PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr III/1 | 741--754
Tytuł artykułu

Ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie przepisów o ewidencji gruntów i budynków oraz wykazywanie ustalonych granic w bazach ewidencyjnych - wybrane aspekty formalno-prawne i technologiczne

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Determining the course of the boundaries of cadastral parcels pursuant to the provisions on the register of land and buildings and entering the determined boundaries into cadastral databases - selected formal, legal and technical aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przebieg granic działek ewidencyjnych wykazuje się obecnie w bazach danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w postaci numerycznej za pomocą zbiorów współrzędnych punktów granicznych. Sposób zdefiniowania w przepisach dotyczących EGiB granicy działki oraz jej opisu w bazach EGiB wprowadza szereg nowych wymagań zarówno w odniesieniu do sposobu przeprowadzania ustalenia przebiegu granic działek, jak i do dokumentowania tych czynności, a także do sposobu zapisu w bazie EGiB danych powstałych w wyniku przeprowadzenia tej procedury. Jednocześnie ustalanie przebiegu granic działek w trybie przepisów o EGiB stało się w ostatnich latach jedną z najczęściej wykonywanych czynności geodezyjnych przeprowadzanych zarówno w skali masowej przy wykonywanych modernizacjach EGiB, jak i w pojedynczych przypadkach dotyczących na przykład podziałów nieruchomości, aktualizacji bazy EGiB, czy też sporządzania map do celów projektowych. Obowiązujące obecnie regulacje prawne w tym zakresie, jak również stosowane w praktyce rozwiązania są, zdaniem autora, niewystarczające i prowadzą do nieprawidłowego ustalania i dokumentowania przebiegu granic działek oraz do wykazywania w bazach EGiB danych niezgodnych ze stanem faktycznym. Konsekwencją opisanej powyżej w skrócie sytuacji są występujące nieprawidłowości zarówno o charakterze obiektywnym, wynikającym z nieprawidłowych regulacji prawnych, a także o charakterze subiektywnym, spowodowanych nieprawidłowym zrozumieniem i stosowaniem przepisów prawnych przez godetów. Autor dokonuje w pracy krytycznej analizy obowiązujących obecnie przepisów prawnych z zakresu EGiB dotyczących ustalania przebiegu granic działek ze szczególnym uwzględnieniem punktów granicznych leżących na styku trzech działek wchodzących w skład różnych nieruchomości. Analizą obejmuje również przypadki występujących problemów i stwierdzonych błędów spotykanych w praktyce geodezyjnej, zaczerpnięte przez Autora z postępowań dotyczących modernizacji EGiB, w których brał udział na przestrzeni kilkunastu lat na terenie różnych jednostek i obrębów ewidencyjnych. W wyniku przeprowadzonych analiz i badań Autor przedstawia propozycje rozwiązań formalno-prawnych i technologicznych służących poprawie obecnego stanu oraz usunięciu dotychczasowych nieprawidłowości i barier. Dotyczą one między innymi dokumentacji z czynności ustalania przebiegu granic działek oraz zakresu i wartości atrybutów punktów granicznych i linii granicznych.
EN
The course of the boundaries of cadastral parcels is now entered into the databases of the register of land and buildings (EGiB) in numerical form using sets of coordinates of the boundary points. In the regulations on the register of land and buildings, the manner of defining a parcel boundary and its description in the cadastral databases introduces a number of new requirements, both regarding the manner of carrying out the determination of the course of parcel boundaries and documenting these proceedings, as well as the method of recording the data generated as a result of performing this procedure in the cadastral database. In recent years, determining the course of parcel boundaries pursuant to the provi sions on EGiB has also become one of the most frequent surveying activities carried out both on a mass scale for the purpose of the modernization of the cadastre, as well as in individual cases concerning, for example, real estate division, cadastral database update or preparation of maps for design purposes. According to the author’s opinion, the currently applicable regulations as well as the solutions used in practice are insufficient and lead to the incorrect determination and documentation of the course of parcel boundaries, and to entering into the cadastral databases the data which is inconsistent with the factual status. The consequence of the above situation, briefly described, are the irregularities both objective, resulting from the irregular legal regulations, as well as subjective, due to the incorrect understanding and use of laws by surveyors. In the paper, the author carries out a critical analysis of the existing legal provisions on the register of land and buildings, regarding the determination of the course of parcel boundaries with special emphasis on the boundary points located at the intersection of three parcels belonging to the different real properties. The analysis also covers the cases of the occurring problems and identified errors encountered in surveying practice, which the author has taken from the proceedings associated with the modernization of the cadastre. The author participated in these proceedings in various cadastral units and cadastral districts over the period of several years. As a result of the performed analyses and studies, the author presents proposals for legal and technical solutions aimed to improve the current status as well as to remove the existing irregularities and barriers. They regard, inter alia, the documentation on the proceedings of determining the course of parcel boundaries, and the scope and value of the attributes of boundary points and boundary lines.
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
741--754
Opis fizyczny
Bibliogr. 21 poz., rys., tab.
Twórcy
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Geomatyki, Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Tel.: 605 952 554, podwilk@agh.edu.pl
Bibliografia
 • Felcenloben, D. (2011). Granice nieruchomości i sposoby ich ustalania. Warszawa: LexisNexis.
 • Instrukcja K-1 (1995). Instrukcja techniczna „K-1 Podstawowa mapa kraju”, wprowadzona do stosowania przez Głównego Geodetę Kraju pismem z dnia 16 maja 1995 r. (1995).
 • Instrukcja K-1 (1998). Instrukcja techniczna K-1 - Mapa zasadnicza. Wydanie III, Warszawa (Główny Geodeta Kraju 1998).
 • OPGK Rzeszów (2015). Operat modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Świątniki Górne Nr 6640.1574.2015. Kraków: niepublikowane.
 • Pachelski, W., Parzyński, Z. (2007). Aspekty metodyczne wykorzystania norm serii ISO 19100 do budowy georeferencyjnych składników krajowej infrastruktury danych przestrzennych. Roczniki Geomatyki. 5(5): 113-121.
 • PN-EN ISO 19137, PN-EN ISO 19137:2008 Informacja geograficzna - Profil bazowy schematu przestrzennego (Polski Komitet Normalizacyjny 2008).
 • PN-EN ISO19107, PN-EN ISO 19107:2010 Informacja geograficzna - Schemat przestrzenny (Polski Komitet Normalizacyjny 2010).
 • Rozporządzenie (1999). Rozp. o rozgraniczaniu, Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. nr 45, poz. 453).
 • Rozporządzenie (1999). Rozp. o standardach, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U. 1999 Nr 30, poz. 297).
 • Rozporządzenie (2004). Rozp. o podziałach, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004 nr 268, poz. 2663).
 • Rozporządzenie (2011). Rozp. w sprawie standardów, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572).
 • Rozporządzenie (2013). Rozp. EGiB, Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2013 r. poz. 1551).
 • Rozporządzenie (2015). Rozp. BDOT500 i mz, Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028).
 • Rozporządzenie (2015). Rozp. EGiB j.t., Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 542).
 • Rozporządzenie (2016). Rozp. EGiB j.t., Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.).
 • Starosta Krakowski. (2015). Warunki Techniczne modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Obręb Świątniki Górne. Jednostka ewidencyjna Świątniki Górne - miasto. Kraków: niepublikowane.
 • Starosta Wielicki. (2018). Stanowisko w sprawie sprawozdania z kontroli doraźnej w trybie uproszczonym nr IGI.431.4.1.2017.AP (GK.664.1.2.2017). Wieliczka: niepublikowane.
 • Ustawa (1964). Ustawa KC, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2003 r. poz. 267).
 • Ustawa (1989). Ustawa PGiK, Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.).
 • WSA (2007). WSA 375/07 Kraków, Wyrok WSA w Krakowie z 3 grudnia 2007 r. III SA/Kr 375/07, orzeczenia.nsa.gov.pl.
 • WSA (2015). WSA 1766/14 Kraków, Wyrok WSA w Krakowie z dnia 30 stycznia 2015 r. III SA/Kr 1766/14, orzeczenia.nsa.gov.pl.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-1b9b73e0-4c81-4bd8-ab3e-98156a9b5df2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.