PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 10 |
Tytuł artykułu

Charakterystyka fitocenotyczna leśnych zbiorowisk zastępczych z udziałem Quercus rubra L. na Wyżynie Śląskiej

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Phytocoenotic characteristics of secondary forest communities with contribution of Quercus rubra L. in the Silesian Upland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
10
Opis fizyczny
s.17-40,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
Bibliografia
 • ADAMOWSKI W., MĘDRZYCKI P., ŁUCZAJ Ł. 1998. The penetration of alien woody species into the plant communities of the Białowieża Forest: the role of biological properties and human activities. - Phytocoenosis 10 (N.S.), Suppl. Cartogr. Geobot. 9: 211-228.
 • BAUER F. 1953. Die Roteiche. Sauerlander, Frankfurt am Main.
 • ASSMANN E. 1961. Waldertragskunde. organische Produktion, Struktur, zuwachs und Ertrag von Waldbestanden. - Munchen, Bonn, Wien: BLV Verlags- gesellschaft, 490 ss.
 • BELLON S., TUMIŁOWICZ J., KRÓL S., 1977. Obce gatunki drzew w gospodarstwie leśnym. - PWRiL, Warszawa, 267 ss.
 • CABAŁA S. 1990. Zróżnicowanie i rozmieszczenie zbiorowisk leśnych na Wyżynie Śląskiej. - Uniw. Śląski, Katowice, 144 ss.
 • CELIŃSKI F., SZCZYPEK T., WIKA S. 1991. Waloryzacja szaty roślinnej województwa katowickiego na tle przeobrażeń niektórych elementów środowiska geograficz¬nego. Zmiany środowiska geograficznego w warunkach silnej antropopresji (wybrane zagadnienia). Cz. 3. - WnoZ, Fundacja ekologiczna „Silesia”, Sosnowiec.
 • CHABRERIE O., LOINARD J., PERRIN S., SAGUEZ R., DECOCQ G. 2010. Impact of Prunus serotina invasion on understorey in a European temperate forest. - Biol. Invasions 12(6): 1891-1907.
 • CHMURA D. 2004. Penetration and naturalization of invasive alien plant (neophytes) in woodlands of the Silesian Upland (Poland) - Nat. Conserv. 60(3): 3 -11.
 • CHMURA D. 2009. Differences in invasiveness of alien woody plants in forest communities of the Silesian Upland (Southern Poland). - W: HOLEKSA J, BABCZYŃSKA-SENDEK B., WIKA S. (red.), The role of geobotany in biodiversity conservation. - University of Silesia, Katowice, s. 297-302.
 • CHMURA D. 2013. Impact of alien tree species Quercus rubra L. on understorey habitat and flora: a study of the Silesian Upland (Southern Poland). - Pol. J. Ecol. 61(3): 431-442.
 • CHMURA D., SIERKA E. 2007. The invasibility of deciduous forest communities after disturbance: A case study of Carex brizoides and Impatiens parviflora invasion. - Forest Ecol. Manage. 242: 487-495.
 • CHMURA D., WOŹNIAK G, ŚLIWIŃSKA-WYRZYCHOWSKA A. 2004. Participation of invasive alien plants in degeneration of coniferous forests of the Silesian Upland. - W: BRZEG A., WOJTERSKA M. (red.), Coniferous forests vegetation - differentiation, dynamics and transformations. - Ser. Biologia 69: 339-342, Wyd. Naukowe Uniw. im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 • CYZMAN W. 2008. Różnorodność szaty roślinnej na terenie Kotliny Toruńskiej. - Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody, Uniw. im. Mikołaja Kopernika, Toruń, Mscr, 106 ss.
 • DOBOSZ M. 2004. Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań. - Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa.
 • DZWONKO Z. 1997. Assessment of light and soil conditions in ancient and recent woodlands by Ellenberg indicator values. - J. App. Ecol. 38: 942-951.
 • DZWONKO Z. 2001. Effect of proximity to ancient deciduous woodland on restoration of the field layer vegetation in a pine plantation. - Ecography 24: 198-204.
 • DZWONKO Z, LOSTER S. 1997. Effects of dominant trees and anthropogenic disturbances on species richness and floristic composition of secondary communities in southern Poland. - J. App. Ecol. 34(4): 861-870.
 • DZWONKO Z., LOSTER S. 2000. Testing of Ellenberg and Zarzycki indicator values as predictors of soil and light conditions in woodlands. - Fragm. Flor. Geobot. 45(1-2): 49-62.
 • DZWONKO Z. 2007. Przewodnik do badań fitosocjologicznych. - Instytut Botaniki Uniw. Jagiellońskiego, Sorus, Poznań-Kraków, 304 ss.
 • DZWONKO Z., GAWROŃSKI S. 1994. The role of woodland fragments, soil types, and dominant species in secondary succession on the western Carpathian foothills. - Vegetatio 111: 149-160.
 • ELLENBERG H., WEBER H.E., DULL R., WIRTH V., WERNER W., PAULIBEN D. 1992. Zeigwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. - Scripta Geobot. 18: 5-258.
 • FERREIRO-DOMINGUEZ N., RIGUREIRO-RODRIGEZ A., MOSQUERA-LOSADA M.R., 2011. Response to sewage sludge fertilisation in a Quercus rubra L. Silvipastoral system: soil, plant biodiversity and tree pasture production. - Agr. Ecosyst. Environ. 141: 49-57.
 • FRANK, D., KLOTZ, S., 1990. Biologisch-okologische Daten zur Flora der DDR. - Martin-Luther-Universitat Halle-Wittenberg Wissenschaftliche Beitrage.
 • GAZDA A., SZLAGA A. 2008. Obce gatunki drzewiaste w północnym kompleksie Puszczy Niepołomickiej - Sylwan 152(4): 58-67.
 • GAZDA A., FIJAŁA M. 2010. Obce gatunki drzewiaste w południowym kompleksie Puszczy Niepołomickiej - Sylwan 154(5): 333-340.
 • GODEFROID S., PHARTYAL S. S., WEYEMBERGH G. KOEDAM N. 2005. Ecological factors controlling the abundance of non-native invasive black cherry (Prunus serotina) in deciduous forest understory in Belgium. - Forest Ecol. Manage. 210: 91-105.
 • GRIME J. P. HODGSON J. G., HUNT R. 1996. Comparative plant ecology. A functional approach to common British species. - Unwin Hynan, London.
 • HALAREWICZ A. 2011. Przyczyny i skutki inwazji czeremchy amerykańskiej Prunus serotina w ekosystemach leśnych. - Leśne Prace Badawcze 72(3): 267-272.
 • HEREŹNIAK J. 1992. Amerykańskie drzewa i krzewy na ziemiach polskich. - W: ŁAWRYNOWICZ M., WARCHOLIŃSKA A. U. (red.), Rośliny pochodzenia amerykańskiego zadomowione w Polsce. - Łódzkie Tow. Nauk., Szlakami Nauki 19: 97-150.
 • HOLEKSA J., WOŹNIAK G. 2005. Biased vegetation patterns and detection of vegetation changes using phytosociological databases. A case study in the forests of the Babia Gora National Park (the West Carpathians, Poland). - Phytocoenologia 35(1): 1-18.
 • JAKUBOWSKA-GABARA J. 1989. Leśne zbiorowiska zastępcze. - Wiad. Bot. 33(1): 9-18.
 • JANUKOWICZ H. 2008. Zdegenerowane grądy i łęgi z Carex brizoides L.. w wybranych zbiorowiskach leśnych Pomorza Zachodniego. - W: LECHNIO J., KULCZYK S., MALINOWSKA E., SZUMACHER I. (red.), Klasyfikacja krajobrazu. Teoria i praktyka. - Probl. Ekol. Krajobr. 20: 251-256.
 • KOŁACZKOWSKA E., OBIDZIŃSKI A. 2008. Population structure of invasive boxelder (Acer negundo L.). - W: HOLEKSA J., BABCZYŃSKA-SENDEK B., WIKA S. (red.), The role of geobotany in biodiversity conservation. - University of Silesia, Katowice, s. 303-308.
 • KONDRACKI J. 1994. Geografia Polski: mezoregiony fizyczno-geograficzne. - PWN, Warszawa, 339 ss.
 • KORNAŚ J. 1972. Rozmieszczenie i ekologia rozsiewania się chwastów w zespołach polnych w Gorcach. - Acta Agrobot. 25: 5-67.
 • KOWARIK I. 1992. Einfurhrung und Ausbreitung nichtteinheimischer Geholzarten in Berlin und Branderburg. - Verh. Bot. Ver. Berlin Branderbunrg, Beiheft 3.
 • KOZYREVA E. A., MAZAREVA O., MOLENDA T., RZĘTAŁA M. A., RZĘTAŁA M., TRZHTSINSKY Y. B. 2004. Geomorphological processes in conditions of human impact. - University of Silesia, Sosnowiec, 87 ss.
 • KRÓL S. 1988. Synantropizacja fitocenoz leśnych przez introdukcję obcych gatunków drzew. - Wiad. Bot. 32(2): 115-124.
 • KRUCZAŁA A. (red.) 2000. Atlas klimatu województwa śląskiego. - IMiGW, Katowice, 116 ss.
 • MATUSZKIEWICZ J.M. 2001. Zespoły leśne Polski. - Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 376 ss.
 • MATUSZKIEWICZ J.M. 2008. Potential natural vegetation of Poland (Potencjalna roślinność naturalna Polski) - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodaro¬wania PAN, Warszawa, http://www.igipz.pan.pl.
 • MATUSZKIEWICZ W. 2008. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. - Wyd. Nauk. PWN, 540 ss.
 • MĘDRZYCKI P. 1996. Aklimatyzacja i neofityzm gatunków drzewiastych. - Phytocoenosis 8 (N.S.) Sem. Geobot. 4: 137-143.
 • NYREK A. 1975. Gospodarka leśna na Górnym Śląsku. - Prace Wrocł. Tow. Nauk. S.A., Wrocław, 234 ss.
 • OKSANEN J. 2011. Multivariate Analysis of Ecological Communities in R: vegan tutorial. http://r-forge.r-project.org/projects/vegan.
 • OLACZEK R. 1974. Kierunki degeneracji fitocenoz leśnych i metody ich badania. - Phytocoenosis 3 (3/4): 179-190.
 • OOSTERBAAN A., OLSTHORN A.F.M. 2005. Control strategies for Prunus serotina and Quercus rubra as exotic tree species in the Netherlands. - W: NENTWIG W.,
 • BACHER S., COCK M. J. W., DIETZ H., GIGON A., WITTENBERG R. (red.), Biological Invasions - from ecology to control. - Neobiota 6: 177-181.
 • ORCZEWSKA A., SIERKA E. 2002. Charakterystyka fitosocjologiczna grądów Tilio cordate- Carpinetum betuli w wariancie z Carex brizoides występujących na Płaskowyżu Głubczyckim i Wyżynie Śląskiej. - Acta Biol. Siles. 36(53): 94-101.
 • OTRĘBA A., FERCHMIN M. 2007. Obce gatunki drzew miarą przekształcenia przyrody Kampinoskiego Parku Narodowego. - W: ANDERWALD D. (red.), Siedliska i gatunki wskaźnikowe w lasach. - Stud. Mat. CEPL, Rogów, 2/3(16): 234-244.
 • PACYNIAK C. 1981. Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia L.) w warunkach środowiska leśnego w Polsce. - Rocz. Akad. Roln. w Poznaniu 111: 1-85.
 • R DEVELOPMENT CORE TEAM. 2011. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07 -0, URL http://www.R-project.org.
 • SANDER I.L. 1990. Quercus rubra Northern Red Oak. - W: BURNS, RUSSELL M.; HONKALA, BARBARA H. (Tech Coords), Agriculture Handbook 654. - U.S. Dept. of Agriculture, Forest Service, Washington, D.C. s. 727-733.
 • SCHAFFERS A.P., SYKORA K.V. 2000. Reliability of Ellenberg indicator values for moisture, nitrogen and soil reaction: a comparison with field measurements. - J. Veg. Sci. 11: 225-244.
 • SCHENCK C. A. 1939. Fremdlandische Wald- und Parkbaume. Zweiter Band: Die Nadelholzer. Verlag von Paul Parey, Berlin, 645 ss.
 • SCHWAPPACH A. 1911. Die weitere Entwicklung der Versuche mit fremdlandischen Holzarten in PreuBen. Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesell- schaft 20: 3-37.
 • SIERKA E. 2003. Ekspansja Carex brizoides L. jako efekt antropogenicznych przemian lasów Wyżyny Śląskiej. - Środowisko i Rozwój 7: 53-58.
 • SIERKA E., ORCZEWSKA A. 2001. Zdegenerowane grądy z Carex brizoides L. wybranych obszarów Wyżyny Śląskiej i Płaskowyżu Głubczyckiego. - W: GERMAN K., BALON J.(red.), Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie. - Probl. Ekol. Krajobr. 10: 474-480. - Wyd. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniw. Jagiellońskiego, Kraków.
 • SMITH L., VANCAT J.L. 1991.Communities and tree seedling distribution in Quercus rubra- and Prunus serotina-dominated Forests in Southwestern Pensylvania. - Am. Midl. Nat. 126(2): 294-307.
 • STRAIGYTŚ L., ZALKAUSKAS R. 2012. Effect of climate variability on Quercus rubra phenotype and spread in Lithuanian forests. - Dendrobiology 67: 79-85
 • STRZEMSKI M., WITEK T. 1978. Gleby. - W: LESZCZYCKI S. (red.), Narodowy atlas Polski. - PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 34 ss.
 • SZWAGRZYK J. 2000. Potencjalne korzyści i zagrożenia związane z wprowadzaniem do lasów obcych gatunków drzew. - Sylwan 146(2): 99-106.
 • TICHY L. 2002. JUICE, software for vegetation classification. - J. Veg. Sci. 13: 451-453.
 • TOKARSKA-GUZIK B. 2003. The expansion of some alien plant species (neophytes) in Poland. - W: CHILD L.E., BROCK J.H., BRUNDU G., PRACH K., PYSEK P., WADE P.M., WILIAMSON M. (red.), Plant invasions: Ecological treats and management solutions. - Backhuys Publishers, Leiden, The Netherlands, s. 147-167.
 • TOKARSKA-GUZIK B. 2005. The Establishment and Spread of Alien Plant Species (Kenophytes) in the Flora of Poland. - Prace Nauk. Uniw. Śląskiego 2372: 1-192, Katowice.
 • VAN DER MAAREL E. 1979. Transformation of cover-abundance values in phytosociology and its effects on community similarity. - Vegetatio 39(2): 97-114.
 • VOR T. 2005. Natural regeneration of Quercus rubra L. (Red Oak) in Germany. - W: NENTWIG W., BACHER S., COCK M.J.W., DIETZ H., GIGON A., WITTENBERG R. (red.), Biological Invasions - from ecology to control. - Neobiota 6: 111-123.
 • ZARZYCKI K, TRZCIŃSKA-TACIK H., RÓŻAŃSKI W., SZELĄG Z., WOŁEK J., KORZENIAK U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. - W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, 183 ss.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-0b2beedd-92cb-420b-b143-cb7e20d4febf
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.