PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 14 | 2 |
Tytuł artykułu

Nutritional value of raw pork depending on the fat type contents in pigs feed

Warianty tytułu
PL
Wartość odżywcza surowego mięsa wieprzowego w zależności od rodzaju tłuszczu stosowanego w paszy tuczników
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Background. The research aimed to assess the nutritional value of raw pork meat obtained from pigs on the feed containing different types of used fat. Material and methods. Meat was obtained from pigs fed in 4 experimental groups, from which groups A and B were given the mixture of rapeseed oil and linseed oil in the ratio of 1:2.5 or 2.3:1:0.2 (lard) as the source of fat. In group C, animals were given the mixture of rapeseed oil (1 part), fish oil (cod-liver oil; 2 parts) and lard (0.5 part), whereas group D obtained the mixture of linseed oil in the same ratio as in group B (2.5 parts), but combined with cod-liver oil (1 part). Meat collected for the research was evaluated and underwent chemical analyses in order to determine its nutritional value. The contents of moisture, protein, fat and ash were determined according to the AOAC methods. The carbohydrate content in various samples was determined by subtracting the sum of moisture, protein, ash and fat content from 100. Energy value (EV) was calculated using Atwater factors. The fatty acids content were analysed in homogenized samples using Folch method. Methyl esters of fatty acids were separated by gas chromatography on GC Trace Ultra THERMO company equipped with a RT 2560 RESTEC capillary column (100 m x 0.25 mm x 0.2 pm) with helium as a carrier gas. Result. The modification of the source of fat in pigs feed did not influence the content of protein and total minerals (ash), whereas it significantly influenced the content of fat and moisture. It has been stated that the use of different fat type in pigs feed, contributed to receiving the meat with modified profile of fatty acids. Higher fatty acids of the n-3 was observed in groups B and D (treated with the mixture of oils with a predominance of linseed oil). The fat from the meat of these groups contain less of n-6 and n-9 fatty acid, which improved the quality indicator of the fat expressed as the ratio of n-6 / n-3. Meat obtained from animals of the groups contained significantly less MUFA, and comparable content UFA and SFA. The meat from all experimental groups the ratio of polyunsaturated fatty acids (PUFA), saturated fatty acids (SFA) remained at a similar level and was 0.5:0.6. Conclusions. The modification of the source of fat in pigs feed did not influence the content of protein and total minerals (ash), whereas it significantly influenced the content of fat and moisture. A different source of fat in pigs feed did not influence the content of fat, saturated fatty acids (SFA) and UFA (unsaturated fatty acids) in fat, whereas it significantly influenced the participation of particular fatty acids belonging to mono- unsaturated (MUFA) and n-3 and n-6 groups.
PL
Wstęp. Celem pracy była ocena wartości odżywczej mięsa wieprzowego pozyskanego od tuczników żywionych paszą różniącą się rodzajem zastosowanego tłuszczu. Materiał i metody. Mięso pozyskiwano od świń żywionych w czterech grupach doświadczalnych. W grupach A i B źródłem tłuszczu była mieszanina olejów rzepakowego i lnianego w układzie 1:2,5 lub 2,3:1:0,2. W grupie C podawano zwierzętom mieszaninę oleju rzepakowego (1 część), rybiego (2 części) oraz smalcu (0,5 części). Grupa D otrzymywała mieszaninę oleju lnianego w ilości jak w grupie B (2,5 części), ale podawanego łącznie z olejem rybim (tran z dorsza; 1 część). Próbki pobranego mięsa poddawano analizom chemicznym w celu określenia podstawowej wartości odżywczej. Zawartość wody (suchej masy), białka, tłuszczu i składników mineralnych ogółem, wyrażonych jako popiół, oznaczano metodami według AOAC. Zawartość węglowodanów wyliczano z różnicy. Profil i zawartość kwasów tłuszczowych w mięsie oznaczano, stosując metodę Folcha (estry metylowe kwasów tłuszczowych). Rozdział prowadzono z wykorzystaniem chromatografii gazowej GC, THERMO wyposażonej w kolumnę kapilarną RT 2560 RESTEC (100 m x 0,25 mm x 0,2 pm) z użyciem helu jako gazu nośnego. Wyniki. Modyfikacja źródła tłuszczu w paszy tuczników nie wpłynęła na zawartość białka i składników mineralnych ogółem wyrażonych jako popiół, natomiast istotnie wpłynęła na zawartość tłuszczu i wody. Stwierdzono, że stosowanie różnych typów tłuszczu w paszy tuczników przyczyniło się do otrzymywania mięsa o zmodyfikowanym profilu kwasów tłuszczowych. Większą zawartość kwasów tłuszczowych typu n-3 obserwowano w grupach B i D (otrzymujących mieszaninę olejów z przewagą oleju lnianego). Tłuszcz mięsa z tych grup zawierał mniej kwasów tłuszczowych n-6 i n-9, co wpływało korzystnie na wskaźnik jakości tłuszczu wyrażony stosunkiem n-6/n-3. Mięso zwierząt z tych grup zawierało mniej kwasów MUFA, przy porównywalnych zawartościach kwasów UFA i SFA. Mięso zwierząt wszystkich grup doświadczalnych charakteryzowało się także zbliżonym wzajemnym udziałem ogólnej zawartości PUFA:SFA wynoszącym 0,5-0,6. Wnioski. Modyfikacja źródła tłuszczu w paszy tuczników nie wpłynęła na zawartość białka i składników mineralnych ogółem wyrażonych jako popiół, natomiast wpływała istotnie na zawartość tłuszczu i wody. Różne źródło tłuszczu w paszy tuczników nie miało wpływu na wartość energetyczną oraz zawartość w mięsie kwasów tłuszczowych nasyconych (SFA) oraz nienasyconych UFA, natomiast istotnie wpływało na udział poszczególnych kwasów tłuszczowych należących do grup jednonienasyeonych (MUFA) oraz n-3 i n-6.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
14
Numer
2
Opis fizyczny
p.153-163,ref.
Twórcy
 • Department of Functional, Organic Food and Commodities, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Nowoursynowska 159C, 02-787 Warsaw, Poland
autor
 • Department of Functional, Organic Food and Commodities, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Nowoursynowska 159C, 02-787 Warsaw, Poland
autor
 • Department of Functional, Organic Food and Commodities, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Nowoursynowska 159C, 02-787 Warsaw, Poland
autor
 • Department of Functional, Organic Food and Commodities, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Nowoursynowska 159C, 02-787 Warsaw, Poland
autor
 • Department of Functional, Organic Food and Commodities, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Nowoursynowska 159C, 02-787 Warsaw, Poland
autor
 • Department of Functional, Organic Food and Commodities, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Nowoursynowska 159C, 02-787 Warsaw, Poland
Bibliografia
 • AOAC (1990). Official methods of analysis. Arlington: Association of Official Analytical Chemists.
 • Barowicz, T., Kędzior, W. (2000). Wykorzystanie pelnotlustych nasion lnu oraz zróżnicowanych dawek witaminy E do modyfikacji składu chemicznego i walorów dietetycznych mięsa wieprzowego [The use of full-fat flax seeds and various vitamin E doses for modifying the chemical composition and dietetic value of pork]. Zesz. Nauk. Przegl. Hod., 48, 167-174 [in Polish].
 • Caceres, E., Garcia, M. L., Selgas, M. D. (2008). Effect of pre-emulsified fish oil - as source of PUFA n-3 - on microstructure and sensory properties of mortadella, a Spanish bologna-type sausage. Meat Sci., 80,183-193.
 • Coates, W., Ayerza, R. (2009). Chia (Salvia hispánica L.) seed as an n-3fatty acid source for finishing pigs: effects on fatty acid composition and fat stability of the meat and internal fat, growth performance, and meat sensory characteristics. J. Anim. Sci., 87, 3798-804.
 • Cooper, S. L., Sinclair, L. A., Wilkinson, R. G., Hallett, K. G., Enser, M., Wood, J. D. (2004). Manipulation of the n-3 polyunsaturated fatty acid content of muscle and adipose tissue in lambs. J. Anim. Sci., 82, 1461-1470.
 • Corino, C., Musella, M., Mourot, J. (2008). Influence of extruded linseed on growth, carcass composition, and meat quality of slaughtered pigs at one hundred ten and one hundred sixty kilograms of live weight. J. Anim. Sci., 86, 1850-1860.
 • Department of Health (1994). Nutritional Aspects of Cardiovascular Disease. Report on Health and Social Subjects No 46. HMSO, London.
 • FAO (2008). Food and Nutrition Paper 91. Report of an expert consultation. Fats and fatty acids in human nutrition. 10-14 November 2008, Geneva.
 • Fiego, D. P. L., Santoro, P., Macchioni, P, Leonibus, E. D. (2005). Influence of genetic type, live weight at slaughter and carcass fatness on fatty acid composition of subcutaneous adipose tissue of raw ham in the heavy pig. Meat. Sci., 69, 107-114.
 • Folch, J., Lees, M., Stanley, G. H. S. (1957). A simple method for the isolation and purification of total lipids from animal tissue. J. Biol. Chem., 226, 497-509.
 • Grześkowiak, E., Zając, T., Borzuta, T., Zając, R, Tratwal, Z., Lisiak, D., Strzelecki, J. (2008). Badanie wpływu dodatku do paszy świń preparatu z oleju z nasion lnu na wartość rzeźną tusz oraz jakość mięsa i tłuszczu [Investigations on the effect of the addition to feed of a preparation oil flax on slaughter value carcass meat and fatty quality], Rocz. Inst. Przem. Mięsn. Tłuszcz., 46, 7-20 [in Polish].
 • Grześkowiak, E., Borzuta, K., Lisiak, D., Strzelecki, J., Janiszewski, P. (2010). Właściwości fizykochemiczne i sensoryczne oraz skład kwasów tłuszczowych mięśnia Longissimus dorsi mieszańców PBZ x WBP oraz PBZ x (D x p) [Physical-chemical and sensory properties, as well as composition of fatty acids in Longissimus dorsi muscle of PBZ x WBP and PBZ x (D x p) pig cross breeds]. Żywn. Nauka Techn. Jakość, 73, 189-198 [in Polish].
 • Guillevic, M., Kouba, M., Mourot, J. (2009). Effect of a linseed diet or a sunflower diet on performances, fatty acid composition, lipogenic enzyme activities and stearoyl- -CoA-desaturase activity in the pig. Livestock Sci., 124, 288-294.
 • Haak, L., De Smet, S., Fremaut, D., Van Walleghem, K., Raes, K. (2008). Fatty acid profile and oxidative stability of pork as influenced by duration and time of dietary linseed or fish oil supplementation. J. Anim. Sci., 86, 1418-1425.
 • Hanczakowska, E. (2006). Zastosowanie wytłoków z nasion rzepaku w żywieniu świń [Use of rapeseed cake in pig nutrition], Wiad. Zootechn., 44,3,38—43 [in Polish],
 • Huang, F. R., Zhan, Z. P., Luo, J., Liu, Z. X., Peng, J. (2008). Duration of dietary linseed feeding affects the intramuscular fat, muscle mass and fatty acid composition in pig muscle. Livestock Sci., 118, 132-139.
 • Juárez, M., Dugan, M. E. R., Aldai, N., Aalhus, J. L., Patience, J. F., Zijlstra, R. T., Beaulieu, A. D. (2010). Feeding co-extruded flaxseed to pigs: Effects of duration and feeding level on growth performance and backfat fatty acid composition of grower-finisher pigs. Meat Sci., 84, 578-584.
 • Kouba, M., Mourot, J. (2011). A review of nutritional effects on fat composition of animal products with special emphasis on n-3 polyunsaturated fatty acid. Biochim., 93, 13-17.
 • Kowalska, D., Bielański, R, Chełmińska, A. (2011). Wpływ dodatku do paszy oleju lnianego i rybnego na profil kwasów tłuszczowych i utlenienie tłuszczu śródmię- śniowego królików [Effect of linseed and fish oil supplements in feed on fatty acid profile and intramuscular fat oxidation in rabbits], Żywn. Nauka Techn. Jakość, 75, 148-159 [in Polish],
 • Lisiak, D., Grześkowiak, E., Borzuta, K., Raj, S., Janiszewski, P., Skiba, G. (2013). Effects of supplementary vegetable and animal fats on the slaughter values of fat- teners, meat quality, and fatty acid profile in pigs. Czech J. Anim. Sci., 58(11), 497-511.
 • Lu, R, Zhang, L. Y., Yin, J. D., Everts, A. K. R., Li, D. F. (2008). Effects of soybean oil and linseed oil on fatty acid compositions of muscle lipids and cooked pork flavour. Meat Sci., 80, 910-918.
 • Ntawubizi, M., Colman, E., Janssens, S., Raes, K., Buys, N., De Smet, S. (2010). Genetic parameters for intramuscular fatty acid composition and metabolism in pigs. J. Anim. Sci., 88, 1286-1294.
 • Nuernberg, K., Fischer, K., Nuernberg, G., Kuechenmeister, V., Kłosowska, D., Eliminowska-Wenda, G., Fiedler, I., Knder, K. (2005). Effects of dietary olive and linseed oil on lipid composition, meat quality sensory characteristics and muscle structure in pigs. Meat Sci., 70, 63-74.
 • Peiretti, P. G. (2012). Effects of dietary fatty acids on lipid traits in the muscle and perirenal fat of growing rabbits fed mixed diets. Animals, 2, 55-67.
 • Pieszka, M. (2007). Effect of vegetable oil supplementation in pig diets on lipid oxidation and formation of oxidized forms of cholesterol in meat. Pol. J. Food Nutr. Sci., 57, 509-506.
 • Realini, C. E., Duran-Montgć, P., Lizardo, R., Gispert, M., Oliver, M. A., Esteve-Garcia, E. (2010). Effect of source of dietary fat on pig performance, carcass characteristics and carcass fat content, distribution and fatty acid composition. Meat Sci., 85, 606-612.
 • Sardi, L., Martelli, G., Lambertini, L., Parisini, R, Mordenti, A. (2006). Effects of a dietary supplement of DHA-rich marine algae on Italian heavy pig production parameters. Livestock Sci., 103, 95-103.
 • Sirri, F., Castellini, C., Bianchi, M., Petracci, M., Meluzzi, A., Franchini, A. (2011). Effect of fast-, medium- and slow-growing strains on meat quality of chickens reared under the organic farming method. Animal, 5, 312-319.
 • Wachira, A. M., Sinclair, L. A., Wilkinson, R. G., Enser, M., Wood, J. D., Fisher, A. V. (2002). Effects of dietary fat source and breed on the carcass composition, n-3 polyunsaturated fatty acid and conjugated linoleic acid content of sheep meat and adipose tissue. Br. J. Nutr., 88, 697-709.
 • Więcek, J., Rekiel, A., Batorska, M., Skomiał, J. (2011). Effect of restricted feeding and realimentation periods on pork quality and fatty acid profile of M. longissimustho- racis. Meat Sci., 87, 244-249.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-396d6227-e6af-4fa9-a773-c66caf5166d4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.