PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 12 | 1 |
Tytuł artykułu

Effect of soil fertilizer UGmax on feed value of some grass species depending on their cuts

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wpływ użyźniacza glebowego UGmax na wartość paszową wybranych gatunków traw w zależności od odrostu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of this study was to estimate the effect of fertilizer UGmax on the energy, protein and mineral value of feed obtained growing cocksfoot grass, perennial ryegrass and meadow fescue. Experiment with cultivation of those plants was established in 2007. To each of rings with a diameter of 36 cm and height of 40 cm, filled with soil material, 8 seeds of one of the studied species were sown. After seed germination, when seedlings achieved the 2-3 leaf stage, negative selection was performed by removing 4 the weakest plants. Next the experimental factors were introduced in the form of the following fertilizing combinations: B1 – soil fertilizer and mineral fertilization, B2 – only mineral fertilization. The experiment was carried out in 2008-2010. Three cuts were harvested each year. In the last two years of the experiment the chemical analysis of yield dry matter was performed. Obtained results were used for calculating the following parameters of energy and protein value: UFL – feed unit for lactation, ULV – feed unit for maintenance and meet production, PDI(N) – protein digested in the intestine plus protein of microorganisms, calculated on the basis of availability in availability of nitrogen from feed in the rumen, PDI(E) – protein digested in the intestine plus protein of microorganisms, calculated on the basis of energy from feed available in the rumen. Moreover, on the basis of macroelement content the Ca : P and K : (Ca + Mg) ratio was determined. Studied species were characterized by a similar content of PDI(E). All species were characterized by the too wide K : (Ca + Mg) ratio; the ratio of calcium to phosphorus was the most favourable in the dry matter of meadow fescue. Soil supply with the fertilizer resulted in an increase in UFL value and content of PDI(N), but it did not contribute to diversifying ULV, PDI(E) and ionic ratios. Supplying soil with microorganisms did not contributed explicitly to improvement of feed value of analysed grasses in individual cuts.
PL
Celem pracy było określenie wpływu użyźniacza UGmax na wartość energetyczną, białkową i mineralną paszy z uprawy kupkówki pospolitej, życicy trwałej i kostrzewy łąkowej. Doświadczenie z uprawą tych roślin założono w 2007 roku. Do każdego z pierścieni o średnicy 36 cm i wysokości 40 cm, wypełnionego materiałem glebowym, wysiano 8 nasion jednego z badanych gatunków. Po skiełkowaniu nasion, gdy siewki osiągnęły stadium 2-3 liści, przeprowadzono selekcję negatywną poprzez usunięcie 4 najsłabszych roślin. Następnie wprowadzono czynniki doświadczalne w postaci kombinacji nawozowych: B1 – użyźniacz glebowy i nawożenie mineralne, B2 – tylko nawożenie mineralne. Doświadczenie użytkowano w latach 2008-2010. W każdym roku zbierano trzy odrosty. W ostatnich dwóch latach trwania eksperymentu przeprowadzono analizę chemiczną suchej masy plonu. Uzyskane wyniki wykorzystano do obliczenia następujących parametrów wartości energetycznej i białkowej: JPM – jednostka paszowa produkcji mleka, JPŻ – jednostka paszowa produkcji żywca, BTJ(N) – białko trawione w jelicie plus białko mikroorganizmów, obliczone na podstawie dostępności w żwaczu azotu z paszy, BTJ(E) – białko trawione w jelicie plus białko mikroorganizmów, obliczone na podstawie dostępnej w żwaczu energii z paszy. Ponadto na podstawie zawartości makroelementów określono stosunek Ca : P oraz K : (Ca + Mg). Badane gatunki odznaczały się podobną zawartością BTJ(E). Wszystkie gatunki charakteryzowały się zbyt szerokim stosunkiem K : (Ca + Mg); relacja wapnia do fosforu była najkorzystniejsza w suchej masie kostrzewy łąkowej. Zasilanie gleby użyźniaczem spowodowało wzrost wartości JPM i zawartości BTJ(N), ale nie przyczyniło się do zróżnicowania JPŻ, BTJ(E) oraz stosunków jonowych. Zasilanie gleby mikroorganizmami nie przyczyniło się jednoznacznie do poprawy wartości paszowej analizowanych traw w poszczególnych odrostach.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
12
Numer
1
Opis fizyczny
p.35-44,ref.
Twórcy
autor
 • Departament of Grassland and Green Areas Creation, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland
autor
 • Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce, Poland
Bibliografia
 • Bac S., Koźmiński C., Rojek M., 1993. Agrometeorologia [Agrimeteorology]. PWN Warszawa [in Polish].
 • Barszczewski J., Wróbel B., Jankowska-Huflejt H., Mendra M., 2010. Wpływ zróżnicowanych sposobów nawożenia na ruń łąkową oraz jakość pozyskiwanych kiszonek [Effect ofdiversified fertilization methods on meadow sward and quality of produced silages]. Zesz.Nauk. WSA w Łomży 46, 8-16 [in Polish].
 • Baryła R., Kulik M.A., 2006. Ocena przydatności gatunków traw i roślin motylkowatych do podsiewu degradowanych zbiorowisk trawiastych w siedliskach pobagiennych [Assessment of usefulness of grass and legume species for undersowing degraded grass communities inpost-bog habitats]. Zesz. Nauk. UP we Wrocławiu, Rolnictwo 545, 15-19 [in Polish].
 • Borowiecki J., 2002. Wpływ nawożenia azotem na plon i wartość pokarmową Festulolium braunii odm. Felopa [Effect of nitrogen fertilization on yield and feeding value of Festuloliumbraunii cv. Felopa]. Pam. Puł. 131, 39-48 [in Polish].
 • Borowiecki J., 2004. Możliwość prognozowania jakości wieloletnich roślin motylkowatych i ich mieszanek z trawami [Possibility of forecasting the quality of perennial legumes and theirmixtures with grasses]. Post. Nauk Rol. 4, 62-70 [in Polish].
 • Ciepiela G.A., Jankowska J., Kolczarek R., 2008. Plon jednostek paszowych uzyskany z kupkówki pospolitej uprawianej w siewie czystym i w mieszankach z roślinami motylkowatymi [Yield of fodder units obtained from cocksfoot grown in pure stand and in mixtures with legumes]. Zesz. Nauk. WSA w Łomży 37, 5-13 [in Polish].
 • Dymnicka M., Sokół J.L., 2001. Podstawy żywienia zwierząt [Foundations of animal feeding]. Wyd. SGGW Warszawa [in Polish].
 • Falkowski M., Kukuła I., Kozłowski S., 1990. Właściwości chemiczne roślin łąkowych [Chemical properties of meadow plants]. AR Poznań [in Polish].
 • Harasim J., 2006. Produkcyjność zbiorowisk trawiastych użytkowanych kośnie i pastwiskowo na trwałych i przemiennych użytkach zielonych [Productivity of grass communities in cuttingand grazing utilization on permanent and rotation grasslands]. Ann. Univ. Mariae Curie- Skłodowska, Sect. E, Agricultura LXI 165-173 [in Polish].
 • Harkot W., 2000. Wpływ składu gatunkowego mieszanek na zawartość niektórych mikroskładników w Lolium perenne L. Cz. II [Effect of species composition of mixtures oncontent of some microelements in Lolium perenne L. Part II]. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol.471, 727-733 [in Polish].
 • Jankowski K., Ciepiela G.A., 2000. Wartość stosunków równoważnikowych makroelementów w sianie z czterech mieszanek motylkowato-trawiastych w zależności od terminu zbioru pierwszego pokosu [Value of relations of macroelements of hay from four legume-grassmixtures depending on the harvest day of first cut]. Zesz. Nauk. AP w Siedlcach, Rolnictwo57, 69-74 [in Polish].
 • Jankowska-Huflejt H., Wróbel B., 2008. Ocena przydatności pasz z użytków zielonych do produkcji zwierzęcej w badanych gospodarstwach ekologicznych [Assessment of usefulnessof feeds from grasslands for animal production on studied organic farms]. J. Res. Appl. Agric.Eng. 54(3), 103-108 [in Polish].
 • Jodełka J., Jankowski K., Mateńko M., Ciepiela G.A., 2006. Przydatność koniczyny łąkowej i lucerny mieszańcowej do uprawy z kupkówka pospolitą na glebach typu aerosole [Usefulness of meadow clover and alfalfa for cultivation with cocksfoot in soils of aerosol type]. Łąkarstwo w Polsce 9, 79-86 [in Polish].
 • Klama J., Jędryczka M., Wiśniewska H., Gajewski P., 2010. Ocena stopnia rozwoju oraz kondycji fizjologicznej ozimych roślin pszenicy i rzepaku w uprawie z zastosowaniem efektywnychmikroorganizmów [Evaluation of development degree and physiological condition of winterwheat and rape plants in cultivation using effective microorganisms]. Nauka PrzyrodaTechnika 4(6), 1-8 [in Polish].
 • Klocek B., Osek M., 2001. Wartość pokarmowa zielonek regionu środkowo-wschodniej Polski na tle nowoczesnych systemów wartościowania pasz [Feeding value of green forages of the central-east Poland region against the background of modern feed evaluation systems]. Pam.Puł. 125, 216-221 [in Polish].
 • Lipińska H., 2005. Wpływ fitotoksyn korzeniowych traw na początkowy wzrost i rozwój Lolium perenne [Effect of grass root phytotoxins on the initial growth and development of Loliumperenne]. Łąkarstwo w Polsce 8, 115-123 [in Polish].
 • Nazaruk M., Jankowska-Huflejt H., Wróbel B., 2009. Ocena wartości pokarmowej pasz z trwałych użytków zielonych w badanych gospodarstwach ekologicznych [Evaluation of feeding value of feeds from perennial grasslands on studied organic farms]. Woda –Środowisko – Obszary Wiejskie 9(25), 61-76 [in Polish].
 • Nowak W., Sowiński J., Liszka-Podkowa A., Jama A., 2008. Wartość pokarmowa krótkotrwałych mieszanek motylkowo-trawiastych [Feeding value of short-lived legume-grass mixtures].Łąkarstwo w Polsce 11, 139-146 [in Polish].
 • Olszewska M., 2005. Wpływ niedoboru magnezu na wskaźniki wymiany gazowej, indeks zieloności liści (SPAD) i plonowanie Lolium perenne i Dactylis glomerata [Effect ofmagnesium deficit on gas exchange indexes, leaf greenness index (SPAD) and yield of Lolium perenne and Dactylis glomerata]. Łąkarstwo w Polsce 8, 141-149 [in Polish].
 • Olszewska M., 2008. Produkcyjność Festulolium braunii (K. Richt.) A. Camus i Festucapratensis L. uprawianych w mieszankach z Lotus corniculatus L. na tle zróżnicowanegonawożenia azotem [Productivity of Festulolium braunii (K. Richt.) A. Camus and Festucapratensis L. grown in mixtures with Lotus corniculatus L. against the background ofdiversified nitrogen fertilization]. Acta Sci. Pol., Agricultura 7(2), 101-114,www.agricultura.acta.utp.edu.pl [in Polish].
 • Sosnowski J., 2011. Wartość paszowa mieszanek Festulolium braunii z koniczyną łąkową i lucerną mieszańcową zasilanych użyźniaczem glebowym [Feed value of mixtures of Festulolium braunii with meadow clover and alfalfa supplied with the soil fertilizer].Łąkarstwo w Polsce 14, 127-135 [in Polish].
 • Sosnowski J., 2012. Reaction of Dactylis glomerata L., Festuca pratensis Huds. and Lolium perenne L. to microbiological fertilizer and mineral fertilization. Acta Sci. Pol., Agricultura 11(1), 91-98, www.agricultura.acta.utp.edu.pl
 • Sosnowski J., Jankowski K., 2010. Wpływ użyźniacza glebowego na skład florystyczny i plonowanie mieszanek kostrzycy Brauna z koniczyną łąkową i lucerną mieszańcową [Effectof soil fertilizer on floristic composition and yield of Festulolium braunii in mixtures withmeadow clover and alfalfa]. Łąkarstwo w Polsce 13, 157-166 [in Polish].
 • Staniak M., 2004. Plonowanie i wartość pokarmowa Festuloloium braunii odmiana Felopa w zależności od terminu zbioru pierwszego pokosu. II. Skład chemiczny i wartośćpokarmowa [Yield and feeding value of depending on date of harvesting the first cut. II.Chemical composition and feeding value]. Pam. Puł. 137, 133-147 [in Polish].
 • Sulewska H., Szymańska G., Pecio A., 2009. Ocena efektów stosowania użyźniacza glebowego UGmax w uprawie kukurydzy na ziarno i kiszonkę [Evaluation of effect of using soilfertilizer UGmax in growing maize for seed and silage]. J. Res. Appl. Agric. Eng. 54(4), 120-125 [in Polish].
 • Warda M., 2005. Wpływ stresów termicznych na obecność Lolium perenne w runi pastwiskowej na glebie torfowo-murszowej [Effect of thermal stresses on presence of Lolium perenne in pasture sward in peat-muck soil]. Łąkarstwo w Polsce 8, 207-214 [in Polish].
 • Wasilewski Z., 1997. Bilans pasz oraz podstawy letniego i zimowego żywienia [Feed balance and foundations of summer and winter feeding]. [In:] Produkcja pasz objętościowychw gospodarstwach specjalizujących się w integrowanym chowie bydła IMUZ [Production of bulky feeds on farms specializing in integrated cattle rearing IMUZ], 83-88 [in Polish].
 • Wojtala-Łozowska L., Parylak D., 2010. Porażenie pszenicy ozimej przez choroby podsuszkowe w zależności od przedplonu, zastosowania użyźniacza glebowego i materiału siewnego[Infestation of take all disease in winter wheat depending on previous crop, the use of soilfertilizer and seed material]. Post. Ochr. Rośl. 50(4), 2057-2064 [in Polish].
 • Żywienie przeżuwaczy, 1993. Zalecane normy i tabele wartości pokarmowej pasz [Recommended standards and tables of feed feeding value]. PAN Jabłonna [in Polish].
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-18b56daa-9cc1-496d-a762-faa1fc7c3c5a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.