Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 09 | 4 |
Tytuł artykułu

The influence of a microbial inoculum on the enzymatic activity of peat and morphological features of the French marigold

Warianty tytułu
PL
Wpływ preparatu mikrobiologicznego na aktywność enzymatyczną torfu i cechy morfologiczne aksamitki rozpierzchłej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The objective of the study was to determine the dynamics of the enzymatic activity in a substrate containing a microbiological inoculum (Effective Microorganisms – EM) intended to improve French marigold growth and flowering. The material used in the study was peat substrate of 5.5–6.0 pH into which plants were planted and then inoculated with different doses of the EM biofertilizer (1 : 10, 1 : 50, 1 : 100). Samples of the substrate on which experimental plants were cultivated were collected during the following three phases: the phase of seedling planting, the phase of vegetative growth and the phase of flowering. The scope of investigations comprised determination of the activity of dehydrogenases, urease and acid phosphatase activity by the spectrophotometric method. In addition, the following plant morphological analyses were per-formed: plant height, shoot number and length, number of buds and inflorescences, and leaf greenness index (SPAD). It was found that the phase of plant development was proved to be the main determinant of the activity of the enzymes under study. The EM biofertilizer had positive effect on the acid phosphatase activity. However, the preparation did not have stimulating effect on the activity of urease or dehydrogenases. The EM biofertilizer concentrated at 1 : 100 and applied into the soil and foliage resulted in a larger number of darker leaves and greater number of inflorescences on the plants.
PL
Celem przeprowadzonych badań było określenie poziomu aktywności enzymatycznej podłoża w uprawie aksamitki rozpierzchłej po inokulacji preparatem EM. Materiałem do badań było podłoże torfowe o pH 5,5–6,0, w którym wysadzono rośliny i zaszczepiono różnymi dawkami biopreparatu EM (1 : 10, 1 : 50, 1 : 100). Próbki podłoży, w których uprawiano rośliny, pobierano w trzech terminach: sadzenia sadzonek, w fazie wzrostu wegetatywnego oraz w fazie kwitnienia. Zakres badań obejmował oznaczanie metodą spektrofotometryczną poziomu aktyw-ności dehydrogenaz, ureazy i aktywności fosfatazy kwaśnej. Ponadto wykonano analizy morfolo-giczne takich cech, jak: wysokość rośliny, liczba i długości pędów, liczba pąków i kwiatostanów, a także indeks zazielenienia (SPAD). Na podstawie uzyskanych wyników wykazano, że głównym czynnikiem determinującym poziom aktywności badanych enzymów była faza rozwojowa roślin. Preparat EM korzystnie wpływał na poziom aktywności fosfatazy kwaśnej, nie wykazano natomiast jego stymulującego wpływu na aktywność ureazy czy dehydrogenaz. Dolistne i doglebowe zastosowanie preparatu EM o stężeniu 1 : 100 przyczyniło się do tworzenia na roślinach większej liczby liści o ciemniejszym zabarwieniu, a także większej liczby kwiatostanów.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
09
Numer
4
Opis fizyczny
http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_9_47.pdf
Twórcy
 • Department of General and Environmental Microbiology, Poznan University of Life Sciences, Szydlowska 50, 60-656 Poznan, Poland
 • Department of General and Environmental Microbiology, Poznan University of Life Sciences, Poznan, Poland
 • Department of Ornamental Plants, Poznan University of Life Sciences, Poznan, Poland
 • Department of General and Environmental Microbiology, Poznan University of Life Sciences, Poznan, Poland
autor
 • Department of Agronomy, Poznan University of Life Sciences, Poznan, Poland
 • Department of General and Environmental Microbiology, Poznan University of Life Sciences, Poznan, Poland
autor
 • Department of General and Environmental Microbiology, Poznan University of Life Sciences, Poznan, Poland
 • Institute of Food Technology of Plant Origin, Poznan University of Life Sciences, Poznan, Poland
Bibliografia
 • Aytekin, A., Acikgoz, A. O. (2008). Hormone and microorganism treatments in the cultivation of saffron (Crocus sativus L.) plants. Molecules, 13, 5, 1135–1147.
 • Bais, H., Weir, T., Perry, L., Gilroy, S., Vivanco, J. (2006). The role of root exudates in rhizo-sphere interactions with plants and other organisms. Annu. Rev. Plant Biol., 57, 33–66.
 • Bielińska, E. J., Futa, B., Bik-Mołodzińska, M., Szewczuk, Cz., Sugier, D. (2013). Wpływ prepara-tów użyźniających na aktywność enzymatyczną gleb. J. Res. Appl. Agric. Eng., 58, 3, 15–19.
 • Brzezińska, M., Stępniewska, Z., Stępniewski, W., Włodarczyk, T., Przywara, G., Bennicelli, R. (2001). Effect of oxygen deficiency on soil dehydrogenases activity (pot experiment with barley). Int. Agrophys., 15, 3–7.
 • Brzezińska, M., Włodarczyk, T. (2005). Enzymy wewnątrzkomórkowych przemian redoks (oksy-doreduktazy). Acta Agrophys. Rozpr. Monogr., 120, 3, 11–26.
 • Faltyn, U., Miszkieło, T. (2008). Wpływ efektywnych mikroorganizmów (EM®) na zdolność kiełkowania ziarna pszenicy jarej. Zesz. Nauk. UP Wroc., 568, Roln., 92, 31–35.
 • Frąszczak, B., Kleiber, T., Klama, J. (2012). Impact of effective microorganisms on yields and nutrition of sweet basil (Ocimum basilicum L.) and microbiological properties of the sub-strate. Afr. J. Agric. Res., 7, 43, 5756–5765.
 • Gibczyńska, M., Lewandowska, L. (2005). Porównanie zmian zawartości frakcji fosforu i aktyw-ności fosfatazy w glebie inkubowanej. Inż. Ekol., 13, 64–65.
 • Górski, R., Kleiber, T. (2010). Effect of Effective Microorganisms (EM) on nutrient contents in substrate and development and yielding of rose (Rosa hybrida) and gerbera (Gerbera jame-sonii). Ecol. Chem. Eng. A, 17, 4, 505–513.
 • Guettes, R., Dott, W., Eisentraeger, A. (2002). Determination of urease activity in soils by carbon dioxide release for ecotoxicological evaluation of contaminated soils. Ecotoxicology, 11, 357–364.
 • Hoffmann, G., Teicher, K. (1961). Ein kolorimetrisches Verfahren zur Bestimmung der Ureaseak-tivität im Boden. Z. Pflanzenernaehr. Dueng. Bodenkd., 95, 55–63.
 • Janas, R. (2009). Możliwości wykorzystania efektywnych mikroorganizmów w ekologicznych systemach produkcji roślin uprawnych. Probl. Inż. Roln., 3, 111–119.
 • Janas, R., Grzesik, M. (2011). Możliwości zastosowania wybranych preparatów biologicznych w ekologicznej uprawie roślin prozdrowotnych. J. Res. Appl. Agric. Eng., 56, 3, 152–157.
 • Januszek, K., Błońska, E., Stanik, P. (2007). Uwagi dotyczące oznaczania aktywności dehydro-genaz w glebach testem TTC – formazan. Acta Agrophys., 9, 3, 635–644.
 • Kaczmarek, Z., Wolna-Maruwka, A., Jakubus, M. (2008). Zmiany liczebności wybranych grup drobnoustrojów glebowych oraz aktywności enzymatycznej w glebie inokulowanej Efektyw-nymi Mikroorganizmami (EM). J. Res. Appl. Agric. Eng., 53, 3, 122–127.
 • Khan, B. M., Hossain, M. K., Mridha, M. A. U. (2006). Effect of microbial inoculants on Albizia saman germination and seedling growth. J. For. Res., 17, 2, 99–102.
 • Klama, J., Jędryczka, M., Wiśniewska, H., Gajewski, P. (2010). Ocena stopnia rozwoju oraz kondycji fizjologicznej ozimych roślin pszenicy i rzepaku w uprawie z zastosowaniem Efek-tywnych Mikroorganizmów. Nauka Przyr. Technol., 4, 6, #81.
 • Kucharski, J. (1997). Relacje między aktywnością enzymów a żyznością gleby. In: W. Barabasz (ed.), Drobnoustroje w środowisku glebowym. Występowanie, aktywność i znaczenie (pp. 327–348). Kraków: Wyd. AR.
 • Kucharski, J., Jastrzębska, E. (2005). Rola mikroorganizmów efektywnych (EM) i glebowych w kształtowaniu właściwości mikrobiologicznych gleb. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 506, 315–322.
 • Kucharski, J., Niewolak, T. (1997). Wpływ systemu uprawy roślin zbożowych na aktywność enzymów glebowych. In: W. Barabasz (ed.), Drobnoustroje w środowisku glebowym. Występowanie, aktywność i znaczenie (pp. 349–356). Kraków: Wyd. AR.
 • Martyniuk, S. (2010). Wytwarzanie preparatów mikrobiologicznych na przykładzie bakterii sym-biotycznych roślin motylkowatych. J. Res. Appl. Agric. Eng., 55, 4, 20–23.
 • Martyniuk, S., Księżak, J. (2011). Ocena pseudomikrobiologicznych biopreparatów stosowanych w uprawie roślin. Pol. J. Agron., 6, 56–64.
 • Mau, F. P. (2007). Efektywne Mikroorganizmy w domu i ogrodzie dla lepszego wzrostu roślin i dla zdrowia. Mszczonów: Źródło Życia.
 • Mocek-Płóciniak, A. (2010). Wykorzystanie aktywności enzymatycznej do oceny wpływu antro-pogenicznych zmian wywołanych przez metale ciężkie w środowisku glebowym. Nauka Przyr. Technol., 4, 6, #86.
 • Ott, L. (1984). An introduction to statistical methods and data analysis. Boston: PWS.
 • Pruszyński, S., Bartkowiak, J., Pruszyński, G. (2012). Integrowana ochrona roślin w zarysie. Poznań: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu.
 • Schneider, K., Turrion, M.-B., Grierson, P. F., Gallardo, J. F. (2001). Phosphatase activity, mi-crobial phosphorus, and fine root growth in forest soils in the Sierra de Gata, western central Spain. Biol. Fertil. Soils, 34, 3, 151–155.
 • Schroeter-Zakrzewska, A., Wolna-Maruwka, A., Borowiak, K. (2013). The application of EM preparation in growing of zonal pelargonium (Pelargonium zonale). Ecol. Chem. Eng. A, 20, 6, 701–708.
 • Tabatabai, M. A., Bremner, J. M. (1969). Use of p-nitrophenyl phosphate for assays of soil phos-phatase activity. Soil Biol. Biochem., 1, 4, 301–307.
 • Tarafdar, J. C., Rao, A. V. (1990). Effect of manures and fertilizers on dehydrogenase and phos-phatase in the rhizosphere of arid crops. J. Soil Sci., 23, 2, 189–193.
 • Thalmann, A. (1968). Zur Methodik der Bestimmung der Dehydrogenase Aktivität in Boden mittels Triphenyltetrazoliumchlorid (TTC). Landwirtsch. Forsch., 21, 249–258.
 • Vallance, J., Déniel, F., Le Floch, G., Guérin-Dubrana, L., Blancard, D., Rey, P. (2011). Patho-genic and beneficial microorganisms in soilless cultures. Agron. Sustain. Dev., 31, 1, 191–203.
 • Wielgosz, E., Dziamba, Sz., Dziamba, J. (2010). Effect of application of EM spraying on the populations and activity of soil microorganisms occurring in the root zone of spring barley. Pol. J. Soil Sci., 43, 1, 65–72.
 • Wielgosz, E., Szember, A. (2006). Występowanie naturalnych zespołów drobnoustrojów glebo-wych w strefie przykorzeniowej roślin wykorzystywanych w zagospodarowywaniu terenów przydomowych. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska Sect. E, 61, 75–92.
 • Wolna-Maruwka, A., Schroeter-Zakrzewska, A., Borowiak, K. (2010). Wpływ preparatu EM na stan mikrobiologiczny podłoża przeznaczonego do uprawy pelargonii (Pelargonium ×hortorum). Nauka Przyr. Technol., 4, 6, #98.
 • Wolna-Maruwka, A., Schroeter-Zakrzewska, A., Borowiak, K., Niewiadomska, A. (2012). Impact of microbiological inoculum on numbers and activity of microorganisms in peat substrate and on growth and flowering of scarlet sage. Pol. J. Environ. Stud., 21, 6, 357–367.
 • Wolna-Maruwka, A., Schroeter-Zakrzewska, A., Borowiak, K., Niewiadomska, A. (2014). Ana-lysis of the effect of BAF1 microbial inoculum on microbiological and biochemical condition of peat under scarlet sage cultivation. Fresenius Environ. Bull., 23, 1a, 228–238.
 • Wyczółkowski, A. I., Dąbek-Szreniawska, M. (2005). Enzymy biorące udział w mineralizacji azotu organicznego. Acta Agrophys. Rozpr. Monogr., 120, 3, 37–61.
 • Żebrowska, E., Ciereszko, I. (2009). Udział kwaśnych fosfataz w gospodarce fosforanowej komó-rek roślinnych. Post. Biol. Kom., 36, 4, 1–17.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-d933dc69-3546-4096-b69d-91cf14caf118
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.