PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2009 | 62 | 2 |
Tytuł artykułu

The consequent influence of crop rotation and six-year-long spring barley monoculture on yields and weed infestation of white mustard and oats

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Następczy wpływ płodozmianu i sześcioletniej monokultury jęczmienia jarego na plonowanie oraz zachwaszczenie gorczycy białej i owsa
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The present study was conducted in the years 2007- 2008, after 6-year-long experiments in the cultivation of spring barley in a crop rotation system and in monoculture. The other experimental factor was the spring barley protection method. Intensive protection involved comprehensive treatment of barley (in-crop harrowing, seed dressing, application of herbicides, fungicides, a retardant and an insecticide). Extensive protection consisted only in in-crop harrowing, without the application of crop protection agents, except for seed dressing. The above mentioned factors formed the background for the study on the cultivation of white mustard and oats, as phytosanitary species, in successive years. In the test plants, no mineral fertilization and crop protection were applied. Such agricultural method enabled an objective assessment of the consequent effect of monoculture, crop rotation and crop treatments. A hypothesis was made that the cultivation of the phytosanitary plants in the stand after 6-year-long barley monoculture would allow obtaining the level of yields and weed infestation similar to those of the crop rotation treatments. It was also assumed that the cultivation of white mustard and oats would eliminate differences in plant productivity caused by the negative influence of extensive protection. It was proved that the cultivation of the phytosanitary plants eliminated the negative influence of monoculture on the level of their yields and weed infestation. However, the test plants did not compensate negative consequences of extensive protection. In spite of this, white mustard and oats effectively competed with weeds, and the number and weight of weeds in a crop canopy did not cause a dramatic decline in yields. In the test plant canopy, the following short-lived weeds were predominant: Chenopodium album, Galinsoga parviflora, Echinochloa crus-galli. The absence of herbicide application resulted in the compensation of perennial species: Elymus repens and Cirsium arvense.
PL
Badania przeprowadzono w latach 2007-2008, po 6-letnich doświadczeniach z uprawą jęczmienia jarego w płodozmianie i monokulturze. Drugim czynnikiem eksperymentu był sposób pielęgnacji jęczmienia jarego. Intensywna pielęgnacja polegała na kompleksowej ochronie jęczmienia (bronowanie zasiewów, zaprawianie nasion, stosowanie herbicydów, fungicydów, retardanta i insektycydu). Ekstensywna pielęgnacja sprowadzała się tylko do bronowania zasiewów, bez stosowania środków ochrony roślin, poza zaprawą nasienną. Powyższe czynniki były tłem badań z uprawą w kolejnych latach gorczycy białej i owsa, jako gatunków fitosanitarnych. W roślinach testowych nie stosowano nawożenia mineralnego i ochrony roślin. Taki sposób agrotechniki umożliwiał obiektywną ocenę następczego oddziaływania monokultury, płodozmianu i zabiegów pielęgnacyjnych. Przyjęto hipotezę, że uprawa roślin fitosanitarnych w stanowisku po 6-letniej monokulturze jęczmienia pozwoli na uzyskanie poziomu plonów i zachwaszczenia zbliżonego do obiektów płodozmianu. Założono również, że uprawa gorczycy białej i owsa zniweluje różnice w produkcyjności roślin spowodowane negatywnym wpływem ekstensywnej pielęgnacji. Dowiedziono, że uprawa roślin fitosanitarnych niwelowała negatywny wpływ monokultury na poziom ich plonowania i zachwaszczenia. Rośliny testowe nie kompensowały jednak ujemnych następstw ekstensywnej pielęgnacji. Pomimo tego, gorczyca biała i owies skutecznie konkurowały z chwastami, a liczba i masa chwastów w łanie nie powodowały gwałtownego spadku plonów. W łanie roślin testowych dominowały chwasty krótkotrwałe: Chenopodium album, Galinsoga parviflora, Echinochloa crus-galli. Brak stosowania herbicydów skutkował kompensacją gatunków wieloletnich: Elymus repens i Cirsium arvense.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
62
Numer
2
Opis fizyczny
p.241-247,ref.
Twórcy
 • Department of Tillage and Plant Cultivation, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
Bibliografia
 • Ad am i a k E., 2007. Struktura zachwaszczenia i produktywność wybranych agrocenoz zbóż ozimych i jarych w zależności od systemu następstwa roślin i ochrony łanu. / Weed infestation structure and productivity of chosen winter and spring crop agrocenoses depending on vegetal succession and standing corn protection. Rozprawy i monografie, UW-M w Olsztynie, 129: 146.
 • Ad am i a k E., A d am i a k J., 1999. Plonotwórcza i plonochronna rola owsa w płodozmianach zbożowych. / The yield-forming and yield-protecting role of oats in cereal crop rotations. Pam. Puł. 114: 15-21.
 • Ad am i a k J., 1992. Proportions of cereals in crop rotations. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricultura, 55: 173-182.
 • Ad am i a k J., A d am i a k E., 1994. Reakcja owsa na udział zbóż w płodozmianie i na monokulturę. / Oats response to the proportions of cereals in crop rotation and monoculture. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz, Rol., 35: 53-60.
 • Bl e c h a r c z y k A., M a ł e c k a I., P u d e ł k o J., 2005. Reakcja roślin na monokulturę w wieloletnim doświadczeniu w Brodach. / Crop response to monoculture in a long-term experiment in Brody. Fragm. Agron. 2 (86): 20-29.
 • Der ył o S., 1994. Następczy wpływ płodozmianów zbożowych na plonowanie i zachwaszczenie roślin uprawnych. / The consequent influence of cereal crop rotations on yielding and weed infestation of crop plants. [In:] Przyczyny i źródła zachwaszczenia pól uprawnych. Wyd. ART Olsztyn, R: 87-94.
 • Der ył o S., P awł ows k i F., 1982. Wpływ intensywności pielęgnowania na plonowanie pszenicy ozimej i jęczmienia jarego w płodozmianach o różnym udziale zbóż. / The influence of protection intensity on the yielding of winter wheat and spring barley in crop rotations with various cereal proportions. Ann. UMCS, sect. E, XLVII: 1-5.
 • J e l i n ows k i S., 1979. Znaczenie i wartość przedplonowa owsa w zmianowaniach o dużym udziale zbóż. / The significance and forecrop value of oats in crop rotations with high cereal proportions. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 218: 235-242.
 • J ę d r u s z c z a k M., D ą b e k- Ga d M., Owc z a r c z u k A., 2005. Chwasty w łanie gorczycy białej (Sinapis alba L.) uprawianej na nasiona po różnych zmianowaniach na płowej glebie lessowej. / Weeds in a white mustard (Sinapis alba L.) canopy grown for seeds after different crop rotations on grey-brown podzolic loess soil. Prog. Plant Protect. / Post. Ochr. Roślin, 45 (2): 752-755.
 • Kwi a t k ows k i C., 2004a. Plonowanie i jakość ziarna nagoziarnistej i oplewionej formy jęczmienia jarego w zależności od zróżnicowanej ochrony zasiewów. / Yields and quality of grain from naked and husked forms of spring barley depending on various types of crop protection. Pam. Puł. 123: 137-144.
 • Kwi a t k ows k i C., 2004b. Wpływ międzyplonu na plonowanie i zachwaszczenie jęczmienia jarego uprawianego w monokulturze. / The effect of a catch crop on yields and weed infestation of spring barley cultivated in monoculture. Ann. UMCS, sect. E, 59 (2): 809-815.
 • Kwi a t k ows k i C., We s o ł ows k i M., 2004. Zachwaszczenie jęczmienia jarego w płodozmianie i monokulturze w zależności od sposobu pielęgnacji łanu. / Weed infestation of spring barley in crop rotation and monoculture depending on methods used for canopy protection. Prog. Plant Protect. / Post. Ochr. Roślin, 44 (2): 917-919.
 • Mu r awa D., P y k a ł o I., B a n a s z k i ewi c z T., 2004. Kompleksowa ocena chwastobójcza substancji aktywnych w gorczycy białej (Sinapis alba L.). / Comprehensive weed control evaluation of active substances in white mustard (Sinapis alba L.). Rośliny Oleiste XXV: 521-531.
 • Ol e s z e k W., 1994. Brassicacae jako rośliny alternatywne umożliwiające kontrolę zachwaszczenia w rolnictwie zachowawczym. / Brassicacae as alternative plants used for weed control in sustainable agriculture. Fragm. Agron. 4 (44): 5-19.
 • Pawł ows k i F., We s o ł ows k i M., 1986. Plonowanie i zachwaszczenie roślin następczych uprawianych po wieloletniej monokulturze jęczmienia jarego. / Yielding and weed infestation of succeeding crops cultivated after long-term monoculture of spring barley. Ann. UMCS, sect. E, 43: 1-9.
 • Pawł ows k i F., D e r y ł o S., 1988. Plonowanie i wartość przedplonowa owsa w zmianowaniach o dużej koncentracji zbóż. / Yielding and the forecrop value of oats in crop rotations of high cereal concentration. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 331: 101-109.
 • S t u p n i c k a - Ro d z y n k i ewi c z E., S t ę p n i k K., L e p i a r c z y k A., 2004. Wpływ zmianowania, sposobu uprawy roli i herbicydów na bioróżnorodność zbiorowisk chwastów. / Effect of crop rotation, tillage method and herbicides on the biodiversity of weed communities. Acta Sci. Pol., Agricultura 3 (2): 235-245.
 • Wes o ł ows k i M., Kwi a t k ows k i C., S t ę p i e ń A., 2003. Wpływ mieszanek międzyodmianowych jęczmienia jarego na zachwaszczenie tej rośliny w uprawie monokulturowej i płodozmianie. / Influence of inter-variety mixtures of spring barley on weed infestation in monocultural and crop rotation cultivation of this plant. Acta Agrophysica, 1 (4): 795-802.
 • Z awi ś l a k K., 1997. Regulacyjna funkcja płodozmianu wobec chwastów w agrofitocenozach zbóż. / The regulating function of crop rotation in relation to weeds in cereal agrophytocenoses. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst. 64: 81-99.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-1ee493f0-7233-4fa5-8b61-f715ee5e9947
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.