Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 25 | 3 | 13-17
Tytuł artykułu

Zmiana kąta rotacji tułowia u dzieci i młodzieży ze skoliozami idiopatycznymi poddanych intensywnej fizjoterapii prowadzonej w oparciu o koncepcję Funkcjonalnej Intensywnej Terapii Skolioz (FITS) / Changing the angle of trunk rotation in children and adolescents with idiopathic scoliosis undergoing intensive physiotherapy carried out based on the Concept of FITS - Functional Intensive Therapy of Scoliosis

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Wstąp: Zgodnie z konsensusem SOSORT w leczeniu zachowawczym skolioz wykorzystuje się obecnie leczenie gorsetowe oraz różne metody kinezyterapeutyczne uzupełnione zabiegami fizykalnymi. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że opinie na temat skuteczności fizjoterapii w leczeniu zachowawczym skolioz idiopatycznych są podzielone, istotne jest podejmowanie działań weryfikujących jej efektywność. Celem pracy było określenie skuteczności intensywnej fizjoterapii prowadzonej w oparciu o koncepcję FITS, wyrażonej zmianą kąta rotacji tułowia (KRT), u dzieci i młodzieży ze skoliozami idiopatycznymi podczas 2-tygodniowego turnusu rehabilitacyjnego. Materiał i metody: Badaniami objęto 57 dzieci i młodzieży w wieku 11-18 lat (śr. 14,6 ±1,6) z bocznym idiopatycznym skrzywieniem kręgosłupa. U wszystkich dzieci dokonano dwu- krotnej oceny kąta rotacji tułowia. Pierwszy pomiar przeprowadzono na początku, drugi na końcu, 2-tygodniowego turnusu rehabilitacyjnego podczas którego prowadzono, w oparciu o koncepcję FITS, intensywną fizjoterapię. Wyniki: Analiza zebranych wyników wykazała istotne zmniejszenie wartości Kąta Rotacji Tułowia, biorąc pod uwagę wszystkie łuki skoliotyczne (9,1±5,0 vs 6,8±3,7, p=0,000). Wykazano znamienne zmniejszenie KRT, zarówno w przypadku skolioz jedno- (p=0,026), jak i dwułukowych (p=0,000). Podobne obserwacje dotyczyły zarówno wygięcia piersiowego (p=0,000) jak i lędźwiowego (p=0,013) w skoliozach dwułukowych. Wnioski: Wieloaspektowe oddziaływanie na dziecko ze skoliozą idiopatyczną wykorzystywane w funkcjonalnej intensywnej fizjoterapii skolioz (FITS) prowadzi w okresie dwóch tygodni do istotnego zmniejszenia wartości kąta rotacji tułowia. Uzyskana zmiana wartości kąta rotacji tułowia dotyczy zarówno piersiowego jak i lędźwiowego luku skoliotycznego.
EN
Background: In accordance with the SOSORT consensus, in non-invasive treatment for scoliosis, brace and various methods of kinesitherapy supplemented with physical treatments are currently used. Taking into account the fact that opinions on the effectiveness of non-invasive treatment for idiopathic scoliosis are divided, it is important to take action to verify its effectiveness. The aim of this study was to determine the effectiveness of intensive physiotherapy, which was based on the FITS concept, expressed through change in angle of trunk rotation (ATR), among children and adolescents who suffer from idiopathic scoliosis and underwent two-week rehabilitation course. Material and methods: The study included 57 children and adolescents aged 11-18 (on ave- rage 14.6±1.6) afflicted by idiopathic scoliosis. All children were assessed twice with angle of trunk rotation. The first measurement was conducted at the beginning, the second - at the end of two-week rehabilitation course, during which intensive physiotherapy, based on the FITS concept, was carried out. Results: The analysis of the collected results showed significant decrease of Angle of Trunk Rotation, where all the scoliotic curvatures were regarded (9,1±5,0 vs 6,8±3,7, p=0,000). Considerable decrease of ATR was shown both in the case of single-curve (p=0,026), and double-courve scoliosis (p=0,000). Similar observations concerned both the thoracic (p=0,000) and lumbar (p=0,013) curvature in double-curve scoliosis. Conclusions: Multifaceted impact on the child with idiopathic scoliosis used in functional intensive physiotherapy of scoliosis (FITS) leads during the two weeks to a significant reduction in the angle of trunk rotation. As a result of the therapy achieved reduction angle of trunk rotation around bending both thoracic and lumbar spine as.
Wydawca

Rocznik
Tom
25
Numer
3
Strony
13-17
Opis fizyczny
Daty
wydano
2011-09-01
online
2013-08-27
Twórcy
 • Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II, Skierniewice, Polska
 • Prywatny Gabinet Fizjoterapii, Jawor, Polska
Bibliografia
 • 1. Newton PO, red. Adolescent Idiopathic Scoliosis. Rosemont (IL): Amer Acad OF Orthopaedic Surgeons; 2004.
 • 2. Głowacki M, Kotwicki T, Pucher A. Skrzywienie kręgosłupa. In: Marciniak W, Szulc A, editors. Wiktora Degi Ortopedia i Rehabilitacja. Warszawa, PZWL, 2003, 68-110.
 • 3. Tylman D. Patomechanika bocznych skrzywień kręgosłupa. Warszawa: Severus, 1995.
 • 4. Gnat R, Saulicz E, Ryngier P, Zięba M. Zmiany wartości wybranych parametrów spirometrycznych w przebiegu kompleksowego usprawniania pacjentów z bocznymi skrzywieniami kręgosłupa I i II st. Fizjot. Pol. 2003;3:21-30.
 • 5. Kotwicki T, Frydryk K, Lorkowska M, Krawczyński A, Szulc A. Powtarzalność i zgodność pomiaru rotacji tułowia skoliometrem Bunnella u dzieci ze skoliozą idiopatyczna. Fi- zjot. Pol. 2006; 2(4), Vol.6:lll-116.
 • 6. Barczyk K, Skolimowski T, Zawadzka D. Zmiany w postawie ciała dzieci ze skoliozą 1° uczestniczących w ćwi- czeniach korekcyjnych w środowisku wodnym. Ortoped Traumat Rehabilit 2005;7,2:180-186.
 • 7. Białek M, Kotwicki T, M'hango A, Szulc A. Wartość kąta rotacji tułowia w obrębie skrzywienia pierwotnego i kompensacyjnego u dzieci ze skoliozą idiopatyczną pod- danych intensywnej kinezyterapii metodą FITS. Ann Acad Med Siles 2007;61,1:45-48.
 • 8. Momingstar MW, Woggon D, Lawrence D. Scoliosis treatment using a combination of manipulative and rehabili- tation therapy: a retroscpective study. BMC Musculoskeletal Disorders 2004;5:32, doi: 10.1186/1471-2474-5-32[Crossref]
 • 9. Zarzycka M, Rożek K, Zarzycki M. Alternatywne me- tody leczenia zachowawczego skolioz idiopatycznych. Orto- ped Traumat Rehabilit 2009;5(6),Vol. 11,396-412.
 • 10. Kotwicki T, Durniała J, Czaprowski D, Głowacki M, Kołban M, Snela S, Śliwiński Z, Kowalski IM. Zasady le- czenia nieoperacyjnego skolioz idiopatycznych - wskazówki oparte o zalecenia SOSORT 2006 (Society on Scoliosis Or- thopaedic and Rehabilitation Treatment). Ortoped Traumat Rehabilit 2009;5(6);Vol. 11:379-395.
 • 11. Weiss HR, Goodall D. The treatment of adolescent idiopathic scoliosis (AIS) according to present evidence. A syste- matic review. Eur j Phys Rehabil Med 2008;44(2): 177-193.
 • 12. Kotwicki T, Lorkowska M, Szulc A. Analiza zmienności kąta rotacji tułowia w zależności od pozycji u dzieci ze skoliozą idiopatyczną. Ann Acad Med Siles 2007;61,1:39-44.
 • 13. Krawczyński A, Kotwicki T, Szulc A, Samborski W. Kliniczny i radiologiczny pomiar rotacji kręgów u cho- rych ze skolioza idiopatyczną. Ortop Traumat Rehabilit 2006;6(6),Vol.8:602-607.
 • 14. Bunnell WP. An objective criterion for scoliosis screening. J Bone Joint Surg 1984, 66-A: 1381-1387.
 • 15. Białek M, M’hango A. FITS Concept Functional Individual Therapy of Scoliosis. In: Grivas TB, editor. The Con- servative Scoliosis Treatment. Amsterdam: IOS Press, 2008, 250-261.
 • 16. Korovessis PG, Stamatakis MV. Prediction of scoliotic Cobb angle with the use of the scoliometer. Spine 1996;21:1661-1666.[Crossref][PubMed]
 • 17. Aulisa AG, Guzzanti V, Perisano C, Marzetti E, Spec- chia A, Galii M, Giordano M, Aulisa L. Determination of quality of life in adolescents with idiopathic scoliosis sub- jected to conservative treatment. Scoliosis 2010; 5:21, do- i: 10.1186/1748-7161-5-21.
 • 18. Czaprowski D, Kotwicki T, Kowalski IM. Wydolność fizyczna i adaptacja wysiłkowa dziewcząt z bocznymi idiopatycznymi skrzywieniami kręgosłupa. Postępy Rehabilitacji 2009;(1),29-33.
 • 19. Danielsson AJ, Hasserius R, Ohlin A, Nachemson AL. A prospective study of brace treatment versus observation alone in adolescent idiopathic scoliosis: a follow-up mean of 16 years after maturity. Spine 2007;32,2198-2207.
 • 20. Kotwicki T, Kinel E, Stryła W, Szulc A. Estimation of the stress related to conservative scoliosis therapy: an analy- sis based on BSSQ questionnaires. Scoliosis 2007; 2:1, doi: 10.1186/1748-7161-2-1.[Crossref]
 • 21. Schiller JR, Thakur NA, Eberson CP Brace Manage- ment in Adolescent Idiopathic Scoliosis. Clin Orthop Relat Res 2010;468:670-678.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_rehab-2013-0010
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.