Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | 66 | 4 | 296-312
Tytuł artykułu

Ein altniederländisches Triptychon mit elegischem Gedicht im Schloss Lednice (Eisgrub)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
CS
Nizozemský triptych s elegickou básní ze zámku Lednice
EN
A Netherlandish triptych with elegiac poem from the castle of Lednice
Języki publikacji
DE
Abstrakty
EN
In the Castle of Lednice there is a Netherlandish triptych dated on the frame to 1494. The work can be ascribed to the workshop of the Antwerp painter Quinten Massys. On the central part is a copy of the romanesque painting Madonna del Aracoeli from the late 11th century. On the side wings there is a Latin text presenting the Seven Sorrows of the Virgin Mary. The Lednice Triptych is thus linked to a religious phenomenon discussed at present in a number of publications. This is the collective honouring of the Seven Sorrows of Mary, the origins of which can be found in the Netherlands around 1492. The new cult was based on a wide network of brotherhoods open both to laymen and clerics. In the first brotherhoods, founded in 1492, homage to the Madonna del Aracoeli was highly popular. It was considered to be the oldest depiction of the Virgin Mary and to be the work of St Luke. Quinten Massys created a variant of this icon, very probably around 1494, which he attuned to the Transalpine Early Renaissance. Copies of the modernised variant were preserved, for instance, in Bruges, Munich and Pisa. The Lednice copy is undoubtedly the oldest of these and is also the only one with side wings and inscriptions. The text is most probably from the Flemish priest Jan van Coudenbergh and appears in various publications of the printed handbooks of the brotherhoods. The aesthetic dimension of the text, however, has not yet been recognised. This is an elegiac poem, in which six verses of six feet alternate with six verses of five feet. This poetic form, known as the elegiac distichon, was used by Roman poets such as Ovid. The Madonna on the central part of the triptych and the poem on the side wings evidently follow a similar aesthetic. In both the painting and the text there is a clear effort to create a christian retable based on ancient examples from a time still pagan. It appears that the Lednice Triptych was the forerunner of the book publication of The Life of the Virgin by Albrecht Dürer from 1511. Here, too, the accompanying verses of the Benedictine monk Benedictus Chelidonius, who is presented as the co-author alongside the artist on the title page, take the form of elegiac couplets. Just like the buildings in ancient style in the background of the scenes, these texts must also be perceived as an intrinsic part of Dürer’s woodcuts.
CS
Na zámku v Lednici se nachází nizozemský triptych datovaný na rámu do roku 1494. Dílo lze připsat dílně antverpského malíře Quintena Massyse. Na středním křídle je kopie milostného obrazu Madonny del Aracœli z pozdního 11. století. Na bočních křídlech se nachází latinský text představující Sedm bolestí Panny Marie. Lednický triptych tak souvisí s náboženským fenoménem, jímž se v současnosti zabývá řada publikací. Jde o kolektivní uctívání Sedmi Mariiných bolestí, jehož počátky je možné hledat v Nizozemí kolem roku 1492. Nový kult se opíral o širokou síť bratrstev otevřených laikům i klerikům. U prvních bratrstev, založených roku 1492, měla úcta k Madonně del Aracœli velkou oblibu. Byla považována za nejstarší zpodobnění Marie a za dílo sv. Lukáše. Quinten Massys vytvořil velmi pravděpodobně kolem roku 1494 variantu této ikony, již přizpůsobil raně renesančnímu Záalpí. Kopie modernizované varianty se dochovaly mimo jiné v Bruggách, Mnichově a v Pise. Lednický exemplář je bezpochyby nejstarším z nich a je také jediným s bočními křídly s nápisy. Text nejspíš pochází od vlámského kněze Jana van Coudenbergha a objevuje se v nejrůznějších vydáních tištěných příruček bratrstev, jeho estetická funkce však zatím dosud nebyla rozpoznána. Přitom jde o elegickou báseň, v níž se střídá šest veršů o šesti stopách se šesti verši o pěti stopách. Tuto básnickou formu, tzv. elegické distichon, užívali římští básníci, například Ovidius. Madona na středním křídle triptychu i báseň na křídlech bočních sledují zjevně podobnou estetiku. Jak u obrazu, tak u textu je patrná snaha o vytvoření křesťanského retáblu, vycházejícího z antických předloh doby ještě pohanské. Zdá se, že lednický triptych byl předzvěstí knižního vydání Mariina života od Albrechta Dürera z roku 1511. I zde mají doplňující verše benediktinského mnicha Benedikta Chelidonia, který je vedle umělce uváděn jako spoluautor na titulní straně, formu elegického dvojverší. Tak jako antikizující stavby v pozadí výjevů je třeba i tyto texty vnímat jako nedílnou součást Dürerových dřevorytů.
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Tom
66
Numer
4
Strony
296-312
Opis fizyczny
Rodzaj publikacji
ARTICLE
Twórcy
  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.171c64f2-6167-4adb-9314-7b174f653e7c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.