PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2007 | 15 | 1 |
Tytuł artykułu

Current knowledge of the distribution of invasive mollusc species in Slovakia

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The problem of introduced plant and animal species has become increasingly imprtant in recent years. Some of these species are found only in greenhouses or thermal waters (Helisoma trivolvis, Menetus dilatatus, Melanoides tuberculata, Planorbella duryi, Holandriana holandrii, Gulella io, Opeas goodallii, Zonitoides arboreus, Pseudosuccinea columella), others expand quickly and efficiently to favourable habitats (Potamopyrgus antipodarum, Physella acuta, Arion rufus, A. lusitanicus, Sinanodonta woodiana, Corbicula fluminea, Dreissena polymorpha) or form small populations there (Ferrisia clessiniana, Lucilla singleyana, Boettgerilla pallens). This paper presents all information on the distribution of invasive mollusc species in Slovakia, both published and unpublished, available to date.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
15
Numer
1
Opis fizyczny
p.45–48,ref.
Twórcy
autor
 • Faculty of Ecology and Environmental Science, Technical University, T.G.Masaryka 24, 960 53 Zvolen, Slovak Republic
Bibliografia
 • BRTEK J. 1953. Príspevok k poznaniu rozšírenia niektorých pre faunu ČSR nových alebo málo známych pontokaspických druhov t'ivočíchov v Dunaji. Biológia 8: 297–304.
 • BRTEK J., ROTHSCHEIN J. 1964. Ein Beitrag zur Kenntnis der Hydrofauna und des Reinheitszustandes des Tschechoslowakischen Abschnittes der Donau. Biologické práce 19: 1–62.
 • ČEJKA T. 1994. First record of the New Zealand mollusc Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843) (Gatropoda, Hydrobiidae) from the Slovak section of the Danube river. Biológia 49: 657–658.
 • ČEJKA T. 1995. Prvé nálezy novozélandského ulitníka v slovenskom úseku Dunaja. t'iva 43: 30.
 • ČEJKA T. 1997. Novozélandský ulitník Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843) v slovenskej časti Podunajska. In: Invázie a invázne organizmy (ELIÁŠ P., ed.), pp. 46–52, SNK SCOPE SEKOS pri SAV, Nitra.
 • ČEJKA T. 2005. Mäkkýše (Mollusca). In: NPR Parít'ske Krajina, biodiverzita a ochrana prírody (GAJDOŠ P., DAVID S., PETROVIČ F., eds.), pp. 22–25, ÚKE SAV v Bratislave, ŠOP SR Banská Bystrica, Nitra.
 • DVOŘÁK L., ČEJKA T. 2003. Invázny slizovec Arion lusitanicus na Slovensku. Ochrana prírody Slovenska 3: 8–9.
 • DVOŘÁK L., ČEJKA T. 2004. Malakofauna hřbitovů Bratislavy a některých přilehlých měst a obcí. Folia Faunistica Slovaca 9: 1–14.
 • ELEXOVÁ E. 2000. Osídlenie Dunaja bentickými organizmami v závislosti od rýchlosti prúdenia v toku. Správy Slovenskej zoologickej spoločnosti 18: 95–102.
 • FLASAR I., KROUPOVÁ V. 1976a. Die Malakofauna der Gewächshäuser in Bratislava (Tschechoslowakei). Malak. Abh. 5: 139–154.
 • FLASAR I., KROUPOVÁ V. 1976b. Gulella io Verdcourt (Pulmonata, Stylommatophora), nový druh měkkýše v našich sklenících. Živa 24: 65–66.
 • GROSSINGER J. B. 1794–1797. Universa historia physica regni Hungariae secundum tria regna naturae digesta. Tomus I–V. Posonii et Comaromii.
 • HALGOŠ J. 1999. Hromadný výskyt lastúrnika Anodonta woodiana (Lea, 1834) na Slovensku. Folia Faunistica Slovaca 4: 25.
 • KOŠEL V. 1995a. Permanent macrozoobenthos in the Danube area before and during the operation of the Gabčíkovo barrage. In: Gabčíkovo part of the hydroelectric power project – environmental impact review (MUCHA I., ed.), pp. 233–240, Fac. Nat. Sci., Com. Univ., Bratislava.
 • KOŠEL V. 1995b. The first record of Anodonta woodiana (Mollusca, Bivalvia) in Slovakia. Acta zool. Univ. Comenianae 39: 3–7.
 • KOŠEL V. 1999. The mass occurrence of bivalve clam Anodonta woodiana (Lea, 1834) in Slovakia. Folia faunistica Slovaca 4: 25.
 • KUČERAVÝ A. 1995. Mäkkýše (Mollusca) dolného Pomoravia (Slovensko). Zbor. Slov. nár. múzea, Prír. Vedy 41: 39–46.
 • LÁNG V. 1964. Mořský mlt'v našich řekách. Živa 12: 74.
 • LISICKÝ M. J. 1979. Weichtiere des Gebirges Štiavnické vrchy. Acta Facult. Rer. Natur. Univ. Comenianae – Zoologia 24 (1978): 1–24.
 • LISICKÝ M. J. 1991. Mollusca Slovenska. VEDA, Bratislava.
 • LOŽEK V. 1955. Zpráva o malakozoologickém výzkumu Velkého t'itného ostrova v roce 1953. Práce II. sekcie SAV, ser. biologická 1: 5–31.
 • LOŽEK V. 1956. Klíč československých měkkýšů. SAV, Bratislava.
 • LOŽEK V. 1962. K výzkumu měkkýšů jihozápadního a středního Slovenska. Čas. Nár. musea Odd. přír. 131: 1–9.
 • LOŽEK V. 1964. Quartärmollusken der Tschechoslovakei. Rozpravy ÚÚG (Praha) 31: 1–374.
 • LUČIVJANSKÁ V., RICHNOVSZKY A. 1984. Daten zur Molluskenfauna der tschechoslowakischen Nebenflüsse der Donau.24. Arbeitstagung der IAD, Szentendre: 167–169.
 • LUČIVJANSKÁ V., ŠTEFFEK J. 1991. Malakozoologická zbierka MgPh. Tibora Weisza a jej význam pre slovenskú zoológiu1. (Venované nedot'itým 75. narodeninám). Zborník Slovenského národného múzea 37: 55–83.
 • NAGEL K.-O., ŠTEFFEK J. 2005. Sinanodonta woodiana (Lea) na východnom Slovensku. Telekia 3: 35–36.
 • PACHINGER K. 1968. Poznámky k rozšíreniu mäkkýša Dreissena polymorpha na Slovensku. Ochrana fauny 2: 33–35.
 • SOÓS L. 1943. A Kárpát – medence Mollusca – faunájá. Budapest.
 • ŠTEFFEK J. 1977. t'ivočíšstvo a podmienky jeho ochrany. Zborník referátov z Okresného seminára o ochrane v okrese t'iar nad Hronom (30.4.1977), ONV t'iar nad Hronom: 33–37.
 • ŠTEFFEK J. 1978a. Príspevok k poznaniu fauny mäkkýšov niektorých význačných lokalít Štiavnických vrchov. Vlastivedný spravodaj Tekovského múzea v Leviciach 9: 30–33.
 • ŠTEFFEK J. 1978b. Malakozoologický výskum Podunajskej roviny so zreteľom na oblast' Dunajského vodného diela. Acta Ecologica 7: 85–117.
 • ŠTEFFEK J. 1982. Nález Lindholmiola corcyrensis (Deshayes, 1839) (Mollusca, Helicidae) v náplave Dunaja. Biológia 37: 1027–1028.
 • ŠTEFFEK J. 1996a. Invázne druhy mäkkýšov Slovenska s dôrazom na druh Dreissena polymorpha (Pall.). Abstracts: Invázie a invázne organizmy (Nitra, 19.-20.XI.1996), SCOPE, Nitra: 10.
 • ŠTEFFEK J. 1996b. Mäkkýše Národnej prírodnej rezervácie Šúr a návrhy na zabezpečenie ich ochrany. Ochrana prírody 14: 65–69.
 • ŠTEFFEK J. 1997a. Invázne a expanzívne druhy mäkkýšov Slovenska. In: Invázie a invázne organizmy (ELIÁŠ P., ed.), pp. 41–45, SEKOS, Bratislava.
 • ŠTEFFEK J. 1997b. Molluscs (Mollusca) of the Morava river basin in Slovakia: Present state of the mollusc fauna. Malacol. Newsl. 16: 61–71.
 • ŠTEFFEK J. 1997c. Príspevok k poznaniu mäkkýšov vodných nádrt'í Novohradu a ich okolia. In: Poiplie (URBAN P., HRIVNÁK R., eds.), pp. 35–42, Vyd. SAt'P, Banská Bystrica.
 • ŠTEFFEK J. 1999a. Štiavnické vrchy refúgiom aj bariérou, Zborník referátov zo seminára k 20. výročiu vyhlásenia CHKO Štiavnické vrchy, Banský Studenec: 125–131.
 • ŠTEFFEK J. 1999b. Príspevok k výskumu mäkkýšov jut'ného Slovenska. Rosalia 14: 209–210.
 • ŠTEFFEK J. 2000a. Nový nález Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843) na Slovensku. Folia Faunistica Slovaca 5: 61–62.
 • ŠTEFFEK J. 2000b. Mäkkýše Oravskej vrchoviny (590). Zborník Oravského múzea 17: 244–256.
 • ŠTEFFEK J. 2000c. Mäkkýše Zvolenskej kotliny. Folia Faunistica Slovaca 5: 63–68.
 • ŠTEFFEK J. 2003. Význam náplavov pre výskum diverzity mäkkýšov na príklade rieky Hron v t'arnovici. Acta Facultatis Ecologiae 10, Suppl. 1: 213–215.
 • ŠTEFFEK J. 2004. Invázne a introdukované mäkkýše v Zvolenskej kotline. In: Ekologická diverzita Zvolenskej kotliny (TURISOVÁ I., PROKEŠOVÁ I., eds.), p. 183, Lesnícky výskumný ústav Zvolen.
 • ŠTEFFEK J. 2005. Clausilia rugosa parvula (A. Férrusac, 1807) v Štiavnických vrchoch. Folia Faunistica Slovaca 10: 5–9.
 • ŠTEFFEK J., BIELČIK B. 2004. Ekologické vyhodnotenie mäkkýšov Národnej prírodnej rezervácie Chynoriansky luh. Rosalia (Nitra), 17: 31–36.
 • ŠTEFFEK J., ČEJKA T., NAGEL K.-O. 2002. The distribution of Corbicula fluminea in the Slovakian part of the river Danube. Soosiana 23: 72–73.
 • ŠTEFFEK J., ERÖSS Z. P. 2003. Predbet'ná správa o vplyve klimatických zmien na šírenie malakofauny. Ekologické štúdie 5: 248–253.
 • ŠTEFFEK J., FALNIOWSKI A., SZAROWSKA M. 2005. Príspevok k topografickému výskumu malakofauny okresu Levice. Malacologica bohemnoslovaca 4: 21–25.
 • ŠTEFFEK J., GREGO J. 2001. Mäkkýše (Mollusca) banskobystrického regiónu. In: Ekologická diverzita modelového územia banskobystrického regiónu (TURISOVÁ I., ed.), pp. 191–200, Banská Bystrica.
 • ŠTEFFEK J., LUČIVJANSKÁ V. 2002. The Mollusk fauna of the Slovakian part of the River Danube. Soosiana 23: 49–72.
 • ŠTEFFEK J., NAGEL K.-O., VAVROVÁ Ľ. 2004. Unionidae species in Slovakia in the future and today (Mollusca, Bivalvia). Abstracts: Fauna Carpathica 2004 Meeting, Smolenice, 17–19.3.2004: 37.
 • ŠTEFFEK J., POTÚČKOVÁ Z. 1984. Malakofauna bratislavských parkov, cintorínov, záhrad a jej nadväznost' na Malé Karpaty. Ochrana prírody 5: 43–56.
 • VRABEC V., ČEJKA T., ŠPORKA F., HAMERLÍK L., KRÁL D. 2003. Corbicula fluminea (Mollusca: Bivalvia) nový vodný měkkýš pro Slovensko. Poster na 13. konferencii Slovenskej limnol. spoloč. a Českej limnol. spol., Banská Štiavnica 23–27.6.2003.
 • WIKTOR A. 2004. Ślimaki lądowe Polski. Mantis, Olsztyn.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2bdc93eb-421e-4d87-9987-be8135eb902f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.