Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 51

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Nowoczesne systemy suchej zabudowy
PL
Artykuł prezentuje wybrane zagadnienia dotyczące przyjazności infrastruktury transportowej oraz przestrzeni publicznych dla ruchu pieszego. Przedstawiono w nim definicje tej przyjazności oraz główne czynniki warunkujące jej poziom. Dla podkreślenia zasadności realizowania przez władze miast działań usprawniających i uatrakcyjniających przemieszczanie się pieszo zaprezentowano korzyści wynikające z poprawy warunków dla tego rodzaju podróży. Ponadto przytoczono przykłady metod i wskaźników oceny umożlwiających diagnozę stopnia przyjazności dla pieszych, zarówno w skali miasta, wydzielonych obszarów miejskich, jak i w odniesieniu do konkretnych odcinków ulicznych.
EN
The article describes selected issues related to the walkability. It presents definitions of the walkability and main factors determining its level. To emphasize the legitimacy of implementation of the activities increasing the level of service and making walking trips more attractive the benefits of these activities are highlighted. In addition, the methodology and indicators enabling assessment of the walkability for a city, an area and the path level are presented.
PL
W artykule odniesiono się do działań realizowanych w ramach projektu UE REGIO-MOB, którego głównym celem jest wypracowanie nowych strategicznych rozwiązań transportowych służących usprawnieniu polityki mobilności na szczeblu regionalnym. W ramach projektu w czerwcu 2017 roku przeprowadzono warsztaty dotyczące rozwiązań zwiększających dostępność transportową obszaru projektu REGIO-MOB, ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Niepołomice i zlokalizowanej tam strefy inwestycyjnej. Dla wypracowania nowych rozwiązań przyjęto formę pracy warsztatowej z udziałem studentów i pracowników Politechniki Krakowskiej oraz Członków Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu REGIO-MOB, którzy mają bezpośredni wpływ na kształt rozwiązań komunikacyjnych w regionie. Praca odbywała się w grupach tematycznych, co pozwoliło na dokładną analizę stanu istniejącego oraz sformułowanie propozycji konkretnych zmian. Zaangażowanie wielu interesariuszy zaowocowało ich merytorycznym wsparciem oraz pozwoliło na weryfikację stopnia wykonalności rozwiązań.
EN
This article refers to the activities of the EU REGIOMOB project, which main objective is to develop new strategic transport solutions to improve mobility policy at regional level. In the framework of the project in June 2017 a workshop on solutions increasing transport accessibility of the REGIO-MOB project area, with particular focus on the Niepołomice Municipality and the Niepołomice Investment Zone, was organized. Students and employees of the Cracow University of Technology and the members of the Regional Stakeholder Group of the REGIO-MOB project were working together to develop new transport solutions. The work was organised in thematic groups, which allowed for an in-depth analysis of the existing state and formulation of proposals of changes. Involvement of many stakeholders resulted in their substantive support and allowed to verify the feasibility of the solutions.
PL
Zarządzanie mobilnością ma na celu zmianę preferencji związanych ze sposobem podróżowania. Wiele europejskich dokumentów wskazuje ten kierunek zatłoczonym miastom, nazywając wyzwaniem uporanie się z problemem kongestii transportowej. Aby skutecznie działać w tym zakresie, należy przede wszystkim zmienić podejście w miastach do problemów zrównoważonego rozwoju. Jednym z instrumentów zmiany podejścia jest opracowywanie planów mobilności dla zakładów pracy. Ich atrakcyjność wynika z tego, że są stosunkowo tanie, a mogą znacznie przyczynić się do opanowywania problemów zatłoczenia na drogach i zanieczyszczenia powietrza. W artykule przedstawiono poszczególne części opracowywanego planu mobilności (część analityczna, projektowa, zobowiązująca, oceniająca) oraz przykłady działań planowanych dla zakładów pracy. Zaprezentowano też przykładowe wskaźniki monitorowania stopnia realizacji działań zaplanowanych (wskaźniki produktu) oraz zbiór wskaźników oceny planu mobilności.
EN
Mobility management aims to change preferences related to the way people travel. Many European documents point this direction to congested cities and solving the problem of transport congestion is considered as a challenge. In order to be effective in this area, it is essential to change the approach to sustainable development in cities. One of the tools to change this approach is to develop mobility plans for workplaces. They are attractive since are relatively inexpensive and can contribute significantly to dealing with the problem of traffic congestion and air pollution. The article presents the different components of the mobility plan (analytical, design, binding, evaluative) and examples of activities planned for workplaces. Also examples of indicators for monitoring the level of implementation of planned measures (product indicators) and the basics set of the mobility plan assessment indicators are presented.
EN
The article presents selected aspects of the implementation of the EU’s SmartMove project, which aims to promote feeder public transport systems in rural areas through the implementation of an active marketing campaign (AMC). Campaigns of this type are connected with providing general and personalized information concerning the functioning of public transport services. In the article, characteristics of one of the implementation areas of the project are presented, namely, the Liszki district near Cracow. Transport services were also evaluated. In addition, selected results are presented from a survey that was conducted among residents of the area from the point of view of the implementation of the AMC. The results concerned data about the means of transport that were currently used for travelling, the knowledge of bus services, the reasons for their use and the factors that might encourage residents to use public transport.
PL
Osoby dojeżdżające do pracy generują codziennie dużą liczbę podróży, w tym realizowanych samochodem, przyczyniając się do powstawania zatłoczenia komunikacyjnego. Negatywne następstwa użytkowania samochodów rozważać należy również pod kątem problemów odczuwanych przez pracowników, pracodawców oraz społeczności lokalne, funkcjonujące w sąsiedztwie zakładów pracy. Komisja Europejska wskazuje na konieczność realizacji działań zorientowanych na zmianę zachowań komunikacyjnych osób podróżujących do pracy. W Zielonej Księdze oraz „Planie działania na rzecz mobilności w miastach” podkreślono istotną rolę przedsiębiorstw oraz jednostek publicznych, których promobilnościowa strategia może kształtować zachowania komunikacyjne pracowników. Istnieje zatem potrzeba organizacji w miastach działań edukacyjnych i marketingowych skierowanych do osób pracujących oraz zachęcania przedsiębiorstw do tworzenia tzw. planów mobilności. W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących skuteczności planów mobilności dla miejsc pracy oraz opisano działania realizowane przez zagraniczne władze lokalne, regionalne i krajowe, zachęcające pracodawców lub wymuszające na nich obowiązek realizacji projektów zrównoważonej mobilności. Ponadto przedstawiono wyniki kampanii „Do pracy jadę rowerem”, promującej ruch rowerowy w dojazdach do pracy w Gdyni.
EN
Commuters generate a large number of trips, including those realized by car, contributing with the increase of traffic congestion. The negative consequences of car use must be considered also in terms of inconveniences experienced by employees, employers and local communities of the neighboring areas. The European Commission notes the need to implement activities aimed at commuters’ behavior change. In the “Green Paper” and the “Action Plan on Urban Mobility” the important role of enterprises and public entities has been highlighted, since their mobility strategy can shape the employees’ travel behaviors. There is a need for organization of educational and marketing activities addressed to the commuters and for encouragement of business to create so-called mobility plans. The article presents the results of research on the effectiveness of mobility plans for work places and describes the activities carried out by foreign local, regional and national authorities to encourage employers or force them to implement the sustainable mobility projects. In addition, the results of the campaign “I go to work by bike”, promoting cycling among commuters in Gdynia, are presented.
PL
Duże przedsiębiorstwa, centra handlowe, szpitale, szkoły oraz wydzielone obszary miasta, takie jak osiedla mieszkaniowe, zespoły przemysłowe czy obszary biznesowe generują dużą liczbę podróży, w tym realizowanych samochodem. Skutkami tego ruchu są m.in. zatłoczenie komunikacyjne, zanieczyszczenie powietrza, hałas, wpadki, problemy z parkowaniem – uciążliwe dla dojeżdżających do generatorów ruchu pracowników, klientów, uczniów, studentów oraz mieszkańców obszaru. Do złagodzenia tych niekorzystnych zjawisk może przyczynić się realizacja tzw. planów mobilności stosowanych w celu zmiany zachowań komunikacyjnych osób w kierunku ograniczania podróży wykonywanych samochodem. Plany mobilności, choć stosowane na szeroką skalę za granicą, w Polsce są ciągle bardzo innowacyjnymi, rzadko praktykowanymi rozwiązaniami. W celu popularyzacji wiedzy z zakresu ich zastosowania w artykule zaprezentowano istotę planów mobilności, typowe obiekty i obszary realizacji oraz korzyści płynące z ich wdrażania. Dla ukazania przebiegu procesu implementacji przestawiono zasady i poszczególne fazy realizacji projektów wraz z działaniami koniecznymi do podjęcia na każdym z wyszczególnionych etapów. Wskazano kluczowe czynniki mogące oddziaływać na wdrożenie planu mobilności uwieńczonego sukcesem, a także podkreślono rolę władz lokalnych w ich promowaniu.
EN
Large companies, shopping malls, hospitals, schools and separate areas of the city such as residential, industrial or business areas generate a large traffic volume, including trips made by a car. The consequences of this traffic include congestion, air pollution, noise, accidents, problems with parking – burdensome for employees, customers, students and residents of the areas. The implementation of the mobility plans can contribute to reduction of these problems. Mobility plans are used to change the transport behaviors towards reducing trips made by a car. The plans are implemented abroad on a large scale but in Poland they are still very innovative, rarely used measures. In order to popularize the knowledge of their realization the concept of the mobility plans, typical facilities and areas of implementation and benefits of their usage were presented in this article. To show the process of the implementation the rules and the different phases of the project together with the actions necessary to be taken at each step were described. Key factors that may affect the implementation of successful mobility plan and the role of the local authorities in their promotion were highlighted.
PL
Artykuł przedstawia proces realizacji oraz rezultaty organizacji Kampanii Marketingu Aktywnego, promującej usługi transportu zbiorowego w podkrakowskiej gminie Liszki. Kampania Marketingu Aktywnego to kampania marketingu bezpośredniego, podczas której obecni i potencjalni pasażerowie otrzymują informacje ogólne i spersonalizowane na temat możliwości podróżowania, a równolegle do tradycyjnych działań informacyjnych, interakcja z użytkownikami jest zapewniona poprzez organizację spotkań i happeningów oraz doradztwo osobiste udzielane przez konsultantów mobilności. Organizacja kampanii w gminie Liszki dowiodła, że nawet w obszarach słabiej skomunikowanych transportem zbiorowym istnieje zapotrzebowanie na dostęp do danych o funkcjonowaniu usługi, a działania informacyjne, edukacyjne i marketingowe wpływają na wzrost świadomości mieszkańców odnośnie dostępnych opcji transportowych i zwiększają motywację w zakresie rezygnacji z samochodu. By wywołać istotne zmiany w zachowaniach komunikacyjnych muszą one jednak stanowić element szerszej strategii, związanej z jednoczesnym wdrażaniem działań organizacyjnych i inwestycyjnych.
EN
The article presents process of realisation and results of the Active Marketing Campaign, promoting public transport service in the Liszki Municipality located near Cracow. An AMC is a direct marketing campaign informing current and potential passengers about general as well as personalized travel’s possibilities. Parallel to traditional information activities, interaction with users is ensured through the organization of meetings and events, as well as personal advice given by the mobility consultants. Organization of the campaign in the Liszki Municipality has proved, that even in the areas with poorer transport public service a demand for access to data about the service operation appears and the information, educational and marketing activities have an impact on the awareness rising as well as increase the motivation for giving up private car. However in order to reach significant changes these activities need to be implemented as an element of the broad strategy consisting of organizational and investment measures.
9
Content available remote Rynek spoiw gipsowych w Polsce
EN
Car traffic in cities causes a decrease in travel speed, irregularity of public transport operation and, as a consequence for travellers, significant time losses. Because of congestion the accessibility to the destination points, especially those that are located in the city centre, is threatened. Other difficulties concern: road safety, increasing air pollution, traffic noise and global warming. Construction of new roads and transport facilities requires large financial resources and covers large areas. City authorities implement many solutions to reduce these negative effects of car transport, including strategies which aim towards change in travel patterns. Inhabitants are encouraged to travel by more sustainable transport modes, including bikes. The concept is called travel demand management and in Poland is still a new approach to the passenger transport. This paper presents examples of instruments that are most commonly used abroad to encourage bike travels and an overview of the activities carried out to promote bike usage in Cracow. The paper also identifies Best Practices implemented in the area of Cracow and significant deficiencies in the basic issues and actions necessary to be undertaken in the future.
PL
Ośrodki miejskie zmagają się z problemem nadmiernego ruchu samochodowego, który prowadzi do występowania zjawiska kongestii komunikacyjnej i towarzyszących mu skutków w postaci spadku prędkości podróży, nieregularności kursowania środków transportu publicznego, strat czasu ponoszonych przez podróżujących oraz obniżonej dostępności obszarów. Negatywne konsekwencje użytkowania samochodów dotyczą także kwestii bezpieczeństwa komunikacyjnego, wzrastającego zanieczyszczenia środowiska czy emisji hałasu. Inwestycje w transport drogowy wymagają dużych nakładów finansowych oraz wiążą się z zajętością obszarów, które mogłyby zostać wykorzystane w bardziej efektywny i przyjazny mieszkańcom miast sposób. Jedną z obecnie realizowanych koncepcji prowadzących do ograniczenia tych negatywnych zjawisk jest wdrażanie strategii mających na celu zmianę zachowań komunikacyjnych mieszkańców miast w kierunku korzystania z bardziej zrównoważonych form mobilności, w tym z jednośladów. To nowatorskie w Polsce podejście do przewozów pasażerskich zwane jest zarządzaniem popytem transportowym. 24 K. Nosal W niniejszym artykule zaprezentowano przykłady najczęściej stosowanych za granicą instrumentów zarządzania popytem transportowym, zachęcających do przejazdów rowerem, oraz przeprowadzono przegląd działań realizowanych w ramach promowania jednośladów w Krakowie. Wskazano dobre praktyki i innowacyjne rozwiązania wdrażane na gruncie krakowskim oraz istotne braki w podstawowych kwestiach i działa-nia niezbędne do realizacji w przyszłości.
PL
Woda zastosowana do sezonowania ma bardzo duży wpływ na przyczepność zapraw klejących. Próbki przechowywane w wodzie destylowanej charakteryzują się większą przyczepnością niż przechowywane w wodzie wodociągowej czy zmiękczonej wodzie „kranowej”. W niektórych przypadkach różnica ta jest na tyle istotna, że decyduje o spełnieniu wymagań normowych. Badania mają na celu odzwierciedlenie rzeczywistych warunków stosowania, a brak precyzyjnego określenia sposobu sezonowania wpływa na jakość i powtarzalność wykonywanych badań w różnych jednostkach badawczych. Uzyskane wyniki mogą stanowić podstawę do wprowadzenia zmian w normie przedmiotowej, by ujednolicić wymagania i zapewnić odtwarzalność uzyskiwanych wyników.
EN
Type of water used for conditioning samples, has a very strong influence of tensile adhesion strength for cementitious adhesives. The samples stored in distilled water have more adhesion than stored in tap water or softened water. In some cases, the difference is so significant that it decides whether standard requirements are met.
PL
W artykule określono wpływ włókien celulozowych na właściwości klejów do płytek, takich jak obniżony spływ, wydłużony czas otwarty, wysoka elastyczność czy zdolność do szybkiego wiązania i twardnienia. Wyniki badań spływu wykazały, że dodatek włókien celulozowych wydatnie zmniejsza tendencje zaprawy do spływania. Ocena właściwości roboczych zaprawy wykazała łatwiejsze mieszanie z wodą i szybszą homogenizację próbek z dodatkiem włókien celulozowych. Stwierdzono również wyraźnie łatwiejsze nakładanie na podłoże i rozprowadzanie zapraw w porównaniu do zaprawy bazowej.
EN
In the paper the influence of cellulose fibers on the properties of adhesives for tiles, such as reduced slip, extended open time, high flexibility and the ability to rapidly setting and hardening. The cellulose fibers decreases slip mortar. Mortar cellulose fiber easily miscible with water. The addition of fiber allowed to reduce the stickiness of the tools.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
3542--3551, CD 1
PL
Artykuł prezentuje wybrane aspekty realizacji projektu SmartMove, współfinansowanego ze środków UE, w którym jednym z partnerów jest Zakład Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej. W ramach projektu SmartMove osiem regionów wiejskich i peryferyjnych w Europie przygotuje, wdroży oraz przeprowadzi ocenę lokalnych kampanii doradztwa w zakresie podróżowania. Kampanie tego typu, związane z promowaniem środków transportu alternatywnych do samochodu i zapewnianiem spersonalizowanej informacji o funkcjonowaniu transportu, połączone są z realizacją rozwiązań dotyczących podnoszenia atrakcyjności systemu transportowego. W artykule przedstawiono przykładowe rozwiązania dotyczące podnoszenia atrakcyjności systemu transportowego oraz działania stosowane w ramach kampanii, realizowanych w ramach projektu SmartMove. Ponadto, dokonano analizy stanu istniejącego dotyczącego funkcjonowania systemu transportowego w jednym z obszarów peryferyjnych w Krakowie, w którym planuje się zorganizować kampanię mobilności. Analiza objęła m.in. aspekty dotyczące obsługi obszaru transportem publicznym i związane ze stanem infrastruktury punktowej (liczba linii obsługujących obszar, częstotliwość kursowania, stan techniczny przystanków wraz z ich wyposażeniem, itp.). Wykonano analizę SWOT, identyfikując mocne i słabe strony analizowanego obszaru, jak również szanse i zagrożenia dla powodzenia kampanii. W podsumowaniu przedstawiono wnioski końcowe z przeprowadzonej analizy stanu istniejącego oraz przykładowe rozwiązania planowane do wdrożenia w ramach kampanii mobilności w obszarze podmiejskim Krakowa.
EN
The paper presents main aspects of the SmartMove project, co-financed by the EU. One of the project partners is the Chair of Transportation Systems from the Cracow University of Technology. In the framework of the SmartMove project eight rural and peripheral regions in Europe will develope, implement and evaluate local campaigns. In these campaigns promotion of the alternative means of transport and provision of the personalized information are realised together with the implementation of solutions aimed on increase in the attractiveness of the transport system. Paper presents examples of the solutions made to increase the attractiveness of the transport system and activities undertaken in the campaigns carried out in the framework of the SmartMove project. Furthermore, the analysis of the current state of the transport system in one of the peripheral areas of Krakow was made. This area was chosen for implementation of the mobility campaign. The analysis includes aspects related to the quality of public transport service and bus stop infrastructure (number of lines serving the area, frequency of operation, equipment of stops, etc.). SWOT analysis was performed by identifying the strengths and weaknesses of the study area, as well as the opportunities and threats to the success of the campaign. Summary presents the conclusions from the analysis of the current state of the transport system operation and description of the activities which will be implemented in the peripheral areas of Krakow.
14
Content available remote Termoizolacyjne materiały gipsowe
PL
W artykule przedstawiono właściwości i możliwości zastosowania materiałów gipsowych. Zaprezentowano wybrane dodatki termoizolacyjne stosowane w zaprawach budowlanych. Zwrócono uwagę na poprawę właściwości termoizolacyjnych materiałów budowlanych dzięki odpowiedniemu doborowi składników modyfikujących.
EN
The article presents the properties and practical applicability of gypsum-based materials. Selected thermal insulation additives used in mortars are presented. Attention is drawn to improvement of thermal insulation properties of construction materials, with the right choice of modification agents.
EN
The article presents results of research aimed at construction of the model for evaluation of potential impact of mobility management instruments implemented in areas of high volume of work related trips. The model helps forecast the impact of the instruments application on the changes in modal split. In proposed approach the potential decrease in the car share depends on the improvement of public transport accessibility of the area and its current private transport accessibility. Due to the specific nature of the analyzed problem the elements of fuzzy set theory have been used to construct the model. To determine unknown volumes of decreases results achieved during implementation of mobility plans in the European workplaces with high number of employees have been taken under consideration. Approximation of the surface received as a result of fuzzy inference has been conducted using formula of multiple linear regression. Prepared model has been applied on the example of Cracow to evaluate of potential impact of mobility plans on the change in modal split.
PL
Wrocław jest przykładem miasta, które prowadzi działania zmierzające do osiągnięcia poziomu zrównoważenia systemu transportowego oraz stworzenie przestrzeni miejskiej, miejscem atrakcyjnym i przyjaznym jego mieszkańcom. Dla osiągnięcia tego celu od lat realizowane są w mieście projekty związane m.in. z podnoszeniem jakości usług transportu publicznego oraz poprawą warunków podróżowania dla pieszych i rowerzystów. W uchwalonym przez Radę Miejską Wrocławia w 2013 roku dokumencie pt. „Wrocławska polityka mobilności” wskazano jako jeden ze środków kształtowania zrównoważonej mobilności miejskiej, zachęcanie dużych firm, instytucji oraz placówek edukacyjnych do tworzenia planów mobilności, określających optymalne sposoby dojazdu do miejsca pracy/nauki. Aby zachęcić sektor publiczny i prywatny do realizowania planów mobilności, a jednocześnie poprawić warunki dojazdu proekologicznymi środkami lokomocji do obiektów UM Wrocławia, władze Urzędu zdecydowały się na wdrożenie pierwszego w mieście planu mobilności. Wstępną fazą realizacji projektu była analiza stanu istniejącego, w tym badanie zachowań komunikacyjnych i preferencji pracowników i klientów UM Wrocławia. Niniejszy artykuł przestawia wybrane wyniki zrealizowanych w tym zakresie badań ankietowych.
EN
Wrocław is the example of a city which activities are aimed to reach sustainable transport system and to create urban space attractive and friendly to its inhabitants. To achieve this goal many projects have been realised for many years to improve quality of public transport services and conditions of pedestrians and cyclists traffic. In 2013 the Wrocław City Council decided to accept the Wrocław Mobility Policy indicating mobility plan implementation for large companies and institutions as one of tools shaping sustainable urban mobility. To encourage the public and private sector to implement mobility plans and to improve travelling by green transport between municipal buildings, the authorities decided to prepare and implement first mobility plan in the city. The initial phase of the project consisted in analyze of the existing situation, including the study of the employees’ and customers’ travel behaviours and preferences. This article presents selected results of the survey carried out in this field.
PL
Artykuł przedstawia hierarchizację czynników mających wpływ na wybór transportu publicznego i transportu indywidualnego w Krakowie. Ponadto zawiera prezentację ważności cech jakości usług przewozowych, które mogłyby mieć wpływ na podejmowanie decyzji o wyborze transportu publicznego przez obecnych użytkowników samochodów osobowych. Badania zostały przeprowadzone na próbie 522 użytkowników transportu indywidualnego oraz 629 pasażerów transportu publicznego w okresie październik–listopad 2012 roku. Analizę otrzymanych wyników dokonano w oparciu o procent najwyższych wskazań oraz badanie zgodności opinii respondentów przeprowadzone z wykorzystaniem współczynnika W-Kendalla. To ostatnie, oprócz utworzenia hierarchii ważności czynników mających wpływ na wybór poszczególnych środków podróży, pozwoliło również porównać ważność poszczególnych cech jakości usług przewozowych w podejmowaniu decyzji o korzystaniu z transportu publicznego przez obecnych i potencjalnych pasażerów.
EN
The article presents hierarchization of criterions influencing choice of public or private transport in Cracow. Besides it includes presentation of the quality characteristics of public transport which might influence car users to choose public transport. Researches have been carried out on sample of 522 private transport users and 629 public transport passengers between October and November 2012. In the article the analysis of the results was based on the percentage of the highest indications and study of concordance of respondents opinions carries out with use of the Kendall’s W (Kendall’s coefficient of concordance). This – besides structuring hierarchy of factors importance influencing choice of specific transport modes – also enabled to compare importance of particular quality characteristics in reference to selection of public transport by present and future passengers.
Logistyka
|
2014
|
nr 3
4687--4696
PL
Działania marketingowe i edukacyjne to instrumenty wdrażane w ramach koncepcji zarządzania mobilnością, mającej na celu wpływanie na świadomość transportową i zachowania komunikacyjne mieszkańców miast, w taki sposób, by zmniejszać popyt na podróże realizowane samochodami, a zwiększać wykorzystywanie opcjonalnych do niego, środków transportu. Najpowszechniejszą formą działań marketingowych i edukacyjnych są kampanie organizowane dla mieszkańców regionów lub miast, propagujące podróże piesze, rowerowe, przejazdy odbywane środkami transportu publicznego lub w systemie carpooling. Najpopularniejszą kampanią tego typu jest „Tydzień zrównoważonej mobilności” wraz z „Dniem bez samochodu”, corocznie odbywające się w miastach na całym świecie. W artykule zaprezentowano ideę tych kampanii oraz realizowane w ich zakresie działania. Zaprezentowano również wyniki badań ankietowych dotyczące oceny skuteczności „Tygodnia zrównoważonej mobilności” oraz „Dnia bez samochodu”, zorganizowanego w Krakowie w 2013r. Celem badań było pozyskanie informacji na temat wpływu wydarzenia na zmiany w świadomości transportowej mieszkańców miasta oraz zmianę formy lokomocji.
EN
Marketing and educational activities are implemented under the concept of mobility management, aimed at influencing the transport awareness and travel behaviours in order to reduce the demand for cars and increase the use of other transport modes. This kind of “soft” measures is most often implemented as campaign promoting public transport, bikes, walking trips or carpooling system among specific communities such as region or city inhabitants. "Mobility Week" together with "Car-Free Day" is the most common type of marketing and educational activities and is held annually in cities around the world. The article presents the idea of these campaigns and measures implemented in framework of the events. It also shows the results of the survey research carried out for the assessment of the effectiveness of campaign organized in Cracow in 2013. The aim of the study was to obtain information about the impact of the event on change in residents’ transport awareness as well as in travel behaviour.
PL
Polityka transportowa, realizowana w miastach, powinna prowadzić do uzyskania zrównoważonego systemu transportu, pozwalającego na zaspokojenie potrzeb komunikacyjnych mieszkańców i poprawę dostępności komunikacyjnej obszarów, przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów ochrony środowiska, efektywności ekonomicznej i równego dostępu dla społeczeństwa. Osiągnięcie celów polityki zrównoważonego rozwoju możliwe jest m.in. przez realizację rozwiązań służących poprawie warunków podróży odbywanych środkami transportu publicznego, rowerem lub pieszo oraz szeroko zakrojoną promocję proekologicznych środków transportu. Artykuł ma na celu prezentację wybranych rozwiązań transportowych wdrażanych w Krakowie w ramach promowania zrównoważonej mobilności. Zaprezentowano usługę komunikacji autobusowej dostosowującej się do bieżących potrzeb pasażerów oraz system „Kiss&Ride”. Przedstawione zostały działania dotyczące poprawy warunków ruchu transportu publicznego oraz pieszych i rowerzystów. Realizacja niektórych rozwiązań związana jest z wprowadzaniem ograniczeń dla transportu indywidualnego, co wiąże się z protestami ze strony mieszkańców. Autorzy pokazali, jak, w oparciu o praktykę konsultacji społecznych prowadzonych w Krakowie, skutecznie minimalizować opór społeczny i uzyskać akceptację dla proponowanych rozwiązań. Doświadczenia z realizacji krakowskich innowacji transportowych mogą być pomocne dla innych miast, pragnących wdrażać politykę zrównoważonego transportu.
EN
Nowadays, urban transport policy attempts to develop sustainable transport system, which allows to meet the residents’ travel needs and to improve transport accessibility as well as to meet the criteria of environmental protection, economic efficiency and equity access to transport for the society. The goals of sustainable development can be achieved through the implementation of improvements for public transport, bicycle and walking trips and through promotion of environmentally friendly mobility means of transport. The paper presents innovative transport measures developed in Krakow, such as demand responsive transport, "Kiss & Ride" system and improvements for public transport as well as for cyclists and pedestrians. Implementation of some of presented solutions is related to the introduction of restrictions for private transport, which is often associated with residents’ protests. The authors show how public consultations can effectively minimize resistance and allow to obtain residents’ approval. Experience of the city of Krakow concerning transport innovations can be helpful for other cities seeking to implement a policy of sustainable transportation. This paper is involved with CIVITAS CAPITAL project: “Making the best of CIVITAS!”. The project has received research funding from the Community’s Seventh Framework Programme. The paper reflects only the author’s views and the Community is not liable for any use that may be made of the information contained therein.
Logistyka
|
2014
|
nr 4
3091--3100
EN
The article presents “smart mobility” guidelines and examples of innovative transport solutions materialising the approach - Demand Responsive Transit Service and carsharing. Implementing the presented services in urban areas results in the reduction of private car use in favour of environmentally friendly means of transport and improved transport accessibility. City residents gain access to a wider array of means of transport, and are able to use them according to their needs, thanks to the flexible model of organisation. The simple system of reservation and operation is possible thanks to implementation of IT systems and technological innovations, which are simultaneously the markers of „smart mobility”.
PL
Artykuł prezentuje założenia koncepcji „smart mobility” oraz przykłady innowacyjnych rozwiązań transportowych urzeczywistniających to podejście – przewozy autobusowe na żądanie oraz system carsharing. Wdrażanie zaprezentowanych usług w obszarach miejskich prowadzi do ograniczania użytkowania samochodów prywatnych na rzecz środków bardziej przyjaznych środowisku oraz do poprawy dostępności transportowej. Mieszkańcy miast mają dostęp do zwiększonego wachlarza środków lokomocji, a dzięki możliwości elastycznej ich organizacji, korzystają z nich w zależności od zapotrzebowania. Łatwość rezerwacji usług i użytkowania zapewniona jest dzięki zastosowaniu techniki informacyjnych i innowacji technologicznych, będących jednocześnie jednymi z wyznaczników „smart mobility”.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.