PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 31 | 57--70
Tytuł artykułu

Propozycja wskaźnika oceny siły wizualnego oddziaływania farm wiatrowych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Proposal index for evaluation of strenght of wind farm visual influence
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Publikacja przedstawia nowy wskaźnik pomiaru siły oddziaływania wizualnego farm wiatrowych oraz jego stosowanie i interpretację. Wskazuje na możliwość wspólnego używania z metodami waloryzacji wartości wizualnej krajobrazu. Wskaźnik uwzględnia podstawowe parametry odpowiadające za oddziaływanie wizualne elektrowni wiatrowych: długość ciągu ekspozycyjnego, z którego widoczne są elektrownie, średnią odległość elektrowni i ich liczbę, liczbę osób narażonych na oddziaływania oraz rodzaj oddziaływania związany z kierunkiem obserwacji. Stosowanie wskaźników oceny siły oddziaływania wizualnego daje możliwość porównywania wariantów przedsięwzięcia i jego optymalizacji krajobrazowej. Umożliwia również obiektywne porównywanie różnych farm wiatrowych.
EN
The publication presents a new index measuring the strength of the visual impact of wind farms and its use and interpretation. It indicates the possibility of joint use of methods of valuation of the visual landscape. This index considers the basic parameters corresponding to the visual impact of wind turbines: the length of exposition, which will be visible wind turbines, the average distance of wind turbines and their number, the number of people exposed to the impact and the type of interaction associated with the direction of observation. The use of indexes to assess the impact of the visual gives the ability to compare variants of the project and its landscape optimization. It also allows an objective comparison of various wind farms.
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
57--70
Opis fizyczny
Bibliogr. 29 poz., tab., fot.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Badora K., 2010a: Dobra praktyka w ocenach oddziaływania elektrowni wiatrowych na krajobraz na przykładzie województwa opolskiego [w:] Dobre praktyki w rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii w Polce, Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Polkowice: 15-29.
 • Badora K., 2010b: Lokalizacja farm wiatrowych w południowej części województwa opolskiego, a uwarunkowania przyrodniczo-krajobrazowe. Inżynieria Ekologiczna 23: 97-107.
 • Badora K., 2011: Ocena wpływu farm wiatrowych na krajobraz – aspekty metodyczne i praktyczne. Problemy Ekologii Krajobrazu 31: 12-20.
 • Badora K., 2013: Farmy wiatrowe jako elementy determinujące strukturę i funkcjonowanie krajobrazu wiejskiego. Wind Farms as Elements the Determine the Structure and Function of Rural Landscapes. Architektura Krajobrazu 38.2: 109-118.
 • Badora K., 2014a: Badanie społecznej percepcji krajobrazu jako podstawa oceny predyspozycji przestrzeni geograficznej do lokalizacji farm wiatrowych. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 25: 15-24.
 • Badora K., 2014b: Elektrownie wiatrowe jako źródła konfliktów w krajobrazie [w:] Krajobraz jako nośnik idei. Ujęcie analityczne (red.): K. Kołodziejczyk, D. Chylińska, A. Zaręba, Studia krajobrazowe t.4B. UWr. Wrocław: 213-222.
 • Badora K., 2015: Zalecenia w zakresie oceny wpływu przedsięwzięć energetyki wiatrowej na krajobraz. GDOŚ Warszawa.
 • Degórski M. (red)., 2012: Energetyka wiatrowa w kontekście ochrony krajobrazu przyrodniczego i kulturowego w województwie kujawsko-pomorskim. IGIPZ Warszawa.
 • Guidelines for landscape and visual impact assessment, 2002: Second Edition, Landscape Institute and Institute of Environmental Management and Assessment, Spon Press.
 • Hurtado, J.P., Fernandez, J., Parrondo, J.L., Blanco, E., 2003: Spanish method of visual impact evaluation in wind farms. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 8: 483-491.
 • Kistowski M., 2012: Propozycja metodyczna oceny środowiskowych uwarunkowań lokalizacji farm wiatrowych w skali regionalnej. Przegląd Geograficzny 84.1: 5-22.
 • Landscape Character Assessment. Guidance. 2002: Scottish Natural Heritage guidance on visual representation. Scottish Natural Heritage.
 • Malczyk T., 2013a: Antropopresja ekoenergetyczna w procesie zmiany krajobrazu wybranych farm wiatrowych w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
 • Malczyk T., 2013b: Farmy wiatrowe w krajobrazie wsi dolnośląskich. Architektura Krajobrazu 38.2: 4-17.
 • Metodicky navod k vyhodnoceni moznosti umisteni vetrnych (VTE) a fotovoltaickych (FTE) elektraren s hlediska ochrany prirody a krajiny. Věstník MZP 11/2009.
 • Myga-Piątek U., 2001: Spór o pojęcie krajobrazu w geografii i dziedzinach pokrewnych. Przegląd Geograficzny 73.1-2: 163-176.
 • Niecikowski K., Kistowski M., 2008: Uwarunkowania i perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej na przykładzie strefy pobrzeży i wód przybrzeżnych województwa pomorskiego. Gdańsk.
 • Nohl W., 1993: Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Mastenartige Eingriffe. Materialien für die naturschutzfachliche Bewertung und Kompensationsermittlung.
 • Nohl W., 2010: Landschaftsästhetische Auswirkungen von Windkraftanlagen. Schöne Heimat – Erbe und Auftrag. Bayrischer Landesverein fu r Heimatpflege e.V . 99. Jahrgang. 2010/Heft 1.
 • Pasqualetti M.J., Gipe P., Righter R.W. (eds.), 2002: Wind power in view. Energy landscapes in a crowded World. Academic Press, London.
 • Przewoźniak M., 2007: Oddziaływanie elektrowni wiatrowych na środowisko – zagadnienia sozologiczne, ekologiczne i krajobrazowe [w:] II Konferencja „Rynek elektrowni wiatrowych w Polsce”. PSEW: 214-224.
 • Siting and Designing Wind Farms in the Landscape. 2009: Scottish Natural Heritage.
 • Sowińska-Świerkosz B., Chmielewski T.J., Pawlas A., 2013: Prognoza presji projektowanych siłowni wiatrowych na fizjonomię krajobrazu Wyżyny Lubelskiej. Problemy Ekologii Krajobrazu 35: 55-63.
 • Staszek W., Niecikowski K., 2010: Problemy zmian krajobrazu w dobie intensywnego rozwoju energetyki krajobrazowej [w:] Studia krajobrazowe a ginące krajobrazy (red.): D. Chylińska, J. Łach, IGiRR UWr., Wrocław: 317-328.
 • Stryjecki M., Mielniczuk K., 2011: Wytyczne w zakresie prognozowania oddziaływania na środowisko farm wiatrowych. GDOŚ Warszawa.
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2013, poz 1235, z późn. zmianami)
 • Vissering J. i in, 2011: Vissual impact assessment process for wind energy projects. Clean Energy State Alliance.
 • Visual assessment of windfarms: best practice, 2002: University of Newcastle, SHN Commissioned Report F01AA303A.
 • Visual representation of windfarms good practice guidance, 2006: Scottish Natural Heritage.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-2073a6a5-8879-452e-baaf-1d8ddca1cbb8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.