PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | R. 22, nr 12 | 881--886, CD
Tytuł artykułu

Mobilność i komunikacja w miastach polskich

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Mobility and communication in cities polish
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule omówiony został Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, cel i zasady jego tworzenia oraz. przedstawiony został proces tworzenia planu. Została zwrócona uwaga na problemy miast polskich w przygotowy-waniu takiego planu. Artykuł zawiera również wyniki badań ośrodka szkoleniowego CIFAL Płock, poruszające kwestie przygotowywania planów zrównoważonej mobilności w miastach polskich. W artykule przypomniano rów-nież cele Strategii 2020. Artykuł powstał w ramach pracy statutowej realizowanej w Instytucie Transportu Samo-chodowego nr 6512/ITS.
EN
The article presents a Sustainable Urban Mobility Plan, the purpose and principles of its creation as well. a process for creating a plan. It brought to the attention to the problems of Polish cities in the preparation of such a plan. The article contains the results of a train-ing center CIFAL Plock, which raised the preparation of plans and sustainable urban mobility Polish. The article also reminded objectives of the Strategy 2020. This article is part of the research work realized at the Motor Transport Institute No. 6512 / ITS.
Wydawca

Rocznik
Strony
881--886, CD
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz., rys.
Twórcy
autor
 • Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie
autor
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
autor
 • Mazowiecki Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Bibliografia
 • 1. Banak M., Brdulak J., Krysiuk C., Pawlak P., Kierunki rozwoju infrastruktury transportu samochodowego w Polsce, ITS, War-szawa 2014.
 • 2. Chamier-Gliszczyński N., Krzyżyński T., Zrównoważona mobil-ność w miastach, Logistyka 3/2011. [3]
 • 3. Durant T., An introduction to the SUMP approach, prezentacja wygłoszona podczas konferencji Plany zrównoważonej mobil-ności miejskiej – szansa dla samorządów w Płocku dnia 1 paź-dziernika 2014 r. [11]
 • 4. Hahn, Przedmowa, [w:] Miasta przyszłości - Wyzwania, wizje, perspektywy, Komisja Europejska, Urząd Publikacji Unii Euro-pejskiej, Luksemburg 2011.
 • 5. Kołodziejski H., Integracja transportu miejskiego w aglomera-cjach i konurbacjach miejskich, [w:] O. Wyszomirski (red.), Transport miejski. Ekonomika i organizacja, Wydawnictwo Uni-wersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008. [13].
 • 6. Krysiuk C., Michał B., Nowacki G., Problemy mobilności miast w Unii Europejskiej. Logistyka 3/2015. [2]
 • 7. Krysiuk C., Nowacki G., Brdulak J., Projekty transportowe na obszarach miejskich, Logistyka 3/2015.
 • 8. Majewski P., Rozwijanie dynamicznego SUMP w Gdyni, prezen-tacja wygłoszona podczas konferencji Plany zrównoważonej mobilności miejskiej – szansa dla samorządów w Płocku dnia 1 października 2014 r. [10]
 • 9. Plan zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Gdyni http://www.mobilnagdynia.pl/sump/62-sump-definicja [8]
 • 10. Plany zrównoważonej mobilności miejskiej: kogo na to stać? http://www.portalsamorzadowy.pl/inwestycje/plany-zrownowazonej-mobilnosci-miejskiej-kogo-na-nie-stac,73480.html (dostęp 15.10.2015 r.) [6]
 • 11. Rudnicki A., Zrównoważona mobilność a rozwój przestrzenny miasta, „Czasopismo Techniczne” seria „Architektura”, zeszyt 3/2010, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2010. [7]
 • 12. Smart thinking to restart European transport policy, European Federation for Transport and Environment, (w:) Załoga E.: Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej. Wyd. Nauko-we Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013. [4]
 • 13. Wołek M., W drodze do Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej: polskie doświadczenia w planowaniu zrównoważonej mobilności, prezentacja, Warszawa, 26.02.2015http://managenergy.net/lib/documents/1320/original_On_the_way_to_SUMP_Wolek_02_2015_PL.pdf?1425032954 http://wyborcza.pl/1,91446,16736494,KE_zaleca__by_miasta_opracowaly_plany_zrownowazonej.html (dostęp 15.10.2015 r.) [9]
 • 14. Wyszomirski O., Integracja transportu miejskiego – ujęcie mo-delowe, „Pomorski Przegląd Gospodarczy” nr 3/2007, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk, wersja elektronicz-na (dostęp 15.03.2014 r.).[12]
 • 15. Załącznik Koncepcja dotycząca planów mobilności w miastach zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju do komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Wspólne dążenie do osiągnięcia konkurencyjnej i zasoboosz-czędnej mobilności w miastach”, COM(2013) 913 final, Brukse-la, 17.12.2013 r. [5]
 • 16. The state of the art of sustainable urban mobility plans in Euro-pe. Rupprecht Consult and Edinburgh Napier University, 2012 [14]
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-358873de-0dda-4169-871a-88e72e863171
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.