PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | T. 8 | 217--226
Tytuł artykułu

Wizerunek mężczyzny w nazwach wódek

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Man image in names of vodkas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wstęp i cel: Analizie poddane zostaną nazwy wódek polskich i z krajów byłego Związku radzieckiego (Rosji, Białorusi, Ukrainy, Kirgizji, Kazachstanu) bezpośrednio wskazujące na adresata płci męskiej oraz z „męskimi treściami”. Artykuł jest próbą analizy wizerunku mężczyzny zawartego w nazwach wódek z uwzględnieniem podobieństw i różnic kulturowych. Materiał i metody: Realizacja celu badawczego będzie możliwa dzięki bogatemu materiałowi językowemu (688 przykładów) ilustrującemu nazewnictwo wódek na tak szerokim obszarze. Materiał do analizy zbierany był ze stron internetowych producentów wódek, portalu Międzynarodowego Konkursu Degustacyjnego „Лучшая водка года” oraz z branżowych katalogów on-line „Vodka Premium”. W analizie zastosowano językowo-kulturowe podejście. Wyniki: Przedstawiony w pracy materiał może być wykorzystywany w dalszych opracowaniach ogólnych i szczegółowych problemów z dziedziny semantyki i słownych znaków towarowych, przy opracowywaniu kursów specjalistycznych z zakresu znaków towarowych i nazewnictwa marketingowego oraz przy tworzeniu znaków towarowych, w szczególności napojów alkoholowych. Można go wykorzystać również w procesie nauczania języka rosyjskiego dorosłych. Podstawą tego pomysłu jest fakt, że język poprzez utrwalenie w sobie doświadczeń społecznych jest swoistą skarbnicą kultury. Alkohol zaś jest produktem, którego znaczenia jako czynnika kulturotwórczego w dziejach ludzkości nie sposób przecenić. Wnioski: Niezależnie od kraju pochodzenia z nazw wódek wyłania się pozytywny obraz mężczyzny. Wizerunek ten odpowiada pojęciu „prawdziwego mężczyzny” z takimi cechami, jak: sprawność fizyczna, wewnętrzna siła, pewność siebie, władza, męstwo, odwaga, odpowiedzialność, walka o słuszną sprawę, w obronie wyższych wartości itd. Odnaleziono również nazwy wódek ze wskazaniem na męskie rozrywki i sposób odpoczynku, który często nawiązuje do sportu, wędkowania, polowań. Znamienne jest, że w nazwach dotyczących odpoczynku ujawniły się różnice między Polską i pozostałymi krajami, z których nazwy wódek dużo bardziej eksponują takie formy spędzania czasu jak polowanie i łowienie ryb, chociaż myślistwo i wędkarstwo mają długą tradycję również w Polsce. Nieliczne, acz zauważalne nazwy wskazują na zainteresowania erotyczne i sprawność seksualną.
EN
Introduction and aim: The names of Polish vodkas and from the countries of the former Soviet Union (Russia, Belarus, Ukraine, Kyrgyzstan, Kazakhstan) will be analyzed directly indicating the male addressee and the “male content”. The article is an attempt to analyze the image of a man included in the names of vodkas, taking into account similarities and cultural differences. Material and methods: The implementation of the intended research goal will be possible thanks to the rich language material (688 examples) illustrating the naming of vodkas in such a wide area: Poland, Russia, Belarus, Ukraine, Kyrgyzstan, Kazakhstan. The material for analysis was collected from the websites of vodka producers, the portal of the International Tastes Competition “Лучшая водка года” and from the on-line catalogs “Vodka Premium”. The analysis uses a linguistic-cultural approach. Results: The material presented in the work can be used in further general and specific studies in the field of semantics and verbal trademarks. The results can be used in the development of specialist courses in the field of trademarks and marketing naming. In addition, the material can be used in the creation of trademarks, in particular alcoholic beverages. It can also be used in the process of teaching Russian to adults (due to the specificity of the product). The basis of this idea is the fact that language, by consolidating social experiences in itself, is a kind of cultural treasure. Alcohol is a product whose importance as a culture-creating factor in the history of mankind can not be overestimated. Conclusions: Regardless of the country of origin, a positive image of a man emerges from the names of vodka. This image corresponds to the concept of a “real man” with such features as: physical fitness, inner strength, self-confidence, power, bravery, courage, responsibility, fight for a just cause, in defence higher values, etc. The names of vodka have also been found with an indication of men's entertainment and rest, which often refers to sport, fishing, hunting. It is significant that the names referring to rest revealed differences between Poland and other countries, from which the names of vodkas much more exposed such forms of spending time as hunting and fishing, although hunting and fishing have a long tradition also in Poland. Few, though noticeable names indicate erotic interest and sexual performance.
Słowa kluczowe
Wydawca

Rocznik
Tom
Strony
217--226
Opis fizyczny
Bibliogr. 7 poz., fot.
Twórcy
autor
  • Uniwersytet Szczeciński, Akademickie Centrum Kształcenia Językowego
Bibliografia
  • [1] Дроздов А.: Судьба богатырей. „Мир этикетки” 2007, № 6.
  • [2] Кузнецов С.Ф. (под ред.): Большой толковый словарь русского языка. Санкт-Петербург 2000, s. 1454.
  • [3] Левин Ю.Л.: Об обсценных выражениях русского языка, [w:] Левин Ю.Л.: Избранные труды. Поэтика. Семиотика. Москва 1998, s. 809-819.
  • [4] Ожегов С.И.: Словарь русского языка, Москва 1981, s. 238.
  • [5] Stelmach H.: Dla prawdziwych dam, czyli słów kilka o tendencjach w nazewnictwie wódek dla kobiet, „Problemy Nauk Stosowanych”, Vol. 3 (pod red. A. Czajkowskiego), Szczecin 2015, s. 217-222.
  • [6] http://www.torunskiewodki.pl/products/69-vodka/
  • [7] http://www.ivg-alco.com/produkciya-vodka-donka?age-verified=83573ae52f.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-06d20cac-3604-4a5f-b6dd-31c7aa1da4a0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.