PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | T. 16, z. 3 | 5--22
Tytuł artykułu

Efekty podsiewu łąk grądowych w zróżnicowanych warunkach siedliskowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The effect of overdrilling of dry meadows in different habitat conditions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy była ocena efektów podsiewu łąk grądowych mieszankami traw i roślin bobowatych w różnych warunkach meteorologicznych. Badania prowadzono w trzech doświadczeniach łąkowych zlokalizowanych na terenie północno-wschodniej Polski. Renowację łąk wykonano wiosną 2012 r. metodą podsiewu bezpośredniego mieszankami nasion traw i roślin bobowatych. Efektywność podsiewu oceniano poprzez zmiany składu botanicznego runi, wielkość plonów biomasy oraz plonów białka ogólnego i cukrów rozpuszczalnych. Wyraźny efekt podsiewu uzyskano w dwóch doświadczeniach,w których były korzystne warunki glebowe i meteorologiczne. Nastąpiło wzbogacenie składu gatunkowego runi, poprawa jej wartości użytkowej, zwiększenie plonów biomasy, białka i cukrów rozpuszczalnych. Przeprowadzone badania wykazały, że powodzenie renowacji poprzez wzbogacenie runi metodą podsiewu intensywnymi odmianami gatunków traw i bobowatych nie zawsze jest skuteczne i zależy w dużym stopniu od przebiegu warunków pogodowych po przeprowadzonej renowacji.
EN
The aim of the study was to evaluate the effects of overdrilling of dry meadows with mixtures of grasses and legume in different weather conditions. The study was conducted in three meadow experiments located in north-eastern Poland. Renovation of meadows was made by direct sowing of grasses and legume seed mixtures in spring 2012. The effectiveness of overdrilling was assessed by changes in the botanical composition of the sward, biomass, protein and soluble sugars yields. A clear effect of overdrilling was obtained in two experiments, where favorable soil and weather condition were observed. An enrichment of the species composition of the sward, improvement of utilisation value, an increase of biomass, protein and soluble sugars yields were recorded. The study showed that the success of the renovation by introduction of intense varieties of grasses and legume species into sward by overdrilling is not always effective and may vary depending on meteorological conditions after renovation.
Wydawca

Rocznik
Strony
5--22
Opis fizyczny
Bibliogr. 34 poz.
Twórcy
 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Zakład Użytków Zielonych, al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, J.Barszczewski@itp.edu.pl
 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Zakład Użytków Zielonych
autor
 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Żuławski Ośrodek Badawczy w Elblągu
Bibliografia
 • BARSZCZEWSKI J. 2015. Stan trwałych użytków zielonych i ich wykorzystanie w kraju. W: Racjonalne wykorzystanie potencjału produkcyjnego trwałych użytków zielonych w Polsce w różnych warunkach glebowych i systemach gospodarowania [State of permanent grasslands and their utilisation in the country. In: Rational utilisation of production potential of permanent grasslands in polish in various soil conditions and systems of management]. Red. J. Barszczewski. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. Rozprawy naukowe i monografie. Nr 40. Falenty. Wydaw. ITP. s. 16-35.
 • BARSZCZEWSKI J., JANKOWSKA-HUFLEJT H., TWARDY S. 2015. Metody odnawiania łąk i pastwisk. W: Racjonalne wykorzystanie potencjału produkcyjnego trwałych użytków zielonych w Polsce w różnych warunkach glebowych i systemach gospodarowania [Methods of meadows and Pasturek renovation. In: Rational utilisation of production potential of permanent grasslands in Polish in various soil conditions and systems of management]. Red. J. Barszczewski. WodaŚrodowisko-Obszary Wiejskie. Rozprawy naukowe i monografie. Nr 40. Falenty. Wydaw. ITP. s. 127-150.
 • BARTMAŃSKI A., MIKOŁAJCZAK Z. 1995. Wpływ siewu bezpośredniego na rozwój traw i koniczyny łąkowej [The effect of direct sowing on the grass and red clover development]. Annales UMCS. Sect. E. No 50 s. 139-142.
 • BARTMAŃSKI A., MIKOŁAJCZAK Z. 2001. Plonowanie runi naturalnej i podsianej koniczyną łąkową (Trifolium pratense) w warunkach Niżu Wrocławskiego [Yielding of natural sward undersown with red clover Trifolium pratense in Wroclaw Lowland]. Pamiętnik Puławski. Z. 125 s. 315-320.
 • BARYŁA R. 1996. Renowacja trwałych łąk i pastwisk w siedliskach grądowych ze szczególnym uwzględnieniem podsiewu [Renovation of permanent meadows and pastures in dry ground habitats with particular emphasis on seeding]. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. Z. 442 s. 23-30.
 • BARYŁA R., KULIK M. 2011. Podsiew zdegradowanych zbiorowisk trawiastych metodą ich regeneracji przyjazną środowisku [The overdrilling of degraded grass communities as an environmentally-friendly method of their regeneration]. Zeszyty Naukowe WSA w Łomży. Nr 47 s. 7-17.
 • FILIPEK J. 1973. Projekt klasyfikacji roślin łąkowych i pastwiskowych na podstawie liczb wartości użytkowej [The classification project of meadow and pasture plants on the basis of value in use numbers]. Postępy Nauk Rolniczych. Nr 4 s. 59-98.
 • GAŁCZEWSKA M., KAPUŚCIŃSKI J. 1978. Próba określenia prawdopodobieństwa okresów posuchy i suszy w Wielkopolsce na przykładzie Poznania [An attempt to determine the probability of periods of dry spell and drought in Wielkopolska for example Poznań]. Roczniki AR w Poznaniu. T. 55 s. 3-11.
 • GAWLIK J., HARKOT W., LIPIŃSKA H., LIPIŃSKI W. 1997. Zależność wschodów życicy trwałej (Lolium perenne L.) od wilgotności i stanu przeobrażenia utworów murszowych [The relationship emergencje of perennial ryegrass (Lolium perenne L.) from the humidity and the state of transformation of moorsh formations]. Biuletyn Oceny Odmian. Nr 28 s. 113-118.
 • GOLIŃSKI P. 1998a. Czynniki warunkujące podsiew użytków zielonych – ekonomika [Factors determining overseeding grasslands - economics]. Łąkarstwo w Polsce. Z. 1 s. 65-78.
 • GOLIŃSKI P. 1998b. Nowoczesne sposoby podsiewu użytków zielonych [Modern methods of grassland sowing]. Łąkarstwo w Polsce. Z. 1 s. 17-29.
 • GOLIŃSKI P. 2008. Aktualne trendy w technologiach produkcji roślinnych surowców paszowych [Current trends in production technologies of fodder plant raw materials]. Pamiętnik Puławski. Z. 147 s. 67-82.
 • GRABOWSKI K., FEDEJKO B. 1989. Energochłonność skumulowana i bezpośrednie koszty podsiewu łąki trwałej w zależności od sposobów niszczenia darni [Energy intensity and accumulated and direct costs of permanent meadow sowing, depending on the methods of destroying the turf]. Fragmenta Agronomica. Vol. 6. No 3 (23) s. 55-65.
 • GRZEGORCZYK S. 1998. Czynniki warunkujące podsiew użytków zielonych – siedlisko [Factors determining overseeding grasslands – habitat]. Łąkarstwo w Polsce. Z. 1 s. 45-52.
 • HARKOT W. 1998. Dynamika początkowego wzrostu siewek i rozwoju siewek traw jako kryterium ich przydatności do podsiewu [The dynamics of the initial seedling growth and development of J. Barszczewski i in.: Efekty podsiewu łąk grądowych… 21 seedlings of grasses as a criterion for their suitability for overseeding]. Łąkarstwo w Polsce. Z. 1 s. 139-146.
 • JANICKA M. 2004. Seedling growth, development and their survival ability after meadow renovation by overdrilling. Grassland Science in Europe. Vol. 9 s. 547-549.
 • JANICKA M. 2012. Uwarunkowania wzrostu i rozwoju ważnych gospodarczo gatunków traw pastewnych i Trifolium pratense L. po renowacji łąk grądowych metodą podsiewu [Determination of growth and development of economically important species of forage grasses and Trifolium pratense L. after renovation of the drymeadows by overdrilling]. Warszawa. Wydaw. SGGW. ISBN 978-83-7583-353-9 ss. 204.
 • KITCZAK T. DOBROMILSKI M. 1995. Wpływ podsiewu łąki położonej na glebie torfowo-murszowej na plonowanie i obsadę roślin wsiewanych [The effect of meadow sowing situated on peat-muck soil on the yielding and density of sowing plants]. Annales UMCS. Sect. E. No 50. Suppl. s. 173-177.
 • KLAPP E. 1962. Łąki i pastwiska [Meadows and pastures]. Warszawa. PWRiL ss. 600.
 • KOSTUCH R., NAZARUK M. 2000. Osiągnięcia gospodarki łąkowo-pastwiskowej w kończącym się stuleciu [The achievements of grassland economy in ending century]. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie. Nr 1 s. 20-26.
 • KOZŁOWSKI S. 1998. Czynniki warunkujące podsiew użytków zielonych – roślina [Factors determining overseeding grasslands – plant]. Łąkarstwo w Polsce. Z. 1 s. 31-44.
 • KRUCZYŃSKA H., NOWAK W., KRYSZAK J., ROGALSKI M. 1997. Ekologiczne znaczenie i wartość pokarmowa runi z udziałem koniczyny białej [Ecological significance and nutritional value of the sward with the participation of white clover]. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. Z. 453 s. 323-329.
 • KRUCZYŃSKA H., ROGALSKI M., KRYSZAK J., NOWAK W. 1996. Ruń trawiasta i trawiasto-motylkowata w żywieniu krów mlecznych [Grassy and grass-legumes sward in dairy cows feeding]. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. Z. 442 s. 285-292.
 • ŁYSZCZARZ R., DEMBEK R., SUŚ R., ZIMMER-GAJEWSKA M., KORNACKI P. 2010. Renowacja łąk trwałych położonych na glebach torfowo-murszowych [Renovation of perennial meadows located on peat-muck soils]. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. T. 10. Z. 4(32) s. 129-148.
 • MIKOŁAJCZAK Z. 1998. Czynniki warunkujące podsiew użytków zielonych – agrotechnika [Factors determining overseeding grasslands – farming technique]. Łąkarstwo w Polsce. Z. 1 s. 53-64.
 • MIREK Z., PIĘKOŚ-MIRKOWA H., ZAJĄC A., ZAJĄC M. 2002. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski [Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist]. Biodiversity of Poland. Vol. 1 ss. 442.
 • PN-EN ISO 12099: 2013. Pasze, ziarno zbóż i produkty przemiału – Wytyczne stosowania spektrometrii bliskiej podczerwieni [Animal feeding stuffs, cereals and milled cereal products – Guidelines for the application of near infrared spectrometry] ss. 38.
 • PREŚ J., ROGALSKI M. 1997. Wartość pokarmowa pasz z użytków zielonych w różnych uwarunkowaniach ekologicznych [The nutritional value of feeds from grasslands in different ecological conditions]. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. Z. 453 s. 39-48.
 • SKOPIEC B., KOWALCZYK J., KAMIŃSKI J. 1991. Wpływ terminu siewu na wschody kostrzewy łąkowej na posusznej glebie torfowo-murszowej [The influence of sowing date on emergence of tall fescue on post-drought peat-muck soil]. Materiały Seminaryjne. Nr 31. Falenty. Wydaw. IMUZ. Falenty s. 93-97.
 • SKOWERA B., PUŁA J. 2004. Skrajne warunki pluwiotermiczne w okresie wiosennym na obszarze Polski w latach 1971-2000 [Pluviometric extreme conditions in spring season in Poland in the years 1971-2000]. Acta Agrophysica. Vol. 3 (1) s. 171-177.
 • SZYDŁOWSKA J., CZYŻ H., KITCZAK T., TRZASKOŚ M. 2003. Przydatność Festulolium do renowacji użytków zielonych [Usefulness of Festulolium for grasslands renovation]. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. Nr 225 s. 43-52.
 • WALEWSKI R. 1989. Metody statystyczne w badaniach łąkarskich i melioracyjnych [Statistical methods in grassland and drainage study]. Biblioteczka Wiadomości IMUZ. Nr 72. Warszawa. PWRiL. ISBN 83-09-01126-1 ss. 118.
 • WARDA M. 2000. The effect of soil conditions on the maintenance of Lolium perenne and Trifolium repens in pasture sward. Grassland Science in Europe. Vol. 5 p. 104-106.
 • WASILEWSKI Z. 2015. Rodzaje, potencjał produkcyjny i zachowanie wartości przyrodniczych użytków zielonych. W: Racjonalne wykorzystanie potencjału produkcyjnego trwałych użytków zielonych w Polsce w różnych warunkach glebowych i systemach gospodarowania [Types, production potential and natural value preservation of grasslands. In: Rational utilisation of production potential of permanent grasslands in Polish in various soil conditions and systems of management]. Red. J. Barszczewski. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. Rozprawy naukowe i monografie. Nr 40. Falenty. Wydaw. ITP s. 36-56.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-014a54bf-b375-4a09-9538-57e210705e1a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.