PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 4(109) | 46--62
Tytuł artykułu

Europejska Unia Obrony wyzwaniem dla wschodniej flanki NATO

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
European Defence Union a challenge for NATO’s, eastern flank
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przyjęcie przez Radę Europejską w czerwcu 2016 roku globalnej strategii na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (Wspólna wizja, wspólne działanie: Silniejsza Europa) stanowiło jeden z impulsów do pogłębionej dyskusji wśród państw europejskich na tematy związane z obronnością. Kolejnymi bodźcami, które tę dyskusję wywołały były: referendum decydujące o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (UE) oraz wygrana Donalda Trumpa w amerykańskich wyborach prezydenckich. Można zaryzykować stwierdzenie, że powyższe czynniki doprowadziły do renesansu wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO), co w konsekwencji ma prowadzić do Europejskiej Unii Obrony. Ostrożność państw wschodniej flanki NATO jednak w odniesieniu do nowych inicjatyw nakazuje stawiać pytania o przyszłość Europejskiej Unii Obrony w kontekście kolektywnej obrony przypisanej do Sojuszu Północnoatlantyckiego. W artykule przedstawiono uwarunkowania związane z przyspieszeniem prac w obszarze WPBiO oraz zasadnicze inicjatywy związane z jej rozwojem prowadzące do utworzenia Europejskiej Unii Obrony, takie jak: poprawa struktur zarządzania kryzysowego, wzmocnienie unijnych instrumentów szybkiego reagowania, planowanie rozbudowy zdolności wojskowych, współpraca wojskowo-techniczna, zacieśnienie współpracy strukturalnej między państwami członkowskimi UE, wzmocnienie współpracy między NATO a UE. Scharakteryzowano także scenariusze uwzględniające różnorodny poziom zaangażowania państw członkowskich UE w budowanie zdolności przyszłej Europejskiej Unii Obrony. Odniesiono się również do obaw państw wschodniej flanki NATO związanych z przyspieszeniem WPBiO i potencjalnego osłabienia zdolności NATO w tym kontekście.
EN
The adoption of a Global Strategy on Foreign and Security Policy (Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe) by the European Council of June 2016 was one of the impetuses for a deepening discussion amongst European countries on defence issues. Other issues that led to this discussion were: a referendum on the exit of the United Kingdom from the European Union (EU) and Donald Trump’s victory in the US election. One may venture to say that these factors have led to a renaissance of the Common Security and Defence Policy (CSDP), which in turn would lead to the European Defence Union. On the other hand, the caution of NATO’s eastern flank states in relation to the new initiatives invites questions about the future of the European Defence Union in the context of collective defence ascribed to the North Atlantic Alliance. The article presents determinants of the acceleration of CSDP work and key initiatives related to its development, leading to the creation of a European Defence Union: improvement of crisis management structures, reinforcement of EU Rapid Response Instruments, defence capability development, military and technical cooperation, structural cooperation amongst EU members states connected with defence, strengthening cooperation between NATO and the EU. Some scenarios take into account varying levels of involvement of EU Member States in building the capabilities of the future European Defence Union. The concerns of states from NATO’s eastern flank associated with the acceleration of CSDP and potential weakening of NATO’s capabilities in this context are also addressed.
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
46--62
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz.
Twórcy
 • Akademia Sztuki Wojennej
Bibliografia
 • [1] A secure Europe in a better World: European security strategy, Brussels, 12.12.2003, European Council. Council of the European Union, https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf.
 • [2] Athena - finansowanie wojskowych operacji bezpieczeństwa i obrony, http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/athena.
 • [3] Ayrault J.M., Steinmeier F.W., A strong Europe in a world of uncertainties, http://static.presspublica.pl/red/rp/pdf/DokumentUE.pdf.
 • [4] Britain blocks move for permanent EU security HQ, http://uk.reuters.com/article/ukeu-britain-defence/britain-blocks-move-for-permanent-eu-security-hq-idUKTRE-76H2L120110718.
 • [5] Coordinated Annual Review on Defence (CARD), https://www.eda.europa.eu/what-we-do/our-current-priorities/coordinated-annual-review-on-defence-(card).
 • [6] Deklaracja z Bratysławy, http://www.consilium.europa.eu/media/21240/160916-bratislavadeclaration-and-roadmap-pl.pdf.
 • [7] Dokument otwierający debatę na temat przyszłości europejskiej obronności, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-defence_pl.pdf.
 • [8] Gotkowska J., Renesans wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE. Szanse i wyzwania dla wschodniej flanki, „Komentarze OSW”, https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/komentarze_243.pdf.
 • [9] Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Utworzenie Europejskiego Funduszu Obronnego, https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/PL/COM-2017-295-F1-PL-MAIN-PART-1.PDF.
 • [10] Konkluzje Rady w sprawie realizacji wspólnej deklaracji przewodniczącego Rady Europejskiej, przewodniczącego Komisji Europejskiej i sekretarza generalnego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Załącznik: Wspólny zestaw propozycji w sprawie realizacji wspólnej deklaracji przewodniczącego Rady Europejskiej, przewodniczącego Komisji Europejskiej i sekretarza generalnego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, 6 grudnia 2016 r., http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15283-2016-INIT/pl/pdf.
 • [11] Konkluzje, Rada Europejska, 19-20 grudnia 2013 r., http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-217-2013-INIT/pl/pdf.
 • [12] Koziej S., Strategia globalna UE: szanse i dalsze wyzwania wdrożeniowe, Komentarz Międzynarodowy Pułaskiego, https://pulaski.pl/wp-content/uploads/2017/02/Pulaski_Policy_Papers_Nr_3_17.pdf.
 • [13] Miszczak K., Przyszłość polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2017, nr 1.
 • [14] Permanent Structured Cooperation (PESCO) - Factsheet, https://eeas.europa.eu/headquarters/headQuarters-homepage/34226/permanent-structured-cooperation-pesco-factsheet_en.
 • [15] Posiedzenie Rady Europejskiej (15 grudnia 2016 r.) - Konkluzje, http://www.consilium.europa.eu/media/21919/15-euco-conclusions-final-pl.pdf.
 • [16] Posiedzenie Rady Europejskiej (25 i 26 czerwca 2015 r.) - Konkluzje, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-22-2015-INIT/pl/pdf.
 • [17] Unijna współpraca w zakresie obrony: Rada ustanawia Komórkę Planowania i Prowadzenia Operacji Wojskowych (MPCC), http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2017/06/08-military-mpcc-planning-conduct-capability.
 • [18] Wspólna wizja, wspólne działanie: Silniejsza Europa. Globalna strategia na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_pl_.pdf.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-08a77bc6-4e0c-483a-b731-88af71317262
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.