PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 14 | 1 |
Tytuł artykułu

Zmiany poziomów wód gruntowych w dolinie rzeki Odry poniżej stopnia wodnego w Brzegu Dolnym w okresie 1971-2012

Warianty tytułu
EN
Changes of ground water levels in the Oder valley below the stage of water fall in Brzeg Dolny in the years 1971-2012
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Trwałe piętrzenie wód Odry stopniem wodnym w Brzegu Dolnym, spowodowało zmianę charakteru rzeki w stosunku do terenu przyległego. Obniżanie się stanów wód w rzece i w rezultacie wód gruntowych jest konsekwencją wzmożonego procesu erozji liniowej i lokalnej, która występuje poniżej budowli piętrzącej. Na tym obszarze rzeka ma charakter drenujący w stosunku do sąsiednich obszarów. W pracy zaprezentowano ocenę kształtowania się i tendencji zmian głębokości wód gruntowych w dolinie Odry poniżej stopnia wodnego w Brzegu Dolnym. Dla potrzeb niniejszej pracy teren doliny Odry został podzielony na dwie strefy w zależności od dominacji czynników wpływających na kształtowanie się poziomu zwierciadła wody gruntowej. W pracy przedstawiono wartości minimalnych, maksymalnych i średnich głębokości zalegania wód gruntowych dla wybranych punktów pomiarowych w kolejnych latach z uwzględnieniem podziału na dwie strefy. Dokonano także ich analizy na tle warunków klimatycznych, hydrograficznych i hydrogeologicznych oraz stanów wody w Odrze w przekroju Brzeg Dolny i Malczyce. Przeprowadzone analizy wykazują znaczne zmiany w głębokościach zalegania wód gruntowych w dolinie Odry na przestrzeni 42 lat. Wykazano związek głębokości zalegania wód gruntowych w zależności od odległości od koryta Odry.
EN
Damming the Oder river in Brzeg Dolny caused the change of character of the river in relation to the adjacent areas. Lowering of water levels in the river and as a result of groundwater is a consequence of increased linear and local erosion process, which is still below the barrage. In this area the river drained the adjacent areas. This paper presents the evaluation of the development and trends of groundwater depths in the Oder valley below the dam in Brzeg Dolny. For the purposes of this study the area of the Oder valley was divided into two zones, depending on the dominance of the factors influencing on the level of the groundwater. The paper presents the minimum, maximum and average values of groundwater depths for selected measurement points in the following years with the division into two zones. The analysis were done on the background of climatic, hydrographic and hydrogeological conditions and water levels in the Oder river in the Brzeg Dolny and Malczyce sections. The conducted analysis showed significant changes of the ground water depths in the Oder valley over the 42 years. It was shown a connection between the depth of the groundwater and distance from the Oder river bed.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
14
Numer
1
Opis fizyczny
s.169-178,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl.Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
autor
 • Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl.Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
autor
 • Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl.Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
autor
 • Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl.Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
Bibliografia
 • Bac, S. (1991). Ocena warunków klimatycznych dla celów rolnictwa. Acta Universitatis Vratislaviensis, Pr. Inst. Geograficznego, ser. A, VI.
 • Chalfen, M., Czamara, A. (2007). Wpływ projektowanego zbiornika małej retencji na stany wód podziemnych w jego otoczeniu. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 6(4), 3–16.
 • Głuchowska, B., Pływaczyk, L. (2008). Zwierciadło wody gruntowej w dolinie Odry poniżej stopnia wodnego w Brzegu Dolnym. Wyd. UWP, Wrocław.
 • Jankowski, W., Świerkosz, K. (red.) (1995). Korytarz ekologiczny doliny Odry, stan – funkcjonowanie – zagrożenia. Wyd. Fundacja IUNC Poland, Warszawa.
 • Łyczko, W., Olszewska, B., Pływaczyk, L. (2007). Zmiany zapasów wody w madach doliny Odry w rejonie Malczyc w okresie wegetacyjnym 2005 roku. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 6(4), 25–36.
 • Olszewska, B. (1998). Wpływ budowli piętrzącej na warunki wodne oraz wybrane elementy środowiska przyrodniczego w dolinie na przykładzie Odry w rejonie Brzegu Dolnego. Zesz. Nauk. AR Wrocław, 349.
 • Pływaczyk, L. (1988). Oddziaływanie Odry na stosunki wodno-melioracyjne doliny w rejonie Brzeg Dolny-Malczyce. Zesz. Nauk. AR Wrocław, Rozprawy, 68.
 • Pływaczyk, L. (1997). Oddziaływanie spiętrzenia rzeki na dolinę na przykładzie Brzegu Dolnego. Monografie 11. Wyd. AR, Wrocław.
 • Prace zbiorowe (1970–2012). Wpływ projektowanego spiętrzenia Odry stopniem Malczyce na stosunki wodne terenów przyległych. Sprawozdania z badań prowadzonych przez Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na zlecenie RZGW we Wrocławiu. Maszynopisy. Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska UP, Wrocław.
 • Przybyszewska, J., Karpiński, R., Sznajder, M. (2001). Odra. Przyszłość Regionów. Unitex, Bydgoszcz.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-ab7a6485-d681-4953-a04c-04cf2337d9e8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.