PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 18 | 5 |
Tytuł artykułu

Corporate social responsibility and sustainable development of rural areas

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Społeczna odpowiedzialność biznesu a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This study focuses on presenting the investment in the renewable energy installations and the legal form of beneficiaries aided by the EU funds to show the effects of undertakings consistent with the sustainable development as reflected in Corporate Social Responsibility implemented in rural areas of the Podlaskie Voivodeship. CSR is closely linked to the sustainable development because of its overriding goal that such development satisfies needs of this generation without jeopardizing the possibility of satisfying needs of future generations. Most projects related to renewable energy installations were realised by beneficiaries qualified as partnerships and natural persons conducting business activity (54 entities). In the Podlaskie Voivodeship, solar energy installations were most commonly funded (84) through the end of 2015. In the years 2007-2013, a total of PLN 356 853 658 was allocated to the issues connected with renewable energy development, including 45% for solar energy. The level of EU subsidy totalled PLN 174 575 220, including 55% spent on solar energy use projects.
PL
Podjęto próbę prezentacji poziomu zrealizowanych inwestycji OZE przez poszczególne formy prawne beneficjentów korzystających z funduszy UE jako efekt działań zrównoważonego rozwoju uwzględniających ideę wdrożenia CSR na obszarach wiejskich na przykładzie województwa podlaskiego. CSR jest ściśle związana ze zrównoważonym rozwojem, gdyż jej nadrzędnym celem jest wkład w taki rozwój, który zaspokaja potrzeby obecnego pokolenia, nie zagrażając możliwościom zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. Większość projektów dotycząca OZE zrealizowana została przez beneficjentów w układzie partnerskim i przez przedsiębiorców (54 projekty). W województwie podlaskim najczęściej finansowano projekty z zakresu energii słonecznej (84) do końca 2015 roku. W latach 2007-2013 przeznaczono ogółem 356 853 658 zł na cele rozwoju OZE, w tym 45% na energię słoneczną. Wielkość dotacji ze środków UE wyniosła 174 575 220 zł, w tym 55% na projekty użytkujące energię słoneczną.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
18
Numer
5
Opis fizyczny
p.78-86,ref.
Twórcy
 • Department of Production Organization and Engineering, Faculty of Production Engineering, Warsaw University of Life Sciences, Nowoursynowska 164, 02-787 Warsaw, Poland
autor
 • Warsaw University of Life Sciences, Warsaw, Poland
Bibliografia
 • Bajkowski Sławomir, Barbara Górniakowska. 2013. „Hydroenergetyka na tle produkcji energii z innych źródeł odnawialnych”. Przegląd Naukowy – Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 59: 77-87.
 • Bednarska Agata. 2010. Hydroenergetyka w Polsce – obecna sytuacja i perspektywy na przyszłość. Częstochowa: Politechnika Częstochowska.
 • CEE Bankwatch Network. 2013. Operacyjne Fundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju – jak angażować się w programowanie nowej perspektywy finansowej na poziomie regionalnym. http://ekoprojekty.pl/wp-content/uploads/ 2013/05/Fundusze-europejskie-dla-zr%C3%B3wnowa%C5%BConego-rozwoju.pdf, accessed 11.08.2016.
 • Dec Beata, Jan Krupa. 2014. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w aspekcie ochrony środowiska”. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. 3 (24): 722-757.
 • Drygas Maciej. 2006. Determinants of effective implementation of EU support for the Polish countryside and food sector. [In] Determinants of economic development policy of the Polish countryside and agriculture, ed. M. Drygas, K. Zawalińska, 71-94. Warsaw: IRWiR.
 • Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. Dz.U. L 283 z 27.10.2001.
 • EC. 2012. Elements of a common strategic framework for 2014-2020 for the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development. Brussels: Commission Staff Working Document, SWD (2012) 61 final.
 • EC BREC. 2003. Odnawialne źródła energii jako element rozwoju lokalnego. Przewodnik. Warszawa: Europejskie Centrum Energi Odnawialnej.
 • FAPA. 2013. Social and economic problems of small agricultural holdings in Europe. Krakow: Foundation of Assistance Programmes for Agriculture.
 • „Firmy wiatrowe inwestują w Polsce”. Inżynier Budownictwa. Biznes/Raporty. 2013. 06.07. http://www.inzynierbudownictwa.pl/biznes,raporty,artykul,firmy_wiatrowe_inwestuja_w_polsce, accessed 11.08.2016.
 • Garrnett Stephen T., Michale J. Lawes, Robyn James, Kristen Bigland, Kerstin K. Zander. 2015. “Portrayal of sustainability principles in the mission statements and on home pages of the world’s largest organizations”. Conservation Biology 30 (2): 297-307.
 • Grosse Tomasz, Hardt Łukasz. 2001. Sector or integrated, that is the optimal strategy for the development of the Polish countryside. Warsaw: ProOeconomia.
 • GUS. 2014. Energia ze źródeł odnawialnych w 2013 roku. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa. http://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5485/3/9/1/energia_ze_zrodel_odnawialnych_w_2014_roku.pdf, accessed 11.08.2016.
 • GUS. 2015. Statistical Yearbook of Agriculture. Warsaw. The Law Council of Ministers of 24 August 2011 on agricultural tax. OJ 2011no. 123, item. 23.
 • ISO. 2010. ISO 26000. Społeczna odpowiedzialność. http://www.pkn.pl/sites/default/files/discovering_iso_26000.pdf, accessed 11.08.2016
 • Klepacka Anna M., Ewelina Pieńczuk, Natalia Kamińska. 2016. The use of solar energy in the opinion of county employees in Mazowieckie voivodship. [In] Challenges and prospects for innovation between 2014-2020. 15th International Scientific Days. Hungary: Gyöngyös Károly Róbert Föiskola.
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Art. 5. Niepodległość i nienaruszalność granic. Dz.U.1997.78.483.
 • Luchter Lidia. 2000. “Rozwój i uwarunkowania przedsiębiorczości w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce”. Prace Geograficzne. IG UJ 106: 99-117.
 • Lynn Paul. A. 2010. Electricity from Sunlight: An Introduction to Photovoltaics. United Kingdom: John Wiley & Sons.
 • Mejro Czesław, Janusz Troszkiewicz. 1980. Energetyka dziś i jutra. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
 • MRiRW. 2012. The strategy for sustainable rural development, agriculture and fisheries for the years 2012-2020. Warsaw: The Ministry of Agriculture and Rural Development.
 • MRR. 2010. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2010-2020. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego, accessed 11.08.2016.
 • Niedziółka Monika. 2014. „Directions of development of wind energy sector”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlacach. Administracja i Zarządzanie 101: 149-164.
 • PAIZ. 2011. Sektor odnawialnych źródeł energii w Polsce Wschodniej. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
 • Pietrzyk Irena. 2000. EU regional policy and regions in the Member States. Warsaw: PWE.
 • Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzony dnia 11 grudnia 1997 r. Dz.U.05.203.1684.
 • Pultowicz Alicja. 2009. Przesłanki rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce w świetle idei zrównoważonego rozwoju. Problemy Ekorozwoju . 4 (1): 109-115.
 • Rakowska Joanna. 2013. Klasyfikacje obszarów – kryteria, definicje, metody delimitacji. Studium metodyczno-statystyczne. Warszawa: Wydawnictwo Wieś Jutra.
 • Szpringer Włodzimierz. 2009. Social responsibility of banks. Between consumer protection and cover social. Warsaw: Publishing House Wolters Kluwer.
 • Urząd Statystyczny w Gdańsku. 2010. Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej w województwie pomorskim w latach 2000-2009. Gdańsk. http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gdansk/ASSETS_zrodlaodnawialne2010_1.pdf, accessed 11.08.2016.
 • Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku. Dz.U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r. poz. 984 i poz. 1238, z 2014 r. poz. 457, poz. 490, poz. 900, poz. 942, poz. 1101 i poz. 1662, z 2015 r. poz. 151, poz. 478, poz. 942, poz. 1618, poz. 1893, poz. 1960 i poz. 2365 oraz z 2016 .r poz. 266, 925, 1052 i 1165.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627.
 • Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku. Dz.U. 1997, nr 54, poz. 348 z późn. zm.
 • http://www.biomasa.org, accessed 11.08.2016.
 • http://ec.europa.eu, accessed 11.08.2016
 • http://www.mae.com.pl/odnawialne-zrodla-energii-energia-wiatru.html, accessed 11.08.2016
 • https://mfiles.pl/pl/index.php/Interesariusze, accessed 11.08.2016
 • https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-funduszy/fundusze-europejskie-w-polsce, accessed 11.08.2016.
 • http://www.pgeeo.pl/nasze-obiekty/elektrownia-wodna-zarnowiec, accessed 11.08.2016.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-128c6cce-4094-4345-8d04-803e0b9118ae
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.