulting from the reprocessing of 2D seismic profiles. Nafta-Gaz 2018, nr 8, s. 563-574, DOI: 10.18668/NG.2018.08.01.
 • [ 13] Urbaniec A., Bajewski Ł., Wilk A., Bartoń R.: Wstępna interpretacja strukturalna na bazie wyników reprocessingu profilu sejsmicznego 2D we wschodniej części Karpat zewnętrznych. Nafta-Gaz 2017, nr 7, s. 455^ł64, DOI: 10.18668/NG.2017.07.02.
 • [14] Yilmaz O.: Seismic data analysis. Investigations in Geophysics No. 10, Volumes I and II. Society of Exploration Geophysicist 2001, ISBN 1560800941.
 • [15] Żelaźniewicz A., Aleksandrowski P, Buła Z., Karnkowski P.H., Konon A., Oszczypko N., Ślączka A., Żaba J., Żytko K: Re-gionalizacja tektoniczna Polski. Komitet Nauk Geologicznych PAN, Wrocław 2011
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-40215832-965b-405c-a2dd-c453ccf8be44
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.