PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | 64 | 4 |
Tytuł artykułu

Associations and communities of cereal crops of the Lukow Plain. Part I. Light soil associations

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Zespoły i zbiorowiska upraw zbożowych Równiny Łukowskiej. Cz. I. Zespoły gleb lekkich
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The characteristics of phytocenoses developing on light soils in cereal crops of the Łuków Plain are presented in the paper. The studies were carried out between 2003 and 2006 in 182 localities. Cereal crops on light soils were frequently occupied by patches of Arnoserido-Scleranthetum. The association reaches the eastern limit of its geographic range in the mesoregion. The phytocenoses were noted under various moisture conditions and were the floristically poorest cereal communities in the studied area. The paper presents new data on the occurrence of Arnoserido-Scleranthetum on its eastern distributional limits. Quite frequently, the patches of Vicietum tetraspermae scleranthetosum, especially of its variant with Juncus bufonius and Vicietum tetraspermae typicum variant with Rhinanthus serotinus, were also frequently noted in the studied mesoregion. Small patches of Papaveretum argemones were recorded very seldom.
PL
Praca przedstawia charakterystykę zbiorowisk chwastów wykształcających się w uprawach zbożowych na glebach lekkich Równiny Łukowskiej. Badania prowadzono w latach 2003-2006 na terenie 182 miejscowości. Na glebach lekkich badanego terenu najczęściej notowano płaty Arnoserido-Scleranthetum, zespołu osiągającego na badanym terenie wschodnią granicę zasięgu występowania. Fitocenozy takie wykształcały się w różnych warunkach uwilgotnienia i były najuboższymi florystycznie zbiorowiskami zbożowymi analizowanego terenu. Prezentowana praca poszerza wiedzę nad występowaniem Arnoserido- Scleranthetum na wschodnich krańcach jego zasięgu. Dość często na badanym terenie spotykano też płaty Vicietum tetraspermae scleranthetosum zwłaszcza wariantu z Juncus bufonius oraz Vicietum tetraspermae typicum wariantu z Rhinanthus serotinus, które też wykształcały się w warunkach nadmiernego uwilgotnienia. Natomiast bardzo rzadko i na niewielkich powierzchniach notowano płaty Papaveretum argemones.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
64
Numer
4
Opis fizyczny
p.243-250,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Agricultural Ecology, Siedlce University of Nature Sciences and Humanities, B.Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland
autor
 • Department of Agricultural Ecology, Siedlce University of Nature Sciences and Humanities, B.Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland
Bibliografia
 • A n ioł -Kwi a t k ows k a J . , 1990. Zbiorowiska segetalne Wału Trzebnickiego. Florystyczno-ekologiczne studium porównawcze. / Segetal communities of Wał Trzebnicki. Floristic and ecological comparative study. Wyd. Uniw. Wr. Pr. Bot.: 46-230 (in Polish).
 • Bi e l s k a T. , 1989. Zespół Arnoserido-Scleranthetum (Chouard 1925) Tüxen 1937 w północnej Lubelszczyźnie. / The Arnoserido-Scleranthetum (Chouard 1925) Tüxen 1937 association in the northern Lublin region (eastern Poland). Fragm. Flor. et Geobot. Ann. XXXIV, Pars 1-2: 163-167 (in Polish).
 • Bł o c k i K. , 2001. Nowe stanowisko Anthoxanthum aristatum Boiss. w uprawie zbóż na Pojezierzu Olsztyńskim. / A new locality of Anthoxanthum aristatum Boiss. in cereal crops in the Olsztyn Lake District. Acta Agrobot. 54(2): 141-150 (in Polish).
 • F ij a ł k ows k i D. , 1991. Zespoły roślinne Lubelszczyzny. Wyd. UMCS Lublin: 1-303. (in Polish)
 • Fija ł kowsk i D., A nd r i jen ko T., O nysz cz en ko W., Świę s F. , Urban D., 2002. Ekosystemy lądowe – leśne, kserotermiczne i synantropijne Polesia (Flora i fitocenozy). / Terrestrial and forest, xerothermic, and synanthropic ecosystems and the flora of Polesie. Acta Agrophysica, 66: 147-177 (in Polish).
 • J a c k owi a k B. , C hm i e l J . , L a t ows k i K . , 1994. Zbiorowiska segetalne zbóż ozimych Wielkopolski. Cz. II. / Segetal communities in winter cereal crops of the Wielkopolska Region. Part. II. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach., Botanika, 43: 105-123 (in Polish).
 • Ko z a k M. , 2002. Zbiorowiska segetalne gminy Rudniki (województwo opolskie) / Segetal communities in the Rudniki municipality area (Opole Voivodship). Fragm. Flor. Geobot. Polonica, 9: 219-272 (in Polish).
 • Ma t u s z k i ewi c z W. , 2007. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Vademecum geobotanicum Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa: 537 (in Polish).
 • Mi r e k Z . , P i ę ko ś-Mi r kowa H . , Z aj ą c A . & Z a j ą c M. , 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland – a checklist. – Biodiversity of Poland, Z. Mirek (ed.) 1: 442. [In:]. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
 • Pol a kowsk i B., Ko r n i a k T., Ho ł dy ń s k i C z . , 1989. Zespół Arnoserido-Scleranthetum (Chouard 1925) Tx. 1937 w północno-wschodniej części Polski. / The association Arnoserido-Scleranthrtum (Chouard 1925) Tx. 1937 in the north-eastern part of Poland.Zesz. Nauk. WSR-P w Siedlcach, ser. Rolnictwo, 20: 196-204. (in Polish)
 • R a t u s z n i a k I . , S o b i s z Z . , 1999. Zbiorowiska segetalne Parku Krajobrazowego ,,Dolina Słupi” Cz. I. / Segetal communities of the ,,Słupia River Valley” Landscape Park. Part. I. Bad. Fizjograf nad Polską Zach. Ser. B – Botanica: 48: 97-110 (in Polish).
 • S i c i ń s k i J .T. , 1974. Zbiorowiska segetalne Kotliny Szczercowskiej (Widawskiej). / Segetal communities of the Szczerców Valley (Widawa Valley). Acta Agrobot. 27(2): 5-94 (in Polish).
 • S i c i ń s k i J .T. , 2003. Agrofitocenozy dorzecza środkowej Warty i Bzury – stan, dynamika i zagrożenia. / Agrophytocenoses of the middle Warta and Bzura river basin – the present state, dynamics, and threats. Wyd. UŁ. Rozp.: 1-69 (in Polish).
 • Sk r ajna T., Sk r z yc z y ń s k a J. , Ł ugows k a M., 2009. Segetal communities of cereal crops of the Mazowiecki Landscape Park. Acta Agrobot., 62(1): 171-186.
 • Sk r z yc z y ń s k a J . , 1994. Studia nad florą i zbiorowiskami segetalnymi Wysoczyzny Siedleckiej. Wyd. WSR-P w Siedlcach. Rozp. 39: 5-145 (in Polish).
 • Sk r z yc z y ń s k a J. , R z ymows k a Z . , 2005. Zbiorowiska roślinne pól uprawnych Podlaskiego Przełomu Bugu. Cz. I. Zespoły zbożowe. / Plant communities of cultivated fields of Podlaski Przełom Bugu. Part. 1. Communities of cereal crops. Acta Agrobot. 58(1): 255- 290 (in Polish).
 • Sk r z yc z y ń s k a J. , Sk r a j n a T. , 2004. Zbiorowiska polne Wysoczyzny Kałuszyńskiej. Cz. I. Zespoły zbożowe. / Field communities of the Kałuszyńska Upland. Part. 1. Communities of cereal crops. Fragm. Agronom. 4(84): 33-43 (in Polish).
 • Sk r z yc z y ń s k a J . , S k r a j n a T. , C i o s e k M .T. , 2004. Anthoxanthum aristatum Boiss. ekspansywny gatunek Wysoczyzny Kałuszyńskiej. / Anthoxanthum aristatum Boiss. - an expansive species of the Kałuszyńska Upland. Acta Agrobot. 57(1-2): 239-253 (in Polish).
 • Sk r z yc z y ń s k a J. , Sk r ajn a T. , R z ymows k a Z . , 2010. Ekspansja Anthoxanthum aristatum Boiss. w uprawach rolniczych na Nizinie Południowopodlaskiej. / Expansion of Anthoxanthum aristatum Boiss. in crop fields of the South Podlasie Lowland. Fragm. Agronom. 27(2): 135-144 (in Polish).
 • S o b i s z Z . , 2000. The occurrence of Arnoserido-Scleranthetum (Chouard 1925) R.Tx. 1937 in the Słowiński National Park. Baltic Coastal Zone 4: 95-103.
 • S zme j a K. , 1994. Roślinność pól uprawnych Zaborskiego Parku Krajobrazowego. / Farmland vegetation of the Zaborski Landscape Park. Fragm. Flor. Geobot., Ser. Polonica, 1: 157-180 (in Polish).
 • S zme j a K. , 1996. Effect of Anthoxanthum aristatum Boiss. on the density of a rye stand. Pol. Ecol Stud. 22(1-2): 3-16.
 • War c h o l i ń s k a A.U. , 1974. Zbiorowiska chwastów segetalnych Równiny Piotrkowskiej i jej współczesne przemiany w związku z intensyfikacją rolnictwa (Mezoregion Nizin Środkowopolskich. / Communities of segetal weeds of the Piotrków Plain and its modern transformations in connection with agriculture intensification (The Central Poland Lowlands Mesoregion). Acta Agrobot. 27(2): 95-194 (in Polish).
 • War c h o l i ń s k a U. , 1995. Arnoserido-Scleranthetum annui (Chouard 1925) R.Tx. 1937 corr. Matuszkiewicz 1981 em. Warcholińska 1990 in Poland. Thaiszia. J. Bot., Košice, 5: 81-96.
 • War c h o l i ń s k a A.U. , 1997. Flora i roślinność segetalna Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. Cz. II. Roślinność segetalna. / Flora and segetal vegetation of the Sulejów Landscape Park. Part. II. Segetal vegetation. Acta Agrobot. 50(1-2): 181-202 (in Polish).
 • War c h o l i ń s k a A.U. , 1998. Papaveretum argemones (Libb. 1932) Krusem. et Vlieg. 1939 in Poland. Phytocoenosis. Suppl. Cartogr. Geobot. 9: 131 - 144.
 • War c h o l i ń s k a A.U., 1999. Vicietum tetraspermae (Krusem. et Vlieg.) Kornaś 1950 w Polsce / Vicietum tetraspermae in Poland. Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica, 6: 95 -117.
 • Wę g r z y n e k B. , 2003. Roślinność segetalna Wyżyny Śląskiej. Cz. 2. Zbiorowiska chwastów upraw zbożowych ze związku Aperion spicae-venti. / The segetal vegetation of the Silesian Upland. Part. 2. Cereal weed communities of Aperion spicae-venti alliance. Acta Biologia Silesiana, Pr. Nauk. Uniw. Śląskiego w Katowicach, 37(54) : 87-119 (in Polish).
 • Wó j c i k Z . , 1965. Les associations des chaps cultives en Masovie. I-ere partie: Les associations messicoles. Ekol. Pol. Ser. A, 13(30): 642-682 (in French).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-237b0c0f-8986-44fd-9930-3d0206be6ee4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.