PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 3/I |
Tytuł artykułu

Ocena przydatności warstw tematycznych infrastruktury technicznej dla planowania przestrzennego na poziomie gminy

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Assessment of technical infrastructure thematic layer suitability for spatial management at the commune level
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem opracowania jest ocena przydatności warstwy infrastruktury technicznej w planowaniu przestrzennym gminy Sułoszowa. Założono, że warstwa taka umożliwi gminie dokładną analizę istniejących warunków wyposażenia w sieci uzbrojenia terenu, określenie obszarów problemowych oraz przedstawienie oferty dla potencjalnych inwestorów. W trakcie analizy zastosowania warstwy infrastruktury technicznej skupiono się na sieciach infrastruktury podziemnej i napowietrznej: wodnej, gazowej, elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej. Analizy przestrzenne wykonano w oparciu o stworzone warstwy systemu informacji przestrzennej, które mogą zostać wykorzystane przez administrację na poziomie gminy w procesie zarządzania i gospodarowania przestrzenią. Warstwa uzbrojenia terenu pozwoliła również na określenie oferty inwestycyjnej gminy poprzez analizę uzbrojenia oraz istniejącej zabudowy na obszarach terenów produkcyjnych, składów i magazynów. W pracy zawarty został również wniosek o zróżnicowanie metod służących do obliczania wskaźników gęstości sieci na jednostkę obszaru.
EN
The aim of this paper is evaluate of the technical infrastructure layer usefulness in Suloszowa community planning process. Authors was assumed that the layer will allow a thorough analysis of existing community facilities in terms of utilities, identify problem areas and present the offer to potential investors. In the application of the technical infrastructure layer analysis, focuses on networks of underground and overhead infrastructure: water, gas, electricity and telecommunications. Spatial analyzes were performed based on the created layers of spatial information system, that can be used by the municipal administration level in the space management. The utilities network layer allowed to identify community investment offer by analyzing infrastructure net and buildings in the production areas, warehouses and storage facilities. In this article has also included an conclusion for variation of methods used to calculate the density of the network indicators per area unit.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
3/I
Opis fizyczny
s.229-241,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul.Balicka 253c, 30-149 Kraków
autor
 • Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul.Balicka 253c, 30-149 Kraków
Bibliografia
 • Izdebski H., Nelicki A., Zachariasz I. (2007). Zagospodarowanie przestrzenne. Polskie prawo na tle standardów demokratycznego państwa prawnego. Program Ernst & Young SprawnePaństwo, Warszawa, 92 ss.
 • Pawełek J. (2007). Ochrona zasobów wodnych, w: Zasoby przyrodnicze szansą zrównoważonego rozwoju. Materiały szkoleniowe dla pracowników administracji samorządowej z województw:dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego,red. Marek Grabowski. Sfinansowano ze środków V PIEFP Phare na zamówienieMinistra Środowiska. Kraków, s. 104–118.
 • Śleszyński P. (2012). Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach na koniec 2010 roku. We współpracy z Tomasz Komornicki, Jerzy Solon, Marek Więckowski, AleksandraDeręgowska i Bożena Zielińska. Instytut Geografii i Przestrzennego ZagospodarowaniaPAN, Warszawa, 176 ss.
 • Świgoń Z. (2012). Stan kanalizacji w Polsce. Wodociągi – Kanalizacja, 95, 1, s. 36–39.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Tekst jednolity: Dz.U. 2001 nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Tekst jednolity: Dz.U. 2010 nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Dz.U. 2012 nr 0 poz. 145.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami.
 • GUS (2012). Bank Danych Lokalnych, [on-line] dostępne na stronie internetowej: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html [dostęp: 5.09.2012]
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-98c4f68f-3a50-4219-9b52-887f80787c90
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.