PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | Vol. 13, nr 1 | 123--148
Tytuł artykułu

Działania prośrodowiskowe podejmowane we Francji na etapie eksploatacji autostrad

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Pro-environmental actions undertaken in France during operation of motorways
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Inwestycje drogowe, w tym autostrady i drogi ekspresowe, należą do projektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Z tego względu konieczna jest właściwa ocena tego oddziaływania i jego efektywne eliminowanie, ograniczenie lub kompensacja. Wpływ przedsięwzięcia na środowisko może być obserwowany już w fazie budowy, a następnie, niekiedy nawet na większą skalę, w fazie eksploatacji infrastruktury drogowej. Dlatego właściwa kontrola ex‑post rzeczywistych skutków realizacji tych przedsięwzięć jest bardzo ważnym i nieodzownym elementem procesu oceny oddziaływania na środowisko. Na jej podstawie możliwe jest podejmowanie działań naprawczych lub zapewniających skuteczną pracę urządzeń ochrony środowiska. Zarządcy dróg mogą też podejmować wiele innych inicjatyw prośrodowiskowych w celu ograniczenia wpływu tych inwestycji na środowisko. Francja, ze względu na bardzo rozbudowaną sieć drogową oraz istniejące od wielu lat wymagania prawne i oficjalne zalecenia metodyczne, ma spore doświadczenie, tak w realizacji obowiązkowych bilansów środowiskowych ex‑post, jak i wielu innych projektów służących ochronie środowiska, które nie wynikają z obowiązków prawnych. W referacie przedstawiono przykłady dobrych praktyk i działań prośrodowiskowych, podejmowanych w fazie eksploatacji niektórych autostrad we Francji. Przyczyniają się one do ich lepszej integracji z otaczającym obszarem i często łączą w sobie aspekty przyrodniczo-społeczno-ekonomiczne, wpisując się tym samym w zasadę zrównoważonego rozwoju.
EN
Road investments, including motorways and expressways, are among the projects which can have a significant impact on the environment. For this reason the proper evaluation of this impact is required, as well as its effective elimination, mitigation or compensation. The impact of the project on the environment can be observed already during the construction stage, and then sometimes on an even larger scale during the operation stage of the road infrastructure. Therefore, a proper ex‑post evaluation of the real impact of such projects is a very important and indispensable part of the process of environmental impact assessment (EIA). It enables taking corrective actions or ensuring effective operation of environmental protection equipment. Road operators can also take many other pro-environmental actions to reduce the impact of these investments on the environment. Thanks to its extensive road network and long-established legal requirements and official methodical guidance, France has an important experience in the field of realization of mandatory environmental ex‑post evaluation reports, as well as in implementing multiple other projects regarding the protection of the environment that do not arise from legal obligations. The paper presents examples of good practices and pro-environmental actions undertaken during the operation stage of certain motorways in France. These actions contribute to better integration of the motorways with the surrounding area and often combine environmental and socio-economic aspects supporting the principle of sustainable development.
Wydawca

Rocznik
Strony
123--148
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz., tab.
Twórcy
autor
autor
 • Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska, Andrzej.Kulig@is.pw.edu.pl
Bibliografia
 • [1] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199, poz. 1227, t.j. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1235).
 • [2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627, t.j. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1232).
 • [3] Ministerstwo Infrastruktury, Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 – 2025, Warszawa, 27 czerwca 2005, http://www.transport.gov.pl/2-482be1a920074-1795243. htm [dostęp: 22.01.2014].
 • [4] EU transport in figures statistical pocketbook 2012, Luksemburg Publications Office of the European Union, 2013.
 • [5] Ministère de l’Écologie du Développement Durable et de l’Énergie - Commissariat général au Développement durable - Service de l’observation et des statistiques, Repères. Chiffres clés du transport. Édition 2014, Février 2014 http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr [dostęp: 11.03.2014].
 • [6] Bugajska A., Kulig A. Analiza i określenie możliwych kierunków zmian w zakresie kontroli ex‑post oddziaływania na środowisko autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury - Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, JCEEA, t. XXX, z. 60 (3/13), lipiec-wrzesień 2013, s. 173-192.
 • [7] Elaboration des bilans ex‑post pour les projets routiers Recommandations pour la mise en oeuvre de l’article 14 de la LOTI. Guide méthodologique, SETRA, Référence: 1131, Décembre 2011.
 • [8] Morrison-Saunders A., Marshall R., Arts J. EIA Follow-Up International Best Practice Principles. Special Publication Series No. 6. Fargo, USA: International Association for Impact Assessment, July 2007.
 • [9] Key figures. Chiffres clés 2013. ASFA, mai 2013.
 • [10] Orientations du secteur autoroutier concédé en France pour un développement durable. Document fondateur. ASFA, Novembre 2002.
 • [11] Développement Durable: respecter le présent, préparer l’avenir. ASFA, Janvier 2005.
 • [12] Les programmes verts des sociétés de l’autoroute 2010/2013. De l’engagement à la réalisation. ASFA, Févier 2014.
 • [13] Sanef groupe Rapport annuel 2012. En route vers la mobilité intelligente.
 • [14] Materiały i dane niepublikowane, udostępnione przez SANEF, dotyczące jej praktyk prośrodowiskowych wpisujących się w zasadę zrównoważonego rozwoju i działań podejmowanych w ramach „zielonego pakietu autostradowego”.
 • [15] Groupe Greenflex. Bilan des émissions des Gaz à Effet de Serre. Conformément à L’article 75 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (ENE). Sanef groupe. 20/12/2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-0225870e-eac9-4d89-a86b-f52c3b604075
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.