PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | R. 24, nr 3 | 69--86
Tytuł artykułu

Бортовая система контроля износа фрикционной муфты коробки передач трактора

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Cabin control system of friction ring wear of a gear box in a tractor
PL
Pokładowy system kontroli zużycia sprzęgła ciernego skrzyni biegów ciągnika
Języki publikacji
RU
Abstrakty
RU
Цель работы улучшить эксплуатационные показатели колёсного трактора путём использования электромагнитного датчика износа фрикционных накладок фрикционной муфты (ФМ). Методы исследования расчетно-экспериментальные, основанные на современных исследовательских методиках с использованием вычислительной техники. Исследования проводились в аккредитованной лаборатории Производственное обьединение (ПО) Минского тракторного завода (МТЗ) с использованием следующих приборов: манометр МТП-100 ГОСТ 2405-80 для измерения давления масла в системе управления фрикционами коробки передач (КП), цифровой прибор ХР 1206 для измерения частоты вращения вала балансирной машины, весовая головка ZDI для замера крутящего момента на валу балансирной машины, манометр МТП-160 ГОСТ 2405-80 для измерения давления масла в системе смазки, датчики давления Р9-НВМ для измерения давления в каналах управления муфтами фрикционов, датчики импульсов DKP-11 для измерения частоты вращения ведущих и ведомых частей стенда, блок измерительный SPIDER 8 для усиления и записи электрических сигналов. Теоретически и экспериментально подтверждена возможность оценки идентификации динамической нагруженности трансмиссии трактора с фрикционными муфтами; разработаны методика и алгоритм контроляизноса фрикционных пар и проведены испытания КП трактора «Беларус-2103», позволившие установить закономерность изменения износа фрикционных элементов в КП в зависимости от динамической нагруженности трактора и разработать устройство диагностирования, которое может быть включено в штатную систему питания трактора и поможет реализовать полученную возможность; результаты испытаний устройства диагностирования на КП и тракторе «Беларус-2103» подтвердили возможность оценки идентификации динамической нагруженности трансмиссии трактора с фрикционными муфтами.
EN
The objective of the research: to improve the performance of a wheeled tractor by means of using the electro- magnetic sensor of friction clutch lining wear of a friction ring (FR). Research methods calculation-experimental method based on modern research methods with the use of computer technique. The research was carried out in the accredited laboratory of MTZ using the following devices: manometer MTP-100 State Standart 2405-80 to measure oil pressure in the system of friction gear box control, digital device XP 1206 to measure shaft rotation frequency of a balanced machine, weight head ZDI to measure torque at the shaft of a balanced machine, manometer MTP-160 State Standart 2405-80 to measure oil pressure in the lubrication system, pressure sensors Р9-НВМ to measure pressure in channels of friction rings, impulse sensors ДКП-11 to measure rotation frequency of driving and dependent stand parts, measuring block SPIDER 8 to increase and to record electric signals. The possibility of assessing the identification of dynamic loading of tractor transmission with friction rings has been theoretically and practically proved; the methods and algorithm of the control of friction pair wear have been worked out and tests of the transmission of tractor «Belarus-2103» were carried out, which allowed to establish a regularity of the changes of the wear of the friction elements in a gear box depending on the dynamic load of a tractor and help to develop a diagnostic device which can be added to a regular feeding system of the tractor and to realize this possibility; results of the tests of diagnostics device on a gear box and tractor «Belarus-2103» confirmed the possibility of assessment of the identification of transmission dynamic loading of the tractor with friction rings. The results of theoretical and practical research were reported, approved of and recommended for application at Minsk Tractor Plant and also introduced into the teaching process of the Belarusian agricultural academy.
PL
Celem badań była poprawa właściwości eksploatacyjnych ciągnika kołowego przez zastosowanie elektromagnetycznego czujnika zużycia okładek przekładniowego sprzęgła ciernego. Metodyka obejmowała badania obliczeniowo-eksperymentalne, bazujące na nowoczesnych metodach badawczych wykorzystujących elektroniczną technikę obliczeniową. Badania prowadzono w akredytowanym laboratorium Mińskiej Fabryki Ciągników z wykorzystaniem następujących przyrządów: manometru MTP-100 GOST 2405-80 do pomiaru ciśnienia oleju w układzie sterowania sprzęgłami skrzyń przekładniowych; przyrządu cyfrowego XP 1206 do pomiaru prędkości obrotowej wału z masami bezwładnościowymi; masowej głowicy ZDI do pomiaru momentu obrotowego na wale maszyny bezwładnościowej; manometru MTP-160 GOST 2405-80 do pomiaru ciśnienia oleju w układzie smarowania; czujników ciśnienia P9-NWM do pomiaru ciśnienia w przewodach sterowania sprzęgłami ciernymi; czujników impulsów DKP-11 do pomiaru prędkości obrotowej napędzanych i napędzających elementów stanowiska oraz bloku pomiarowego SPIDER 8 do wzmocnienia i zapisu sygnałów elektrycznych. Teoretycznie i eksperymentalnie potwierdzono możliwość pomiaru i oceny identyfikacji dynamicznego obciążenia układu napędowego ciągnika z przekładniami ciernymi. Opracowana metodyka i algorytm kontroli zużycia przekładni ciernych i przeprowadzone badania współczynnika zużycia sprzęgła ciągnika „Belarus-2103” pozwoliły ustalić zależność zmiany zużycia ciernych elementów w skrzyni przekładniowej od dynamicznego obciążenia ciągnika i opracowanie urządzenia diagnostycznego, które może być włączone w układ zasilania ciągnika i pomoże w realizacji założonego celu. Rezultaty badań urządzenia diagnostycznego zainstalowanego w skrzyni przekładniowej ciągnika „Belarus-2103” potwierdziły jego przydatność do oceny stopnia zużycia przekładni ciernych.
Wydawca

Rocznik
Strony
69--86
Opis fizyczny
Bibliogr. 19 poz., rys., wykr., zdj.
Twórcy
 • Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, Горки, Беларусь
 • Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, Горки, Беларусь
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Inżynierii Produkcji, ul. Nowoursynowska 164; 02-787 Warszawa, tel. 22 593-45-37, jan_kaminski@sggw.pl
autor
 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Mazowiecki Ośrodek Badawczy w Kłudzienku
Bibliografia
 • CIEŚLIKOWSKI Z. 2011. Kierunki badań i najnowsze trendy rozwojowe w konstrukcji ciągników rolniczych [Principial directions and trends in constructor farms tractors]. Ekspertyza Agroinżynieria Gospodarce cc. 41 [онлайн]. [Daтa oбpaщeния 20.06.2016]. Peжим доcтупa: http://www.agengpol.pl
 • JAKLIŃSKI L. 2006. Mechanika układu pojazd-teren w teorii i badaniach. Wybrane zagadnienia [Mechanice system vehicle-ground in theory and research. Selected issues]. Warszawa. Ofic. Wydaw. PW. ISBN 83-7207-595-6 cc. 171.
 • KAMIŃSKI E. (peд.) 2011a. Conservation tillage systems and environment protection in sustainable agriculture. Falenty. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-62416-19-6 cc. 86.
 • KAMIŃSKI E. (peд.) 2011b. Development trends in soil cultivation and fertilization engineering in the aspect of organic farming standards. Falenty. Wydaw. ITP. ISBN 978-83-62416-25-7 cc. 160.
 • KAMIŃSKI E. (peд.) 2012. Improving soil treatment technology and mineral fertilization. Inżynieria w Rolnictwie. Monografie. Nr 6. ISBN 978-83-62416-47-9 cc. 152.
 • KAMIŃSKI J.R., KRUK I.S., SZEPTYCKI A. 2015. Ciągnikowe agregaty maszynowe w nowoczesnym rolnictwie [Tractor-machine sets in modern agriculture]. Inżynieria w Rolnictwie. Monografie. Nr 18. ISBN 978-83-62416-42-1 cc. 133.
 • KARTASHEVICH A. N., RUDASHKO A. A., PONTALEV O. V., SCADORVA A. F. 2009. Исследование возможности диагностирования состояния фрикционных элементов гидроподжимных муфт тракторных КПП [Research into the possibility of diagnosing condition of friction elements in hydro-press joints of tractor gearbox]. Вестник БГСХА. № 3 с. 113–117.
 • KARTASHEVICH A. N., RUDASHKO A. A., PONTALEV O. V., SCADORVA A. F. 2010. Прогнозирование остаточного ресурса гидроподжимных фрикционных муфт тракторных коробок передач [Predicting residual life of the clutch hydraulity controlled in the gearbox of the agricultural tractors]. Агропанорама. № 3 с. 33–35.
 • KARTASHEVICH A. N., SCADORVA A. F., LESHOK A. V., DMITROVICH A. A. 2013. Материалы и конструктивные параметры фрикционных элементов механической трансмиссии тракторов [Materials and constructive parameters of friction elements of mechanical transmission of tractors]. Вестник БГСХА. № 4 с. 117–122.
 • SAZONOV I. S., KIM V. A., BILYK O. V., MELNIKOV A. S. 2011. Теоретический метод анализа эффективности и быстродействия барабанного тормоза [The theoretical method of analyzing the efficiency and operation speed of the drum brake]. Вестник Белрусско-Российского университета. № 3(12) с. 121–125.
 • SCADORVA A. F. 2011. Диагностирование гидроподжимных фрикционных муфт трактора с помощью встроенных диагностических приборов. Конструирование, использование и надёжность машин сельскохозяйственного назначения: Cборник научных трудов [Diagnosing of a hydraulically controlled clutch in the agricultural tractor with the help of built-in diagnostic devices. Construction, exploitation and reliability of agricultural machinery. The collection of scientific works]. Брянск. Брянская ГСХА с. 90–93.
 • SCADORVA A. F. 2015. Практическая реализация и испытания электронной системы контроля износа фрикционов коробки передач трактора «Беларус-2103» [Practical implementation and testing of the electronic system for controlling wear of friction clutches of the „Belarus-2103” tractor gearbox]. Вестник Белорусско-Российского университета. № 1(46) с. 23–29.
 • SCADORVA A. F., KOL’CHEVSKAYA O. P. 2013. Расчёт экономической эффективности диагностирования фрикционных муфт коробки передач трактора «Беларус-2103» [Calculation of the economic efficiency of diagnosing of friction clutches of the tractor gearbox „Belarus-2103”]. Вестник БГСХА. № 4 с. 9–12.
 • SCADORVA A. F., KARTASHEVICH A. N. 2014a. Критерий оценки качества функционирования фрикционной муфты коробки передач гусеничного трактора «Беларус-2103» [Criteria for evaluating the performance of the friction clutch of „Belarus-2103” crawler tractor transmission]. Вестник Белорусско-Российского университета. № 4(45) с. 80–91.
 • SCADORVA A. F., KARTASHEVICH A. N. 2014b. Моделирование работы трения фрикционов коробки передач гусеничного трактора с переключением без разрыва потока мощности при работе с номинальным крюковым усилием [Modeling of the work of friction clutch of gear-box of caterpillar tractor with switching without power flux break during operation with nominal hook force]. Вестник БГСХА. № 4 с. 151–159.
 • SCADORVA A. F., STASILEVICH A. G., KARTASHEVICH A. N. 2015. Математическая модель динамики разгона гусеничного трактора с переключением передач без разрыва потокамощности [Mathematical model of the dynamics of wheeled tractor acceleration with gear shifting without breaking of the power flow]. Вестник Белорусско-Российского университета. № 1(46) с. 30–37.
 • SKROBACKI A., EKIELSKI A. 2006. Pojazdy i ciągniki rolnicze [Vehicle and farm tractor]. Warszawa. Wieś Jutra. ISBN 83-89503-29-8 cc. 248.
 • SZYDELSKI Z. 2014. Zarys historii polskich ciągników rolniczych [Scratching history Polish farm tractors]. Warszawa. Wydano nakładem autora. ISBN 978-83-930133-2-6 cc. 180.
 • TIMOSHENKO S. P. 1967. Сопротивление материалов [Strength of materials]. Москва. Государственное издательство технико-теоретической литературы. ISBN 0-88275-420-3 сс. 536.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-2dd35f01-2bd4-4293-90a0-88d51566be64
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.