Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł nawiązuje do obowiązujących od dnia 12 kwietnia 2014 r. zasad zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz udostępniania materiałów z powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Na tle tych zasad opisano praktyczne procedury stosowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wałbrzychu. Wskazano na problemy i wątpliwości wynikające z różnych interpretacji pośpiesznie wprowadzonych w 2014 r. przepisów, zgłaszane zarówno przez geodetów-wykonawców, jak również przez pracowników ośrodków. Uznano potrzebę nowelizacji przepisów, również powrót do niektórych wcześniej obowiązujących zasad. Artykuł dedykowany jest Zespołowi doradczemu ds. rozwiązań systemowych w geodezji i kartografii, powołanemu w dniu 7 kwietnia 2017 r. przez ministra infrastruktury i budownictwa.
EN
The article refers to the regulations in reporting geodetic and cartographic works as of 12th April 2014, as well as in sharing materials from district geodetic and cartographic resources. It presents practical procedures in the District Center for Geodetic and Cartographic Documentation in Wałbrzych against this background. Problems and doubts resulting from differing interpretations of the speedily introduced regulations in 2014, reported both by surveyors-contractors and by the centers’ staff, are presented. Recognized is the need to amend regulations and to return to some of previously applicable rules. The article is dedicated to the Advisory Team for System Solutions in Geodesy and Cartography, established on the 7th April 2017 by the Minister of Infrastructure and Construction.
3
Content available remote Quantitative Ultrasound of Cancellous Bone. Modeling and Experiment
EN
The paper present theoretical and experimental issues related to application of Quantitative Ultrasound (QUS) for assessment of cancellous bone quality and prediction of bone fractures. Commonly used for modeling of ultrasonic wave propagation in cancellous bone, the macroscopic Biot’s theory is discussed in context of its potential applicability for theoretical prediction of wave parameters: phase velocity and attenuation coefficient as functions of frequency. The analysis of the model is focused on the absorption mechanisms responsible for attenuation of ultrasonic waves in cancellous bone, which based on the ultrasonic experiments presumably play a predominant role in the total attenuation. The suitability of the model is discussed and verified by comparison of results of sensitivity analysis of the model with ex vivo experimental ultrasonic data obtained for cancellous bones filled with different fluids.
PL
Badano próbki węgla aktywnego stosowanego w procesie uzdatniania wody pitnej przez różne czasy filtracji (dla różnych ilości przefiltrowanej wody). Wyznaczono szereg parametrów i wielkości charakteryzujących właściwości fizykochemiczne powierzchni węgli zużytych w różnym stopniu i porównano je z właściwościami węgla świeżego (handlowego). Były to: powierzchnia właściwa BET (z niskotemperaturowej adsorpcji N2), liczba jodowa, ubytek masy w trakcie ogrzewania w zakresie temperatur 150 ÷ 600°C (z krzywych TG), zawartość popiołu oraz pH zawiesiny w roztworze NaCl. Właściwości elektrochemiczne węgli o różnym stopniu zużycia określono na podstawie pomiarów cyklowoltamperometrycznych (CV) układu Fe(CN)³-6/Fe(CN)4-6 jako depolaryzatora. W oparciu o zarejestrowane krzywe CV wyznaczono potencjały oraz natężenia prądów pików utleniania/redukcji w tym układzie. Przeanalizowano zmiany wielkości wyznaczonych parametrów fizykochemicznych i elektrochemicznych w zależności od ilości wody przepuszczonej przez węglowe złoże filtracyjne i zaproponowano metody badawcze najbardziej odpowiednie do oceny stopnia jego zużycia. Metody te mogą być również przydatne do oceny właściwości sorpcyjnych (filtracyjnych) materiałów węglowych poddanych procesom regeneracji.
EN
Samples of active carbon used in the purification of drinking water for various filtering times and quantities of filtered water were investigated. A number of parameters and quantities characterising the physicochemical properties of surface carbon spent to various degrees were determined and compared with the properties of fresh (commercial) carbon. They included the specific surface BET (from low temperature N2 adsorption), iodine number, mass loss during heating in the 150 ÷ 600°C temperature range (from TG curves), ash content and pH of the slurry in NaCl solution. The electrochemical behaviour of powdered active carbon electrodes in aqueous electrolyte solution containing a Fe(CN)³-6/Fe(CN)4-6 couple as depolariser were studied by cyclovoltmmetry. The values of the couple's charge transfer reactions parameters (anodic and cathodic peak potentials and currents) were found to depend on the surface characteristic of the carbon material of the working electrode. The changes in physicochemical and electrochemical parameters are evidence that the adsorptive capacity of the carbon filter bed varies during operation; they were analysed as functions of the amount of water filtered through the carbon bed. Suggestions are made regarding the most suitable research methods for estimating the degree of depletion: these methods may also be suitable for assessing the adsorptive (filtration) properties of regenerated carbon materials. Additionally, the knowledge of changes in the electrochemical properties of active carbon filter beds may be necessary when electrosorptive methods of water purification are taken into consideration.
PL
Przeprowadzono porównawcze badania nad oceną przydatności metod określania stopnia zużycia węgla aktywnego stosowanego do oczyszczania wody. Do tego celu wykorzystano próbki formowanego węgla aktywnego pochodzące ze złóż filtracyjnych, przez które przepłynęły trzy różne objętości wody. Dla każdej próbki węgla wyznaczono powierzchnię właściwą BET na podstawie niskotemperaturowej adsorpcji azotu, liczbę jodową, zawartość popiołu oraz ubytek masy podczas termograwimetrycznego ogrzewania w zakresie temperatur od 150 oC do 600 oC. Dla każdej próbki węgla zarejestrowano także cykliczne krzywe woltamperometryczne, używając techniki proszkowych elektrod węglowych i jonów żelaza(III) w roztworze kwasowym jako depolaryzatora. Wszystkie wyniki skorelowano z objętościowym przepływem wody przez złoża węgla aktywnego. Analizowano przydatność każdej metody do oceny stopnia zużycia węgla aktywnego w procesie oczyszczania wody.
EN
Comparative studies were carried out to assess the usefulness of the available methods for estimating the extent of depletion of the active carbon used in the water treatment process. For this purpose, we made use of extruded active carbon samples from filter beds after passage of three different quantities of water. The specific BET surface area was determined for each sample on the basis of low-temperature nitrogen adsorption, iodine number, ash content, and loss of mass during thermogravimetric heating from 150 oC to 600 oC. Also for each sample the cyclic voltammetric curve was recorded by the powdered carbon electrode technique, using Fe(III) ions in acidic solution as depolarizers. The results were correlated with the volumetric water flow through the active carbon filters. The benefits offered by each method when estimating the extent of depletion of the active carbon in the course of the water treatment process were analyzed.
PL
W pracy przedyskutowano i przeanalizowano skuteczność różnych metod usuwania zanieczyszczeń, które nagromadziły się na powierzchni granulowanego węgla aktywnego stosowanego do oczyszczania wody. Badania były prowadzone na próbce zużytego węgla pobranego ze złoża filtracyjnego, przez które przepłynęło 8,93 mln m3 wody. Testowano następujące metody: przepuszczanie różnych objętości wody destylowanej i rozcieńczonego kwasu azotowego przez kolumny ze zużytym węglem, ultradźwiękowe odmywanie zanieczyszczeń etanolem, ekstrakcja nadkrytycznym dwutlenkiem węgla zawierającym etanol, termiczne traktowanie w próżni w różnych temperaturach. Pole powierzchni właściwej (BET) oraz objętości mikro- i mezoporów węgla wyznaczono dla każdej próbki na podstawie niskotemperaturowej (77,4 K) izotermy adsorpcji azotu. Dla każdej próbki węgla wyznaczono także liczbę jodową, pH zawiesiny węgla w roztworze NaCl, zawartość popiołu i ubytek masy podczas ogrzewania w temperaturach 150÷600 st.C. Wykonano też zdjęcia próbek węgla skaningowym mikroskopem elektronowym. Zarejestrowano cykliczne krzywe woltamperometryczne dla każdej próbki węgla, stosując technikę proszkowych elektrod węglowych z jonami żelaza(III) w kwaśnym roztworze jako depolaryzatorem.
EN
Different methods of removing the various pollutants that accumulate on the surface of extruded granular active carbon (GAC) were examined for efficiency in drinking water treatment. The study was carried out with samples of spent GAC taken from a filter bed through which a known quantity of water had passed. The following GAC regeneration methods were tested: passage of different volumes of distilled water and diluted nitric acid through columns of spent GAC; ultrasonic flushing with ethanol; extraction with supercritical, ethanol-containing CO2, and thermal treatment under vacuum at different temperatures. The specific surface area (BET) and the micro- and mesopore volumes were determined for each sample, using the low-temperature (77.4 K) N2 adsorption isotherm. Determinations were also carried out for the iodine number, the pH of the carbon slurry in the NaCl solution, ash content, and loss of mass during thermogravimetric heating from 150 oC to 600 oC. SEM images were obtained. Cyclic voltammetric curves were recorded for each sample, using the powdered carbon electrode technique with iron(III) ions in acid solution as depolarizers.
PL
W pracy zaprezentowano główne metody ultradźwiękowe stosowane w laboratoryjnych badaniach materiałów kostnych: metodę fali ciągłej i impulsowej, metody mikroskopii ultradźwiękowej i rozpraszania wstecznego. Zdefiniowano ilościowe miary wykorzystywane do charakteryzowania materiałów kostnych w oparciu o pomiary ultradźwiękowe oraz przedyskutowano ważniejsze problemy metodologiczne wynikające ze specyfiki badanych materiałów. Zwrócono uwagę na takie elementy jak niewielkie wymiary dostępnych próbek, niejednorodność i anizotropia materiałów oraz wielofazowy charakter ośrodka. W pracy zebrano reprezentatywne dane liczbowe dla wybranych rodzajów materiałów pochodzenia ludzkiego i zwierzęcego, wyznaczone z pomocą omawianych metod.
PL
W pracy przeanalizowano zagadnienie rozpraszania fal harmonicznych na niejednorodnościach porowatego materiału modelowanych jako periodyczny ośrodek złożony z naprzemiennie ułożonych dwóch rodzajów warstw o różnych własnościach mechanicznych. Otrzymano równanie dyspersyjne oraz amplitudowy współczynnik odbicia od półprzestrzeni takiego ośrodka przy prostopadłym padaniu fal. Pokazano występowanie ujemnej dyspersji fal w ośrodku warstwowym oraz zakresów częstotliwości, dla których staje się on nieprzeźroczysty.
EN
The problem of wave scattering at inhomogeneities of porous material is analyzed. The model of periodic medium is considered. The structure is formed by alternately arranged two kinds of layers with different mechanical properties. The dispersion relation and reflection coefficient for perpendicular wave incidence at halfspace of layered medium are derived. It was shown the existence of negative dispersion and the ranges of wave frequencies for which the total reflection is observed.
PL
W referacie sformułowano znaczenie ogólnych parametrów diagnostycznych w eksploatacji okrętowych turbinowych silników spalinowych. Przedstawiono metodę postępowania i wyniki przeprowadzonej analizy trendu zmian temperatury spalin wylotowych pomocniczego, jednowirnikowego, turbinowego silnika spalinowego, pracującego w układzie energetycznym niszczyciela. Pokazano przykładowy rezultat konfrontacji wyników postępowania analitycznego z eksperymentem.
EN
This paper shows the significance of general diagnostic parameters for operation of marine turbine engines. The procedure and the results of the analysis of trends in temperature changes of exhaust gases of an auxiliary one-rotor turbine engine of the GTU-6A type operating in a destroyer energy system have been presented. An example of a comparison of analytical and experimental results has been shown.
12
Content available remote On observation of slow ultrasonic waves in cancellous bones
EN
The two-phase model of saturated cancellous bones predicts the existence of two longitudinal waves in the materials. The paper discusses experimental results concerning ultrasonic studies of the slow longitudinal wave. Results available in the literature axe reviewed and compared with author's data obtained through broadband ultrasonic spectroscopy. The essential properties of the measured slow wave as well as technical and material difficulties in interpretation of the data are highlighted.
PL
Kości są materiałami o anizotropowych własnościach mechanicznych i strukturalnych. Główne kierunki anizotropii tych materiałów związane są z obciążeniami, jakimi są poddawane w warunkach fizjologicznych. Badania własności mechanicznych pokazują, że najczęściej materiały kostne charakteryzują się transwersalną izotropią lub ortotropią. Celem niniejszej pracy było wyznaczenie i analiza parametrów anizotropowej struktury kości gąbczastej. tj. współczynnika uformowania oraz krętości w oparciu o pomiary przewodności elektrycznej i porównanie relacji pomiędzy zmierzonymi parametrami struktury a prędkością propagacji podłużnej fali ultradźwiękowej. Do wyznaczenia parametrów struktury wykorzystano metodę dwuelektrodową z zastosowaniem mostka RLC oraz układu umożliwiającego pomiar przewodności metodą techniczną w zakresie częstotliwości od 100 HZ do 100 kHz. Materia� badany stanowiły sześcienne próbki gąbczastej kości wołowej o wymiarze boku ok. 10 mm uzyskane z głowy kości udowej i kręgów kręgosłupa. Pomiary przewodności przeprowadzono dla materiału zawierającego szpik kostny - nasyconego płynem fizjologicznym, w trzech wzajemnie prostopadłych kierunkach.
EN
Bones are materials with anisotropic mechanical and structural properties. The paper investigates parameters of anisotropic structure of trabecular bone: formation factor and tortuosity using measurements of electric impedance and a comparison between the structure parameters measured and velocity of ultrasonic wave propagation. To determine the material impedance, the two-electrode method with RLC bridge and direct technique are applied. The cubic specimens (1 cm x l cm x l cm) of trabecular bovine bone are cut from the distal epiphysis of fresh bovine femora and vertebra. The results show a good correlation between tortuosity measured by electric spectroscopy and velocity of longitudinal waves.
EN
In the paper the method of wide band ultrasonic spectroscopy is applied to determination of the wave velocity and attenuation in a trabecular bovine bone and materials of bone implants. The theory of wave propagation in two-phase fluid saturated porous dissipative media, given by Biot (1956), is used in analysis of wave parameters in bone, instead of the usually applied theory of single-phase media. The analysis of attenuation coefficients and phase velocities of dilatational waves propagating in bovine bones and implants within the frequency range from 0.2 to 1.2 MHz has indicated remarkable influence of the internal structure of the materials on waves parameters. Potential directions of further exploatations of the results are considered.
PL
W pracy przedstawiono zastosowanie metody szerokopasmwej spektroskopii ultradźwiękowej do określenia prędkości i tłumienia fal w wołowej kości gąbczastej i ceramicznych materiałach biozastępczych. Do analizy parametrów propagacji fal, wykorzystano model Biota (1956) dwufazowego ośrodka porowatego nasyconego płynem z uwzględnieniem efektów dysypatywnych w odróżnieniu od zwykle stosowanych dla takich materiałów modeli ośrodków jednofazowych. Otrzymane wyniki dla współczynników tłumienia i prędkości fazowych fal podłużnych w badanych kościach i implantach, w zakresie częstotliwości od 0.2 do 1.2 MHz, wskazują na znaczący wpływ struktury wewnętrznej materiałów na parametry propagacji fal. Rozważono możliwość wykorzystania otrzymanych wyników do oceny mikrostruktury porowatego materiału.
EN
The purpose of the paper is to describe the application of the method of ultrasonic spectroscopy to study wave propagation parameters: wave velocity and attenuation in saturated and dry trabecular bovine bones. The discussion concerns dilatational waves within the frequency range were visible influence of dissipation of mechanical energy, internal structure and scattering effects of the materials on wave parameters takes place.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.