PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 47 | 1 |
Tytuł artykułu

Quantification of water erosion rates on the Narew River valley-sides using Universal Soil Loss Equation

Warianty tytułu
PL
Ocena erozji wodnej na zboczach Doliny Narwi przy pomocy Uniwersalnego Równania Strat Gleby
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
PL
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
47
Numer
1
Opis fizyczny
p.1-16,ref.
Twórcy
 • Department of Environmental Protection and Management, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Bialystok University of Technology, Wiejska 45A, 15–351 Bialystok, Poland
autor
 • Department of Environmental Protection and Management, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Bialystok University of Technology, Wiejska 45A, 15–351 Bialystok, Poland
Bibliografia
 • [1] A d i n a r a y a n a J., G o p a l R a o K., R a m a K r i s h n a N., Ve n k a t a c h a l m P., S u r i J.K.: Catena, 37, 309, 1999.
 • [2] A m o r e E., M o d i c a C., N e a r i n g M.A., S a n t o r o V.C.: J. Hydrol., 293, 100, 2004.
 • [3] B a n a s i k K., G ó r s k i D.: Zesz. Nauk. AR, Wrocław, Melioracje XXXIV, 189, 103, 1990.
 • [4] B a n a s i k K., G ó r s k i D.: Gospodarka Wodna, 3(519), 62, 1992.
 • [5] B a n a s i k K., G ó r s k i D.: Estimating the rainfall erosivity for East and Central Poland. Proc. I CD “Hydroscience and Engineering”, Seul, Korea, Sept. 26–29.2000.
 • [6] B a n a s z u k H.: Paleogeografia. Naturalne i antropogeniczne przekształcenia Doliny Górnej Narwi. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok, 1996.
 • [7] B a n a s z u k H.: Nasilenie i efekty procesów erozyjnych na Nizinie Północnopodlaskiej okolic Tykocina. Materiały VII Zjazdu Geomorfologów Polskich: Współczesna ewolucja rzeźby Polski, 19–22.09.2005, Kraków, 33, 2005.
 • [8] B i e ń k o w s k a K., K a r w o w s k a H.: Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w Dolinie Górnej Narwi. [w:] Dobroński A., Grębecka W.,(red.) Narew w dziejach i współczesności Mazowsza i Podlasia. Łomżyńskie Tow. Nauk. im. Wagów, 125, 2004.
 • [9] B o a r d m a n J.: Catena 68, 73, 2006.
 • [10] C h u d e c k i Z., N i e d ź w i e c k i E.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 272, 7, 1983.
 • [11] G a b r i e l s D., G h e k i e r e G., S c h i e t t e c a t t e W., R o t t i e r s I.: Soil Till. Res., 74, 47, 2003.
 • [12] G ó r n i a k A.: Wyd. IMGW Oddz. w Białymstoku, 2000.
 • [13] G r a d z i ń s k i R., B a r y ł a J., D o k t o r M., G m u r D., G r a d z i ń s k i M., K ę d z i o r A., P a s z o w s k i M., S o j a R., Z i e l i ń s k i T., Ż u r e k S.: Sedimentary Geology, 157, 253, 2003.
 • [14] H u a n g C.: Amer. J., 59, 982, 1995.
 • [15] H u a n g C., G a s c u e l - O d o u x C., C r o s - C a y o t S.: Catena 46, 177, 2001.
 • [16] I m e s o n A.C., K i r k b y M.J.: J. Soil Wat. Cons., 51(5), 391, 1996.
 • [17] Instrukcja nr 3 Ministra Rolnictwa i Leśnictwa obszarze 18.08.1973 w sprawie określania gruntów rolnych i leśnych zagrożonych erozją oraz zasad i trybu przeciwdziałania erozji. Dz.Urzędowy Min.Rol., nr 8, poz. 43, 1973.
 • [18] J a d c z y s z y n J.: Pam. Puł., 119, 121, 1999.
 • [19] J a s k a n i s D.: Pradzieje Białostocczyzny. Wyd. Arkady, Warszawa, 1969.
 • [20] J ó z e f a c i u k A., J ó z e f a c i u k C.: Pam. Puł. – prace IUNG, 101 supl., 23, 1992.
 • [21] J ó z e f a c i u k A., J ó z e f a c i u k C.: Mechanizm i wskazówki metodyczne badania procesów erozji. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Wyd. PIOŚ, Warszawa, 1996.
 • [22] K l i m a K.: Bibl. Fragm. Agron. 4B/98, 303, 1998.
 • [23] K l i m a K., P i e c z k o E., S z a r e k K.: Roczn. Glebozn., 40(4), 71, 2004.
 • [24] K o ć m i t A., W i n k l e r L., F r i e l i n g h a u s M.: Ogólnopolskie sympozjum naukowe nt. „Ochrona agroekosystemów zagrożonych erozją”, 11–13.09.1996 Puławy, Prace Naukowe cz. 2 K(11/2), IUNG, Puławy, 283, 1996.
 • [25] K o ć m i t A., W i n k l e r L., D e u m l i c h D., K a m i ń s k a G., P o d l a s i ń s k i M.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 475, 429, 2001.
 • [26] K o ć m i t A.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 460, 531, 1998b.
 • [27] K o r e l e s k i K.:. Przegląd geodezyjny, 65(1), 15, 1993a.
 • [28] K o r e l e s k i K.: Przegląd geodezyjny, 65(2), 5, 1993b.
 • [29] K o ź m i ń s k i C., M i c h a l s k a B. (red.): Atlas klimatyczny ryzyka upraw w Polsce. Wyd. AR, Szczecin, 2001.
 • [30] L i c z n a r P., R o j e k M.: Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 11(2), 5, 2002.
 • [31] L i c z n a r P., S a s i k J., Ż m u d a R.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 487, 137, 2002.
 • [32] M a z u r A.: Acta Agrophysica, 5(1), 85, 2005.
 • [33] N o w o c i e ń E., P o d o l s k i B., W a w e r R.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 487, 175, 2002.
 • [34] N o w o c i e ń E., W a w e r R., P o d o l s k i B.: Pam. Puł., 133, 135, 2003.
 • [35] P a ł y s S.: Acta Agroph., 23, 107,1999.
 • [36] PTG, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze.: Roczn.Glebozn., 40(3/4), 8, 1989.
 • [37] Q u i n e T.A., G o v e r s G., Wa l l i n g D.E., Z h a n g X., D e S m e t P.J.J., Z h a n g Y., Va n d a e l e K.: Earth Surf. Process. Landforms, 22, 799, 1997.
 • [38] R e j m a n J., B r o d o w s k i R.: Acta Agroph., 23, 133, 1999.
 • [39] R e j m a n J., U s o w i c z B.: Bibl. Fragm. Agron., 4A/98, 231, 1998.
 • [40] S c h w e r t m a n n V., Vo g l W., K a i n z M.: Bodenerosion durch Wasser. E. Umler Verlag, Stuttgart, 1987.
 • [41] S t a r k e l L.: Przegląd Geograficzny, 60(3), 251, 1988.
 • [42] S t a r k e l L.: Przegląd Geograficzny, 61(1–2), 33, 1989.
 • [43] S t a s i k R., S z a f r a ń s k i C.: Folia Univ. Agric. Stein., 217 Agricultura (87), 213, 2001.
 • [44] S t a s i k R.: Rocz. AR. Pozn., CCCXXXVIII, Melior. Inż. Środ., 22, 107, 2002.
 • [45] Ś w i t o n i a k M.: Catena, 116, 173, 2014.
 • [46] S z a f r a ń s k i C., F i e d l e r M., S t a s i k R.: Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe pt. Ochrona agroekosystemów zagrożonych erozją. Puławy 11–13.09.1996. Prace Naukowe cz. 2 K(11/2), IUNG, Puławy, 1996.
 • [47] S z a f r a ń s k i C., F i e d l e r M., S t a s i k R.: Rocz AR, Pozn. CCXCIV Melior. Inż. Środ., 19, cz. 1, 141, 1997.
 • [48] S z p i k o w s k i J.: Bibl. Fragm. Agron., 4B/98, 113, 1998.
 • [49] T w a r d y J.: Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 487, 371, 2002.
 • [50] U z i a k S., K l i m o w i c z Z.: Ann. Univ. M. Curie-Skłodowska, Lublin, 49(16), s.B., 229, 1994.
 • [51] v a n R o m p a e y A.J.J., G o v e r s G., v a n H e c k e E., J a c o b s K.: Agric. Ecosys. Environ., 83, 73, 2001.
 • [52] W a w e r R.: Acta Agrophysica, 5(1), 201, 2005.
 • [53] Wa w e r R. , N o w o c i e ń E., P o d o l s k i B.: EJPAU 13(2), #13, Available Online: http://www.ejpau.media.pl/volume13/issue2/art-13.html, 2010.
 • [54] W i s c h m e i e r W.H., S m i t h D.D.: Predicting rainfall-erosion losses – a guide to conservation planning. Agriculture Handbook no 537, USDA, 1978.
 • [55] W y s o c k a - C z u b a s z e k A.: Pol. J. Soil. Sc. 40(1), 69, 2012.
 • [56] Z a w a d z k i S.: Gleboznawstwo. PWRiL, Warszawa, 1999.
 • [57] Z g ł o b i c k i W.: Dynamika współczesnych procesów denudacyjnych w północno-zachodniej części Wyżyny Lubelskiej. Wyd. UMCS, Lublin, 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0fc7ab49-41ec-4c30-8f2d-ee0279e224be
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.