PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 13 | 2 |
Tytuł artykułu

Effect of the sowing date on the size and quality of the seed yield of yellow lupine (Lupinus luteus L.)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wpływ terminu siewu na wielkość i jakość plonu nasion łubinu żółtego (Lupinus luteus L.)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Introducing cultivars of yellow lupine that tolerate delays in the sowing dates (thermoneutral) or ones that ripe faster (self-completing) into agricultural practice makes it possible to broaden the cultivation of this agriculturally valuable species. The aim of the study was therefore the determination of the effect of the sowing date on the size and quality of the seed yield of yellow lupine in the mountain-foot region. It was hypothesized that cultivars Mister (conventional) and Taper (self-completing) would react differently to the applied study factor. Strict experiment was carried out in years 2011-2013 at the Cultivar Assessment Experimental Station in Dukla on 5th class soil of mountain oat- -potato complex. Sowing date and diversified weather conditions in the study years had a significant effect on plant growth and development. The highest plant density before harvest was obtained on the second sowing date (second ten days of April), and the lowest on the first sowing date (first ten days of April), which was statistically significant. Sowing dates significantly modified such yield characteristics as the number of grains per pod and mass of 1000 grains, whereas the number of pods per plant was constant. On average in the study years, significantly higher yield was obtained after sowing the seeds in the first twenty days of April than in the last ten days of April. This relation was not, however, repeated in the study years. With the delay in the sowing date, total protein content in the seeds decreased. Cultivar Mister in comparison with cultivar Taper was characterized by a significantly higher pod number per plant, mass of 1000 grains, and seed yield. It was also proved that cultivar Mister contains significantly more crude fat in the seeds than cultivar Taper. Established percentage of total protein, ash, and fibre was not diversified between the studied cultivars.
PL
Wprowadzenie do praktyki rolniczej odmian łubinu żółtego tolerancyjnych na opóźnienie terminu siewu (termoneutralne) czy szybciej dojrzewających (samokończące) pozwala na rozszerzenie uprawy tej cennej rolniczo rośliny. Celem podjętych badań było więc określenie wpływu terminu siewu na wielkość i jakość plonu nasion łubinu żółtego w rejonie podgórskim. W hipotezie badawczej założono, że odmiany Mister (tradycyjna) i Taper (samokończąca) wykażą odmienną reakcję na zastosowany czynnik badawczy. Doświadczenie ścisłe założono w latach 2011-2013 w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Dukli na glebie V klasy, należącej do kompleksu owsiano-ziemniaczanego górskiego. Na wzrost i rozwój roślin wyraźnie wpłynęły: termin siewu oraz zróżnicowany układ warunków pogodowych w latach badań. Największą obsadę roślin przed zbiorem uzyskano w drugim terminie siewu (II dekada kwietnia), zaś najmniejszą w pierwszym terminie siewu (I dekada kwietnia), co zostało udowodnione statystycznie. Terminy siewu istotnie modyfikowały takie cechy struktury plonu, jak: liczba nasion w strąku i MTN, natomiast liczba strąków na roślinie utrzymywała się na jednakowym poziomie. Średnio w latach badań istotnie wyższy plon uzyskano po wysiewie nasion w pierwszej i drugiej dekadzie kwietnia niż w trzeciej dekadzie kwietnia. Zależność ta nie była jednak powtarzalna w latach. Wraz z opóźnieniem terminu siewu zmniejszała się zawartość białka ogólnego w nasionach. Odmiana Mister w porównaniu z Taper odznaczyła się istotnie większą liczbą strąków na roślinie, MTN oraz plonem nasion. Udowodniono również, że odmiana Mister zawiera istotnie więcej tłuszczu surowego w nasionach niż odmiana Taper. Oznaczony procent białka ogólnego, popiołu i włókna nie był zróżnicowany pomiędzy badanymi odmianami.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
13
Numer
2
Opis fizyczny
p.13-22.ref.
Twórcy
autor
 • Department of Plant Production, University of Rzeszow, Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszow, Poland
 • Department of Plant Production, University of Rzeszow, Zelwerowicza 4, 35-601 Rzeszow, Poland
Bibliografia
 • Bieniaszewski T., Podleśny J., Olszewski J., Stanek M., Horoszkiewicz M., 2012. Reakcja łubinu żółtego form tradycyjnych i samokończących za zróżnicowaną obsadę roślin [Response ofyellow lupine, conventional and self-completing cultivars, to diversified plant density].Fragm. Agron. 29(4), 7-20 [in Polish].
 • Bieniaszewski T., Szwejkowski Z., Fordoński G., 2000. Impact of temperature and rainfall distribution over 1989-1996 on the biometric and structural characteristics as well as on the´Juno´ yellow lupine yielding. EJPAU 3(2), #02, http://www.ejpau.media.pl/volume3/issue2/agronomy/art-02.html
 • Chiofalo B., Lo Presti V., Chiofalo V., Gresta F., 2012. The productive traits, fatty acid profile and nutritional indices of three lupine (Lupinus spp.) species cultivated in a Mediterraneanenvironment for the livestock. Animal Feed Sci. Technol. 171(2-4), 230-239.
 • Czerwińska-Kayzer D., Florek J., 2012. Opłacalność wybranych upraw roślin strączkowych [Profitability of chosen legume cultivations]. Fragm. Agron. 29(4), 36-44 [in Polish].
 • Faligowska A., Szukała J., 2008. Effect of soil cultivation systems and foliar microelement fertilization on the yielding and usability of yellow lupine. EJPAU 11(1), #23,http://www.ejpau.media.pl/volume11/issue1/art-23.html
 • Faligowska A., Szukała J., 2012. Wpływ deszczowania i systemów uprawy roli na wigor i wartość siewną nasion łubinu żółtego [Effect of sprinkling and soil cultivation systems on the vigour and sowing value of yellow lupine seeds]. Nauka Przyr. Technol. 6(2), #26,http://www.npt.up-poznan.net [in Polish].
 • Januszewicz E.K., Suchowilska E., 2003. Reakcja na suszę nowych odmian łubinu żółtego (Lupinus luteus L.). Cz. II. Reakcja na susze łubinu żółtego w fazie kwitnienia i plonowania[Response of new yellow lupine (Lupinus luteus L.) cultivars to drought. Part II. Response ofyellow lupine to drought at flowering and yield]. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 495, 39-49 [inPolish].
 • Kurowski T.P., Bieniaszewski T., Jaźwińska E., 2005. Stan sanitarny łubinu żółtego (Lupinus luteus L.) uprawianego w zróżnicowanych warunkach agrotechnicznych [Sanitary conditionof yellow lupine (Lupinus luteus L.) cultivated in diversified agrotechnical conditions]. ActaAgrobotanica. 58(2), 395-406 [in Polish].
 • Majchrzak L., Pudełko J., Spurtacz S., 2010. Opłacalność uprawy łubinu żółtego w warunkach produkcyjnych w latach 2005-2007 [Profitability of yellow lupine cultivation in theproduction conditions in years 2005-2007]. Fragm. Agron. 27(4), 102-110 [in Polish].
 • Podleśny J., 2005. Rośliny strączkowe w Polsce – perspektywy uprawy i wykorzystanie nasion [Legumes in Poland. Perspectives of cultivation and seed usage]. Acta Agrophys. 6(1), 213--224 [in Polish].
 • Podleśny J., 2007a. Doskonalenie wybranych elementów technologii produkcji nasion roślin strączkowych [Improvement of chosen elements of the seed production technology of legumes]. [W:] Wybrane elementy technologii produkcji roślinnej [In: Chosen elements of plant production technology], ed. A. Harasim, Studia i Raporty IUNG-PIB Puławy 9, 189-207[in Polish].
 • Podleśny J., 2007b. Dynamika gromadzenia suchej masy i plonowanie termoneutralnych i nietermoneutralnych odmian łubinu żółtego w zależności od terminu siewu [Dynamics ofdry matter accumulation and yield of thermoneutral and non-thermoneutral cultivars ofyellow lupine depending on the sowing date]. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 522, 297-306 [inPolish].
 • Podleśny J., 2008. Przydatność nowych odmian łubinu żółtego do uprawy na zieloną masę [Usefulness of new yellow lupine cultivars for growth for dry matter]. Pam. Puł. 147, 189-201[in Polish].
 • Podleśny J., Podleśna A., 2008. Wpływ temperatury w początkowym okresie wzrostu na plonowanie termo- i nietermoneutralnych odmian łubinu żółtego [Effect of temperature in the initial period of growth on the yield of thermoneutral and non-thermoneutral cultivars ofyellow lupine]. Acta Agrophys. 12(2), 499-508 [in Polish].
 • Podleśny J., Strobel W., 2007. Wpływ odmiany i terminu siewu na plon oraz skład aminokwasowy białka nasion łubinu żółtego [Effect of the cultivar and sowing date on theyield and amino acid composition of protein of yellow lupine seeds]. Acta Agrophys. 10(1),175-185 [in Polish].
 • Prusiński J., 1997. Rola kompleksu glebowego, terminu siewu, rozstawy rządów i obsady roślin w kształtowaniu plenności łubinu żółtego (Lupinus luteus L.) [Role of soil complex, sowing date, row spacing, and plant density in the formation of yellow lupine fertility]. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 446, 253-259 [in Polish].
 • Prusiński J., Borowska M., Kaszkowiak E., 2012. Nodulation of yellow lupine (Lupinus luteus L.) depending on the forecrop, seed inoculation with Bradyrhizobium lupini and genistein. Jurnalof Central European Agriculture 13(4), 822-836.
 • Pszczółkowska A., Olszewski J., Płodzień K., Kulik T., Fordoński G., Żuk-Gołaszewska K., 2003. Effect of the water stress on the productivity of selected genotypes of pea (Pisum sativum L.) and yellow lupine (Lupinus luteus L.). EJPAU 6(1), #02, http://www.ejpau.media.pl/volume6/issue1/agronomy/art-02.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2d07e0c5-590c-489c-aae1-2df4f690e885
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.