PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1994 | 407 | 57-64
Tytuł artykułu

Nastepcze oddzialywanie roznych materialow organicznych na glebe i rosline. Cz.I. Wybrane elementy zyznosci gleby

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W ścisłych czteroletnich doświadcze­niach polowych na dwu glebach badano następczy wpływ różnych sposobów nawożenia granulatem keratyno-koro- mocznikowym i osadami ścieków komunalnych, na tle na­wożenia mineralnego NPK oraz obornikiem na wybrane elementy żywności tych gleb. Stwierdzono, że działanie ba­danych środków nawozowych zależne było od rodzaju gleby. Wyraźniejsze zmiany niektórych cech fizykochemicznych i chemicznych gleb obserwowano w glebie lekkiej, lecz bar­dziej długotrwale były one w glebie ciężkiej. Następcze od­działywanie badanych środków uzyskano w obiektach, gdzie wprowadzono je w postaci wysokich dawek jedno- lub dwukrotnie w okresie badań.
EN
In a four-year field experiments the after-effect of various organic fetilization on selected elements of soil fertility and plant response was studied. It was found that the most visible changes in soil hydrolytic acidity, base sa­turation and sorption capacity occurred in light soil amen­ded with suwage sludge, while the most stable were found on heavy soil fertilized with FYM and keratin-bark -urea granulate. The content of available forms of phosphorus, potassium and magnesium in soils depended mainly on the amount of these elements contained in the materials te­sted, the rate of their decomposition and soil kind. The po­sitive after-effect was found in soils treated with the high­est doses of all the tested materials introduced in the form of a high, single dose at the beginning of the experiments.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
407
Strony
57-64
Opis fizyczny
s.57-64,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Akademia Rolnicza, ul.Akademicka 15, 20-033 Lublin
autor
 • Instytut Agrofizyki PAN, ul.Doświadczalna 4, 20-236 Lublin
Bibliografia
 • 1. Adamus M, Drozd J., Stanisławska E.: Wpływ zróż­nicowanego nawożenia organicznego i mineralnego na niektóre elementy żyzności gleby. Roczn. Glebozn., 40(1), 101-110,1989.
 • 2. Asmus R, Wölker U.: Zur Reproduktion der organischen Substanz sandiger Ackerboden durch ver- schiedene orgunische Dünger. Tag. Ber., Akad. Landwirtsch-Wiss., Berlin, 224,137-142,1984.
 • 3. Badegitz S, Gath C., Beyer R.: Zur Enmittlung optimaler Productions-strukturen von Pflanzenproduktions- betrieben bei Berücksichtigung der Eifordenisse der Humusreproduktion. Arch. Acker- u. Pflanzenbau Bodenkd., 13, 1-11,1984.
 • 4. Czyżyk F.: Wyniki doświadczeń z nawożeniem pól or­nych osadami ściekowymi. Wiad. IMUZ, 22,2-8,1974.
 • 5. Dechnik I, Dębicki R.: Występowanie makro- i mikro­elementów w glebie nawożonej środkami odpadowy­mi. Folia. Soc. Sci. Lublinensis, Geogr., 27(1/2), 51-56, 1985.
 • 6. Dechnik I., Dębicki R.: Ocena wpływu wybranych środków syntetycznych i odpadowych na właściwości fizyczne gleby. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 315, 43- 62,1986.
 • 7. Dechnik I., Filipek Т.: Właściwości chemiczne gleby lekkiej nawożonej osadem ściekowym i wapnem defe­kacyjnym. Mat. Konf. 'Niekonwencjonalne nawozy w rolnictwie'. ART Bydgoszcz, 1989.
 • 8. Dechnik I., Wiater J.: Oddziaływanie obornika i osadu ściekowego na niektóre wskaźniki żyzności gleb. Mat. Konf. 'Nawozy organiczne'. AR Szczecin, 117- 122, 1992.
 • 9. Dembek R., Łyszna R.: Zmiany właściwości chemicz­nych gleby pod wpływem nawożenia mineralnego. Mat. Konf. 'Nawozy organiczne'. AR Szczecin, 123-128,1992
 • 10. Dębicki R., Rejman J.: The effect of some organie waste products on physicochemical properties of soils and plant yields. Polish J. Soil Sci., 21(1), 61-88,1988.
 • 11. Grubisz W., Blecharczyk A.: Wpływ wieloletniego nawożenia obornikiem na formy potasu w glebie. Mat. Konf. 'Nawozy organiczne' AR Szczecin, 2, 151-157, 1992.
 • 12. Kuszeiewski L., Łabętowicz J.: Współdziałanie nawo­żenia mineralnego i organicznego w kształtowaniu ży­zności gleby. Roczn. Glebozn., 37(2/3), 411-430, 1986.
 • 13. Kuszelewski L., Łabętowicz J.: Współdziałanie nawo­zów organicznych i mineralnych w kształtowaniu skła­du chemicznego plonów i własności chemiczno- rolniczych gleby. Mat. Symp. 'Rola nawożenia w pod­niesieniu produkcyjności i żyzności gleb'. ART Olsztyn, 1,19-31,1988.
 • 14. Łoginow W.: Nowoczesne podstawy nawożenia orga­nicznego. Post. Nauk Roln., 6,25-37, 1985.
 • 15. Myśków W., Jaszczewska В., Stachyra A., Naglik E.: Substancje organiczne gleb i ich rolnicze i ekologiczne znaczenie. Roczn. Glebozn., 37(2/3), 15-35,1986.
 • 16. Nowak G, Cienko Z.: Działanie wzrastających dawek kory drzewnej na plonowanie roślin i właściwości gle­by. Roczn. Glebozn., 35(3/4), 41-50,1984.
 • 17. Nowak Ciećko Z.: Właściwości sorpcyjne gleby lekkiej w zależności od rodzaju zastosowanej substancji organicznej. Mat. Konf. 'Nawozy organiczne'. AR Szczecin, 2,35-41,1992.
 • 18. Pomares-Garcia F., Pratt P.S.: Value of manure and sewage as N fertilizer. Agron. J., 70,6-8,1978.
 • 19. Roszyk E., Strojek Z., Roszyk S.: Doœwiadczenie na­wozowe nad działaniem osadu œciekowego z Centralnej Oczyszczalni Œcieków w Czêstochowie. Roczn. Gle­bozn., 36(2), 101-109,1981.
 • 20. Roszyk E., Roszyk S., Spiak Z.: Wartość nawozowa osadów ściekowych z niektórych oczyszczalni południowo-zachodniej Polski. Cz.II. Doświadczenia wege­tacyjne. Roczn. Glebozn., 38(4), 137-144,1987.
 • 21. Yoncayma Т., Yoschida Т.: Nitrogen mineralization of sewage sludges in soil. Soil Sci. Plant Nutr., 1, 1978.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-95aa6271-c073-4672-a59f-57ebabd13280
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.