PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 69 | 4 |
Tytuł artykułu

Vegetation changes of the Molinio-Arrhenatheretea class in the Bystra valley, eastern Poland

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Zmiany zbiorowisk roślinnych z klasy Molinio-Arrhenatheretea w dolinie Bystrej we wschodniej Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The study objective was to analyze and assess the vegetation changes of the meadows (Molinio- Arrhenatheretea class) located in the valley of the Bystra River in eastern Poland after a period of 38 years, and to identify the direction of plant communities succession. The studies were conducted in the years 1973 and 2011 on grasslands belonging to farmers. The floristic diversity was identified based on the phytosociological structure and mean number of species calculated based on the number of species in the particular relevés of the phytocenosis under study. The highest frequency of occurrence was demonstrated by the Poa pratensis-Festuca rubra community within which more than half of the patches persisted over the 38-year period. New communities (Scirpetum sylvatici, Alopecuretum pratensis, Lythro-Filipenduletum) appeared after the withdrawal of habitats of the Phragmitetea class, due to the lowering of the groundwater level. A portion of the meadows and pastures were transformed into arable fields, gardens or building plots. Among ecological indicators, the greatest differences were observed in the mean soil moisture values between the two years compared, both for all meadows and the predominant community, which indicates an increase in habitat humidity.
PL
Celem pracy była analiza i ocena zmian zbiorowisk roślinnych z klasy Molinio-Arrhenatheretea występujących w dolinie Bystrej we wschodniej Polsce na przestrzeni 38 lat oraz określenie kierunku sukcesji. Badania przeprowadzono w latach 1973 i 2011 na użytkach zielonych należących do rolników. Zmienność florystyczną określono na podstawie struktury fitosocjologicznej i średniej liczby gatunków w poszczególnych zdjęciach badanej fitocenozy. Największą częstością występowania w obu okresach wyróżniało się zbiorowisko Poa pratensis-Festuca rubra, którego ponad połowa płatów przetrwała przez okres 38 lat. Nowe zbiorowiska (Scirpetum silvatici, Alopecuretum pratensis, Lythro-Filipenduletum) pojawiły się w siedliskach po ustępujących zbiorowiskach z klasy Phragmitetea, w wyniku obniżenia poziomu wody gruntowej. Część powierzchni łąk i pastwisk została przekształcona w pola uprawne, ogrody lub działki budowlane. Wśród wskaźników ekologicznych największe różnice zanotowano w średnich wartościach wskaźnika wilgotności gleby pomiędzy latami, zarówno dla wszystkich analizowanych łąk, jak i dominującego zbiorowiska, co wskazuje na zwiększenie wilgotności siedlisk.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
69
Numer
4
Opis fizyczny
Article 1689 [19p.], fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Grassland and Landscape Forming, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
autor
 • Department of Grassland and Landscape Forming, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
autor
 • Department of Grassland and Landscape Forming, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
 • Institute of Agricultural Sciences, State School of Higher Education in Chelm, Pocztowa 54, 22 - 100 Chelm, Poland
Bibliografia
 • 1. Myśliwy M, Bosiacka B. Disappearance of Molinio-Arrhenatheretea meadows diagnostic species in the Upper Płonia River valley (NW Poland). Polish Journal of Environmental Studies. 2009;18(3):513–519.
 • 2. Nekrošienė R, Skuodienė R. Changes in floristic composition of meadow phytocenoses, as landscape stability indicators, in protected areas in western Lithuania. Polish Journal of Environmental Studies. 2012;21(3):703–711.
 • 3. Shushpannikova GS. Formation and degradation of meadows under the impact of hay harvesting and grazing in the Vychegda and Pechora floodplains. Russian Journal of Ecology. 2014;45(1):33–37. http://dx.doi.org/10.1134/S1067413614010123
 • 4. Harkot W, Lipińska H, Wyłupek T. Kierunki zmian użytkowania ziemi na tle naturalnych warunków rolniczej przestrzeni produkcyjnej Lubelszczyzny. Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum. 2011;10(1):5–16.
 • 5. Stypiński P, Grobelna D. Kierunki sukcesji zbiorowisk roślinnych na zdegradowanych i wyłączonych z użytkowania dawnych terenach łąkowych. Łąkarstwo w Polsce. 2000;3:151–157.
 • 6. Kryszak A, Kryszak J, Grynia M. Zbiorowiska łąkowe jako wskaźnik degradacji siedlisk łąkowych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 2003;493:897–904.
 • 7. Kozłowska T, Burs W. Przekształcanie się zbiorowisk łąkowych w wyniku zmian uwilgotnienia siedlisk łąkowych. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. 2013;58(4):7–11.
 • 8. Kulik M. Changes of biodiversity and species composition of Molinia meadow depending on use method. Polish Journal of Environmental Studies. 2014;23(3):11–20.
 • 9. Grzegorczyk S, Grabowski K, Benedycki S. Zmiany roślinności łąkowej obiektu Bezledy po zaprzestaniu użytkowania. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis. Agricultura. 1999;197(75):113–116.
 • 10. Kryszak J, Kryszak A, Grynia M. Zmiany w siedliskach i zbiorowiskach łąkowych w górnym odcinku Baryczy. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio E. 2005;(60):41–48.
 • 11. Jutila HM. Germination in Baltic coastal wetland meadows: similarities and differences between vegetation and seed bank. Plant Ecol. 2003;166(2):275–293. http://dx.doi.org/10.1023/A:1023278328077
 • 12. Reder J, Superson J, Król T. Etapy rozwoju osadnictwa zachodniej części Płaskowyżu Nałęczowskiego i ich zapis w osadach dna doliny Bystrej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica. 2010;93:126–136.
 • 13. Jahn A. Wyżyna Lubelska. Rzeźba i czwartorzęd. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe; 1956.
 • 14. Ziemnicki S, Pałys S. Erozja wodna w dolinie rzeki Bystrej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 1977;193:43–71.
 • 15. Dąbkowski S, Pachuta K. Roślinność i hydraulika koryt zarośniętych. Falenty: IMUZ; 1996. (Biblioteczka Wiadomości IMUZ; vol 89).
 • 16. Braun-Blanquet J. Plant sociology. The study of plant communities. 3rd ed. Wien: Springer; 1964.
 • 17. Ellenberg H, Weber HE, Düll R, Wirth V, Werner W, Paulissen D. Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. Göttingen: Goltze; 1991. (Scripta Geobotanica; vol 18).
 • 18. Krebs CJ. Ecology. The experimental analysis of distribution and abundance. Warsaw: Polish Scientific Publishers PWN; 2011.
 • 19. Matuszkiewicz W. Przewodnik do oznaczania zbiorowiska roślinnych Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2008.
 • 20. Mirek Z, Piękoś-Mirkowa H, Zając A, Zając M, editors. Flowering plants and pteridophytes of Poland – a checklist. Cracow: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences; 2002. (Biodiversity of Poland; vol 1).
 • 21. Kucharski L. Szata roślinna łąk Polski środkowej i jej zmiany w XX stuleciu [Habilitation thesis]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; 1999.
 • 22. Kryszak A. Różnorodność florystyczna zespołów łąk i pastwisk klasy Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937 w Wielkopolsce w aspekcie ich wartości gospodarczej. Poznań: Wydawnictwo AR im. Augusta Cieszkowskiego; 2001. (Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Rozprawy Naukowe; vol 314).
 • 23. Urban D, Grzywna A. Zbiorowiska roślinności łąkowej z klasy Molinio-Arrhenatheretea w dolinie Ochoży. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio E. 2003;58:155–166.
 • 24. Mosek B, Miazga S. Zróżnicowanie fitosocjologiczne zbiorowisk roślinnych w zmeliorowanych dolinach rzecznych Lubelszczyzny. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio E. 2006;61:377–387.
 • 25. Kryszak J, Kryszak A, Klarzyńska A, Strychalska A. Waloryzacja użytkowa i przyrodnicza zbiorowisk łąkowych klasy Molinio-Arrhenatheretea wybranych dolin rzecznych Wielkopolski. Fragmenta Agronomica. 2009;26(1):49–58.
 • 26. Gielniak P, Zielińska K. Land use impact on the diversity of rush and meadow vegetation of a small river valley in central Poland. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Botanika – Steciana. 2010;14:53–66.
 • 27. Bailey-Serres J, Voesenek LACJ. Flooding stress: acclimations and genetic diversity. Annu Rev Plant Biol. 2008;59(1):313–339. http://dx.doi.org/10.1146/annurev.arplant.59.032607.092752
 • 28. Gibbs J, Greenway H. Mechanisms of anoxia tolerance in plants. I. Growth, survival and anaerobic catabolism. Funct Plant Biol. 2003(1);30:1–47. http://dx.doi.org/10.1071/PP98095
 • 29. Korzeniak J. 6510 Ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże (Arrhenatherion elatioris). In: Mróz W, editor. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część III. Warszawa: Główny Inspektor Ochrony Środowiska; 2012. p. 79–94.
 • 30. Kucharski L, Perzanowska J. Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris). In: Herbich J, editor. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T. 3. Warszawa: Ministerstwo Środowiska; 2004. p. 192–211.
 • 31. Baryła R. Zbiorowiska roślinne w dolinie rzeki Żółkiewki. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio E. 1964;19:229–262.
 • 32. Baryła R. Zbiorowiska roślinne w dolinie rzeki Giełczwi i Radomirki. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio E. 1970;25:167–186.
 • 33. Urban D. Zbiorowiska roślinności łąkowej z klasy Molinio-Arrhenatheretea w dolinie rzeki Ciemięgi. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio E. 1995;50:301–305.
 • 34. Warda M, Stamirowska-Krzaczek E. Ocena wartości runi oraz wilgotności i trofizmu siedlisk wybranych zbiorowisk trawiastych z klasy Molinio-Arrhenatheretea w Nadwieprzańskim Parku Krajobrazowym. Łąkarstwo w Polsce. 2010;13:183–195.
 • 35. Kostrakiewicz-Gierałt K. Are Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. tussocks safe sites for seedling recruitment in the succession of wet meadows. Pol J Ecol. 2014;62(4):707–721. http://dx.doi.org/10.3161/104.062.0414
 • 36. Wolański P, Trąba C. Skład florystyczny i wartość pokarmowa runi ekstensywnych łąk kłosówkowych na Pogórzu Dynowskim. Fragmenta Agronomica. 2010;27(4):161–168.
 • 37. Wyłupek T. Łąki kłosówkowe w dolinie Poru. Łąkarstwo w Polsce. 2008;11:211–221.
 • 38. Młynkowiak E, Kutyna I. Zróżnicowanie zbiorowisk łąkowych klasy Molinio-Arrhenatheretea w krajobrazie rolniczym zachodniej części Pojezierza Drawskiego. Łąkarstwo w Polsce. 2011;14:85–103.
 • 39. Klarzyńska AA, Kryszak A. Floristic diversity of extensively used fresh meadows (6510) in the Wielki Łęg Obrzański complex. Acta Agrobot. 2015;68(2):115–123. http://dx.doi.org/10.5586/aa.2015.019
 • 40. Roo-Zielińska E. Fitoindykacja jako narzędzie oceny środowiska fizycznogeograficznego. Podstawy teoretyczne i analiza porównawcza stosowanych metod. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Polska Akademia Nauk; 2004. (Prace Geograficzne; vol 199).
 • 41. Roo-Zielińska E. Wskaźniki ekologiczne zespołów roślinnych Polski. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO and Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Polska Akademia Nauk; 2014.
 • 42. Szydłowska J. Charakterystyka florystyczna runi oraz ocena fitoindykacyjna warunków siedliskowych wybranych łąk śródleśnych. Rocznik Ochrona Środowiska 2010;12:299–312.
 • 43. Hölzel N, Otte A. The impact of flooding regime on the soil seed bank of flood meadows. J Veg Sci. 2001;12(2):209–218. http://dx.doi.org/10.2307/3236605
 • 44. Bekker RM, Verweij GL, Smith REN, Reine R, Bakker JP, Schneider S. Soil seed bank in European grassland: does land use affect regeneration perspectives? J Appl Ecol. 1997;34(5):1293–1310. http://dx.doi.org/10.2307/2405239
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-631a41d1-58df-4575-8578-509820afa440
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.