PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 11 | 4[23] | 340-349
Tytuł artykułu

Rola mediow lokalnych w rozwoju turystyki przyrodniczej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The role of the local media in the development of natural tourism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Współczesny rozwoju turystyki wiążą się ze zwiększonym zainteresowaniem terenami przyrodniczo cennymi. Przyrodnicze walory regionów turystycznych, obok stanu infrastruktury, decydują o ich ogólnej atrakcyjności turystycznej. W opracowaniu dokonano przeglądu i analizy funkcji pełnionych przez media lokalne i regionalne w rozwoju i propagowaniu różnych form turystyki przyrodniczej. Szczególnie wzięto pod uwagę rolę jaką te media mogą pełnić w edukacji i promocji nowych przyrodniczych produktów turystycznych. Podjęto też próbę identyfikacji najważniejszych problemów w komunikowaniu się z tą grupą mediów. Podziały mediów na różne grupy często wskazują na tę ich część, która ze względu na przekazywane treści, zasięg i nakład oraz sposób ich dystrybucji mogą być nazywane regionalnymi lub lokalnymi. Mimo potencjalnie bardzo wysokiej turystycznej konkurencyjności terenów przyrodniczo cennych ich konsumpcja jest dotychczas niedostateczna. Poza obszarami o ugruntowanej marce i o dobrej infrastrukturze turystycznej pozostała ich część jest omijana i niedoceniana. W tym względzie wydaje się istotne zaangażowanie mediów w propagowaniu nowych przyrodniczych destylacji i przyrodniczych produktów turystycznych. Wiele z analiz rozwoju rynku turystycznego w naszej części Europy wskazuje na bezsprzeczny zasób przyrodniczych walorów jako podstawę przyszłej oferty turystycznej. W tym wypadku rolą mediów jest propagowanie nowych przyrodniczych produktów turystycznych.
EN
The modern development of tourism increases the interest of natural valuable areas. The natural values of the touristic regions decide on their general touristic attractiveness apart from the infrastructural status. In this elaboration a review and analysis of functions of local and regional media in development and propagation of various forms of the natural tourism has been done. Particularly, the role of these media being played in education and promotion of new natural touristic products has been emphasized. An attempt to identify the most important problems in communication with this group of media has been also done. The division of the media into various groups often shows such a part which may be called regional or local one according to their issue, range and edition as well as the way of distribution. Besides potentially very high touristic competition of the natural valuable areas, their consumption is insufficient so far. Apart from the areas of great value as well as the well developed touristic infrastructure, the remaining part of them is omitted and not appreciated. It seems important to engage the media in propagating new natural distillations and natural touristic products. Many analyses being made in our part of Europe show the unquestioned amount of natural values as a base of the future touristic offer. In this case the role of media comes to the propagation of new natural touristic products.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
11
Numer
Strony
340-349
Opis fizyczny
s.340-349,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
Bibliografia
 • Biliński J., Sawaryn D. 2003. Turystyka czynnikiem integracji międzynarodowej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyd. WSIiZ 2003.
 • Bojara E. 2001. Polskie media u progu XXI wieku. Instytut Dziennikarstwa UW, Warszawa.
 • Buraczewski A. 2007. Wybrane elementy turystyki w lasach państwowych. Studia Periegetica. 1: 73-83.
 • Chorązki W. 1994. Obraz niezależnej prasy lokalnej w Polsce w I połowie 1994 roku, Kraków.
 • Chorązki W. 1999. Polskie media lokalne i sublokalne 1989-1999. Zeszyty Prasoznawcze, Kraków, R. XLII, nr1-2: 157-158.
 • Chudy-Hyski D. 2005. Funkcja turystyczna obszarów leśnych i działania w zakresie jej rozwoju. Zeszyty Naukowe. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, z. 26: 67-78.
 • Ćwiklińska J. 2008. Miejsce instrumentów public relations w strategiach promocyjnych miast i regionów. W: Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji. red. nauk. Grzegorz Gołembski – Poznań: 208-218.
 • Danilewicz A. 2006. Pojęcie silvarekreacji i silvaturystyki oraz ich miejsce w terminologii turystycznej. Turyzm 1: 85-91.
 • IMM. 2009. Najbardziej opiniotwórcze polskie media. Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od 1 do 31 lipca 2009 roku. Instytut Monitorowania Mediów, Warszawa.
 • Jaska E. 2009. Rola lokalnych środków masowego przekazu w rozwoju regionów. W: Produkty marketingowe w rozwoju lokalnym i regionalnym Szkoła Główna Gospodarska Wiejskiego, Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu Prace Naukowe Nr 41.
 • Klimkiewicz B. 2004. Własność medialna i jej wpływ na pluralizm oraz niezależność mediów. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Krauz K. 1997. Wykorzystanie środowiska leśnego na potrzeby turystyki. Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Ekonomiczna Warszawa. 1: 171-176.
 • Królikowska A. 2008. Public relations elementem działań Polskiej Organizacji Turystycznej na rzecz kształtowania wizerunku Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie. W: Nowe trendy rozwoju turystyki. red. nauk. Grzegorz Gołembski – Sulechów: 275-285.
 • Krzymowska-Kostrowicka A. 1997. Geoekologia turystyki i wypoczynku. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Mac Cannell D. 2002. Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej. Wyd. Muza S. A., Warszawa.
 • Majewski J., Lane B. 2001. Turystyka wiejska i rozwój lokalny, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa.
 • Niedziela-Strobel A. 2008. Gdzie się kończy reklama, a zaczyna PR? Jak wykorzystać siłę mediów? Hotel Profit. 8: 18-20.
 • Owsianowska S., 2006. Od skutecznej promocji do kreacji świata zwiedzanego. Rola mediów zajmujących się turystyką. W: Turystyka w badaniach naukowych : prace przyrodnicze i humanistyczne, pod red. Jana Krupy i Jacka Bilińskiego. Rzeszów: 377-393.
 • Perepeczko B. 2003. Popytowe uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej w perspektywie bliższej i dalszej. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie nr 402.
 • Przecławski K. 1997. Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki. Wydawnictwo Albis, Kraków.
 • Ryszkowski L. (red). 1984. Ekologiczne prawidłowości funkcjonowania ekosystemów na obszarach przyrodniczo cennych. W: Ekologiczne, metodyczne i socjologiczne przesłanki kształtowania obszarów przyrodniczo cennych. PWN, Warszawa: 61-72.
 • Staniewska-Zątek W. 2007. Turystyka a przyroda i jej ochrona. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.
 • Walas B., red, 2008. Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015 / Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa.
 • Walasek J. (red.). 2005. Promocja i kreowanie turystycznego wizerunku Polski: praca zbiorowa; Polska Organizacja Turystyczna. Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-article-24c9f47b-e7b8-4d54-9b20-146a1c304a57
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.