PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | 64 | 6 t.2 |
Tytuł artykułu

Innowacje w przedsiębiorstwach handlu detalicznego w Polsce - rodzaje, bariery i stymulatory

Warianty tytułu
EN
Innovations at retail enterprises in FMCG in Poland. Types of innovations, barriers and stimuli
RU
Innovacii na predprijatijakh roznichnjj torgovli v Pol'she - vidy, bar'ery i stimuljatory
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W warunkach silnej konkurencji w sferze handlu, przedsiębiorstwa, które nie wprowadzają zmian lub zbyt wolno reagują, mogą mieć problemy z utrzymaniem się na rynku. Celem artykułu jest identyfikacja rodzaju innowacji wdrażanych w przedsiębiorstwach handlu detalicznego FMCG w Polsce oraz wyjaśnienie, jakie czynniki sprzyjają, a jakie ograniczają ich rozwój. Dla realizacji celu wykorzystano literaturę przedmiotu oraz wyniki badania ilościowego, przeprowadzonego wśród przedstawicieli przedsiębiorstw handlowych oraz jakościowego z udziałem ekspertów ds. handlu, zrealizowanych w 2017 roku. Pozytywnie zostały zweryfikowane hipotezy badawcze o niskiej innowacyjności przedsiębiorstw detalicznych oraz założenie, że źródłem najbardziej nowatorskich rozwiązań w handlu detalicznym są technologie informacyjno-komunikacyjne, powstające w branżach technologicznych. Przejawem wykorzystania ich w handlu detalicznym są cyfrowe kanały dystrybucji, nowoczesne systemy wsparcia sprzedaży oraz interaktywne formy komunikacji z klientem. Artykuł ma charakter badawczy. Wykorzystano w nim metodę statystyczno-opisową.
EN
Under the conditions of strong competition in the sphere of trade, the enterprises, which fail to introduce changes or react too slowly, may have got problems with remaining in the market. The aim of the article is to identify the type of implemented innovations of retail enterprises in FMCG in Poland as well as to explain what factors facilitate and which restrict their development. For the purpose of achievement of the aim, the author used the subject literature, findings of the quantitative survey carried out among representatives of commercial enterprises as well as of the qualitative research with participation of experts in the sphere of trade, implemented in 2017. There was positively verified the research hypothesis that in the recent years the source of the most innovative solutions in retailing are information and communication technologies emerging in technological branches. A manifestation of the use thereof in retailing is distribution digital channels, modem systems of sales support as well as interactive forms of communication with the customer. The article is of the research nature. The author used the statistical and descriptive method in it.
RU
В условиях сильной конкуренции в сфере торговли предприятия, которые не вводят изменений или слишком медленно реагируют, могут иметь проблемы с удержанием на рынке. Цель статьи - выявить вид инноваций, внедряемых на предприятиях розничной торговли товарами повседневного спроса в Польше, а также выяснить, какие факторы способствуют, а какие ограничивают их развитие. Для достижения цели использовали литературу предмета и результаты количественного исследования, проведенного среди представителей торговых предприятий, а также качественного с участием экспертов по вопросам торговли, проведенных в 2017 г. Положительно были верифицированы исследовательские гипотезы низкой инновационности предприятий розницы, а также то, что источником наиболее новаторских решений являются информационно-коммуникационные технологии, возникающие в технологических отраслях. Проявлением использования их в розничной торговле являются цифровые каналы распределения, современные системы поощрения продажи и интерактивные формы общения с клиентом. Статья имеет исследовательский характер. В ней использовали статистико-описательный метод.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
64
Numer
Opis fizyczny
s.188-199,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Polski Instytut Ekonomiczny w Warszawie, Al.Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa
Bibliografia
 • Baumol W. (2002), The Free-Market Innovation Machine: Analyzing the Growth Miracle of Capitalism, Princeton University Press, Princeton.
 • Bojewska B. (2015), Innowacyjność organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Borusiak B. (red.) (2011), Innowacje w marketingu i handlu,Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Chwałek J. (1992), Innowacje w handlu. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Dąbrowska A., Jaciow M., Kłosiewicz-Górecka U., Kuczewska L., Nowacki R., Tajer Sł., Wasilik K., Wolny R. (2016), Działalność innowacyjna i konkurencyjność przedsiębiorstw usługowych w Polsce, IBRKK, Warszawa.
 • Drucker P. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość: praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 • GUS (2017), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2014-2016, Warszawa.
 • Janasz W. (2011), Ewolucja modeli procesu innowacyjnego, „Organizacja i Kierowanie", nr 4.
 • Kozioł L. (2009), Model systemu innowacyjności w przedsiębiorstwie bazującym na wiedzy, (w:) Potocki A. (red.), Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, Difin, Warszawa.
 • Kucharska B. (2014), Innowacje w handlu detalicznym w kreowaniu wartości dla klienta, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Monitoring przedsiębiorstw usługowych w Polsce (2017), IBRKK-PIB, Warszawa.
 • Nowacki R. (red.) (2010), Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Oke A. (2007), Innovation Types and Innovation Management Practices in Service Companies, “International Journal of Operations & Production Management”, Vol. 27.
 • Osiadacz J. (2012), Innowacje w sektorze usług-przewodnik po systematyce oraz przykłady dobrych praktyk, PARP, Warszawa.
 • Oslo Manual (2005), Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. 3rd ed., OECD - EUROSTAT, Paris.
 • PARP (2017), 88 proc. polskich firm zdecydowanie za wprowadzeniem innowacji, https://www.portalspozywczy.pl [dostęp: 06.04.2017].
 • Pomykalski A. (2001), Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Łódź.
 • Raport (2016), Innowacje w MSP. Pod lupą, http://media.efl.pl/reports/16870 [dostęp: 10.05.2016].
 • Reformat B. (2015), Innowacje w budowaniu przewagi konkurencyjnej organizacji handlu detalicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Schumpeter J. A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • Sławińska M. (2015), Innowacje marketingowe w działalności przedsiębiorstw handlowych, „Armales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio H, XLIX (1).
 • Sławińska M. (2011), Innowacje w handlu detalicznym jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”, nr 184.
 • Sławińska M. (2010) (red.), Modele biznesu w handlu detalicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Strategia 5G dla Polski (2018), Ministerstwo Cyfryzacji, Warszawa.
 • Śmigielska G., Wiśniewska S. (2016), Innowacje marketingowe w handlu detalicznym, „Problemy Zarządzania”, Vol. 14, nr 1(57), t. 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-ac84f22f-7ed8-496a-9c7d-9612d10c7495
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.