Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 73

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań uprawy żywotnika zachodniego odmiany ‘Smaragd’ na podłożach z różnym udziałem keramzytu oraz podłożach szczepionych mykoryzą. Udział keramzytu w poszczególnych próbach badawczych wynosił: 0, 10, 20, 30, 40 i 50%. Przygotowanie próbek do badań polegało na wcześniejszym wymieszaniu gleby z keramzytem i nasadzeniu roślin do wazonów. Badano takie parametry roślin, jak wysokość, masę świeżej części naziemnej (biomasa) oraz masę części podziemnej (korzeni po opłukaniu). Badanie przeprowadzono w okresie 2 lat. Stwierdzono, że największy przyrost roślin można osiągnąć, stosując dodatek keramzytu na poziomie 20–30%. Zaobserwowano również, że zwiększenie przyrostu roślin jest możliwe przy uprawie roślin w kombinacji keramzytu z dodatkiem mykoryzy. Spostrzeżono, że możliwość stosowania dużego udziału dodatku keramzytu w mieszankach podłoży, w połączeniu z jego niewielkim ciężarem, otwiera nowe możliwości wykorzystania tego surowca do upraw roślin na dachach zielonych, garażach podziemnych oraz w budownictwie halowym.
EN
The results of the research growing northern white-cedar (Thuja occidentalis L.) on substrates with different share of expanded clay and substrates vaccinated mycorrhiza. The addition of expanded clay in the individual test samples was: 0, 10, 20, 30, 40 and 50%. Preparation of samples for investigation consist of early mixing of soil with expanded clay and planting of plants for pot. The study was conducted in two years were tested parameters such as growth of plants, the mass of the ground part and the root mass. It was found that the highest growth of plants can be achieved by applying the addition of expanded clay at 20–30%. It was also observed that increasing the growth of plants is possible with the plant cultivation in combination with the addition of expanded clay mycorrhiza. It was noticed that the ability to use a large share of addition of expanded clay in mixtures of substrates, combined with its low weight opens up new possibilities for using this resource for plants in crops for green roofs, underground garages and building a hall.
EN
The results of hydrochemical tests of the Gwdy river in the area of the town of Piła are presented in this study. The catchment area of the Gwda river comprises the area of 4942.8 km2. The surface of catchment area is covered with forest in 43.1%, arable land constitutes 36.5%, and grassland 7.2%. The Gwda river is a right-bank tributary of the Noteć River of IV order. Water samplings were collected in 2009 from three measurement and control points located between 13 and 24 kilometre of the course of the river. During the tests thermal and oxygen conditions were marked and biogenic substances (nitrate acid, ammonia nitrogen, nitrite nitrogen, total nitrogen, total phosphorus and mineral phosphorus). Concentrations of most of the indicators examined qualified the waters of Gwda to the waters of good quality. The indicator whose concentrations exceeded the limit values for the waters of quality was general phosphorus.
EN
The objective of research concerned verifying the accuracy of the location and shape of selected lakes presented on topographical maps from various periods, drawn up on different scales. The area of research covered lakes situated in North-Western Poland on the Międzychód-Sieraków Lakeland. An analysis was performed of vector maps available in both analogue and digital format. The scales of these studies range from 1:50 000 to 1:10 000. The source materials were current for the years 1907 through 2013. The shape and location of lakes have been verified directly by means of field measurements performed using the GPS technology with an accuracy class of RTK. An analysis was performed of the location and shape of five lakes. The analysed water regions were vectorised, and their vector images were used to determine quantitative features: the area and length of the shoreline. Information concerning the analysed lakes obtained from the maps was verified on the basis of direct field measurements performed using a GPS RTK receiver. Use was made of georeferential corrections provided by the NAVGEO service or a virtual reference station generated by the ASG EUPOS system. A compilation of cartographic and field data formed the basis for a comparison of the actual area and the length of the shoreline of the studied lakes. Cartographic analyses made it possible to single out the most reliable cartographic sources, which could be used for the purposes of hydrographical analyses. The course of shorelines shows the attached map.
4
Content available remote Strunobetonowe słupy oświetleniowe na terenach górniczych
PL
W artykule przedstawiono strunobetonowe i żelbetowe słupy oświetleniowe z betonu wirowanego przystosowane do bezpośredniego osadzania w gruncie lub przykręcania do fundamentów prefabrykowanych. Ze względu na możliwość korekty ustawienia, słupy przykręcane można stosować na terenach szkód górniczych.
EN
In the paper pre-tensioned and reinforced spun concrete lighting poles adapted for direct fixing in the ground or screwing in precast foundation are presented. Due to possibility of position correction, the screwing poles are suitable to mining areas.
5
Content available remote Słupy sprężone w liniach wysokiego napięcia
PL
W artykule omówiono konstrukcję polskich słupów kablobetonowych stosowanych w latach 1955 - 1965 do budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV. Na tle tych rozwiązań zaprezentowano nowoczesne słupy strunobetonowe z betonu wirowanego.
EN
In the paper the structure of Polish post-tensioned concrete poles used in years 1955 - 1965 for construction of overhead power lines of 110 kV voltage was described. On the background of these solutions modern post-tensioned spun concrete poles were presented.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę strunobetonowych, wirowanych żerdzi elektroenergetycznych produkowanych w formach nieotwieranych podłużnie. Opisano podstawowe etapy procesu produkcyjnego tego typu wyrobów i omówiono wpływ technologii produkcji na właściwości użytkowe wyrobów gotowych.
EN
In the paper the characteristics of power pre-tensioned prestressed spun concrete poles produced in longitudinally non-openable forms were given. Basic stages of production process of such type elements were described and the influence of production technology on exploitation properties of products was described.
7
Content available remote Wielkogabarytowe płyty żelbetowe stosowane na przejazdach kolejowych
PL
Przedmiotem artykułu są badania doświadczalne żelbetowych, wielkogabarytowych płyt przejazdowych typu CBP układanych na przejazdach kolejowych i na skrzyżowaniach dróg z liniami kolejowymi. Badania płyt i próbek materiałowych wykonano w Laboratorium Badawczym Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej.
EN
The subject of the work is experimental study of reinforced concrete, large-size plate vehicular type CBP laid at railroad crossings at intersections of roads with railway lines. Research plate and material samples was performed at the Laboratory of the Research Institute for Building Wroclaw University of Technology.
8
Content available remote Strunobetonowe słupki sadownicze
PL
W artykule przedstawiono konstrukcje i dane techniczne strunobetonowych słupków sadowniczych przeznaczonych do podtrzymywania koron drzewek i siatek przeciwgradowych w sadach. Opisano technologię produkcji słupków na torze naciągowym o długości 64 m. Podano optymalne rozstawy słupków w sadach bez siatek i z siatkami przeciwgradowymi.
EN
The structures and technical data of pre-tensioned concrete poles for fruit culture were presented in the paper. They are applied as supporting structures for trees and anti-hail nets in orchards. The technology of manufacturing on a tension track of length of 64 m was described. Optimumpoles spacing in orchards with and without anti-hail nets was given.
9
Content available remote Fundamenty strunobetonowych słupów elektroenergetycznych SN i nn
PL
W artykule przedstawiono konstrukcje żelbetowych płyt i belek służących do wykonywania prefabrykowanych fundamentów strunobetonowych żerdzi wirowanych. Podano przykłady zastosowania tego typu elementów w fundamentach słupów przelotowych i mocnych.
EN
In the paper structures of reinforced concrete plates and beams for executing precast foundations for pre-tensioned spun concrete poles were described. The examples of application of such elements in foundations of through and strengths poles were given.
EN
The paper presents the results of research of uranium concentrations in its different kinds – suspended and dissolved – in waters of the largest lakes located in the catchment area of the River Tywa – Strzeszowskie Lake, Dłużyna Lake, Długie Lake and Dłuzec Lake. Small (or the order of several 0,01 μg/l) variations in concentration of uranium in different lakes were noted. The study has also shown a seasonal variation – in a similar range – in concentrations of the above species of uranium, as well as total uranium. The content of dissolved uranium was highest in the autumn and winter, lower in the spring and summer. Overall, total uranium was found in greatest concen-trations during the fall, in other seasons concentrations were lower and similar to each other. Suspended uranium was found in largest concentrations in autumn and summer, in lower ones in spring and winter. Concentrations of the different species of uranium during the study period showed a small variation – variation coefficient below 10% for total uranium and dissolved uranium, and about 25% for suspended uranium. The observed concentrations of uranium were typical of uncontaminated unpolluted water.
EN
Lake Szmaragdowe and Czarnogłowy Reservoir are both characterized by atypical origin as both were formed when quarries were flooded. The geological substrates of the two basins are unique, and they are both highly valued as recreational and tourist destinations. These two basins are among the most interesting in northwestern Poland. Studies of their thermal regimes confirmed that water mass mixing in Lake Szmaragdowe is bradymictic. The waters in the Czarnogłowy Reservoir mix entirely to a depth of 20 m, and this layer is also characterized by bradymixia. Deeper waters do not mix. This indicates that mixing in this basin is of the meromictic type.
12
Content available remote Metodyka badań żerdzi elektroenergetycznych z betonu
EN
In the paper the experimental studies methodology of concrete electrical power engineering poles was presented. The loads programs are being applied in elastic and failure tests of concrete poles were discussed. The criteria of strains, cracking and load capacity assessment were described. In the paper the method of testing of poles subjected to torsion and bending was also described. The experimental set-up in Institute of Building Engineering of Wroclaw University of Technology was shown.
13
Content available remote Badania wdrożeniowe strunobetonowych słupów wirowanych trakcji kolejowej
EN
In modernizing of railways new structural solutions are being applied more and more courageously – including post-tensioned prestressed spun concrete columns. The attempts of industrial implementation of post-tensioned prestressed concrete traction columns produced by Strunobet-Migacz Ltd. were undertaken in 2011 and 2012 on the railway No 61 Czestochowa – Kielce. In the presenting paper the methodology of investigations and the results of trial loads of post-tensioned prestressed spun concrete traction columns used on this railway were described.
14
Content available remote Badania nośności splotów typu Y1860-S7 w zakotwieniach szczękowych
EN
In the paper selected topics concerning the load-bearing capacity of seven wires splices using in a production of pre-tensioned prestressed concrete elements were presented. On the basis of the own investigations on load-bearing capacity of tension member – anchorage systems and the analysis of anchorages information a few conclusions and guides concerning safety of string tension during production of pre-tensioned prestressed concrete girders were defined.
PL
W artykule przestawiono wyniki badań zawartości glinu w wodach największych jezior w zlewni rzeki Tywy. Badano ogólną zawartość glinu oraz jego formy: rozpuszczonej i nierozpuszczonej. Zawartość glinu ogólnego w tych wodach zmieniała się od 5,3 do 98,9 μg/l, glinu rozpuszczonego od 3,0 do 57,0 oraz jego formy nierozpuszczonej od 1,0 do 54,9 μg/l. Średnie zawartości glinu w wodach badanych jezior wynosiły: jezioro Dłużec – 42,9, jezioro Strzeszowskie – 39,2, jezioro Dołgie – 45,7, jezioro Swobnickie – 41,4 μg/l. Glin występował przeważnie w rozpuszczonej formie. Największe ilości wystąpiły jesienią i wiosną, najmniejsze latem i zimą. Tendencja ta dotyczyła całkowitej zawartości glinu oraz jego formy nierozpuszczonej. Rozpuszczona forma glinu w wodach badanych jezior w największych ilościach występowała zimą (średnio – 17,4 μg/l), w najmniejszych wiosną (14,0 μg/l). Oznaczone stężenia glinu są typowe dla niezanieczyszczonych wód powierzchniowych, a przy stwierdzonym w badanych wodach odczynie oraz zawartościach siarczanów, węglanów i chlorków nie były one toksyczne dla biocenoz.
EN
The article presents the research results of the content of aluminium in the waters of the largest lakes situated in the reception basin of the Tywa river. The general content of aluminium and its form: dissolved and non-dissolved was examined. The general content of aluminium in those waters varied from 5.3 to 98.9 μg/l, while the content of dissolved aluminium varied from 3.0 to 57.0 and its non-dissolved form from 1.0 to 54.0 μg/l. The average concentration of the content of aluminium in the waters of examined lakes was similar; Dłużec lake – 42.9, Strzeszowskie lake – 39.2, Dołgie lake 45.7, Swobnickie lake 41.4 μg/l. The prevailing form of aluminium in the examined bodies of water was the dissolved form. The greatest amounts of that metal in waters of the examined lakes were present in autumn and spring, and the smallest amounts in summer and winter, the tendency concerned the entire content of aluminium and its non-dissolved form. The dissolved form of aluminium in the waters of examined lakes was present in the largest amounts in winter (on average – 17.4 μg/l), in the smallest amounts in spring (14.0 μg/l), this seasonal diversity – was weakly marked. The existing concentration of aluminium is typical of non-polluted surface waters, and with the stated reaction and the content of sulfurs, carbonates and chlorides in the examined waters, they were not toxic to the biocenosis.
PL
W pracy przedstawiono sukcesję sezonową mezozooplanktonu w wodach Zatoki Pomorskiej. Badania prowadzono wzdłuż wybrzeża od Świnoujścia do Mrzeżyna w latach 2001–2003 w poszczególnych porach roku. Sezonowe i ilościowe zróżnicowanie zooplanktonu przedstawiono również za pomocą wskaźników biocenotycznych. Wykazano, że największym zagęszczeniem zooplanktonu charakteryzowały się wody wysłodzone w rejonie Świnoujścia i Dziwnowa.
EN
The paper presents seasonal succession of mezozooplankton in the waters of Pomeranian Bay. The research was carried out along the sea-shore from Świnoujście to Mrzeżyna in the years of 2001–2003 in particular seasons of the year. Seasonal and quantitative diversification o zooplankton was also depicted by means of biocenotic indices. It has been proven that the fresh waters in the area of Świnoujście and Dzwinowo were characterized by the highest concentration of zooplankton.
17
PL
W obszarze górniczym Sieroszowice podczas wierceń w warstwach stropowych stwierdzono obecność siarkowodoru. Jest to nowe zagadnienie istotne dla warunków pracy w kopalni oraz dla środowiska. Gaz ten występuje w pierwszym cyklotemie cechsztynu (Werra) w anhydrytach dolnych (A1d), ujawniając się zwłaszcza w strefach likwidowanych wyrobisk górniczych. Drogami migracji siarkowodoru są niekiedy naturalne spękania górotworu i otwory stropowe, a zwłaszcza nieciągłości wywołane rozwojem spękań stropu wskutek eksploatacji. Ponieważ zasięg spękań eksploatacyjnych wynosi kilka wysokości wyrobisk, obejmują one skały węglanowe Ca1 i spągową część anhydrytów dolnych A1d, uwalniając siarkowodór. Gaz charakteryzuje się okresowymi i zanikającym wypływami, które ze względu na niskie stężenie nie zawsze rejestrowane są przez kopalniane przyrządy pomiarowe. Dotychczas nie odnotowano emanacji gazowych w wyrobiskach eksploatacyjnych. Obecność siarkowodoru, jak i niemożność przewidzenia jego pojawienia się, stanowią poważne wyzwanie dla kierownictwa i służb kopalnianych. Od czasu pierwszych objawów H2S prowadzone są poszukiwania metod oraz środków rozpoznawania i likwidacji tego zagrożenia oraz zapewnienia bezpieczeństwa załogom górniczym. W pierwszej kolejności stosuje się zwiększoną intensywność przewietrzania i bieżące izolowanie stref zrobów. Wydzielone zostały odrębne, izolowane wyrobiska, tzw. "tunele wentylacyjne", do odprowadzania gazów bezpośrednio do szybu wydechowego. Stosuje się także doszczelnianie obudowy kotwowej i szczelin w górotworze specjalnymi pianami.
EN
The presence of hydrogen sulfide was discovered during drilling into roof rocks in the Sieroszowice mining area. This is a new problem which is significant both for working conditions in the mine and for the environment. This gas occurs in the first Zechstein cyclothem (Werra) in lower anhydrites (Aid) and appears especially in the working zones being excluded from the operation. The routes of hydrogen sulfide migration are sometimes through natural fractures in the rock mass as well as roof boreholes, and especially discontinuities caused by the development of roof fractures induced by mining operation. Since the range of mining fractures is several times higher than the height of mining excavation, they reach the bottom part of lower anhydrites Aid, releasing the hydrogen sulfide. The gas outflows are periodic and declining. Due to their low concentrations, they are not always recorded by mine gauges. The gas emanations have not been noticed in mine workings until now. The presence of hydrogen sulfide, as well as the inability to forecast its occurrence, is a serious challenge for the mine's administration and responsible staff. Since the first signs of H2S, efforts have been undertaken to identify and eliminate this hazard and to ensure the safety of the miners. Improved ventilation along with the insulation of mining voids is currently being employed. Separate, insulated headings (so called "ventilation tunnels") were arranged in order to carry the gases directly to the exhaust shaft. Additionally, the bolting system and cracks in rock masses are sealed up by special foames.
PL
W artykule podano zalecenia i wymagania dotyczące ochrony strukturalnej i powierzchniowej betonu w strunobetonowych i żelbetowych żerdziach stosowanych do wykonywania konstrukcji wsporczych w napowietrznych liniach elektroenergetycznych i w słupach oświetleniowych.
EN
In the paper the recommendations and requirements concerning the structural and surface protection of concrete in prestressed pre-tensioned and reinforced concrete poles for executing supporting structures of overhead power engineering lines and lighting columns are given. On the basis of the analysis of literature, standards and many years of experience of applying such structures the conclusions and recommendations were defined. They concern designing and executing of power engineering and lighting columns for 30 and 50 years of exploitation period without maintenance and surface protections of concrete.
PL
Przedmiotem artykulu są zmodernizowane żelbetowe żerdzie dwugałęziowe, stosowane w kraju jako konstrukcje wsporcze w napowietrznych liniach elektroenergetycznych niskich napięć. W zmodernizowanych żerdziach pozostawiono bez zmian podstawowe wymiary gabarytowe i rozmieszczenie otworów technologicznych. Zmieniono natomiast klasę betonu, gatunek i ilość zbrojenia oraz grubość minimalnej otuliny zbrojenia dostosowując ją do wymagań aktualnych norm.
EN
The subject of the work are upgraded reinforced concrete double branch poles. They are used in Poland as supporting structures of low voltage electric power lines. In the upgraded poles the basic dimensions and technological holes arrangement are unchanged. However, the class of concrete, the sort and quantity of reinforcing steel, the thickness of minimal concrete cover were adjusted to the requirements of the current standards.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych prefabrykowanej, zarysowanej płyty żelbetowej będącej częścią spocznika trybuny stadionu piłkarskiego. Przeprowadzone obciążenia próbne (poziom obciążenia użytkowego qk = 7,5 kPa, ze współczynnikiem przeciążenia gamma1 = 1,2) wykazały wystarczającą nośność elementu w stanie granicznym nośności i użytkowalności. Zalecono wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego betonu w miejscu powstałych rys. Badania potwierdziły hipotezę, że uszkodzenia płyt powstały w procesie produkcji i transportu.
EN
The paper presents the results of the experimental studies of precast cracked reinforced concrete plate - part of the landing of the football stadium stand. Conducted test loads (the level of usable load qk = 7,5 kPa, load factor gamma1 = 1,2) showed a sufficient capacity of the element in ultimate and serviceability limit states. The execution of surface protection of concrete in the places of cracks occurrence was recommended. The investigations confirmed the hypothesis that damages of the plates occurred during the production process and transport.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.