PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 13 |
Tytuł artykułu

Protected, rare and endangered plants in the Slupia and Wieprza interfluve

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
13
Opis fizyczny
p.63-84,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Botany and Genetics, Pomeranian University in Slupsk, Arciszewskiego 22B, 76-200 Slupsk, Poland
autor
 • Department of Botany and Genetics, Pomeranian University in Slupsk, Arciszewskiego 22B, 76-200 Slupsk, Poland
Bibliografia
 • BANNIER A. (1929): Beiträge zur Flora der Stadt Stolp. Abhandl. u. Ber. Pommersch. Naturf. Ges. 10: 21-24.
 • BANNIER A. (1933): Von den Pflanzengebieten des Stolper Landes. Unser Pommerland 18: 7-12.
 • BIAŁECKI T. (2001): Słownik nazw fizjograficznych Pomorza Zachodniego. Wyd. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • BOROWIEC S., KUTYNA I., SKRZYCZYŃSKA J. (1977 a): Occurrence of crop field weed associations against environmental conditions in West Pomerania. Ekol. Pol. Ser. A 25, 2: 257-273.
 • BOROWIEC S., KUTYNA I., ZIENKIEWICZ M. (1977 b): Zbiorowiska chwastów segetalnych Pomorza Zachodniego na tle kompleksów glebowo-rolniczych. Zesz. Nauk. AR Szczec. 61, Roln. 15: 15-22.
 • CELKA Z. (2002): Rośliny naczyniowe grodziska we Wrześnicy (pow. sławieński). In: De rebus futuris memento: przyszłość przeszłego krajobrazu kulturowego Ziemi Sławieńskiej. Eds W. Rączkowski. J. Sroka. Fundacja „Dziedzictwo”, Sławieński Dom Kultury, Sławno: 167-180.
 • CELKA Z., SOBISZ Z., MORKA D. (2003): Herbarium sławieńskie – wstępne informacje o unikatowym odkryciu. In: Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej 2. Eds W. Rączkowski, J. Sroka. Fundacja „Dziedzictwo”, Sławno: 107-116.
 • CHABROWSKI H., MROZOWSKI J., OCHOCIŃSKA H., REKSNIS W., WILCZYŃSKA J. (1980): Rolnicza przestrzeń produkcyjna woj. słupskiego w liczbach. WBG i TR, Słupsk.
 • CYBERSKI J. (1984): Zasoby wodne zlewni rzecznych. In: Pobrzeże Pomorskie. Ed. B. Augustowski. GTN, Wydz. V Nauk o Ziemi, Gdańsk: 189-213.
 • CZUBIŃSKI Z. (1949): Rezerwat „Torfowisko Janiewickie” koło Sławna ze stanowiskiem maliny moroszki. Chrońmy Przyr. Ojcz. 5, 5: 66-68.
 • CZUBIŃSKI Z. (1950): Zagadnienia geobotaniczne Pomorza. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 2, 4: 339-658.
 • DAJDOK Z., KĄCKI Z. (2001): Arum maculatum L. In: Polska czerwona księga roślin. Eds R. Kazimierczakowa, K. Zarzycki. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków: 465-467.
 • DARŁOWO DEPOSIT (1897-1943): Herbarium SLTC. IBiOŚ AP, Słupsk.
 • FIGLAROWICZ S. (1960): Ze świata roślinnego Ziemi Sławieńskiej. Zap. Koszal. 5: 5-22.
 • FLOREK W. (1989): Rozwój sieci rzecznej Przymorza na przełomie okresów subborealnego i subatlantyckiego a działalność człowieka (na przykładzie Słupi i Łupawy). In: Problemy kultury łużyckiej na Pomorzu. Ed. T. Malinowski. Wyd. WSP, Słupsk: 173-184
 • FLOREK W. (1991): Postglacjalny rozwój dolin rzek środkowej części północnego skłonu Pomorza. Wyd. WSP, Słupsk: 3-238.
 • HASSE E. (1924): Am Lantower See. Unser Pommerland 9: 328-329.
 • HOFFMAN P. (1951): Der Schlawer Botanischen Garten. Pommern 3, 6: 5-6.
 • HOLZFUß E. (1925): Wanderungen und Naturbeobachtungen im Schlawer Land. Unser Pommerland 5: 203-205.
 • HOMANN G.G.J. (1811): Einheimische Giftpflanzen (fascykuł nr 17, Herbarium SLTC).
 • HOMANN G.G.J. (1828-1835): Flora von Pommern. 1828 (I), 1830 (II), 1935 (III). Hendess Verlag, Cöslin.
 • KAEMMERER M. (1988): Ortsnamenverzeichnis der Ortschaften jenseits von Oder und Neiße. Verlag Gerhard Rautenberg, Leer.
 • KARL O. (1925): Die von mir in Stolp und seiner Umgebung beobachteten Koniferen. Abhandl. u. Ber. Pommersch. Naturf. Ges. 5: 33-35.
 • KŁOSOWSKI S. (2001): Nymphaea candida C. Presl. In: Polska czerwona księga roślin. Eds R. Kazimierczakowa, K. Zarzycki. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków: 113-116.
 • KONDRACKI J. (1994): Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne. PWN, Warszawa.
 • KOSIŃSKI S. (1995): Ogólna charakterystyka klimatologiczna województwa słupskiego. IMGW, Słupsk.
 • KOWNAS S., SIENICKA A. (1965): Parki, zabytkowe drzewa i rezerwaty województwa koszalińskiego. Szczec. Tow. Nauk. Wydz. Nauk Przyr.-Roln. 27: 1-160.
 • KRAUSE H. (1934): Weitere Beiträge zur Flora von Stolp und Umgegend. Dohriana 13: 217-218.
 • KRÓL S. (1968): Zespoły roślinne i warunki siedliskowe rezerwatu Janiewickie Bagno koło Sławna na Pomorzu Zachodnim. Ochr. Przyr. 33: 139-165.
 • KRÓL S. (1969): Wrzosiec bagienny w lasach Nadleśnictwa Żukowo pod Sławnem. Chrońmy Przyr. Ojcz. 25, 2: 60-62.
 • KRUSZELNICKI J. (2001): Taxus baccata L. In: Polska czerwona księga roślin. Eds R. Kazimierczakowa, K. Zarzycki. Instytut Botaniki im. W Szafera PAN, Kraków: 68-70.
 • KRUSZELNICKI J., FABISZEWSKI J. (2001): Rubus chamaemorus L. In: Polska czerwona księga roślin. Eds R. Kazimierczakowa, K. Zarzycki. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków: 192-194.
 • KUCHARSKI L. (2001): Carex limosa L. In: Polska czerwona księga roślin. Eds R. Kazimierczakowa, K. Zarzycki. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków: 518-519.
 • LEICK E. (1925): Die Pflanzendecke der Provinz Pommern. Das Pommersche Heimatbuch. Emil Hartmann Buchdruckerei n. Verlag G.m.b.H., Berlin: 95-198.
 • ŁOSIŃSKI W. (1989): Osadnictwo plemienne Pomorza (VI-X wiek). Ossolineum, Wrocław.
 • MAJEWSKI Z. (1981): Parki zabytkowe województwa koszalińskiego. Koszal. Stud. Mater. 3, 35: 109-118.
 • MARKOWSKI R., BULIŃSKI M. (2004): Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Gdańskiego. Acta Bot. Cassub. Monogr. 1.
 • MARQUARDT K.F. (1929): Der Frauenschuh Cypripedium calceolus L. Heimatbeilage der „Schlawer Zeitung” 3: 287.
 • MARQUARDT K.F. (1930): Einwanderer. Heimatbeilage der „Schlawer Zeitung” 1: 344-346.
 • MARQUARDT K.F. (1948*): Wanderungen vom Pommerschen Höhenzug zur Düne. Paul Bartholomeus Verlag, Schlawe: 7-102. 1948* – issue date is unsafe (after Herder Institute in Marburg).
 • MATUSZKIEWICZ J.M. (1993): Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski. Pr. Geogr. PAN 158: 5-107.
 • MIREK Z. (1981): Genus Camelina in Poland – taxonomy, distribution and habitats. Fragm. Florist. Geobot. 27: 445-507.
 • MIREK Z. (2001): Camelina alyssum (Miller) Thell. In: Polska czerwona księga roślin. Eds R. Kazimierczakowa, K. Zarzycki. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków: 170-171.
 • MIREK Z., PIĘKOŚ-MIRKOWA H., ZAJĄC A., ZAJĄC M. (2002): Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. Biodiversity of Poland. Vol. 1. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • MISIEWICZ J. (1977): Nieznane zbiory zielnikowe flory Pomorza zachowane w Muzeum w Darłowie. In: Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego Pomorza Środkowego. Eds E.R. Śpiewakowski, M. Kalfus. Wyd. WSP, Słupsk: 195-226.
 • MISIEWICZ J. (1978): Flora synantropijna Słupska na tle warunków przyrodniczych i rozwoju miasta. Wyd. WSP, Słupsk.
 • MISIEWICZ J. (1987): Tereny zieleni w Słupsku. Wyd. WSP, Słupsk.
 • MISIEWICZ J., GRODZKA I. (1994): Park w Tychowie koło Sławna. Słupskie Pr. Mat.-Przyr. 9b: 15-26.
 • MISIEWICZ J., GRODZKA I., MROZOWSKA J. (1993): Chronione rośliny na terenie Słupska. Słupskie Pr. Mat. Przyr. 9b: 3-14.
 • MISIEWICZ J., SOBISZ Z. (1987): Występowanie wybranych gatunków chwastów w uprawach rolniczych. Makroregion północny. Woj. koszalińskie i słupskie. IUNG, Puławy 220, 1: 12-20.
 • MODRZEJEWSKI A. (1958): Krajobraz i przyroda Ziemi Słupskiej. Zap. Koszal. 2: 3-21.
 • MROZOWSKI J. (1974): Rolnicza przydatność gleb Polski. Województwo koszalińskie. IUNG, Puławy.
 • MÜLLER W. (1898): Flora von Pommern. Verlag von Johs. Burmeister, Stettin.
 • OLCZAK J., SIUCHNIŃSKI K. (1989): Źródła archeologiczne do studiów nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem grodowym na terenie województwa słupskiego. Archeologia UAM 29, 2: 5-166.
 • OTTE H. (1933): Zur Adventivflora von Stolp. Dohriana 12: 94-95.
 • PACYNIAK C., SURMIŃSKI J. (1965): Najstarsza aleja lipowa w Polsce. Zap. Koszal. 3, 23: 102-103.
 • RĄCZKOWSKI W. (1989): Działalność człowieka w strefie doliny Słupi w pradziejach i wczesnym średniowieczu. In: Ewolucja doliny Słupi w późnym vistulianie i holocenie. Ed. W. Florek. Zesz. Nauk. AGH, Geol. 15, 1-2: 114-128.
 • ROLA H., KUCHARCZYK A. (1992): Występowanie wybranych gatunków chwastów w uprawach rolniczych. Makroregion północny. Woj. koszalińskie i słupskie. IUNG, Puławy 292, 1: 13-25.
 • ROLA H., ROLA J., ZALIWSKI A. (2001): Rozmieszczenie chwastów segetalnych w uprawach rolniczych Polski. IUNG Puławy, ZEiZCh Wrocław: 3-41.
 • ROSENOW C. (1986): Karl Rosenow. Ein pommerscher Heimatforscher. In: Der Kreis Schlawe. 1. Ein pommersches Heimatbuch. Ed. M. Vollack. Heimatkreis Schlawe Verlag, Husum: 450-453.
 • ROSENOW K. (1930): Woher kommt es, das die Pyramidenpappeln bei uns verschwinden? Heimatbeilage der „Schlawer Zeitung” 1: 384-345.
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną. (2004). Dz.U. nr 168, poz. 1764, z dnia 28 lipca 2004 r.
 • RUTKOWSKI L. (2001): Polemonium coeruleum L. In: Polska czerwona księga roślin. Eds R. Kazimierczakowa, K. Zarzycki. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków: 310-311.
 • SCHMIDT W.L.E. (1848): Flora von Pommern und Rügen. Ferdinand Müller Verlag, Stettin.
 • SENETA W. (1979): W parkach województwa szczecińskiego i koszalińskiego. Rocz. Sekc. Dendrol. PTB 32: 159-173.
 • SŁOWNIK współczesnych nazw geograficznych Pomorza Zachodniego z nazwami przejściowymi z lat 1945-1948. (2002). Ed. T. Białecki. Książnica Pomorska, Wydz. Hum. Uniwersytetu Szczecińskiego, AP w Szczecinie, Szczecin.
 • SOBISZ Z. (1996): Spergulo-Chrysanthemetum segeti (Br.-Bl. et De Leeuw 1936) R.Tx. 1937 na Równinie Słupskiej i Wysoczyźnie Damnickiej. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. Ser. B 45: 159-166.
 • SOBISZ Z. (2002): Materiały do rozmieszczenia kalcyfilnych gatunków segetalnych wschodniej części Pomorza Zachodniego. Słupskie Pr. Przyr. Bot. 1: 49-62.
 • SOBISZ Z. (2008): Parki gminy Sławno. In: Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej 7. Eds W. Rączkowski, J. Sroka. Fundacja „Dziedzictwo”, Sławno: 87-107.
 • SOBISZ Z., MORKA D., CELKA Z. (2003): Materiały do flory Ogrodu Botanicznego w Sławnie. In: Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej 2. Eds W. Rączkowski, J. Sroka. Fundacja „Dziedzictwo”, Sławno: 117-128.
 • SOBISZ Z., TRUCHAN M. (2005): Zabytkowe parki podworskie Pomorza Środkowego. Wyd. Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, Słupsk: 5-280.
 • STECKI K., BIERNACKI A. (1961): Szachownica o białych kwiatach w Sławnie na Pomorzu. Chrońmy Przyr. Ojcz. 19, 1: 51-53.
 • SZAFER W. (1972): Szata roślinna Polski Niżowej. In: Szata roślinna Polski. Vol. 1. Eds W. Szafer, K. Zarzycki. PWN, Warszawa: 17-188.
 • ŚLASKI K. (1951): Zasięg lasów Pomorza w ostatnim tysiącleciu. Przegl. Zach. 5/6: 215-217.
 • ŚLASKI K. (1962): Rozwój osadnictwa na Pomorzu Słupskim w IX-XIII wieku. Zap. Hist. 27, 4: 463-487.
 • WITT W. (1934): Die Burgwälle des Stolper Landes. Beitr. Heim. Hinterpommern 9: 7-47.
 • WOŚ A. (1970): Zarys klimatu Polski północno-zachodniej w pogodach. Pr. Kom. Geogr.-Geol. PTPN 10, 3: 3-154.
 • ZAJĄC A. (1978): Atlas of distribution of vascular plants in Poland (ATPOL). Taxon 27(5/6): 481-484.
 • ZAJĄC A. (1979): Pochodzenie archeofitów występujących w Polsce. Rozpr. Hab. Uniw. Jagiell. 29.
 • ZAJĄC M., ZAJĄC A. (1992): A tentative list of segetal and ruderal apophytes in Poland. Zesz. Nauk. Uniw. Jagiell. 1059, Pr. Bot. 24: 7-23.
 • ZAJĄC A., ZAJĄC M., TOKARSKA-GUZIK B. (1998): Kenophytes in the flora of Poland: list, status and origin. Phytocoenosis 10 (N.S.) Suppl. Cart. Geobot. 9: 107-116.
 • ZARZYCKI K., SZELĄG Z. (2006): Red list of the vascular plants in Poland. In: Red list of plants and fungi in Poland. Eds Z. Mirek, K. Zarzycki, W. Wojewoda, Z. Szeląg. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Science, Kraków: 9-20.
 • ZIELIŃSKI J. (2001): Rosa gallica L. In: Polska czerwona księga roślin. Eds R. Kazimierczakowa, K. Zarzycki. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków: 195-196.
 • ŻUKOWSKI W., JACKOWIAK B. (1995): Lista roślin naczyniowych ginących i zagrożonych na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce. In: Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Zachodniego i Wielkopolski. Eds W. Żukowski, B. Jackowiak. Pr. Zakł. Takson. Rośl. UAM 3: 9-96.
Uwagi
rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-43421802-c15f-4efb-bfd1-e570e818e02c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.