Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W miejscowościach uzdrowiskowych położonych w dolinie rzeki Prut na Huculszczyźnie zachował się mało znany lecz niezwykle interesujący zespół historycznych założeń urbanistyczno-architektonicznych powstałych w pierwszej połowie ubiegłego stulecia. Badania terenowe i archiwalne w miejscowościach Jaremcze, Tatarów i Worochta doprowadziły do rozpoznania i częściowej inwentaryzacji tego zespołu. Jego postępująca degradacja wymaga stworzenia realnych propozycji ochrony i rewitalizacji.
EN
The spa towns situated in the valley of the river Prut in the Hutsul region preserved a little-known but extremely interesting set of historical urban and architectural layouts dating back to the first half of the previous century. Field and archival studies in the towns of Yaremche, Tatariv and Vorokhta led to its identification and partial inventory. The progressive degradation of this resource requires the creation of viable proposals for its conservation and revitalization.
EN
The spa towns situated in the valley of the river Prut in the Hutsul region preserved a little-known but extremely interesting set of historical urban and architectural layouts dating back to the first half of the previous century. Considering the progressing destruction of the multicultural landscape of this region, the need to identify and register them is becoming urgent. Neither the historical architectural objects nor their immediate surrounding are covered by any form of institutional protection. Very often the inhabitants did not identify with the region and they lost their sense of their identity It seems necessary to create legal provisions for their protection and to establish guiding principles for the process of their restoration.
PL
W miejscowościach uzdrowiskowych położonych w dolinie rzeki Prut na Huculszczyźnie zachował się mało znany, lecz niezwykle interesujący zespół historycznych założeń urbanistyczno-architektonicznych powstałych w pierwszej połowie ubiegłego stulecia. W obliczu postępującej destrukcji wielokulturowego krajobrazu tego regionu potrzeba ich rozpoznania i ewidencji wydaje się niezwykle pilna. Zarówno historyczne obiekty architektoniczne, jak i ich otoczenie, nie są objęte ochrona konserwatorską. Nastąpił wyraźny zanik poczucia tożsamości i identyfikacji mieszkańców z regionem. Konieczne wydaje się szybkie stworzenie form prawnych ochrony i zasad postępowania w procesie rewaloryzacji.
PL
W latach 1908-1909 pojawił się istotny spór pomiędzy środowiskiem krakowskich konserwatorów zabytków a Centralną Komisją Konserwatorską w Wiedniu o metodę restauracji zamku królewskiego na Wawelu. Jego personifikacją był konflikt pomiędzy Maxem Dvořákiem reprezentującym stanowisko purystyczne oraz Stanisławem Tomkowiczem, który był zwolennikiem restauracji historycznej. Podobny w wymowie konflikt pojawił się w latach 20. pomiędzy Tomkowiczem a Adolfem Szyszko-Bohuszem prowadzącym wtedy prace konserwatorskie na Wawelu. Tym razem jednak to Tomkowicz reprezentował poglądy zbliżone do puryzmu w przeciwieństwie do Szyszko-Bohusza, który okazał się zwolennikiem bardziej swobodnego prowadzenia prac konserwatorskich na Wawelu, swoją metodę nazwał „neutralną” lub „poza czasem”. Konflikt zantagonizował częściowo środowisko konserwatorów polskich, jego zwycięzcą okazał się Szyszko-Bohusz, konsekwentnie realizując swoją wizję restauracji zamku wawelskiego.
EN
In the years 1908-1909, a vital quarrel broke out between the environment of monument conservators in Krakow and the Central Conservation Commission in Vienna concerning the restoration method of the Wawel Royal Castle. Its personifi ed version was the conflict between Max Dvořák, representing a purist attitude, and Stanisław Tomkowicz who was in favour of historical restoration. A similar conflict occurred during the 1920s between Tomkowicz and Adolf Szyszko-Bohusz carrying out conservation work in the Wawel Castle then. That time, however, it was Tomkowicz who represented views close to purism, in contrast to Szyszko-Bohusz who favoured a freer manner of conducting conservation work in the Wawel Castle, and called his method “neutral” or “beyond time”. The conflict partially divided the milieu of Polish conservators, but its winner turned out to be Szyszko-Bohusz by consequently realizing his vision of the Wawel Castle restoration.
PL
Wartość żywieniowa nasion niskoalkaloidowych odmian łubinu jest porównywalna z soją. Wśród roślin strączkowych, zawierają one najwięcej białka (do 46%) i najmniej niepożądanych składników nieodżywczych. Dzięki obecności składników funkcjonalnych mają potencjalnie prozdrowotne właściwości. Wykazują aktywność przeciwutleniającą i hypocholesterolemiczną, mają niski indeks glikemiczny IG, zwiększają biodostępność składników mineralnych, działają antykancerogennie, przeciwzapalnie i przeciwalergicznie. Nasiona łubinu, tak jak soja, mogą być wykorzystywane zarówno w produkcji żywności tradycyjnej, jak i funkcjonalnej. Najczęściej stosuje się je w piekarstwie, cukiernictwie i przemyśle mięsnym. Są składnikami mieszanek koncentratów spożywczych, potraw półprzetworzonych lub gotowych do spożycia po podgrzaniu. Z ich udziałem produkuje się żywność specjalnego przeznaczenia; dla wegetarian, diabetyków czy też osób, których organizm nie toleruje glutenu.
EN
Nutritional value of low alkaloid lupine seeds is comparable with soybean. Among the leguminous plants, they have the higher content of protein (up to 46%) and the less undesirable non-nutritional components. Owing to the presence of functional components, they have potentially health-promoting properties. Lupine seeds demonstrate antioxidant and hypocholesterolemic activity, they have low glycemic index, they increase bioavailability of mineral components and moreover they act as anticarcinogenic, anti-inflammatory and anti-allergic agents. Lupine seeds can be used, just like soya, for traditional and functional food production. Most often they are used in bakery, confectionery and meat industry. They are components of food concentrate mixtures, semi-processed products and the meals, ready for consumption after heating. With their participation special purpose food is produced: for vegetarians, diabetic people, as well as for people who do not tolerate gluten.
PL
Produkcja żywności w zakładach przemysłu spożywczego wymaga kontrolowania parametrów procesu technologicznego, co bezpośrednio wpływa na jakość gotowego wyrobu. Techniki analityczne stosowane do oceny i kontroli jakości surowców, półproduktów czy produktów końcowych są nieustannie udoskonalane. Szybkie uzyskanie danych z przeprowadzanych analiz wpływa bezpośrednio na optymalizację, wydajność i bezpieczeństwo produkcji żywności. Dlatego zastosowanie systemów analitycznych pracujących w systemie on-line nabiera w ostatnich latach coraz większego znaczenia.
EN
In the process of food production it is very important to monitor the parameters on the production line, which directly affects the quality of the inished products. Analytical techniques used for evaluation and quality control of raw materials, intermediates (semi-finished products) or finished products require continuous improvement. Fast data gathering from analysis directly affects the optimization, efficiency and security of food production. Therefore, the application of analytical systems operating on-line in recent years become increasingly important.
PL
Na terenie Huculszczyzny występują wszystkie tendencje architektoniczne typowe dla zabudowy uzdrowiskowej Karpat końca XIX wieku i pierwszej połowy XX stulecia. Dominującą stylistyką był zawsze regionalizm oparty na tradycyjnych formach miejscowych. W dniu dzisiejszym widoczny jest brak zrozumienia istotnych elementów przestrzeni kulturowej regionu zapewniających poczucie ciągłości tożsamości oraz identyfikacji z miejscem. Brak tych elementów, spotęgowany czynnikami ekonomicznymi, powoduje narastającą degradację krajobrazu architektonicznego centrów Jaremcza, Tatarowa oraz Worochty.
EN
Hutsul Region is a place where all of architectural stylistic tendencies, from the end of 19th and first half of 20th century, typical for health resort buildings of Carpathian Mountains appeared. Regional tendencies dominated until 90th of 20 c. There is no understanding of identity and lack of integrity in architecture nowadays. It caused a deterioration of the cultural environment of Jaremcze, Tatarów and Worochta towns.
7
Content available remote Dzieło architektury a piękno
EN
The chief purpose of this paper is to explore the extent to which the aesthetic and moral integrity of architectural works of art imposes certain obligations upon the architect and his/her attitude to "beauty" as a complex philosophical term.
8
Content available remote Rola Stanisława Tomkowicza w rozwoju polskiej teorii i praktyki konserwatorskiej
PL
Praca jest próbą umiejscowienia postaci Stanisława Tomkowicza w kontekście ewolucji polskiej myśli konserwatorskiej. Rozpoczął on działalność na tym polu w latach osiemdziesiątych XIX stulecia, zakończył w trzydziestych XX w. Był świadkiem co najmniej dwóch epok w konserwacji zabytków. Przy naturalnej ewolucji jego poglądów widać jednocześnie zdumiewającą trwałość zapatrywań na podstawowe zasady konserwacji. Od początku naszego stulecia zaczęły się one zdecydowanie różnić od obowiązującej w Europie doktryny. Sprowadzały się do poglądu o prymacie czynnika emocjonalnego nad naukowym w praktyce ochrony zabytków. Podstawą takiej postawy był szacunek dla wartości narodowo-patriotycznych drzemiących w każdym obiekcie zabytkowym. Analiza jego dokonań pozwala sformułować wniosek, iż Tomkowicz był współtwórcą "krakowskiej szkoły konserwacji" jako specyficznego, regionalnego zjawiska, a zarazem prekursorem tendencji znanych później pod pojęciem "polskiej szkoły konserwacji zabytków".Był on zarówno praktykiem, jak i wybitnym teoretykiem w dziedzinie ochrony zabytków. Tam, gdzie nie ograniczały go względy patriotyczne, można sytuować go w czołówce europejskiej progresywnej myśli konserwatorskiej. Świadomie jednak, ulegając emocjom narodowym, w praktyce konserwatorskiej wybrał drogę pośrednią, która zapewniła mu istotne miejsce w rozwoju polskiej konserwacji zabytków.
EN
The paper is an attempt to establish the role of Stanisław Tomkowicz in the context of the evolution of the polish conservation ideas. He began his activity in the 1880s and ended in the 1930s. He witnessed at least two epochs in the conservation of monuments. Aside from the natural evolution of his views, a stunning persistence of his basic principles of conservation can be seen. From the beginning of the XX century his principles started to differ from the ones accurate in the rest of Europe. They concluded in the superiority of the emotional factor in the conservation practice over the scientific one. It was based on the respect for the national and patriotic values present in every monument. The analysis of Tomkiewicz's work formulates a conclusion that he was a co-author of "the Kraków school of conservation" as a specific, regional phenomenon, as well as a precursor of the tendency later known as "the Polish school of conservation of monuments".He was an outstanding theorist, but he also practiced his conservation ideas. Apart from where he was restricted by patriotic regards, his work can be placed in the leading position of the European progressive conservation ideas. Consciously, submitting national emotions in the conservation practice, he chose a middle way, which guaranteed him an important place in the evolution of the polish conservation of monuments.
9
Content available remote Historyczna kartografia Kamieńca Podolskiego
PL
Artykuł stanowi próbę podsumowania etapu badań autorów nad historyczną kartografią Kamieńca Podolskiego. Zebrane materiały pozwoliły na oznaczenie i skatalogowanie blisko 60 różnych planów Kamieńca Podolskiego, sporządzonych na przestrzeni blisko trzech stuleci, począwszy od pierwszego planu miasta z 1633 r., a na roku 1914 skończywszy. Analiza wszystkich zgromadzonych planów pozwoliła na wyodrębnienie wśród nich kilku istotnych typów oraz na określenie pierwowzorów dla każdej grupy. Ma to podstawowe znaczenie dla usystematyzowania wiedzy o rozwoju kartografii miasta oraz zrozumienia przeobrażeń w urbanistyce Kamieńca.
EN
The article is an attempt to summarize a stage of the authors. research on the historic cartography of Kamieniec Podolski. The materials gathered allowed to label and catalogue nearly 60 different plans of Kamieniec Podolski, made throughout 3 centuries, beginning with the first one from 1633 and the last one from 1914. An analysis of all the gathered plans allowed to sort-out a couple of relevant types and to define prototypes for each group. This has an elemental meaning for systemizing knowledge about the development of Kamieniec.s cartography and understanding urban transformations.
EN
The article discribes activities of Stanislaw Tomkowicz during conservation works done in late medieval wooden church in Kruzlowa Wyżna in 1893-95. It was his first professional work which he supervised as a conservator of architectural monuments of Western Galicia. The major problem in that process was deciding either to protect "in situ" or to transfer to a museum of two polychromed ceilings existing in the presbitery and a nave of the church. Works undertaken in Krużlowa and their methodology began to form Tomkowicz's views on preservation. Their development very soon made him one of the main person influencing Polish theory and practice of conservation of monuments.
11
Content available remote Granice architektury w krajobrazie kulturowym Kamieńca Podolskiego
EN
Beyond the material evidence, heritage sites usually carry a deep spiritual message linking to the ancestral past. Cultural and architectural heritage sites may be discribed by material and spiritiual valued layers. Kamieniec Podolski case shaws that limits of architecture in historical towns may be reduced even to only one intangible layer.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.