PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2009 | 62 | 2 |
Tytuł artykułu

Response to chilling in cucumber (Cucumis sativus L.) plants treated with triacontanol and Asahi SL

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Reakcja na chłód roślin ogórka traktowanych triakontanolem i Asahi SL
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In pot experiments on cucumber cv. Śremski F1, the effect of short-term chilling on plants earlier treated with triacontanol (TRIA) and Asahi SL was investigated. These plants were grown in a phytotron at an air temperature of 27/22ºC (day/night), using fluorescent light with far flux density of 220 μmol x m-2 x s-1, with a photoperiod 16/8. At the 4th true leaf stage, the respective experimental series were sprayed with: 1) H2O – control, 2) TRIA 0.01, 3) TRIA 0.1, 4) TRIA 1.0 mg x dm-3, 5) Asahi SL 0.2, 6) Asahi SL 0.3%. After 24 hours one half of the plants from each experimental series was treated for a period of 3 days at a temperature of 12/6ºC, with all the other growth conditions unchanged. The obtained results have shown that short-term chilling stress caused a significant increase in electrolyte leakage, free proline content and in the activity of guaiacol peroxidase in leaves, but a decrease in chlorophyll a+b content, stomatal conductance, transpiration, photosynthesis, leaf area and in the activity of catalase in leaves. The application of TRIA or ASAHI SL on leaves in the pre-stress period reduced the values of the traits which had been increased as a result of chilling and increased those which had reduced. Generally, TRIA was most effective at a concentration of 0.1 mg x dm-3, and Asahi SL at a concentration of 0.3%.
PL
W doświadczeniach wazonowych prowadzonych na ogórku odm. Śremski F1 badano wpływ okresowego chłodu na rośliny wcześniej traktowane triakontanolem (TRIA) i Asahi SL. Rośliny rosły w fitotronie w temp. powietrza 27/22ºC (dzień/noc), korzystając ze światła fluorescencyjnego o gęstości strumienia FAR 220 μmol x m-2 x s-1, przy fotoperiodzie 16/8. W fazie 4-tego liścia właściwego odpowiednie serie doświadczalne opryskano: 1) H2O – kontrola, 2) TRIA 0.01, 3) TRIA 0.1, 4) TRIA 1.0 mg x dm-3, 5) Asahi SL 0.2, 7) Asahi SL 0.3%. Po 24 godzinach połowę roślin z każdej serii doświadczalnej traktowano przez okres 3 dni temp. 12/6ºC przy niezmienionych pozostałych warunkach wzrostu. Uzyskane wyniki wykazały, że okresowy chłód wywołał istotny wzrost stopnia wypływu elektrolitów, zawartości wolnej proliny i aktywności peroksydazy gwajakolowej w liściach, spadek zaś zawartości chlorofilu „a+b”, przewodności szparkowej, transpiracji, fotosyntezy, powierzchni liści i aktywności w nich katalazy. Aplikacja na liście w okresie przedstresowym TRIA lub ASAHI SL obniżyła wartość tych cech, które w wyniku chłodu uległy podwyższeniu, a podwyższyła te które uległy obniżeniu. Na ogół najbardziej skuteczny był TRIA w stężeniu 0.1 mg x dm-3, a Asahi SL w stężeniu 0.3%.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
62
Numer
2
Opis fizyczny
p.165-172,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Plant Physiology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
Bibliografia
 • Ae b i H., 1984. Catalase in vitro. Methods Enzymol. 105: 121-126.
 • Ai t -Ba r k a , A u d r a n J. C., 1997. Response of champenoise grapevine to low temperature: changes of shoot and bud proline concentrations in response to low temperatures and correlations with freezing tolerance. J. Hortic. Science, 72: 577-582.
 • Ar n o n D. J., 1949. Cooper enzymes in isolated chloroplasts: Polyphenoloxidase in Beta vulgaris. Plant Physiol. 24: 1-15.
 • Ba t e s L. S., Wa l d r e n R. R., Te a r e I. D., 1973. Rapid determination of free proline for water – stress studies. Plant Soil, 39: 205-207.
 • Bl amows k i Z. K., B o r ows k i E., B l amows k a M., 1998. Wpływ długołańcuchowych alkoholi alifatycznych na wzrost, wymianę gazową i rozdział asymilatów w roślinach rzodkiewki. / Effect of long chain aliphatic alcohols on growth, gas exchange and assimilate partitioning in radish plants. / Acta Agrobot. 1-2: 5-10.
 • Bo r ows k i E., 1992. Wpływ triakontanolu na wzrost, kwitnienie i owocowanie pomidorów. / The influence of triacontanol (TRIA) on the growth, blooming and fruiting of tomatoes. / Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska sect. E. 47: 241-249.
 • Br i t t o n G., 1985. General carotenoid methods. Methods Enzymol. 111: 113-114.
 • Ch e n Y. Y., L i n C., 1993. Effect of LAB 173711, an ABA analogue, on low – temperature resistance of mung bean seedlings. J. Plant Growth Regul. 12: 51-55.
 • Ch e n W. P., L i P. H., 2002. Membrane stabilization by abscisic acid under cold aids proline in alleviating chilling injury in maize (Zea mays L.) cultured cells. Plant Cell Environ. 25: 955-962.
 • De Ko k J. L., K u i p e r P. J. C., 1977. Glycolipid degradation in leaves of the thermopholic Cucumis sativus as affected by light and low temperature treatment. Physiol. Plant, 39: 123-128.
 • Dj a n a g u i r ama n M., P a n d i y a n M., D u r g a d e v i D., 2005. Abscission of tomato fruit follows oxidative damage and its manipulation by Atonik spray. Int. J. Agr. Biol. 07-1-39-44. http://www.ijab.org.
 • Do n g H e e L e e , C h i n B um L e e , 2000. Chilling stress – induced changes of antioxidant enzymes in the leaves of cucumber: in gel enzyme activity assays. Plant Science, 159: 75-85.
 • E l - Sa h t H. M., 1998. Responses to chilling stress on French bean seedlings: antioxidant compounds. Biologia Plant. 41 (3): 395-402.
 • Feng-Zh a oz hong, G u o An hong, F eng-Zongwe i , 2003. Amelioration of chilling stress by tradimefon in cucumber seedlings. Plant Growth Reg. 39 (3): 277-283.
 • Foye r C. I., D e s c o u r v i e r e s P., K u n e r t K. I., 1994a. Protection against oxygen radicals: an important defence mechanism studied in transgenic plants. Plant Cell Environ. 17: 507-523.
 • Gawr o ń s k a H., P r z y b y s z A., S łowi ń s k i A., 2008. Biologiczne podstawy działania biostymulatora Asahi SL. / Biological basis of the mode of action of the Asahi SL biostimulator/. Materiały konferencji pt. „Biostymulatory w nowoczesnej uprawie roślin”. SGGW W-wa: 20.
 • Gó r n i k K., G r z e s i k M., 2005. China aster plant growth, seed yield and quality as influenced by Asahi SL treatment. Folia Hort. 17/2: 119-127.
 • Gó r n i k K., G r z e s i k M., M i k a A., 2007. Improvement of grapevines rooting and growth of plants under stress conditions by Asahi SL. Folia Hort. 19/2: 57-67.
 • Gr a h am D., P a t t e r s o n B. D., 1982. Responses of plants to low non-freezing temperatures: proteins, metabolism and acclimation. Ann. Rev. Plant Physiol. 33: 347-372.
 • Ha l d ima n n P., 1998. Low growth temperature – induced changes to pigment composition and photosynthesis in Zea mays genotypes differing in chilling sensitivity. Plant Cell Environ. 21: 200-208.
 • Ha r e P. D., Cress W. A., 1997. Metabolic implications of stress induced proline accumulation in plants. Plant Growth Reg. 21: 79-102.
 • Iwa n ow A. G., A n g e l ow M. N., 1997. Photosynthesis response to triacontanol correlates with increased dynamics of mezophyll protoplast and chloroplast membranes. Plant Growth Reg. 21: 145-152.
 • Ju n - Su ngs o o , Kim- Jongmi n , Le e -Ch i nbum, 2001. A comparative study on the effect of chilling treatment in the light and in the dark on subsequent photosynthesis in cucumber. Australian J. Plant Physiol. 28 (6): 489-496.
 • Ka n g H. M., S a l t ve i t M. E., 2002. Effect of chilling on antioxidant enzymes and DPPH – radical scavenging activity of high – and low – vigour cucumber seedling radicles. Plant Cell Environ. 25: 1233-1238.
 • Kuma r a ve l u G., L i v i n g s t o n e D. V., R ama n u j am M. P., 2000. Triacontanol induced changes in the growth, photosynthetic pigments, cell metabolites, flowering and yield of green gram. Biologia Plant. 43 (2): 287-290.
 • Mał o l e p s z a U., U r b a n e k H., P o l i t J., 1994. Some biochemical of strawberry plants to infection with Botrytis cinerea and salicylic acid treatment. Acta Agrobot. 47: 73-81.
 • Ma r k ows k i A., S k r u d l i k G., 1995. Electrolyte leakage, ATP content in leaves and intensity of net photosynthesis in maize seedlings at permanent or different daily exposure to low temperature. J. Agron. Crop. Sci. 175: 109-117.
 • Mi k o s -Bi e l a k M., M i c h a ł e k W., 1999. Zmiany zawartości barwników asymilacyjnych i aktywności fotosyntetycznej liści ogórka i ziemniaków traktowanych Atonikiem. / Changes in assimilation pigments content and photosynthetic activity of cucumber and potato leaves treated with Atonic/. Materiały konferencji pt. „Hodowla roślin ogrodniczych u progu XXI wieku”. Lublin: 23-25.
 • Mi s t r a A., S r i v a s t a v a N. K., 1991. Effect of triacontanol formulation „Miraculan” on photosynthesis, growth, nutrient uptake and essential oil yield of lemongrass (Cumbopoda flexuonses Steud. Watts). Plant Growth Reg.
 • Mu t h u c h e l i a n K., M u r u g a n C, H a r i g ov i n d a n R., Ne d u n c h e z h i a n N., K u l a n d a i ve l u G., 1995. Effect of triacontanol in flooded Erythrina variegata seedlings 1. Changes in growth, photosynthetic pigments and biomass productivity. Photosynthetica, 31: 269-275.
 • Öq u i s t G., H u n e r N. P. A., 1993. Cold-hardening induced resistance to photoinhibition of photosynthesis in winter rye is dependent upon an increased capacity for photosynthesis. Planta, 189: 150-156.
 • Ro b i n s o n J. M., 1988. Does O2 photoreduction occur in chloroplasts in vitro? Physiol. Plant. 72: 666-780.
 • St a r c k Z, Ni emy s k a B., Bo g d a n J., A k o t u r Tawa l b e h R. N., 2000. Response of tomato plant to chilling stress in associated with nutrient or phosphorus starvation. Plant Soil, 226: 99-106.
 • Wo l f e D. W., 1991. Low temperatures effects on early vegetative growth, leaf gas exchange and water potential of chilling – sensitive and chilling – tolerant crop species. Ann. Bot. 67: 205-212.
 • Wr ó b e l J., Wo ź n i a k A., 2008. Wpływ sposobów stosowania stymulatora wzrostu Atonik na aktywność fizjologiczną i plon wierzby wiciowej (Salix viminalis L.). / The effect of Atonic plant growth stimulator, applied by different methods on the physiological activity and yield of common osier (Salix viminalis L.). Materiały konferencji pt. „Biostymulatory w nowoczesnej uprawie roślin”. SGGW W-wa: 86.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2247eecd-f070-4eec-8ad9-1d783c9ade93
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.