Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Methods for determining power losses in cable lines with non-linear load
EN
Harmonic currents in power cables cause additional power losses associated with phenomena that increase the temperature of the cable insulation and make its service life shorter. For these reasons, it is important to choose methods for determining active power losses, which ensure adequate computational accuracy. This paper compares the methods for determining active power losses on the example of a low voltage cable line supplying a non-linear load.
PL
Przepływ wyższych harmonicznych prądu przez linie kablowe skutkuje powstawaniem dodatkowych strat mocy czynnej związanych z ujawnianiem się niekorzystnych zjawisk, które prowadzą do wzrostu temperatury izolacji oraz skrócenia czasu jej życia. Z powyższych względów ważną kwestią staje się wybór metod wyznaczania strat mocy czynnej zapewniających odpowiednią dokładność obliczeń. W artykule przeprowadzono porównanie metod wyznaczania strat mocy czynnej na przykładzie linii kablowej niskiego napięcia zasilającej nieliniowe obciążenie.
PL
Rozwój inteligentnych systemów elektroenergetycznych, znanych powszechnie jako smart grids, powoduje ciągły wzrost zainteresowania zagadnieniami jakości dostawy energii elektrycznej, zarówno po stronie jej dostawców, jak i odbiorców. Wynika to z rzeczywistych potrzeb związanych z rozwojem techniki, lecz także z organizacji i funkcjonowania rynku energii, coraz wyraźniej definiującego odpowiedzialność partnerów za zaburzenia występujące na drodze przepływu energii – od źródła do odbiorcy finalnego. Pojawiają się nowe techniczne wyzwania, z których wiele nadal pozostaje nierozwiązanych. W artykule zwrócono uwagę na trzy takie zagadnienia, istotne w praktyce eksploatacyjnej polskiego systemu elektroenergetycznego: identyfikowanie w systemie elektroenergetycznym źródeł zaburzeń elektromagnetycznych, ocenę poprawności pomiarów wykonywanych w środowisku o niskiej jakości napięcia oraz w obecności zaburzeń o częstotliwości zawartej w paśmie (2÷150) kHz.
EN
The development of smart grids results ina continuous increase in interest of powerquality issues on both sides – of its suppliersand consumers.This is due to thereal needs of the new technology development,but also because of the organizationand operation of the energy market,which more often defines partners’responsibility for the disturbances of thepower flow – from energy source to finalconsumer. The paper highlights three issuesthat are important in the operationalpractice of the Polish power system:identifying sources of electromagneticdisturbance, assessing the correctnessof measurements in poor quality environment,and the presence of disturbancesin the frequency range of (2÷150) kHz.
EN
Transactive based control mechanism (TCM) needs the IoT environment to fully explore flexibility potential from the end-users to offer to involved actors of the smart energy system. On the other hand, many IoT based energy management systems are already available to a market. This paper presents an ap-proach to connect the current demand-driven (top-down) energy management system (EMS) with a market-driven (bottom-up) demand response program. To this end, this paper considers multi-agent system (MAS) to realize the approach and introduces the concept and standardize design of Agilometer. It is described as an elemental agent of the approach. Proposed by authors Agilometer consists of three different functional blocks, which are formulated as an IoT platform according to the LonWorks standard. Moreover, the paper also performs an evaluation study in order to validate the proposed concept and design.
PL
Rozwój inteligentnych sieci powoduje stały wzrost zainteresowania kwestiami jakości energii po jej obu stronach, tzn. jej dostawców i konsumentów. Jest to spowodowane rzeczywistymi potrzebami rozwoju nowej technologii, ale też systemem organizacji i działania rynku energii, które w większym stopniu określają odpowiedzialność dostawców za zakłócenia przepływu energii - od źródła energii do konsumentów końcowych. Dochodziło do nowych wyzwań technicznych, z których wiele pozostaje nierozwiązanych. W pracy przedstawiono trzy kwestie, które są ważne w praktyce operacyjnej polskiego systemu energetycznego: identyfikacja źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, ocena poprawności pomiarów w złej jakości środowiska oraz obecność zakłóceń w zakresie częstotliwości (2÷150) kHz.
EN
The development of smart grids results in a continuous increase in interest of power quality issues on both sides – of its suppliers and consumers.This is due to the real needs of the new technology development, but also because of the organization and operation of the energy market, which more ofen define partners’ responsibility for the disturbances of the power flow – from energy source to final consumer.There arrived the new technical challenges, many of which remain unsolved. The paper highlights three issues that are important in the operational practice of the Polish power system: identifying sources of electromagnetic disturbance, assessing the correctness of measurements in poor quality environment, and the presence of disturbances in the frequency range of (2÷150) kHz.
5
EN
Often, in the case of a significant level of electromagnetic disturbance in electrical power system, at the customer's supply terminals, there is a need for locating the source of this disturbance, e.g. harmonics, voltage fluctuations, voltage dips, occasionally also asymmetry. Utilities and power consumers have become increasingly interested in quantifying the responsibilities for power quality problems. This issue gains particular meaning when formulating contracts for electric power supply and enforcing, by means of tariff rates, extra charges for worsening the power quality. This paper concerns as an example an application of one method (from the collection of many existing) used to locate sources of electromagnetic disturbances (harmonics, dips, voltage fluctuations and asymmetry), based on the study of the power flow at the point of common coupling (PCC).
PL
Często w przypadku wystąpienia znaczącego poziomu zaburzenia elektromagnetycznego na zaciskach odbiorcy powstaje potrzeba lokalizacji jego źródła, przykładowo harmonicznych, wahań napięcia, zapadów napięcia, niekiedy także asymetrii. Dostawcy i odbiorcy energii w coraz większym stopniu są zainteresowani jednoznaczną oceną odpowiedzialności za złą jakość dostawy energii. Nabiera to szczególnego znaczenia w okresie formułowania kontraktów na dostawę energii i egzekwowania, poprzez taryfy, opłat za pogarszanie jej jakości. W artykule przedstawiono, jako przykład, aplikację jednej metody (ze zbioru wielu istniejących) stosowanej do lokalizacji źródeł zaburzeń elektromagnetycznych (harmonicznych, zapadów, wahań i asymetrii napięcia) opartej na badaniu kierunku przepływu mocy w punkcie wspólnego przyłączenia (PWP).
6
Content available remote Different approaches for designing the passive power filters
EN
Paper aims to present the comparison of different computation methods of passive LC filters. Six methods commonly used to design the filters group parameters will be considered. Basis for evaluating the various methods are simulation studies.
PL
Celem artykułu jest prezentacja analizy porównawczej różnych metod projektowania pasywnych filtrów LC. Rozważono sześć powszechnie stosowanych metod wyznaczania parametrów technicznych układu filtracyjnego. Podstawą oceny różnych metod są badania symulacyjne. Różne metody projektowania energetycznych filtrów pasywnych.
PL
Energia elektryczna ulega degradacji pod wpływem zaburzeń elektromagnetycznych, a więc zjawisk, które sprawiają, że wartości wskaźników – cech jakości energii – różnią się od znamionowych, odnoszących się do układów sieci symetrycznych z przebiegami sinusoidalnymi oraz pracujących w stanie ustalonym.
PL
Pracujące w sieci przemysłowej elektrofiltry - jako urządzenia energoelektroniczne o regulowanej wartości napięcia i prądu niekorzystnie wpływają na parametry użytkowanej energii elektrycznej. Praca tego rodzaju urządzeń powoduje występowanie w sieci zasilającej asymetrycznych, szybkozmiennych i odkształcanych prądów. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów i analizę charakterystyk pracy elektrofiltra w systemie zasilania potrzeb własnych electrociepłowni oraz omówiono wskaźniki jakosci dostawy energii elektrycznej.
EN
Electrostatic precipitators in industrial networks are power electronics devices with controlled voltages and currents that adversely affect the network power quality indices. The precipitator operation causes asymmetric, rapidly fluctuated and distorted currents in the supplying electrical network. This paper describes measurement results and operation characteristics of a precipitator operation in network of power plant auxiliaries as well as power quality indices are considered.
9
Content available remote Voltage fluctuations in networks with distributed power sources
EN
One of the electromagnetic disturbances generated by distributed power sources, e.g. wind turbines, are voltage fluctuations. An imprecise prediction of the disturbance level may be the reason for erroneous decisions made at the stage of issuing technical conditions of connection. In the authors' opinion, the most common causes for errors can be: the lack of sufficiently precise tools for assessing the level of flicker attenuation, high uncertainty of prediction of the disturbance level after connection, and too low disturbance emission limits.
PL
Jednym z zaburzeń elektromagnetycznych emitowanych przez rozproszone źródła energii np. przez turbiny wiatrowe, są wahania napięcia. Brak precyzji w przewidywaniu poziomu tego zaburzenia po przyłączeniu źródła może być przyczyną błędnej decyzji na etapie wydawania warunków technicznych przyłączenia. Wśród wielu przyczyn błędu można wyróżnić zdaniem autorów brak wystarczająco precyzyjnych narzędzi dla oceny poziomu tłumienia wahań w sieci zasilającej, dużą niepewność prognozy poziomu zaburzenia po przyłączeniu źródła oraz przyjmowane zbyt niskie graniczne wartości miar liczbowych zaburzenia.
10
Content available remote Wybrane zagadnienia projektowania pasywnych filtrów wyższych harmonicznych
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z projektowaniem i doborem filtru jednogałęziowego, który nadal jest atrakcyjnym rozwiązaniem w przemyśle ze względu na jego cenę. Filtr dobrze spełnia swoją rolę w układach służących do poprawy jakości energii oraz kompensacji mocy biernej.
EN
In article have been presented chosen problems when designing high harmonic single-branch passive filters, which are still very popular in industrial implementation not only to improve power quality but in compensation of reactive power as well. Low price this type of filters should be taken for consideration too.
11
Content available remote New Challenges for Voltage Quality Studiem
PL
Artykuł przedstawia cztery problemy z dziedziny jakości dostawy energii elektrycznej, które nadal są nierozwiązane, a mają zasadnicze znaczenie dla praktyki inżynierskiej. Są to: (a) wiarygodny pomiar miar liczbowych wskaźników jakości; (b) lokalizacji źródła zaburzenia elektromagnetycznego oraz ocena indywidualnej emisji; (c) rozproszone monitorowanie on-line stanu jakości napięcia, oraz (d) szacowanie kosztów złej jakości energii elektrycznej. Każdy z tych problemów został zilustrowany wybranym przykładem.
EN
The paper presents four unsolved problems in the area of power quality having the particular significance for the engineering practice. These are: (a) credible measurement of the voltage quality numerical measures of the voltage quality indices; (b) location of electromagnetic interference source and evaluation of individual load emission; (c) distributed on-line monitoring of the voltage quality in a power system, and (d) evaluation of poor power quality costs.
12
Content available remote Baterie kondensatorów w środowisku napięć i prądów odkształconych
PL
Baterie kondensatorów należą do kategorii urządzeń, które w bardzo dużym stopniu doświadczają skutków pracy w środowisku elektromagnetycznym z przebiegami odkształconymi. Przeciążenia którym podlegają dotyczą: napięcia, prądu i mocy. Dlatego też do tych wielkości odnoszą się, określane przez producentów kondensatorów, dopuszczalne współczynniki przeciążeniowe podające krotność ich wartości znamionowych. Wyznaczają one, dla baterii kondensatorów, obszar nieniszczących warunków, lecz praca z długotrwałym przeciążeniem skraca znacząco czas ich eksploatacji.
EN
Capacitor banks fall into a category of equipment whose operation is to a large extent adversely affected by electromagnetic environment with distorted voltages and currents. In such conditions they are subject to voltage, current and power overloads. Therefore capacitors' manufacturers provide permissible overload factors referred to these quantities and expressed as multiples of their nominal values. These factors define non-destructive conditions area for a capacitor bank but prolonged operation in overload conditions significantly shortens capacitors' service life.
PL
Celem artykułu jest prezentacja przykładowej sieci przemysłowej zawierającej jednogałęziowe filtry przeznaczone do redukcji zawartości wyższych harmonicznych i kompensacji mocy biernej. Jako podstawę analizy wykorzystano istniejącą instalację, w której wystąpiły problemy eksploatacyjne związane ze wzmocnieniami harmonicznych. Wykonano pomiary i przeprowadzono symulacje w celu szczegółowej analizy problemu.
EN
The objective of this paper is to present performance peculiarities of industrial power systems using single-tuned filters for limiting harmonics and improving reactive compensation. An industrial plant with existing harmonic problems was selected to investigation. Measurements were performed to characterize the harmonic generation of the load. Computer software was used for investigation of the filter harmonic problems.
14
Content available remote Syntetyczne miary jakości napięcia
PL
W artykule przedstawiono koncepcję syntetycznego wskaźnika jakości napięcia, wyznaczanego na podstawie zbioru miar liczbowych tradycyjnych wskaźników jakości napięcia. Na tej podstawie wyróżniono dwie klasy jakości napięcia: zadowalającą (Z) i niezadowalającą (NZ). Wprowadzenie klas jakości ułatwi analizę porównawczą pomiędzy wyróżnionymi elementami krajowego systemu elektroenergetycznego tzn. pomiędzy rejonami w ramach jednego operatora, pomiędzy różnymi operatorami oraz pomiędzy oddziałami w ramach sieci operatora przesyłowego.
EN
The article describes the concept of synthetic indexes of power quality determined on the basis of traditional indexes of powerquality. Two categories of power quality have been thus distinguished: satisfactory (S) and unsatisfactory (UN). The introduction of those categories will facilitate comparative analysis of power supplies.
15
Content available remote Koszty dostawy złej jakości energii elektrycznej
PL
Zła jakość energii elektrycznej jest przyczyną znaczących konsekwencji finansowych. Nadal brak zgody, co do metody szacowania ekonomicznych skutków zaburzeń elektromagnetycznych. Za niedoskonałe uznaje się także istniejące obecnie metody pozyskiwania informacji dotyczących kosztów powstałych u odbiorców w wyniku złej jakości zasilania. Zgłaszana jest pilna potrzeba określenia orientacyjnych kosztów dla wyróżnionych sektorów stanowiących podstawę planów finansowych inwestycji energetycznych. W tym procesie bardzo ważna jest rola regulatora rynku energii, jako twórcy mechanizmów odpowiedzialności za zaburzenia i wyceny skutków finansowych złej jakości zasilania.
EN
The bad quality of power causes huge financial consequences and nowadays we do not have any acceptable methods to assess them. In the future the governor of electric energy market should have a significant role in selecting a reliable system of costs assessment of distribution when electromagnetic disturbances appear.
PL
Jakość energii elektrycznej dostarczanej do odbiorców (komunalnych lub przemysłowych) jest istotna zarówno ze względów technicznych, jak i ze względu na konieczność spełnienia wymogów prawnych. Rozporządzenie Ministra Gospodarki [10] określa wymaganą jakość energii poprzez podanie granicznych wartości kilku wskaźników jakości napięcia, lecz przepisy prawne nie określają konsekwencji ich niedotrzymania. W artykule przedstawiono koncepcję bonifi-kat dla odbiorców i mechanizm wymuszania poprawy jakości napięcia w sieciach elektroenergetycznych. Środki na bonifi-katy byłyby pozyskiwane głównie z kar nakładanych na innych odbiorców, którzy przez pobór energii niezgodny z warun-kami przyłączeniowymi, przyczyniają się do pogorszenia jakości napięcia w sieci zasilającej. Wprowadzono całkowity (za-gregowany) wskaźnik jakości napięcia, wyznaczany na podstawie zbioru miar liczbowych, tradycyjnych wskaźników jakości napięcia. Na tej podstawie wyróżniono dwie klasy jakości napięcia: zadawalającą (Z) i niezadowalającą (NZ). Wprowadzenie klas jakości ułatwi analizę porównawczą pomiędzy wyróżnionymi elementami krajowego systemu elektroenergetycznego tzn. pomiędzy rejonami w ramach jednego operatora, pomiędzy różnymi operatorami oraz pomiędzy oddziałami w ramach sieci operatora przesyłowego. Zaproponowano system bonifikat i dwa poziomy regulacji jakości napięcia: lokalny (uwzględniający wzajemne oddziaływania dostawcy i odbiorcy energii w punkcie wspólnego przyłączenia) oraz systemowy.
EN
The quality of electrical power delivered to customers (residential or industrial) is important for technical reasons as well as for the necessity of compliance with law regulations. In Poland, the minister of economy decree [10] specify the quality of delivered power by a set of maximum permissible parameters. However, the law regulation do not specify what should be the consequences for not complying with these regulations. In this paper is presented an idea of financial discounts for customers and an algorithm that force improvement of power quality. The funds for discounts will be mainly obtained from fines collected from other customers that contribute to the deterioration of power quality in the network. A parameter of total deterioration of voltage is introduced. This parameter is calculated using traditional parameters describing different voltage distortions. Basing on the total deterioration parameters, two classes of voltage quality are determined: satisfactory (Z) and non-satisfactory (NZ). These classes allow to compare easily the quality of voltage in different regions of one TSO or DSO (Transmission or Distribution System Operator) and between different TSO or DSO. A system of financial discounts is proposed in the paper. This system operates on two levels of regulations: local and national grid. The local level takes into account interaction of all parties in a common coupling point.
PL
Z technicznego punktu widzenia kondensatory są najprostszym środkiem służącym do kompensacji mocy biernej, filtracji harmonicznych i stabilizacji napięcia. Mają wiele istotnych zalet, tj. niewielki własny pobór mocy czynnej (małe straty), charakteryzują się długą żywotnością (przy właściwych warunkach eksploatacyjnych), prostym montażem, brakiem potrzeby konserwacji, znacznymi możliwościami rozbudowy itp. Ich zastosowanie wymaga jednak rozważenia szeregu zagrożeń mogących obniżyć lub wręcz całkowicie wyeliminować efekt ich aplikacji.
19
Content available remote Wahania napięcia
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące wahań napięcia w sieciach elektroenergetycznych i migotania światła. Opisano przyrząd pomiarowy służący do ilościowej oceny zaburzenia. Podano wskaźniki charakteryzujące wahania napięcia i wymagania norm dotyczące ich dopuszczalnych wartości. Rozwój energoelektroniki, a głównie technologii elementów półprzewodnikowych, pozwala obecnie na stosowanie, prócz tradycyjnych sposobów redukcji skutków migotania światła, również przekształtnikowych, dynamicznych stabilizatorów napięcia o bardzo dużej szybkości działania i o znaczących mocach jednostkowych.
PL
W artykule przedstawiono propozycję wprowadzenia całkowitego (zagregowanego) wskaźnika, wyznaczanego na podstawie zbioru tradycyjnych miar liczbowych poszczególnych zaburzeń, jako punktowej i systemowej miary liczbowej jakości napięcia. Na jego podstawie wyróżniono trzy klasy jakości: Z, G i NZ. Zdaniem autorów ich wprowadzenie ułatwi analizę porównawczą pomiędzy wyróżnionymi elementami krajowego systemu elektroenergetycznego, tzn. pomiędzy rejonami w ramach jednego operatora, pomiędzy różnymi operatorami oraz pomiędzy oddziałami w ramach sieci operatora przesyłowego. Zaproponowano dwa poziomy regulacji jakości napięcia i system bonifikat: (a) – lokalny, uwzględniający wzajemne oddziaływania dostawcy i odbiorcy energii w punkcie wspólnego przyłączenia, oraz (b) – systemowy
EN
The article presents a proposal to establish an overall (aggregate) indicator determined on the basis of a set of the traditional numerical measures of individual disturbances, as a point and system level numerical measures of voltage quality. The following three quality grades are distinguished on this basis: Z, G and NZ. In the authors’ opinion their establishment would facilitate comparative analysis between featured elements of the national power system, i.e. between regions belonging to a single operator, between various operators, and between divisions within the transmission operator’s grid. The following two levels are proposed for the voltage quality regulation and the allowances system: (a) – local, i.e. taking into account the interaction of electricity suppliers and recipients at the point of common connection and (b) – system.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.